Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.922

Rīgā 2011.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 176.nr.; 2009, 157.nr.; 2010, 119.nr.; 2011, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Lauku atbalsta dienests administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu programmām, vērtē programmu, programmas iesniedzēja un pasākumu izpildītāja atbilstību administratīvajiem kritērijiem un lemj par programmas iesniegšanu Zemkopības ministrijā.

4. Zemkopības ministrija vērtē programmas atbilstību kvalitātes kritērijiem un lemj par valsts atbalsta piešķiršanu un programmas tālāku virzību atbilstoši tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Zemkopības ministrija vismaz sešus mēnešus pirms katra Komisijas regulas Nr. 501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par programmu iesniegšanu, nosakot atbalstāmos produktus, tēmas un mērķa tirgus, un informē par to Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests informāciju par atbalstāmajiem produktiem, tēmām un mērķa tirgiem publicē savā mājaslapā internetā un vismaz mēnesi pirms Komisijas regulas Nr. 501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iespēju iesniegt programmu."

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Programmas iesniedzējs programmu izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā minētajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 6.punktā minēto paziņojumu, noformē atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai veidlapai (pieejama Lauku atbalsta dienestā) un šo noteikumu 6.punktā minētajā paziņojumā norādītajā termiņā programmu iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests iesniegtās programmas kopiju piecu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas iesniedz Zemkopības ministrijā."

4. Papildināt 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Programmas iesniedzējs ir tiesīgs izpildīt daļu pasākumu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 501/2008 13.pantā minētos nosacījumus."

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lauku atbalsta dienests iesniegto programmu, programmas iesniedzēju un pasākumu izpildītāju vērtē atbilstoši šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja programma, programmas iesniedzējs un pasākumu izpildītājs neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests programmu noraida un par pieņemto lēmumu paziņo programmas iesniedzējam un Zemkopības ministrijai."

6. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja programma, programmas iesniedzējs, kā arī pasākumu izpildītājs (ja tas ir noteikts pirms programmas iesniegšanas) atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests programmas vērtējumu iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par programmas iesniegšanu Eiropas Komisijā, valsts atbalsta piešķiršanu un finansējuma nosacījumiem atbilstoši Zemkopības ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Zemkopības ministrija vērtē programmu atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

13.1. programmas vispārējie mērķi - atbilstība tirgus situācijai, mērķa grupām;

13.2. programmas kvalitāte un efektivitāte;

13.3. programmas nozīme Eiropas Savienībā;

13.4. programmas rentabilitāte."

7. Aizstāt 14.punkta pirmajā teikumā vārdus "vērtēšanas ziņojumu" ar vārdiem "pieņemto lēmumu".

8. Aizstāt 14.punkta otrajā teikumā vārdus "vērtēšanas ziņojuma" ar vārdu "lēmuma".

9. Aizstāt 16.punktā vārdus "Zemkopības ministrijas" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta vai Zemkopības ministrijas".

10. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.894

Programmas vērtēšanas administratīvie kritēriji iekšējā tirgus programmām

I. Iesniegšanas procedūras

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

1. Vai programmas iesniedzējs ir ievērojis programmas iesniegšanas termiņu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
2. Vai programma iesniegta Eiropas Komisijas noteiktajā veidā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
3. Vai informēšanas un veicināšanas darbības nesaņem atbalstu atbilstoši Padomes Regulai Nr. 1698/2005?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 15.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 

II. Programma, kurā iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

4. Vai iesaistītās dalībvalstis programmu izvēlējās kopīgi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Vai visas iesaistītās dalībvalstis vienojās kopīgi ieteikt programmu ES līdzfinansējumam?
5. Vai ir iecelta dalībvalsts, kas veiks koordinācijas darbu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts
6. Vai visas iesaistītās dalībvalstis akceptēja savu programmas daļu un piekrita piedalīties programmas finansēšanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.panta 501.punktu?  Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts pārliecinās, vai visas pārējās dalībvalstis ir piekritušas piedalīties programmā
7. Vai dalībvalstis piekrita programmas īstenošanas un pārbaudes administratīvajām sadarbības procedūrām?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

 

III. Programmas iesniedzējs un finansējums

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

8. Vai programmas iesniedzējs ir profesionāla un (vai) starpnozaru profesionāla organizācija, kas pārstāv nozari vienā vai vairākās dalībvalstīs vai Eiropas Savienības mērogā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

Pārstāvības kritēriji

9. Vai ierosinātajā budžetā ir paredzēts programmas iesniedzēja finansējums vismaz 20 % apmērā?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 13.panta 3.punkts)

 Jā

 Nē

 
10. Vai programmas iesniedzējs spēj nodrošināt vajadzīgo finansējumu?  Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
11. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu līdzfinansēšanas saistību dokumentu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pants)

 Jā

 Nē

 

12. Ja finansēšanā izmanto obligātos nodokļus vai citas obligātās iemaksas, vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu dokumentu par saistībām segt savu daļu no programmas budžeta?

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

IV. Programmas daļa, kas attiecas uz īstenošanu, kuru veic programmas iesniedzējs

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

13. Vai programmas iesniedzējam ir efektīvai īstenošanai vajadzīgās speciālistu zināšanas un resursi?

(Regulas (EK) Nr. 3/2008 11.pants)

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
14. Vai programmas iesniedzējam ir vismaz piecu gadu pieredze šāda veida pasākumu īstenošanā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
15. Vai programmas daļai, ko īsteno programmas iesniedzējs, atbilst vairāk nekā 50 % programmas kopējo izmaksu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
16. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis pietiekamu dokumentāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumu izmaksas, ko tas plāno īstenot pats, nepārsniedz ierasto tirgus cenu līmeni?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

Šāda apliecinājuma pamatojumam sniegtās informācijas skaidrojums (piemēram, piedāvājumu salīdzinājums, informācija par līdzvērtīgu pakalpojumu cenām)

V. Pasākumu izpildītājs

Pasākumu izpildītājs ir iecelts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

17. Vai programmas iesniedzējs, kura darbu reglamentē valsts tiesību akti, pasākumu izpildītāju izvēlējās, publicējot uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
18. Ja programmas iesniedzējs nav struktūra, kuras darbu reglamentē valsts tiesību akti, vai pasākumu izpildītāju izvēlējās konkursa kārtībā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
19. Vai dalībvalsts pārbaudīja atlases procedūras spēkā esību?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
20. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgie finanšu un tehniskie resursi, lai nodrošinātu, ka pasākumus īsteno, cik vien iespējams, efektīvi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 12.pants)

 Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
21. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgās ekspertu zināšanas par atbilstošajiem produktiem un tirgiem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 11.pants)

 Jā

 Nē

 

VI. Programma

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

22. Vai programma ir paredzēta vismaz vienam gadam, bet ne vairāk kā trijiem gadiem?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 3.pants)

 Jā

 Nē

 
23. Vai programma ir saistīta ar informāciju un to tematu un produktu veicināšanu, kas minēti Regulas Nr. 501/2008 I pielikumā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 6.panta 1.punkts)

 Jā

 Nē

 
24. Vai programma ir izstrādāta pietiekami detalizēti, lai varētu novērtēt atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un tās rentabilitāti?

 Jā

 Nē

 
24.1. Vai ir norādītas pasākuma izmaksas, tai skaitā vienību cena un to skaits?

 Jā

 Nē

24.2. Vai ir norādīts informēšanas un veicināšanas materiālu izmērs vai citi parametri, kas var ietekmēt šo materiālu izmaksas?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

25. Vai ierosinātās darbības ir orientētas uz zīmoliem?

(Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 
26. Vai norādēm uz produktu izcelsmi ir sekundāra nozīme attiecībā pret kampaņas galveno vēstījumu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
27. Ja produkta izcelsme ir norādīta, vai tas attiecas uz tipiska produkta apzīmējumu atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem vai arī uz tipisku produktu, kas vajadzīgs kā uzskates līdzeklis informēšanas vai veicināšanas pasākumos?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.panta 2.punkts) (Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
28. Vai programma atbilst attiecīgajai pamatnostādnei par veicināšanu iekšējā tirgū? (Regulas (EK) Nr. 501/2008 I pielikums)  Jā

 Nē

 
29. Vai programma atbilst citiem kritērijiem, ko noteikusi dalībvalsts?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
29.1. Vai programma atbilst tā paziņojuma nosacījumiem, kuru Lauku atbalsta dienests publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"?

 Jā

 Nē

29.2. Vai programmas iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ražotāju grupa vai ražotāju organizācija?

 Jā

 Nē

 
29.3. Vai programmas pasākumu izmaksas ir atbilstošas vidējām mērķa tirgus cenām?

 Jā

 Nē

"

11. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.894

Programmas vērtēšanas administratīvie kritēriji programmām trešajās valstīs

I. Iesniegšanas procedūras

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

1. Vai programmas iesniedzējs ir ievērojis programmas iesniegšanas termiņu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
2. Vai programma iesniegta Eiropas Komisijas noteiktajā veidā?

(Regulas (EK) Nr.  501/2008 8. pants)

 Jā

 Nē

 

II. Programma, kurā iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

3. Vai iesaistītās dalībvalstis programmu izvēlējās kopīgi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Vai visas iesaistītās dalībvalstis vienojās kopīgi ieteikt programmu ES līdzfinansējumam?
4. Vai ir iecelta dalībvalsts, kas veiks koordinācijas darbu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts
5. Vai visas iesaistītās dalībvalstis akceptēja savu programmas daļu un piekrita piedalīties programmas finansēšanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pantu?  Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts pārliecinās, vai visas pārējās dalībvalstis ir piekritušas piedalīties programmā
6. Vai dalībvalstis piekrita programmas īstenošanas un pārbaudes administratīvajām sadarbības procedūrām?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

 

III. Programmas iesniedzējs un finansējums

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

7. Vai programmas iesniedzējs ir profesionāla un (vai) starpnozaru profesionāla organizācija, kas pārstāv nozari vienā vai vairākās dalībvalstīs vai Eiropas Savienības mērogā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.pants)

 Jā

 Nē

Pārstāvības skaidrojums

8. Vai ierosinātajā budžetā ir paredzēts programmas iesniedzēja finansējums vismaz 20 % apmērā?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 13.panta 3.punkts)

 Jā

 Nē

 
9. Vai programmas iesniedzējs spēj nodrošināt vajadzīgo finansējumu?  Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
10. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu līdzfinansēšanas saistību dokumentu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pants)

 Jā

 Nē

 
11. Ja finansēšanā izmanto obligātos nodokļus vai citas obligātās iemaksas, vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu dokumentu par saistībām segt savu daļu no programmas budžeta?  Jā

 Nē

 Nepiemēro

 

IV. Programmas daļa, kas attiecas uz īstenošanu, kuru veic programmas iesniedzējs

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

12. Vai programmas iesniedzējam ir efektīvai īstenošanai vajadzīgās speciālistu zināšanas un resursi?

(Regulas (EK) Nr. 3/2008 11.pants)

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
13. Vai programmas iesniedzējam ir vismaz piecu gadu pieredze šāda veida pasākumu īstenošanā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
14. Vai programmas daļai, ko īsteno programmas iesniedzējs, atbilst vairāk nekā 50 % programmas kopējo izmaksu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
15. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis pietiekamu dokumentāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumu izmaksas, ko tas plāno īstenot pats, nepārsniedz ierasto tirgus cenu līmeni?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

Šāda apliecinājuma pamatojumam sniegtās informācijas skaidrojums (piemēram, piedāvājumu salīdzinājums, informācija par līdzvērtīgu pakalpojumu cenām)

V. Pasākumu izpildītājs

Pasākumu izpildītājs ir iecelts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

16. Vai programmas iesniedzējs, kura darbu reglamentē valsts tiesību akti, pasākumu izpildītāju izvēlējās, publicējot uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
17. Ja programmas iesniedzējs nav struktūra, kuras darbu reglamentē valsts tiesību akti, vai pasākumu izpildītājs tika izvēlēts konkursa kārtībā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
18. Vai dalībvalsts pārbaudīja atlases procedūras spēkā esību?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
19. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgie finanšu un tehniskie resursi, lai nodrošinātu, ka pasākumus īsteno, cik vien iespējams, efektīvi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 12.pants)

 Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem

20. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgās ekspertu zināšanas par atbilstošajiem produktiem un tirgiem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 11.pants)

 Jā

 Nē

 

VI. Programma

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

21. Vai programma ir paredzēta vismaz vienam gadam, bet ne vairāk kā trijiem gadiem?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 3.pants)

 Jā

 Nē

 
22. Vai programma ir pietiekami detalizēti izstrādāta, lai varētu novērtēt atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un tās rentabilitāti?  Jā

 Nē

 
22.1. Vai ir norādītas pasākuma izmaksas, tai skaitā vienību cena un to skaits?

 Jā

 Nē

22.2. Vai ir norādīts informēšanas un veicināšanas materiālu izmērs vai citi parametri, kas var ietekmēt šo materiālu izmaksas?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

23. Vai programma attiecas uz produktiem un tirgiem, kas minēti Regulas Nr. 501/2008 II pielikumā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 6.pants)

 Jā

 Nē

 
24. Vai programmas iesniedzējs var apstiprināt, ka vēstījumi atbildīs to tiesību aktu prasībām, ko piemēro mērķa valstīs?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 5.pants)

 Jā

 Nē

 
25. Vai ierosinātās darbības ir orientētas uz zīmoliem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 
26. Vai norādēm uz produktu izcelsmi ir sekundāra nozīme attiecībā pret kampaņas galveno vēstījumu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
27. Ja produkta izcelsme ir norādīta, vai tas attiecas uz tipiska produkta apzīmējumu atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem vai arī uz tipisku produktu, kas vajadzīgs kā uzskates līdzeklis informēšanas vai veicināšanas pasākumos?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 5.pants)

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

28. Vai programma atbilst citiem kritērijiem, ko noteikusi dalībvalsts?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
28.1. Vai programma atbilst tā paziņojuma nosacījumiem, kuru Lauku atbalsta dienests publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"?

 Jā

 Nē

 
28.2. Vai programmas iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ražotāju grupa vai ražotāju organizācija?

 Jā

 Nē

 
28.3. Vai programmas pasākumu izmaksas ir atbilstošas vidējām mērķa tirgus cenām?

 Jā

 Nē

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

09.12.2011