Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.4287

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.77, 28.§)

Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 9.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1.apakšpunktu un 78.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4281 "Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu" un 13.04.2010. lēmumu Nr.1242 "Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma robežas paplašināšanu un darba uzdevuma precizēšanu", Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojumu un izdot tā grafiskās daļas - karti "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", karti "Apbūves, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izvietojuma koncepcija", karti "Inženierapgādes un transporta shēma", karti "Plānotie ielu un piebraucamo ceļu šķērsprofili" - un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Rīgas domes 28.02.2012. saistošos noteikumus Nr.171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

2. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti 1.punktā minētie saistošie noteikumi, publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas, norādot, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

28.02.2012