Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.01.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 16.§)
Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 56.14 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti piesakās ar brīvības atņemšanu notiesāto (turpmāk – notiesātais) nodarbināšanai, komersantu atlases kārtību, komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas komisijas sastāvu, komersantu atlases kritērijus, lēmumu pieņemšanas kārtību un kārtību, kādā slēdzami sadarbības līgumi notiesāto nodarbinātības organizēšanai (turpmāk – sadarbības līgums).

2. Lai veicinātu komersantu pieteikšanos notiesāto nodarbināšanai, Ieslodzījuma vietu pārvalde savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi pusgadā izvieto un atjauno informāciju par notiesāto nodarbināšanas iespējām brīvības atņemšanas iestādēs. Informācijā norāda:

2.1. kārtību, kādā organizējama notiesāto nodarbināšana;

2.2. normatīvos aktus, kas regulē notiesāto nodarbināšanu;

2.3. nodarbināšanai pieejamās telpas, to specifikāciju;

2.4. nodarbināšanai pieejamās brīvības atņemšanas iestāžu teritorijas;

2.5. par nodarbinātību atbildīgo Ieslodzījuma vietu pārvaldes un brīvības atņemšanas iestādes amatpersonu kontaktinformāciju.

II. Komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas komisijas sastāvs

3. Komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sastāvā ir brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, par notiesāto resocializāciju, nodrošinājumu un drošību atbildīgās personas, kā arī viena Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

4. Komisijas sēdi vada Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona, bet tās prombūtnes laikā – brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

III. Komersantu atlases kārtība un kritēriji un lēmumu pieņemšanas kārtība

5. Komisija izstrādā konkursa prasības komersantu atlasei un apstiprina tās, saskaņojot ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

6. Konkursa prasībās ietver:

6.1. vispārīgu informāciju par konkursu;

6.2. komersantu pieteikšanās termiņu un kārtību;

6.3. prasības komersantiem;

6.4. informāciju par konkursa rezultātu paziņošanu;

6.5. informāciju par notiesāto skaitu, kurus iespējams nodarbināt, notiesāto soda izciešanas režīmu, izglītību, darba pieredzi un prasmēm, kā arī normatīvajos aktos noteikto darba samaksas apmēru notiesātajiem;

6.6. informāciju par regulējumu, kas ietverts normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem.

7. Komisija izvērtē komersanta pieteikumu 10 darbdienu laikā no konkursa pieteikšanās termiņa beigām un pieņem lēmumu par izraudzīto komersantu.

7.1 Ja objektīvu iemeslu dēļ šo noteikumu 7. punktā minēto termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi no konkursa pieteikšanās termiņa beigām, par to rakstiski paziņojot komersantam.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

8. Pieņemot lēmumu, komisija izvērtē šādus kritērijus (prioritārā secībā):

8.1. piedāvātais nodarbinātības veids un tā atbilstība notiesāto resocializācijas vajadzībām;

8.2. plānotais nodarbināto notiesāto skaits (priekšroka dodama komersantam, kas piedāvā nodarbināt lielāku notiesāto skaitu);

8.3. nomājamo objektu platība;

8.4. plānotie ieguldījumi objektu renovācijā un teritorijas labiekārtošanā;

8.5. iepriekšējā sadarbība ar brīvības atņemšanas iestādēm.

9. Lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, un protokolā norāda balsošanas rezultātus. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

IV. Komersanta pieteikšanās konkursam

10. Pieteikumā komersants norāda informāciju par:

10.1. plānotās darbības jomu brīvības atņemšanas iestādē;

10.2. plānoto nodarbināto notiesāto skaitu un savu darbinieku skaitu;

10.3. komercdarbībai nepieciešamo telpu veidu un platību;

10.4. nodarbinātības organizēšanai nepieciešamajām komunikācijām.

11. Komisija izslēdz komersantu no dalības konkursā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

11.1. ir pasludināts komersanta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta komersanta saimnieciskā darbība, uzsākta bankrota procedūra vai komersants tiek likvidēts;

11.2. komersantam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā valstī pārsniedz 150 euro;

11.3. komersants vai tā valdes loceklis var apdraudēt brīvības atņemšanas iestādes drošību.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

11.1 Lai pārbaudītu, vai komersants nav izslēdzams no dalības konkursā, komisija nepieciešamo informāciju pieteikuma atvēršanas dienā iegūst no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Sodu reģistra. Komersants, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kura juridiskā adrese atrodas ārvalstī, pieteikumam pievieno izziņu, ka tam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā valstī pārsniedz 150 euro.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

11.2 No Sodu reģistra komisija saņem ziņas par komersantu vai tā valdes locekli, kurš notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kura sodāmība nav dzēsta. Komisija nepieciešamo informāciju iegūst, izmantojot datu pārraidi tiešsaistes režīmā.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

11.3 No Valsts ieņēmumu dienesta komisija saņem ziņas par to, vai komersantam Latvijā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro. Komisija nepieciešamo informāciju iegūst, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

12. Komersantam līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām tiek nodrošināta iespēja apmeklēt brīvības atņemšanas iestādi, lai iepazītos ar telpām un teritoriju, kur iespējams nodarbināt notiesātos.

V. Konkursa rezultātu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

13. Konkursa rezultātus komersants, kas nav atzīts par uzvarētāju, var apstrīdēt Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajā kārtībā.

14. Ieslodzījuma vietu pārvalde 10 darbdienu laikā izskata komersanta iesniegumu par konkursa rezultātu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu:

14.1. atļaut slēgt sadarbības līgumu ar izraudzīto komersantu;

14.2. atcelt komisijas lēmumu, aizliedzot slēgt sadarbības līgumu ar izraudzīto komersantu, un uzdot brīvības atņemšanas iestādei 10 darbdienu laikā izsludināt jaunu konkursu.

15. Ieslodzījuma vietu pārvalde nodrošina informācijas publicēšanu par pieņemto lēmumu tās tīmekļa vietnē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

16. Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Sadarbības līgumi

17. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nodrošina nepieciešamo līgumu (sadarbības līguma, telpu nomas līguma, iekārtu vai valsts zemes nomas līguma) projektu sagatavošanu un saskaņošanu ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un komersantu, kas atzīts par konkursa uzvarētāju.

18. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija un izraudzītais komersants noslēdz sadarbības līgumu 10 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām vai pēc šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas. Ja konkursam pieteicies viens komersants un tas atzīts par konkursa uzvarētāju, sadarbības līgumu noslēdz 14 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par konkursa uzvarētāju.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 59)

19. Sadarbības līgumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes vārdā paraksta brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks.

20. Sadarbības līguma izpildi nodrošina un kontrolē brīvības atņemšanas iestādes administrācija.

21. Brīvības atņemšanas iestāde var pagarināt sadarbības līguma darbības laiku, tomēr kopējais sadarbības līguma termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

VII. Noslēguma jautājums

22. Sadarbības līgumi, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbojas līdz attiecīgajā sadarbības līgumā norādītā termiņa beigām. Izbeidzoties šim termiņam, izsludināms konkurss par tiesībām nodarbināt notiesātos brīvības atņemšanas iestādē.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
29.01.2016