Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 14., 15., 23.nr.; 2009, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 160.nr.; 2012, 92., 154.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā ir lietoti arī termini, kuri atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu", Pārapdrošināšanas likumā un Finanšu konglomerātu likumā lietotajiem terminiem."

3. Papildināt I nodaļu ar 8.7 pantu šādā redakcijā:

"8.7 pants. (1) Apdrošinātājs maksā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai maksājumus no ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas šādā apmērā:

1) līdz 0,4 procentiem ieskaitot - no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu;

2) līdz 0,2 procentiem ieskaitot - no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

3) līdz 0,7 procentiem ieskaitot - no pārējām apdrošināšanas operācijām.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

(4) Par šajā pantā minēto maksājumu nokavētu pārskaitījumu vai pārskaitījumu nepilnā apmērā aprēķina nokavējuma naudu par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas.

(5) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā Latvijas Bankā."

4. 32.panta 1.1 daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "3,5" ar skaitli "3,7" un skaitli "2,3" - ar skaitli "2,5";

aizstāt 2.punktā skaitli "2,7" ar skaitli "2,8" un skaitli "1,8" - ar skaitli "1,9";

aizstāt 4.punktā skaitli "3,2" ar skaitli "3,4".

5. 127.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības" ar vārdiem "jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šā likuma 8.7 pants attiecībā uz maksājumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.

31. Grozījumi šā likuma 32.panta 1.1 daļā par garantijas fonda minimālā lieluma palielināšanu (attiecīgi no 3,5 uz 3,7, no 2,3 uz 2,5, no 2,7 uz 2,8, no 1,8 uz 1,9 un no 3,2 miljonu uz 3,4 miljonu euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa) stājas spēkā 2013.gada 31.jūlijā."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 16.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā

18.06.2013