Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.11.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.673

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.54 7.§)
Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamas ziņas par aizturētajām personām, apcietinātajām personām un personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu, minēto ziņu dzēšanas kārtību un glabāšanas termiņus, obligātās tehniskās prasības attiecībā uz iegūstamajiem fotoattēliem, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve minētajā informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.

2. Ziņas iekļauj Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā – Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistra pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs).

II. Reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms un iekļaušanas kārtība

3. Ziņas reģistrā iekļauj tiešsaistes datu pārraides režīmā un automatizētajā datu apmaiņas režīmā.

4. Lai nodrošinātu ziņu iekļaušanu un sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā un automatizētajā datu apmaiņas režīmā, institūcijas un centrs slēdz starpresoru vienošanos.

5. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par aizturētajām personām, apcietinātajām personām un personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu:

5.1. vārds (vārdi) un uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds un uzvārds (ja iepriekšējais vārds un uzvārds ir zināms);

5.2. personas kods (ja tāda nav, – dzimšanas datums), ārvalstniekiem (tai skaitā bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss) un bezvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu, kā arī citu informāciju, kas dod iespēju identificēt personu;

5.3. dzimums;

5.4. valstiskā piederība un tās veids;

5.5. tēva vārds;

5.6. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese (ja persona atrodas apcietinājumā, – dzīvesvietas adrese pirms apcietināšanas);

5.7. noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

5.8. krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

5.9. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas veids;

5.10. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā izmantotie rīki un līdzekļi;

5.11. kriminālistiskais raksturojums:

5.11.1. dzimtā valoda, kā arī valodas, kuras pārzina vai kurās prot sazināties sarunvalodas līmenī;

5.11.2. nodarbošanās veids (nodarbošanās joma, specializācijas joma);

5.11.3. personas prasmes un iemaņas (saskaņā ar raksturojamās personas sniegto informāciju vai lietas materiāliem);

5.11.4. iesauka (iesaukas);

5.11.5. personas tetovējumu un sevišķo pazīmju apraksts;

5.11.6. norādes (vārds (vārdi) un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, adrese) uz personām, ar ko datu subjektam ir sakari noziedzīgajās aprindās, ieslodzījuma vietās un citi sakari, kas var būt nozīmīgi kriminālprocesā;

5.11.7. personas ārienes pazīmes (demogrāfiskās, anatomiskās un funkcionālās);

5.11.8. kaitīgās noslieces (piemēram, alkohola lietošana, narkotiku lietošana, toksikomānija);

5.12. personas fotokomplekts (sejas pretskats, labais profils, kreisais pusprofils, personas fotoattēls pilnā augumā ar fonā redzamu mērlineālu, kā arī tetovējumu un citu īpašo pazīmju fotoattēli). Obligātās tehniskās prasības attiecībā uz iegūstamajiem fotoattēliem norādītas šo noteikumu pielikumā.

6. Reģistrā iekļauj dokumentāri apstiprinātas ziņas. Prasība par ziņu dokumentāru apstiprinājumu nav piemērojama šo noteikumu 5.11.apakšpunktā minētajām ziņām.

7. Valsts policija šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas par aizturētām personām iekļauj reģistrā 36 stundu laikā pēc to ievietošanas speciāli aprīkotās policijas telpās – īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 509)

8. Ieslodzījuma vietas iekļauj reģistrā šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas par personām, kuras:

8.1. ievieto izmeklēšanas cietumā (ja reģistrā jau iekļautās ziņas atšķiras no faktiskās situācijas), – piecu darbdienu laikā pēc personas ievietošanas izmeklēšanas cietumā;

8.2. atbrīvo no izmeklēšanas cietuma sakarā ar drošības līdzekļa grozīšanu, drošības līdzekļa atcelšanu vai izmeklēšanas pabeigšanu, turpinot procesu medicīniska rakstura līdzekļu piemērošanai (šis nosacījums nav attiecināms uz personām, kuras atbrīvo saskaņā ar kriminālprocesa izbeigšanu, pamatojoties uz reabilitējošiem apstākļiem, vai kurām tiek pagarināts apcietinājuma termiņš), – nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc personas atbrīvošanas no izmeklēšanas cietuma;

8.3. atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes saskaņā ar tiesas spriedumā noteiktā soda izciešanu – vienu mēnesi pirms personas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

9. Ieslodzījuma vietas nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc personas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes iekļauj reģistrā šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas par personām, kuras atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes sakarā ar:

9.1. apžēlošanas un amnestijas piemērošanu;

9.2. atbrīvošanu no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa;

9.3. atbrīvošanu no soda izciešanas sakarā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu;

9.4. tiesas nolēmuma aizstāšanu, samazināšanu vai atcelšanu pilnībā;

9.5. kriminālsoda izpildes apturēšanu līdz ar notiesātā pārvietošanu turpmākai soda izciešanai uz ārvalsti vai ar dienu, kad saņemts Tieslietu ministrijas paziņojums, ka spriedums pieņemts izpildei ārvalstī.

10. Valsts policija un ieslodzījuma vietas ir atbildīgas par ziņu ticamību, autentiskumu un savlaicīgu iekļaušanu reģistrā, kā arī par šo noteikumu pielikumā minēto obligāto tehnisko prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 509)

11. Šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas, kuras pieejamas Iedzīvotāju reģistrā, Sodu reģistrā vai Kriminālprocesa informācijas sistēmā, reģistrā iekļauj no minētajām valsts informācijas sistēmām.

III. Reģistrā uzkrāto ziņu glabāšanas un dzēšanas kārtība

12. Ziņas par personu, kā arī tās fotokomplektus no reģistra dzēš, ja:

12.1. pagājuši 30 gadi kopš pēdējās reizes, kad:

12.1.1. kriminālprocess pret personu ir izbeigts uz nereabilitējošu apstākļu pamata;

12.1.2. persona ir atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet tai nav piespriests kriminālsods vai tā ir atbrīvota no kriminālsoda vai kriminālsoda izciešanas;

12.1.3. personai noteiktais kriminālsods ir izpildīts vai ir iestājies notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildīšanas noilgums;

12.2. kriminālprocess pret personu ir izbeigts uz reabilitējošu apstākļu pamata vai persona ir attaisnota un nepastāv šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētais ziņu glabāšanas pamats.

13. Ziņas no reģistra dzēš, par to sastādot attiecīgu aktu.

IV. Reģistrā uzkrāto ziņu izsniegšanas kārtība

14. Ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā vai pēc rakstiska pieprasījuma var saņemt izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes un prokuratūras iestādes šo iestāžu (amatpersonu) darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

15. Ziņu izsniegšana no reģistra ārvalstu iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības tiesību akti.

V. Noslēguma jautājumi

16. Reģistrā iekļauj šajos noteikumos minētās ziņas par aizturētajām personām, apcietinātajām personām un personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai ir uzkrātas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" apakšsistēmās "Personas apraksts" un "Fototēka".

17. Šo noteikumu pielikumā minētās prasības attiecībā uz iegūstamajiem fotoattēliem stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.673
Obligātās tehniskās prasības attiecībā uz iegūstamajiem fotoattēliem

1. Sejas pretskata fotoattēla izmērs ievietošanai reģistrā:

1.1. fotoattēla garākā mala – vismaz 525 pikseļi, taču ne vairāk par 2000 pikseļiem;

1.2. acu zīlīšu savstarpējais attālums – vismaz 120 pikseļu;

1.3. galvas platums attēlā – vismaz 240 pikseļu.

2. Fotoattēla (kas nav sejas pretskata fotoattēls) izmērs ievietošanai reģistrā:

2.1. fotoattēla garākā mala – vismaz 500 pikseļu, taču ne vairāk par 2000 pikseļiem;

2.2. fotoattēls saspiežams .jpg, .bmp, .gif un .png formātā, izmantojot 100 % kvalitātes līmeni;

2.3. fotoattēla maksimālais fiziskais lielums ir 2 MB.

3. Fotokameras izšķirtspēja – vismaz pieci pikseļi, ar autofokusa režīmu.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
09.11.2019