Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.154

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.72, 37.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ziņas par reklāmu, reklāmas objektu izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, izvietošanas periodu, nekustamā īpašuma, uz kura atrodas reklāmas objekts, piederību un dokumentus, kas apliecina 8.punktā un 17.7.apakšpunktā noteikto, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs), kas ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ziņas par afišas izmēriem, afišu daudzumu (skaitu), izvietošanas periodu un dokumentus, kas apliecina 17.7.apakšpunktā noteikto finansiālo atbalstu, nodevas aprēķināšanai iesniedz afišas devējs, kas ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.";

1.3. izteikt 15.1punktu šādā redakcijā:

"15.1 Nodeva par afišu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda tiek aprēķināta pēc formulas:

N = B x L x Z x T x Zi, kur:

N - nodeva par vienu afišu dienā,

B - afišas nodevas bāzes likme Ls 0,04,

L - afišas laukums,

Z - zonas koeficients,

T - tematikas koeficients,

Zi - koeficients maksai par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda izmantošanu par vienu afišu dienā ir 3.

Ja afišas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo afišas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs.";

1.4. svītrot 23.punktā vārdu "afišu";

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 23.1punktu šādā redakcijā:

"23.1 Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu par nodevu par afišu izvietošanu, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz nodevas maksātāja rekvizīti (reģistrācijas numurs, adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs, e-pasta adrese; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).";

1.6. izteikt 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Maksāšanas paziņojums par nodevu par afišām uz afišu stabiem un stendiem tiek sagatavots pēc informācijas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē. Nodeva jāsamaksā pirms afišu izvietošanas. Saņemot informāciju par nodevas samaksu, Rīgas pilsētas būvvalde nodrošina afišu izvietošanu atļautajās vietās.";

1.7. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājuma vai citas vizuālās informācijas izvietošanu, tiek sastādīts akts un no akta sastādīšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās vizuālās informācijas devējam jāveic nodevas maksājums."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.154 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošajos noteikumos afišām tiek piemērota analoga likme kā pārējām reklāmām, pievienojot koeficientu par pašvaldības mantas izmantošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas pilsētas būvvalde pārņēmusi savā apsaimniekošanā Rīgas pilsētas pašvaldības afišu stabus un stendus, mainot iepriekš pastāvošo afišu stabu un stendu apsaimniekošanas kārtību, kas prasa tūlītējas, situācijai atbilstošas izmaiņas nodevas aprēķināšanas kārtībā. Grozījumi nepieciešami, lai aktualizētu nodevas likmi, kā arī iekļautu papildu nosacījumus un procedūras, piemēram, informācijas sniegšanu nodevas aprēķināšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldībai būs ienākumi par afišu stabu un stendu izmantošanu. Par iegūto pašvaldības nodevu Rīgas pilsētas būvvaldei radīsies iespēja pakāpeniski nomainīt novecojušos stabus un stendus pret jauniem, tādējādi sakārtojot pilsētvidi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek nodrošināta samērīga konkurence ar citiem reklāmas veidiem, vienlaikus respektējot afišu izvietošanas specifiku.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Piedāvātais regulējums konkretizēs nodevas maksāšanas kārtību par afišu izvietošanu un noteiks atsevišķu procesuālo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

-----------

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

25.01.2012