Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.04.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.451

Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 23.§)
Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm

1. Noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses.

2. Par amata darbībām, kuras zvērināts tiesu izpildītājs veic izpildu lietā par piedziņu, amata atlīdzība tiek noteikta, summējot šo noteikumu 3., 4. un 5.punktā minētās amata atlīdzības takses.

3. Katrā izpildu lietā par piedziņu maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

Nr.
p. k.

Piedzenamā summa
(euro)

Amata atlīdzība
(euro)

3.1.

līdz 10

18

3.2.

10,01–30

25

3.3.

30,01–50

31

3.4.

50,01–100

43

3.5.

100,01–300

62

3.6.

300,01–700

92

3.7.

700,01–3 000

123

3.8.

3 000,01–10 000

185

3.9.

10 000,01–100 000

246

3.10.

virs 100 000

308

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

3.1 Ja parādnieks savas saistības, ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā visu piedzenamā parāda summu un summu sprieduma izpildes izdevumu segšanai, nokārto termiņā, kas norādīts zvērināta tiesu izpildītāja paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu, šo noteikumu 3. punktā minētajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

3.2 Ja parāds izpildu lietā par parāda piedziņu nav segts gada laikā no izpildu lietas ievešanas dienas, šo noteikumu 3. punktā noteiktajai amata atlīdzībai tiek piemērots koeficients 1,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

4. Ja izpildu lietā par piedziņu tiek aprakstīta kustamā manta vai nekustamais īpašums, papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā vai 7.15. apakšpunktā minētā amata atlīdzība.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 512 redakcijā)

5. Papildus šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajai amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību procentos no atgūtās summas šādā apmērā:

5.1. līdz 4269 euro – 15 procenti no faktiski atgūtās summas;

5.2. no 4270 līdz 14 229 euro – 640,35 euro plus 10 procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 4269 euro;

5.3. no 14 230 līdz 142 287 euro – 1 636,35 euro plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 14 229 euro;

5.4. no 142 288 līdz 711 436 euro – 8 039,25 euro plus trīs procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 142 287 euro;

5.5. no 711 437 līdz 1 422 872 euro – 25 113,72 euro plus divi procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 711 436 euro;

5.6. ja atgūtā summa pārsniedz 1 422 872 euro, – 39 342,44 euro plus viens procents no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 1 422 872 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

6. Ja nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu un nodrošinātais kreditors vēlas nekustamo īpašumu paturēt sev, šo noteikumu 5.punktā minētajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,3.

6.1 Ja parāds izpildu lietā par piedziņu tiek segts no naudas līdzekļiem, kas bijuši apķīlāti kā šī prasījuma nodrošinājums, šo noteikumu 5. punktā minētajai atlīdzībai, ko aprēķina no šādā veidā atgūtas summas, tiek piemērots koeficients 0,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

7. Par amata darbībām, kuras zvērināts tiesu izpildītājs veic, lai izpildītu citus nolēmumus, maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

7.1. akta sastādīšana par tādu nolēmumu, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, – 49,00 euro;

7.2. pieteikuma sastādīšana par tāda nolēmuma neizpildi, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, un tā iesniegšana tiesai vai prokuroram – 49,00 euro;

7.3. prasības nodrošinājuma izpilde par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām vai par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu – 86,00 euro;

7.4. prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības līdzekļa izpilde par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības – 49,00 euro;

7.5. nolēmumā norādīto priekšmetu nodošana piedzinējam, sastādot atbilstošu aktu, – 49,00 euro;

7.6. personu un mantas izlikšana no telpām vai ievešana nekustamā īpašuma valdījumā – 160,00 euro. Ja personu un mantas izlikšana no telpām vai ievešana nekustamā īpašuma valdījumā ilgst ilgāk par stundu, papildus maksājami 62,00 euro par katru nākamo pilno stundu, kas pārsniedz pirmo stundu;

7.7. bērna nogādāšana atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, vai nolēmuma izpilde lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, – 320,00 euro. Ja nolēmums tiek izpildīts termiņā, kas norādīts zvērināta tiesu izpildītāja paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu, atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,5;

7.8. nolēmuma izpilde lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām, – 160,00 euro;

7.8.1 nolēmuma par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu izpilde, ja tiesa noteikusi telpu atvēršanu piespiedu kārtā, – 160,00 euro. Ja izpilde ilgst ilgāk par stundu, papildus maksājami 62,00 euro par katru nākamo pilno stundu, kas pārsniedz pirmo stundu;

7.9. mantas aprakstes akta sastādīšana prasības nodrošināšanas, pagaidu aizsardzības vai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam:

7.9.1. līdz 10 pozīcijām – 49,00 euro;

7.9.2. no 11 līdz 50 pozīcijām – 86,00 euro;

7.9.3. no 51 līdz 100 pozīcijām – 160,00 euro;

7.9.4. vairāk par 100 pozīcijām – 332,00 euro;

7.10. kustamās mantas glabātāja nomaiņa – 49,00 euro;

7.11. naudas līdzekļu konfiskācija – 49,00 euro;

7.12. kustamās mantas vai nekustamā īpašuma konfiskācija – atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 3., 4. un 5.punktu;

7.13. normatīvajos aktos noteikto darbību īstenošana, administrējot bezmantinieka mantas pārņemšanas un atsavināšanas procesu, – 345,00 euro un amata atlīdzība procentos no summas, kas iegūta no bezmantinieka mantas atsavināšanas, atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajiem apmēriem;

7.13.1 kreditora pretenziju pamatotības izvērtēšana lietā par bezmantinieku mantu – 86,00 euro par katru aktā par mantojuma lietas izbeigšanu norādīto pretenziju;

7.14. kuģa apķīlāšana – 332,00 euro;

7.15. nekustamā īpašuma aprakste – 160,00 euro;

7.16. citu nolēmumu izpilde – 160,00 euro;

7.17. normatīvajos aktos noteikto darbību īstenošana, izpildot nolēmumu par kopīpašuma dalīšanu, – 160,00 euro un amata atlīdzība procentos no summas, kas iegūta no kopīpašuma vai tā daļas atsavināšanas, atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajiem apmēriem. Ja izpildu lietā par kopīpašuma dalīšanu tiek aprakstīta kustamā manta vai nekustamais īpašums, papildus šajā punktā minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. vai 7.15. apakšpunktā minētā amata atlīdzība.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr. 1107 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 658; MK 11.04.2023. noteikumiem Nr. 181)

8. Par citām zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

8.1. tiesas pavēstes vai citu dokumentu piegādāšana – 56,00 euro (par vienu adresi);

8.2. fakta fiksēšana – 98 euro. Ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par stundu, papildus maksājami 70 euro par katru nākamo stundu;

8.3. mantojuma inventāra saraksta sastādīšana mantojuma lietā – 86,00 euro;

8.3.1 mantojuma masas sastāvā norādītās nereģistrējamās kustamās mantas saraksta sastādīšana mantojuma lietā atbilstoši mantojuma masas sastāvā norādīto šādu priekšmetu skaitam:

8.3.11. līdz 10 priekšmetiem – 49,00 euro;

8.3.12. no 11 līdz 50 priekšmetiem – 86,00 euro;

8.3.13. no 51 līdz 100 priekšmetiem – 160,00 euro;

8.3.14. vairāk par 100 priekšmetiem – 332,00 euro;

8.4. publiskas izsoles rīkošana vai izsoles rīkošana mantas dalīšanas nolūkā neatkarīgi no izsoles rezultāta – 181,00 euro. Atbilstoši pārdošanas cenai, bet, ja izsole nav notikusi, – atbilstoši sākumcenai papildus tiek piemērots:

8.4.1. koeficients 1 – līdz 4269 euro;

8.4.2. koeficients 2 – no 4270 līdz 14 229 euro;

8.4.3. koeficients 3 – no 14 230 līdz 142 287 euro;

8.4.4. koeficients 5 – pārsniedz 142 287 euro;

8.5. kustamās mantas apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 160,00 euro un atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 7.9. apakšpunktu atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam;

8.5.1 nekustamā īpašuma apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 160,00 euro;

8.5.2 glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana (bez mantas aprakstes) mantojuma apsardzības lietā – 160,00 euro;

8.5.3 nekustamā īpašuma aizzīmogošana (bez nekustamā īpašuma aprakstes) mantojuma apsardzības lietā – 86,00 euro;

8.5.4 naudas līdzekļu apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 86,00 euro;

8.5.5 kustamās mantas pārdošana mantojuma apsardzības lietā – atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 8.4. apakšpunktu;

8.6. dokumenta noraksta, izraksta vai kopijas sagatavošana un apliecināšana (neatkarīgi no dokumenta kopējā lapu skaita un dokumenta formas) – 4,00 euro;

8.7. informatīvas izziņas sagatavošana par izpildu lietā veiktajām darbībām vai visu izpildu lietā esošo materiālu apliecināta atvasinājuma izgatavošana un izsniegšana – 49,00 euro;

8.8. mediācijas vadīšana – pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 euro stundā;

8.9. naudas līdzekļu pieņemšana glabāšanā un apliecinājuma izsniegšana – 0,4 % no glabāšanā pieņemtās summas, bet ne mazāk kā 62,00 euro un ne vairāk kā 615,00 euro;

8.10.  lietas vešana par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu:

8.10.1. lēmuma pieņemšana par lietas ievešanu vai atteikumu ievest lietu – 50 euro;

8.10.2. informācijas pārbaude valsts informācijas sistēmās par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemesgabala īpašnieku – 50 euro un papildus 7 euro par ieskatīšanos attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā atbilstoši nodalījumu skaitam;

8.10.3. likumā noteikto paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemesgabala īpašniekam  – 7 euro (par vienu adresātu);

8.10.4. dalība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un akta sastādīšana par kopsapulces balsojumu – 70 euro. Ja kopsapulce ilgst ilgāk par stundu, papildus maksājami 50 euro par katru nākamo stundu. Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku skaitam, kāds kopsapulcē piedalās, papildus tiek piemērots:

8.10.4.1. koeficients 1 – ja dzīvojamā mājā ir līdz 10 dzīvokļu īpašniekiem;

8.10.4.2. koeficients 1,4 – ja dzīvojamā mājā ir no 11 līdz 50 dzīvokļu īpašniekiem;

8.10.4.3. koeficients 1,5 – ja dzīvojamā mājā ir no 51 līdz 100 dzīvokļu īpašniekiem;

8.10.4.4. koeficients 1,6 – ja dzīvojamā mājā ir vairāk par 100 dzīvokļu īpašniekiem;

8.10.5. akta sastādīšana par atsavināšanas tiesību izmantošanu  – tādā pašā apmērā, kāda atlīdzība attiecīgajā lietā aprēķināta par šo noteikumu 8.10.4. apakšpunktā  noteikto darbību;

8.10.6. atsavināšanas tiesības izmantošanas konstatēšana – 50 euro;

8.10.7. viena nostiprinājuma lūguma sagatavošana un iesniegšana rajona (pilsētas) tiesā – 50 euro;

8.10.8. atsavināšanas cenas samaksa bijušajam zemes īpašniekam – 50 euro;

8.10.9. paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana bijušajam zemesgabala īpašniekam par atsavināšanas cenas izmaksu  – 7 euro (par vienu adresātu);

8.10.10. paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana personai, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība,  – 7 euro (par vienu adresātu);

8.10.11. lēmuma pieņemšana par lietas izbeigšanu – 10 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr. 1107 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 658;  MK 21.03.2023. noteikumiem Nr. 132; MK 11.04.2023. noteikumiem Nr. 181)

8.1 Ja lietā par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu tiek aprakstīta kustamā manta, papildus šo noteikumu attiecīgajos punktos minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā minētā amata atlīdzība.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

9. Ja zvērināts tiesu izpildītājs amata darbības, par kurām viņam noteikta atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 7.15. apakšpunktu vai 8.punktu, veic pēc personas pieprasījuma, atlīdzību maksā attiecīgās darbības pieprasītājs.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512)

10. Ja pēc piedzinēja rakstiska lūguma, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktās prasības, šo noteikumu 7. un 8. punktā minētās amata darbības veic steidzamības kārtā (amata darbību uzsāk vai atkarībā no darbības rakstura veic 24 stundu laikā) vai svētdienā vai svētku dienā (izņemot šo noteikumu 7.8. un 7.8.1 apakšpunktā minētās amata darbības), amata atlīdzībai par veiktajām amata darbībām piemēro koeficientu 3. Starpību starp takses pamatlikmi un taksi, kurai piemēro koeficientu, sedz piedzinējs. Šo noteikumu 9. punktā minētajos gadījumos pilnu taksi, kurai piemērots koeficients, maksā attiecīgās darbības pieprasītājs.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

11. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, bet, ja personai piešķirts politiski represētās personas statuss, samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ir zvērināta tiesu izpildītāja pienākums.

12. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai zvērināta tiesu izpildītāja birojs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, šajos noteikumos minētajai zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksei papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

13. Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība uzsākta, bet nav pabeigta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība tiek aprēķināta šādā kārtībā:

13.1. par amata darbībām, kas veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, amata atlīdzību aprēķina atbilstoši amata atlīdzības takses apmēram, kāds noteikts Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 2.punktā;

13.2. ja atlīdzības kopsumma par amata darbībām, kas veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto atlīdzības apmēru, par turpmākajām amata darbībām atlīdzību nepiemēro, bet, ja atlīdzības kopsumma ir mazāka, par turpmākajām amata darbībām atlīdzību aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 2.punktam, ciktāl atlīdzības kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto atlīdzības apmēru;

13.3. amata atlīdzību procentos no atgūtās summas aprēķina atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā sprieduma izpildes izdevumu aprēķina sastādīšanas dienā.

14. Šo noteikumu 7.13.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, kas paredz noteikt zvērinātiem tiesu izpildītājiem bezmantinieka mantas pārņemšanas un pārdošanas procesu administrēšanas funkciju.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" (Latvijas Vēstnesis 2004, 210.nr.; 2008, 178.nr.).

15.1 Šo noteikumu 8.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

15.2 Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība uzsākta līdz 2018. gada 1. novembrim, amata atlīdzības noteikšanai piemēro noteikumus, kas bija spēkā līdz 2018. gada 1. novembrim.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

15.3 Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība uzsākta līdz 2023. gada 20. aprīlim, amata atlīdzības noteikšanai piemēro noteikumus, kas bija spēkā līdz 2023. gada 20. aprīlim.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

16. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
20.04.2023