Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām

1.pants. Par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja "par" 1990.gada 4.maija deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu", piešķirams šajā likumā noteiktais tiesiskais stāvoklis un speciāla valsts pensija.

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem ir tiesības apmeklēt Saeimas ēkas, Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā būt klāt Saeimas sēdēs, kā arī piedalīties Saeimas rīkotajos pasākumos.

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem piešķirama īpaša apliecība, kas apliecina viņu tiesisko stāvokli un nopelnus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, kā arī īpaša krūšu nozīme.

4. pants. (1) Šā likuma 1. pantā minētajiem deputātiem var sniegt finansiālu un materiālu atbalstu, tostarp atbalstu transporta pakalpojumu veidā tādu reprezentācijas pasākumu īstenošanai, kuri saistīti ar Augstākās padomes darbību valsts neatkarības atjaunošanā. Šo pasākumu īstenošanai nepieciešamā atbalsta finansējuma pieprasījums nākamajam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem trim gadiem iesniedzams izvērtēšanai Saeimas Prezidijam ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūnijam. Pieprasījumu sagatavo un iesniedz biedrība "4. maija Deklarācijas klubs", kuru dibinājuši šā likuma 1. pantā minētie deputāti un kuras biedri ir ne mazāk kā divas trešdaļas no deputātiem ar šajā likumā noteikto statusu.

(2) Šā likuma 1. pantā minētajiem deputātiem ierādāmas un iekārtojamas telpas vienā no Saeimas ēkām, un to izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, organizē šā panta pirmajā daļā minētā biedrība.

(23.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.12.2017.)

5.pants. (1) Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem, kļūstot par invalīdiem vai sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums "Par valsts pensijām", ir tiesības saņemt speciālu valsts pensiju 80 procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas.

(2) Speciālo valsts pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.01.2001.)

6.pants. (1) Speciālo valsts pensiju nevar saņemt vienlaicīgi ar valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju.

(2) Speciālās valsts pensijas izmaksa tiek pārtraukta Saeimas deputāta, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu pildīšanas laikā.

6.1 pants. (1) Speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas apmērā. Tiesības uz pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas.

(2) Speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas pensijas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās speciālās valsts pensijas. Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas. Ja pieprasījums iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu rodas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieprasījuma iesniegšanas dienas un ir ne ilgāk kā līdz dienai, kad pagājuši 12 mēneši no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas. Pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem likuma "Par valsts pensijām" 32. panta pirmajā daļā un 38. pantā noteiktajā kārtībā.

(27.05.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.06.2021.)

7.pants. (1) Saeimas Prezidijs apstiprina šā likuma 1.pantā minēto deputātu īpašās apliecības paraugu, īpašās krūšu nozīmes aprakstu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek realizētas šā likuma 2., 3. un 4.pantā minētās tiesības.

(2) Izdevumi, kas nepieciešami šā likuma 2., 3. un 4.pantā minēto tiesību realizācijai, finansējami no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti Saeimai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

8.pants. Speciālās valsts pensijas piešķiršanas, izmaksas un pārrēķināšanas kārtību atbilstoši Saeimas deputātu mēnešalgas izmaiņām nosaka Ministru kabinets.

9.pants. (1) Attiecināt šā likuma noteikumus arī uz Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu A.Berķi, kura deputāta mandāts apstiprināts 1991.gada 22.augustā.

(2) Attiecināt šā likuma 5. un 6.panta noteikumus uz tiem bijušajiem PSRS tautas deputātiem no Latvijas, kuri sekmēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

(21.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

10.pants. Šā likuma 9.pantā minētajai personai par tās statusu izdara attiecīgu ierakstu šā likuma 3.pantā minētajā apliecībā.

(21.12.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.01.2001.)

Pārejas noteikumi

1. Izdevumi, kas nepieciešami šā likuma izpildei un speciālo valsts pensiju izmaksai 1999.gadā, finansējami no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri iekļauti Finansu ministrijas budžetā neparedzētiem gadījumiem.

2. Saeima iekļauj budžeta pieprasījumā kārtējam saimnieciskajam gadam nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas Augstākās padomes sēžu stenogrammu publikāciju sagatavošanai. Saeimas Kanceleja sagatavo un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izdod atsevišķā izdevumā Latvijas Republikas Augstākās padomes sēžu stenogrammas valsts valodā.

(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

3. Ministru kabineta izveidota komisija veic dokumentu izpēti un dod atzinumu, kas ir pamats tam, lai bijušie PSRS tautas deputāti no Latvijas, kuri sekmēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, saņemtu šā likuma 5. un 6.pantā noteikto pensiju.

(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

4. Par to valsts pamatbudžeta līdzekļu, kuri Saeimai saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2018. gadam" piešķirti šā likuma 4. pantā paredzētā atbalsta sniegšanai, izlietošanu konkrētiem pasākumiem lemj Saeimas Prezidijs. Biedrība "4. maija Deklarācijas klubs" informāciju par 2018. gadā īstenojamiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamā atbalsta finansējuma pamatojumu iesniedz izvērtēšanai Saeimas Administrācijai līdz 2018. gada 10. janvārim.

(23.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.12.2017.)

Likums stājas spēkā 1999.gada 4.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 29.aprīlī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1999.gada 4.maijā
23.06.2021