Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.268

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
9.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 9.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu";

1.2. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk - apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus.";

1.4. papildināt 2.punkta ievaddaļu aiz vārda "Apsaimniekotājs" ar vārdiem "un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu";

1.5. svītrot 2.1.apakšpunktā vārdu "pārstrādes";

1.6. aizstāt 2.2.apakšpunktā vārdus "trijās atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijās" ar vārdiem "trijos atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centros jeb stacijās";

1.7. svītrot 9.punktu;

1.8. izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. apsaimniekošanas plānu (3.pielikums), kurā noteikts pasākumu komplekss iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču atkritumus pieņem vai savāc, reģenerē (tai skaitā atkārtoti izmanto un pārstrādā) atbilstoši vides normatīvajiem aktiem.";

1.9. aizstāt 11.2.apakšpunktā vārdus "turpmākajiem trim kalendāra gadiem" ar vārdiem un skaitli "iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem";

1.10. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus fonda administrācijā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz fonda administrācijas oficiālo e-pasta adresi.";

1.11. svītrot 12.punktu;

1.12. izteikt 13.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz fonda administrācijā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 15.1, 15.2, 15.3 un 15.4 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Fonda administrācija sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

15.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

15.2 1. līgumslēdzējus;

15.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

15.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

15.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

15.2 5. fonda administrācijas pienākumus un tiesības;

15.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

15.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

15.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

15.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

15.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto videi kaitīgu preču veidus.

15.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis fonda administrācijā.";

1.14. svītrot 16.punkta otro teikumu;

1.15. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā:

19.1. informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru, videi kaitīgu preču veidus, par kuriem līgums ir noslēgts, un līgumpartneru reģistrācijas numuru un datumu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu;

19.2. precizētu informāciju par izmaiņām attiecībā uz realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm plānotajiem videi kaitīgu preču veidiem, apjomiem un videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas, savākšanas un reģenerācijas (tai skaitā atkārtotas izmantošanas un pārstrādes) veidiem un apjomiem (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punkta tabulām).";

1.16. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz fonda administrācijā šo noteikumu 21.punktā minēto paskaidrojumu.

23. Nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja fonda administrācija, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē fonda administrāciju, pievienojot pārējo apsaimniekotāju parakstītus apliecinājumus par līgumu pārtraukšanu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas fonda administrācija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā vēršas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.";

1.17. aizstāt 24.punktā vārdu "mēneša" ar vārdu "ceturkšņa";

1.18. svītrot 25.punktu;

1.19. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, divreiz gadā (par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam - līdz attiecīgā gada 20.augustam un par laikposmu no 1.jūlija līdz 31.decembrim - līdz nākamā gada 20.februārim) iesniedz fonda administrācijā pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk - pārskats) (4.pielikums). Apsaimniekotājs pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no laikposmā reģenerējamā apjoma, fonda administrācija veic šo noteikumu 31. un 32.punktā minētās darbības.";

1.20. svītrot 30. un 31.punktā skaitli "25.";

1.21. aizstāt 32.punktā vārdu "maksātājam" ar vārdiem "maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju";

1.22. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, kas ir savākts un pieņemts atpakaļ līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kuru reģenerē, pārstrādā vai atkārtoti izmanto attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajam, pārstrādātajam vai atkārtoti izmantotajam videi kaitīgu preču atkritumu apjomam. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 30.oktobrim un 1.maijam iesniedz fonda administrācijā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto, pārstrādāto vai atkārtoti izmantoto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.";

1.23. aizstāt 36.1.apakšpunktā skaitli un vārdus "20.1 panta trešajai daļai" ar skaitļiem un vārdiem "1.panta 24.punktam";

1.24. aizstāt 36.2.apakšpunktā vārdus "apstrādes un pārstrādes" ar vārdiem "reģenerācijas (tai skaitā atkārtotas izmantošanas un pārstrādes)";

1.25. papildināt noteikumus ar 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"41. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumus Nr.562 "Noteikumi par iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.).";

1.26. aizstāt 2.pielikumā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.27. izteikt 3.pielikuma 1.punkta tabulu un piezīmi šādā redakcijā:

"Nr. p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču apjoms (kg vai gab.)1

Dabas resursu nodokļa likme (Ls)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (Ls)

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

1.

                   

2.

                   

3.

                   

4.

                   

5.

                   

6.

KOPĀ

X

X

X

X

X

       

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.";

1.28. izteikt 3.pielikuma 2.punkta tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots

Videi kaitīgu preču atkritumu kopējais apjoms, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt)

pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijā

reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt)

Latvijas Republikas teritorijā

citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

ārpus Eiropas Savienības

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

% (pa gadiem)2

(pa gadiem)1

(pa gadiem)

(pa gadiem)

(pa gadiem)

(pa gadiem)

20__.

20__.

20__.

20__.3

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

1.

                                                 

2.

                                                 

3.

                                                 

4.

                                                 

5.

                                                 

6.

                                                 

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Plānotos videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomus aprēķina procentos pret videi kaitīgu preču apjomu, ko attiecīgajā gadā (līdz attiecīgā gada 31.decembrim) plānots realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomus, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt), aprēķina procentos pret videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, ko attiecīgajā gadā plānots pieņemt vai savākt.

3 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.";

1.29. svītrot 3.pielikuma 3.punkta piezīmes 3.apakšpunktu;

1.30. izteikt 3.pielikuma 4.punkta piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" minētajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.";

1.31. izteikt 3.pielikuma 5.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas";

1.32. izteikt 3.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Nodokļa maksātāji, kuri ar __________________________________________________________________________________
(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Adrese

Reģistrācijas numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā*

         
         

Piezīme. * Aili aizpilda, ja reģistrācija nepieciešama atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu.";

1.33. izteikt 4.pielikuma 3.punkta piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" minētajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.";

1.34. izteikt 4.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Informācija par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu

4.1. Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācija

Nr.
p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Videi kaitīgu preču apjoms
(kg vai gab.*)

Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms pārskata periodā
(kg vai gab.*)

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms
(kg vai gab.*)

Videi kaitīgu preču atkritumu apjomi, kas apglabāti attiecīgajā atkritumu apglabāšanas poligonā līdz 31.decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, norādot poligonu, uz kuru nogādāti attiecīgie atkritumi

Latvijas Republikas teritorijā

citā Eiropas Savienības dalībvalstī

ārpus Eiropas Savienības

kopā
(5. + 6. + 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

4.2. Videi kaitīgu preču atkritumu atkārtota izmantošana vai pārstrāde

Nr.
p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg vai gab.*)

Latvijas Republikas teritorijā

citā Eiropas Savienības dalībvalstī

ārpus Eiropas Savienības

kopā (3. + 4. + 5.)

1

2

3

4

5

6

           
         

"

1.35. izteikt 4.pielikuma 6.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā un reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei un reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas";

1.36. svītrot 4.pielikuma 10.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

01.06.2013