Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.100

Rīgā 2013.gada 21.martā (prot. Nr.11 35.§)

Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam

1. Apstiprināt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu:

3.1. par plāna izpildi 2013., 2014. un 2015.gadā - līdz 2016.gada 1.jūlijam;

3.2. par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā - līdz 2019.gada 1.jūlijam;

3.3. par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā - līdz 2021.gada 1.jūlijam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 

 

(Ministru kabineta
2013.gada 21.marta
rīkojums Nr.100)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam kopsavilkums

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam (turpmāk - plāns) ir izstrādāts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta prasībām. Plāns aizstās Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam.1

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir viens no būtiskākajiem virzieniem Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi atkritumu apsaimniekošanas jomā ir iekļauti stratēģijā "Eiropa 2020" (Eiropas Komisijas paziņojums EIROPA 20202), Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā (Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai).3 Šis plāns nodrošina arī Eiropas Savienības direktīvās minēto atkritumu apsaimniekošanas principu un mērķu piemērošanu un ieviešanu.

Plāna mērķi ir šādi:

● novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, maksimāli izmantojot visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgāka patērētāju uzvedības modeļa attīstību;

● nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;

● nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā veidā (piemēram, komposts), kā arī to, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietai;

● nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Plānā ietvertās darbības attiecināmas uz šādiem atkritumu veidiem un plūsmām:

● sadzīves atkritumi, tajā skaitā nebīstamie rūpniecības atkritumi;

● izlietotais iepakojums;

● bīstamie atkritumi, tajā skaitā bīstamie rūpniecības atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu atkritumi, kā arī ārstniecības iestāžu un veterinārās aprūpes prakses vietu atkritumi;

● videi kaitīgo preču atkritumi (izlietotās baterijas un akumulatori, naftas produktu atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, nolietotas riepas);

● nolietotie transportlīdzekļi;

● bioloģiski noārdāmi atkritumi;

● būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi.

Galvenās plānā ietvertās aktivitātes tiks veiktas šādās darbības jomās:

● atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības uzlabošana, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, atkritumu apsaimniekošanas normatīvās datubāzes un statistikas uzlabošana;

● atkritumu dalītā vākšana, ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi, un attiecīgo normatīvo aktu izstrāde, lai veicinātu atkritumu dalīto vākšanu;

● atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai, reģenerācija un pārstrāde, ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras darbības uzlabošanu, inovatīvu atkritumu reģenerācijas metožu veicināšanu;

● atkritumu apglabāšana.

Plānā ietverta arī atkritumu rašanās novēršanas valsts programma un stratēģija apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu samazināšanai.

Plāna darbības laikā sasniedzamie rezultāti atsevišķiem atkritumu veidiem un plūsmām, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvu prasībām, ir apkopoti plāna 1.pielikumā.

Atkritumu rašanās novēršanas programma, tās mērķi, kā arī kvalitatīvie un kvantitatīvie indikatori iekļauti plāna 7.nodaļā.

Laikā no 1995.gada līdz 2011.gadam sadzīves atkritumu apsaimnie­košanas infrastruktūras attīstībā un normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācijā ieguldīti 99,1 milj. latu. Ārvalstu finanšu palīdzība (ieskaitot Eiropas Savienības fondus) šo gadu laikā sasniegusi 65,61 milj. latu, valsts budžeta dotācija - 10,08 milj. latu, projektu īstenotāju ieguldītie līdzekļi - 23,41 milj. latu. Paredzams, ka plāna darbības periodā (2013.-2020.gads) plānā ietverto pasākumu īstenošanai būs pieejami 61 260 000 latu. Minētā finansējuma avots ir Eiropas Savienības struktūrfondi, valsts budžets un privātais finansējums.


1 Ministru kabineta 2005.gada 29.decembra rīkojums Nr.860 "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam"; http://www.likumi.lv/doc.php?id=124880

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:LV:HTML

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

21.03.2013