Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā

Izdarīt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193.nr.; 2010, 178.nr.; 2011, 117.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt valsts īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā.";

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabineta atļauja nav nepieciešama tāda nekustamā īpašuma atsavināšanai, kurš atzīts par bezmantinieku mantu saskaņā ar Civillikuma 416.pantu un uz kuru ir pieteiktas kreditoru pretenzijas. Šādu nekustamo īpašumu atsavina zvērināts tiesu izpildītājs Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(8) Zvērināts notārs izrakstu no notariālā akta grāmatas par mantojuma lietas izbeigšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūta valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kas šo informāciju četru dienu laikā publicē savā mājaslapā internetā, izņemot informāciju par Meža likumā un likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

(9) Ja nekustamais īpašums nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, ministrija septiņu dienu laikā no šā panta astotajā daļā minētās informācijas publicēšanas dienas nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgumu veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izdara valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā atzīmi par pirmtiesību izmantošanu. Ja nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldība par to ir informējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, atzīmi izdara Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(10) Ministru kabineta rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabinetā virza tā ministrija, kura šā panta devītajā daļā minēto atzīmi ir izdarījusi pirmā. Ja nekustamais īpašums nepieciešams gan valsts institūciju, gan pašvaldības funkciju veikšanai, to pārņem valsts. Ministru kabinets 28 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgā ministrija saņēmusi novērtējumu, pieņem lēmumu par bezmantinieku mantas pārņemšanu valsts vai pašvaldības īpašumā, un attiecīgā ministrija šo lēmumu nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam. Pašvaldība no sava budžeta līdzekļiem, ja nekustamo īpašumu nodod pašvaldībai, vai valsts iestāde no valsts budžeta līdzekļiem, ja attiecīgais nekustamais īpašums tiek nodots valstij, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas līdzekļus nekustamā īpašuma novērtējuma apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt 6.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kustamo mantu, kura atzīta par bezmantinieku mantu saskaņā ar Civillikuma 416.pantu un uz kuru ir pieteiktas kreditoru pretenzijas, atsavina zvērināts tiesu izpildītājs Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā."

3. Aizstāt 13.pantā vārdu "sešām" ar vārdu "četrām".

4. Izteikt 32.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

(2) Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

(3) Pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var ierosināt:

1) veikt atkārtotu novērtēšanu;

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai."

5. 37.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un trešā";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

(6) Ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām.

(7) Ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu."

6. 42.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.";

papildināt otro daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.";

papildināt pantu ar 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(23) Ja nodotais nekustamais īpašums ir kļuvis nepiemērots attiecīgās funkcijas vai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, publiska persona, norādot pamatojumu, var ierosināt šāda nekustamā īpašuma aizstāšanu ar citas publiskas personas nekustamo īpašumu.

(24) Ja valsts nodotais nekustamais īpašums ir kļuvis nepiemērots attiecīgās funkcijas vai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, bet funkcija vai deleģētais pārvaldes uzdevums tiek saglabāts un īpašums nav nepieciešams citai publiskai personai vai tās iestādei, Ministru kabinets pēc motivēta atvasinātas publiskas personas priekšlikuma ar motivētu rīkojumu var atļaut šādu nekustamo īpašumu atsavināt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ministru kabineta rīkojumā nosaka institūciju, kura organizē konkrētā nekustamā īpašuma novērtēšanu un atsavināšanu. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc faktisko atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita valsts budžetā. Ministru kabineta rīkojumā nosaka arī to, kādā apjomā, kādam mērķim un kura nekustamā īpašuma infrastruktūras attīstībai atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi nākamā gada valsts budžeta likumā plānojami piešķiršanai attiecīgajai atvasinātai publiskai personai."

7. Papildināt 44.panta astotās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "koplietošanas ielai (ceļam)" ar vārdiem "vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Manta, kura līdz 2013.gada 30.jūnijam atzīta par valstij piekrītošu bezmantinieku mantu (tai skaitā uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums) un uz kuru ir pieteiktas kreditoru pretenzijas, tiek atsavināta un kreditoru prasījumi tiek apmierināti tādā kārtībā, kādu paredz Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 73.panta trešo daļu. Attiecībā uz šo mantu netiek piemērota šā likuma 5.panta astotā, devītā un desmitā daļa.

16. Institūcija, kurai ar mantas novērtējuma aktu bez maksas nodota valdījumā šo pārejas noteikumu 15.punktā minētā manta, un Valsts ieņēmumu dienests, ja attiecīgā manta nav nodota valdījumā, ar nodošanas un pieņemšanas aktu šo mantu nodod pārvaldīšanai, apsardzībai un realizācijai tās apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam, kas pastāv pie apgabaltiesas, kuras teritorijā atrodas attiecīgā manta, ievērojot Tiesu izpildītāju likuma 71.pantā noteikto. Nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno tiesu nolēmumus un notariālos aktus par mantojuma lietas izbeigšanu un dokumentus, kuros iekļauta informācija par mantas apjomu un kreditoru prasījumiem. Ja kreditors ir cēlis prasību tiesā, šo pārejas noteikumu 15.punktā minēto mantu nodod zvērinātam tiesu izpildītājam pārvaldīšanai, apsardzībai un realizācijai mēneša laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums attiecīgajā lietā.

17. Nekustamā īpašuma valdītājam, kurš valstij piekrītošo bezmantinieku mantu - nekustamo īpašumu - ieguvis līdz 2013.gada 30.jūnijam, vai minētā īpašuma pārvaldītājam zvērināts tiesu izpildītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem atlīdzina izdevumus (samaksāto nekustamā īpašuma nodokli, komunālos maksājumus un maksājumus, kas saistīti ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts vārda). Nekustamā īpašuma valdītājs neatbild par mantas vai tās vērtības samazinājumu."

Likums stājas spēkā 2013.gada 5.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 4.jūlijā

05.07.2013