Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.210

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.108, 11.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.120; 2010, Nr.48, Nr.109, Nr.180) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. kapavietas uzturētājs - fiziska persona vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kurai piešķirta kapavieta un kura reģistrēta kapavietu uzskaites pamatdokumentos, vai augstākās izglītības un zinātnes institūcija, ja tai piešķirta kapavieta urnu ar kremētu mirušo pelniem, kuri atļāvuši savu ķermeni izmantot medicīnas zinātnei, apbedījumiem;";

1.2. papildināt ar 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. augstākās izglītības un zinātnes institūcijas iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu urnu ar kremētu mirušo pelniem, kuri atļāvuši savu ķermeni izmantot medicīnas zinātnei, apbedījumiem.";

1.3. papildināt 18.2punktu aiz vārdiem "veikt urnas virsapbedījumu," ar vārdiem "vai kapsētas teritorijā, kurai noteikts īpašs statuss,";

1.4. papildināt 18.21.apakšpunktu aiz vārdiem "par atļauju apbedīt mirušo" ar vārdiem "vai kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu";

1.5. svītrot 73.punktu;

1.6. aizstāt 1.pielikumā "Kapsētās ierādāmo kapavietu izmēri" vārdus un skaitli "Kapavieta kremētu bezpiederīgo mirušo 100 kapsulām" ar vārdiem un skaitli "Kapavieta kremētu mirušo 50 kapsulām";

1.7. aizstāt 2.pielikumā "Līgums Nr.___ par kapavietas uzturēšanu" 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunktā vārdu "trīs" ar vārdu "pieci".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.210 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Pašlaik ir spēkā Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošie noteikumi Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.149), kas nosaka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes tiesības un pienākumus un Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējās kārtības noteikumus. Rīgas pašvaldībā ir vērsusies Rīgas Stradiņa universitāte, lūdzot ierādīt atsevišķu vietu platībā līdz 100 m2 Mārtiņa kapos Hāmaņa ielā 4, Rīgā, cilvēku, kuri sevi ziedojuši anatomijas studijām, mirstīgo atlieku urnu apbedījumiem. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienība (kadastra apzīmējums 010006100378001) 0,0118 ha platībā, kuru var izmantot urnu apbedījumiem. Saistošajos noteikumos Nr.149 nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus, paredzot tiesības veikt urnu apbedījumus augstākās izglītības un zinātnes institūcijai, ja tai piešķirta kapavieta urnu ar kremētu mirušo pelniem, kuri atļāvuši savu ķermeni izmantot medicīnas zinātnei, apbedījumiem, kā arī noteikt kapavietas piešķiršanas un ierādīšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos tiek piedāvāts grozīt normas, lai paredzētu tiesības veikt urnu apbedījumus augstākās izglītības un zinātnes institūcijai, kurai piešķirta kapavieta urnu ar kremētu mirušo pelniem, kuri atļāvuši savu ķermeni izmantot medicīnas zinātnei, apbedījumiem, izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu Nr.149 2.9.apakšpunktu "kapavietas uzturētājs", kā arī veikt attiecīgus redakcionālus labojumus 16. un 18.2punktā, kā arī 1. un 2.pielikumā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Pozitīva.

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izstrādājot saistošos noteikumus, tika ņemti vērā Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības konsultatīvās padomes priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

14.03.2013