Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.451

Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 23.§)
Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm

1. Noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses.

2. Par amata darbībām, kuras zvērināts tiesu izpildītājs veic izpildu lietā par piedziņu, amata atlīdzība tiek noteikta, summējot šo noteikumu 3., 4. un 5.punktā minētās amata atlīdzības takses.

3. Katrā izpildu lietā par piedziņu maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:
 

Nr.
p. k.
Piedzenamā summa
(euro)
Amata atlīdzība
(euro)
3.1.līdz 1015
3.2.10,01–3020
3.3.30,01–5025
3.4.50,01–10035
3.5.100,01–30050
3.6.300,01–70075
3.7.700,01–3 000100
3.8.3 000,01–10 000150
3.9.10 000,01–100 000200
3.10.virs 100 000250

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

3.1 Ja parādnieks savas saistības, ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā visu piedzenamā parāda summu un summu sprieduma izpildes izdevumu segšanai, nokārto termiņā, kas norādīts zvērināta tiesu izpildītāja paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu, šo noteikumu 3. punktā minētajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

3.2 Ja parāds izpildu lietā par parāda piedziņu nav segts gada laikā no izpildu lietas ievešanas dienas, šo noteikumu 3. punktā noteiktajai amata atlīdzībai tiek piemērots koeficients 1,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

4. Ja izpildu lietā par piedziņu tiek aprakstīta kustamā manta vai nekustamais īpašums, papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā vai 7.15. apakšpunktā minētā amata atlīdzība.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 512 redakcijā)

5. Papildus šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajai amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību procentos no atgūtās summas šādā apmērā:

5.1. līdz 4269 euro – 15 procenti no faktiski atgūtās summas;

5.2. no 4270 līdz 14 229 euro – 640,35 euro plus 10 procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 4269 euro;

5.3. no 14 230 līdz 142 287 euro – 1 636,35 euro plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 14 229 euro;

5.4. no 142 288 līdz 711 436 euro – 8 039,25 euro plus trīs procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 142 287 euro;

5.5. no 711 437 līdz 1 422 872 euro – 25 113,72 euro plus divi procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 711 436 euro;

5.6. ja atgūtā summa pārsniedz 1 422 872 euro, – 39 342,44 euro plus viens procents no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 1 422 872 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

6. Ja nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu un nodrošinātais kreditors vēlas nekustamo īpašumu paturēt sev, šo noteikumu 5.punktā minētajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,3.

6.1 Ja parāds izpildu lietā par piedziņu tiek segts no naudas līdzekļiem, kas bijuši apķīlāti kā šī prasījuma nodrošinājums, šo noteikumu 5. punktā minētajai atlīdzībai, ko aprēķina no šādā veidā atgūtas summas, tiek piemērots koeficients 0,5.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

7. Par amata darbībām, kuras zvērināts tiesu izpildītājs veic, lai izpildītu citus nolēmumus, maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

7.1. akta sastādīšana par tādu nolēmumu, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, – 40,00 euro;

7.2. pieteikuma sastādīšana par tāda nolēmuma neizpildi, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, un tā iesniegšana tiesai – 40,00 euro;

7.3. prasības nodrošinājuma izpilde par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām vai par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu – 70,00 euro;

7.4. prasības nodrošinājuma izpilde par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības – 40,00 euro;

7.5. nolēmumā norādīto priekšmetu nodošana piedzinējam, sastādot atbilstošu aktu, –  70,00 euro;

7.6. personu un mantas izlikšana no telpām vai ievešana nekustamā īpašuma valdījumā (bez mantas aprakstes) – 130,00 euro;

7.7. bērna nogādāšana atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, – 130,00 euro;

7.8. nolēmuma izpilde lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, – 130,00 euro;

7.8.1 nolēmuma par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu izpilde – 130,00 euro;

7.9. mantas aprakstes akta sastādīšana prasības nodrošināšanas vai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam:

7.9.1. līdz 10 pozīcijām – 40,00 euro;

7.9.2. no 11 līdz 50 pozīcijām – 70,00 euro;

7.9.3. no 51 līdz 100 pozīcijām – 130,00 euro;

7.9.4. vairāk par 100 pozīcijām – 270,00 euro;

7.10. kustamās mantas glabātāja nomaiņa – 40,00 euro;

7.11. naudas līdzekļu konfiskācija – 40,00 euro;

7.12. kustamās mantas vai nekustamā īpašuma konfiskācija – atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 3., 4. un 5.punktu;

7.13. normatīvajos aktos noteikto darbību īstenošana, administrējot bezmantinieka mantas pārņemšanas un atsavināšanas procesu, – 280,00 euro un amata atlīdzība procentos no summas, kas iegūta no bezmantinieka mantas atsavināšanas, atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem apmēriem;

7.14. kuģa apķīlāšana – 270,00 euro;

7.15. nekustamā īpašuma aprakste – 130,00 euro;

7.16. citu nolēmumu izpilde – 130,00 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr. 1107 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 658)

8. Par citām zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

8.1. tiesas pavēstes vai citu dokumentu piegādāšana – 40,00 euro (par vienu adresi);

8.2. fakta fiksēšana – 70 euro. Ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par stundu, papildus maksājami 50 euro par katru nākamo stundu;

8.3. mantojuma inventāra saraksta sastādīšana mantojuma lietā – 70,00 euro;

8.3.1 mantojuma masas sastāvā norādītās nereģistrējamās kustamās mantas saraksta sastādīšana mantojuma lietā atbilstoši mantojuma masas sastāvā norādīto šādu priekšmetu skaitam:

8.3.1 1. līdz 10 priekšmetiem – 70,00 euro;

8.3.1 2. no 11 līdz 50 priekšmetiem – 130,00 euro;

8.3.1 3. vairāk par 50 priekšmetiem – 270,00 euro;

8.4. publiskas izsoles rīkošana vai izsoles rīkošana mantas dalīšanas nolūkā neatkarīgi no izsoles rezultāta – 130,00 euro. Atbilstoši pārdošanas cenai, bet, ja izsole nav notikusi, – atbilstoši sākumcenai papildus tiek piemērots:

8.4.1. koeficients 1 – līdz 4269 euro;

8.4.2. koeficients 2 – no 4270 līdz 14 229 euro;

8.4.3. koeficients 3 – no 14 230 līdz 142 287 euro;

8.4.4. koeficients 5 – pārsniedz 142 287 euro;

8.5. kustamās mantas apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 130,00 euro un atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam arī atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 7.9. apakšpunktu;

8.5.1 nekustamā īpašuma apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 130,00 euro;

8.5.2 glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana (bez mantas aprakstes) mantojuma apsardzības lietā – 130,00 euro;

8.5.3 nekustamā īpašuma aizzīmogošana (bez nekustamā īpašuma aprakstes) mantojuma apsardzības lietā – 70,00 euro;

8.5.4 naudas līdzekļu apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā – 70,00 euro;

8.5.5 kustamās mantas pārdošana mantojuma apsardzības lietā – atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 8.4. apakšpunktu;

8.6. dokumenta noraksta, izraksta vai kopijas sagatavošana un apliecināšana (neatkarīgi no dokumenta kopējā lapu skaita) – 3,00 euro;

8.7. informatīvas izziņas sagatavošana par izpildu lietā veiktajām darbībām un izsniegšana – 40,00 euro;

8.8. mediācijas vadīšana – pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 euro stundā;

8.9. naudas līdzekļu pieņemšana glabāšanā – 0,4 % no glabāšanā pieņemtās summas, bet ne mazāk kā 50 euro un ne vairāk kā 500 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr. 1107 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 658; 8.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. 15.1 punktu)

8.1 Ja izpildu lietā par personu un mantas izlikšanu no telpām vai ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā vai lietā par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu tiek aprakstīta kustamā manta, papildus šo noteikumu attiecīgajos punktos minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā minētā amata atlīdzība.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 512 redakcijā)

9. Ja zvērināts tiesu izpildītājs amata darbības, par kurām viņam noteikta atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 7.15. apakšpunktu vai 8.punktu, veic pēc personas pieprasījuma, atlīdzību maksā attiecīgās darbības pieprasītājs.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 512)

10. Ja pēc piedzinēja rakstiska lūguma, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktās prasības, šo noteikumu 7. un 8.punktā noteiktās amata darbības veic steidzamības kārtā (amata darbību uzsāk vai atkarībā no darbības rakstura veic 24 stundu laikā), amata atlīdzībai par veiktajām amata darbībām piemēro koeficientu 3. Starpību starp takses pamatlikmi un taksi, kurai piemēro koeficientu par steidzamību, sedz piedzinējs.

11. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, bet, ja personai piešķirts politiski represētās personas statuss, samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ir zvērināta tiesu izpildītāja pienākums.

12. Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, šajos noteikumos noteiktajai zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksei papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

13. Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība uzsākta, bet nav pabeigta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība tiek aprēķināta šādā kārtībā:

13.1. par amata darbībām, kas veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, amata atlīdzību aprēķina atbilstoši amata atlīdzības takses apmēram, kāds noteikts Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 2.punktā;

13.2. ja atlīdzības kopsumma par amata darbībām, kas veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto atlīdzības apmēru, par turpmākajām amata darbībām atlīdzību nepiemēro, bet, ja atlīdzības kopsumma ir mazāka, par turpmākajām amata darbībām atlīdzību aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 2.punktam, ciktāl atlīdzības kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto atlīdzības apmēru;

13.3. amata atlīdzību procentos no atgūtās summas aprēķina atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā sprieduma izpildes izdevumu aprēķina sastādīšanas dienā.

14. Šo noteikumu 7.13.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, kas paredz noteikt zvērinātiem tiesu izpildītājiem bezmantinieka mantas pārņemšanas un pārdošanas procesu administrēšanas funkciju.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" (Latvijas Vēstnesis 2004, 210.nr.; 2008, 178.nr.).

15.1 Šo noteikumu 8.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

15.2 Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība uzsākta līdz 2018. gada 1. novembrim, amata atlīdzības noteikšanai piemēro noteikumus, kas bija spēkā līdz 2018. gada 1. novembrim.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

16. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
01.01.2019