Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2023. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.156

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.74, 2.§)
Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību tirgus noteikumus

(Noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8.1un 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība, tiek piešķirts un atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību tirgus noteikumus.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

2. Šo noteikumu izpratnē tirgus statusa piešķiršana ir situācijas izvērtēšana teritorijā ar noteiktām robežām, lai noteiktu tās atbilstību prasībām, kādas izvirzītas konkrētas komercdarbības veikšanai (tirdzniecībai) Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

II. Kārtība, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība

3. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, komersantam Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā (turpmāk – Centrā) jāiesniedz:

3.1. iesniegums, kurā jānorāda:

3.1.1. komersanta (tirgus veidotāja) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3.1.2. plānotā tirgus darbības vieta (adrese);

3.2. situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

3.3. plānotā tirgus teritorijas lietošanas tiesības apliecinoša (-u) dokumenta (-u) kopija (-as).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

4. Saņemot šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, Centrs nodrošina jauna tirgus izveides lietderības saskaņošanas procesu ar:

4.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu, saņemot atzinumu par teritorijas, kur ir paredzēts izveidot tirgu, izmantošanas atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Rīgas pilsētas investīciju plānam;

4.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu;

4.3. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minētās saskaņošanas pabeigšanas tiek pieņemts Rīgas domes lēmums par jauna tirgus izveidošanas lietderību, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, vai atteikums jauna tirgus izveidošanai konkrētajā teritorijā.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirts un atcelts tirgus statuss

6. Pēc Rīgas domes lēmuma par jauna tirgus izveidošanas lietderību pieņemšanas komersantam, ja tiek veikta būvniecība, jāizstrādā atbilstoša būvniecības dokumentācija un jāveic tās saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

7. Tirgus risinājumā jāparedz šādas prasības:

7.1. visai tirgus teritorijai jābūt noklātai ar cieto segumu;

7.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem;

7.3. tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi sanitāro un higiēnas normu ievērošanai to pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai, kuras ātri bojājas.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

8. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

9. Pēc tirgus iekārtošanas komersantam, lai labiekārtotajai teritorijai tiktu piešķirts tirgus statuss, jāiesniedz Centrā:

9.1. iesniegums, kurā jānorāda:

9.1.1. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums un juridiskā adrese;

9.1.2. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

9.1.3. tirgus darbības vieta (adrese);

9.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta izdots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai cits dokuments, kas apliecina būvdarbu pabeigšanu (ja veikta būves būvniecība), vai atzinums, ka nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceri tirgū esošo būvju būvniecībai (atjaunošanai vai pārbūvei).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 74; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

10. Lai mainītu teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, platību, komersantam jāiesniedz Centrā:

10.1. iesniegums, kurā jānorāda:

10.1.1. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums un juridiskā adrese;

10.1.2. tirgus darbības vieta (adrese);

10.2. situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

10.3. plānotā tirgus teritorijas lietošanas tiesības apliecinoša (-u) dokumenta (-u) kopija (-as), ja tirgus teritorija tiek paplašināta.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

11. Saņemot šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus par tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām, Rīgas pilsētas izpilddirektors nodrošina šo noteikumu 4.punktā noteikto saskaņošanas procesu, kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā precizē nepieciešamību izstrādāt būvniecības ieceri būvju būvniecībai (atjaunošanai vai pārbūvei).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 74; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-229-sn)

12. Tirgus statuss tiek piešķirts vai atcelts ar Rīgas domes lēmumu.

13. Rīgas dome ar lēmumu ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

13.1. saņemts komersanta (tirgus pārvaldītāja) attiecīgs iesniegums;

13.2. izbeigta tirgus darbība;

13.3. komersants (tirgus pārvaldītājs) sniedzis nepatiesas ziņas;

13.4. saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka attiecīgs iesniegums;

13.5. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.

14. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Rīgas dome pieņem pēc šo noteikumu 13.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam (tirgus pārvaldītajam).

IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi

15. Komersants (tirgus pārvaldītājs) Centrā iesniedz saskaņošanai tirgus noteikumus (ja iesniedz papīra formā, tad iesniedz divos eksemplāros). Centrs saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus vai pieņem lēmumu par atteikumu saskaņot tirgus noteikumus.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-229-sn redakcijā)

16. Izmaiņas tirgus noteikumos Centrs saskaņo 15. punktā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-229-sn redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

17. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

18. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

19. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

20. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.09.2023