Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumus Nr. 50 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.937

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 30.§)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana;

3.2. traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecības iekārtu tehniskā kontrole un uzraudzība;

3.3. traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma uzraudzība;

3.4. traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzība;

3.5. valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (turpmāk – valsts informatīvā sistēma) uzturēšana;

3.6. sabiedrības iepazīstināšana ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

4. Lai īstenotu funkcijas, aģentūra pilda šādus uzdevumus:

4.1. veic traktortehnikas un tās piekabju agregātu numuru salīdzināšanu;

4.2. nodrošina un veic nepieciešamās darbības traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu īpašnieku maiņas gadījumos;

4.3. nodrošina un veic nepieciešamās darbības traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšanas gadījumos;

4.4. nodrošina traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un ekspluatācijas drošības kontroli;

4.5. nodrošina informācijas apriti obligātās transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jomā;

4.6. pārbauda traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību iestāžu materiālās bāzes un tehniskā nodrošinājuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.7. veic traktortehnikas vadītāju apmācības procesa uzraudzību;

4.8. nodrošina traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru apmācību un atestāciju;

4.9. nodrošina un veic traktortehnikas vadītāju eksaminācijas rezultātu izvērtēšanu;

4.10. uzrauga traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.11. noformē un izsniedz tirdzniecības vietas apliecību komersantiem, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību;

4.12. nodrošina patērētāju tiesību aizsardzību, ja traktortehnikas un tās piekabju tirgū tiek piedāvāta normatīvo aktu prasībām neatbilstoša traktortehnika vai traktortehnikas piekabes;

4.13. kārto un uztur valsts informatīvo sistēmu;

4.14. atbilstoši kompetencei sagatavo un sniedz informāciju citiem valsts reģistriem un datubāzēm;

4.15. uzkrāj, dokumentē un saglabā kultūrvēsturiskus materiālus par Latvijas lauksaimniecības nozari un ievērojamiem lauksaimniecības darbiniekiem;

4.16. nodrošina aģentūras struktūrvienību – Latvijas Lauksaimniecības muzejs un K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" (turpmāk – muzeji) – darbību un lauksaimniecības kultūrvēsturisko priekšmetu (turpmāk – muzeju krājums) atbilstošu uzturēšanu, uzskaiti un pārvaldību;

4.17. veic pētniecības un izglītojošo darbu par lauksaimniecības nozari un tās attīstības vēsturi;

4.18. pilnveido un izmanto muzeju krājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par muzeju krājuma veidošanu;

4.19. nodrošina muzeju krājuma pieejamību sabiedrībai, izglīto sabiedrību un popularizē lauksaimniecības nozari, izmantojot muzeju krājumu;

4.20. sagatavo, iekārto un uztur muzeju pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes par lauksaimniecības tēmām;

4.21. veido muzeju krājumu par izciliem lauksaimniecības nozares darbiniekiem un viņu ieguldījumu;

4.22. sagatavo un vada ekskursijas muzejos, sniedz ar muzeju darbību saistītas konsultācijas, lasa lekcijas un rīko publiskus pasākumus;

4.23. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

4.24. veic pasākumus valsts, starptautisko projektu un programmu īstenošanas kontrolē traktortehnikas tehniskās atbilstības novērtēšanas jomā;

4.25. administrē traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā;

4.26. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Aģentūra funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši izstrādātajai darbības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

6.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.3. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

6.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

6.5. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

6.6. noformēt un izdot traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesības apliecinošus dokumentus (apliecības);

6.7. izsniegt traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes;

6.8. izsniegt traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates talonus un uzlīmes;

6.9. piešķirt un par pārkāpumiem anulēt mācību atļaujas izglītības iestādēm un komersantiem, kas nodarbojas ar traktortehnikas vadītāju apmācību;

6.10. piešķirt un par pārkāpumiem anulēt traktortehnikas vadītāju un praktiskās apmācības instruktoru apliecības;

6.11. noformēt un izsniegt traktortehnikas vadītāju apliecības;

6.12. uzlikt vai noņemt informatīvajā sistēmā atsavināšanas aizlieguma atzīmes traktortehnikai vai tās piekabēm;

6.13. izsniegt traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības numura zīmes un apliecības;

6.14. izsniegt traktortehnikas tranzīta numurus un apliecības;

6.15. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Aģentūras amatpersonu kompetence

7. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Aģentūras direktoru Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

9. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības šajos noteikumos minēto funkciju izpildei. Aģentūras struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors. Aģentūras direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Aģentūra sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatus par aģentūras funkciju izpildi un līdzekļu izmantošanu.

V. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumus Nr.448 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 95.nr.).

15. Aģentūra ir valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

16. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
01.01.2013