Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.01.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.788

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 32.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības aktivitātes un konkurētspējas celšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabošana" 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir astoņi izveidoti klasteri.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

6. Aktivitātes ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgās iestādes kompetence:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro "n+2" un "n+3" principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestādes kompetence:

7.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā tās darbības kārtību;

7.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

7.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņo par to projekta iesniedzējam;

7.2.5. vērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

7.2.6. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

7.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

7.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro "n+2" un "n+3" principu projektu līmenī, nodrošinot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

7.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

7.2.13. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam un veic tā uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par attiecīgo fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskāliem gadiem;

7.2.14. izstrādā līguma par projekta īstenošanu paraugu;

7.2.15. pārbauda finansējuma saņēmēja sadarbības partneriem sniegtā de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites atbilstību šo noteikumu 31.2.7. apakšpunktā minētajai sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtībai.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

8. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – fonds) līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais fonda finansējums ir 4 607 022 euro. Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo fonda finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 1 000 000 euro.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

9. Finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais fonda līdzfinansējums ir 426 862 euro.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

10. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējiem

11. Projekta iesniedzējs var būt:

11.1. biedrība;

11.2. nodibinājums.

12. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzēja sadarbības partneri veido klasteri, kas kopējā sadarbības tīklā apvieno komersantus, pētniecības, izglītības un citas saistītās institūcijas un darbojas noteiktā reģionā vai tautsaimniecības nozarē vai savstarpēji saistītās nozarēs.

13. Projekta ietvaros projekta iesniedzēja sadarbības partneri ir:

13.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti;

13.2. izglītības un pētniecības institūcijas;

13.3. citi sadarbības partneri – juridiskas personas, kuru dalība klasterā ļauj sasniegt šo noteikumu 2.punktā minēto mērķi.

14. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības:

14.1. projekta ietvaros projekta iesniedzējs pārstāv ne mazāk kā 20 vienas nozares vai saistīto nozaru komersantus kā sadarbības partnerus;

14.2. projekta aktivitātes īsteno tikai atbalstāmajās nozarēs, kas nav minētas šo noteikumu 1. pielikumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nosacījumus;

14.3. sadarbības partneros – komersantos – kopējais darba ņēmēju skaits ir ne mazāks kā 200;

14.4. sadarbības partneru – komersantu – kopējais neto apgrozījums vidēji pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 42,69 miljoni euro gadā;

14.5. projekta ietvaros kā sadarbības partneris ir iesaistīta vismaz viena izglītības vai pētniecības institūcija;

14.6. projekta ietvaros klastera koordinatoram ir piecu gadu pieredze līdzīgu projektu vai nozaru komersantu, izglītības un pētniecības iestāžu savstarpējās sadarbības pasākumu veicināšanā un kopīgu mērķu īstenošanā klastera darbības nozarē.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

15. Projekta iesniedzējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir izstrādājis klastera attīstības stratēģiju (turpmāk – stratēģija) (2.pielikums). Stratēģija atbilst šādām prasībām:

15.1. izstrādāta, lai paaugstinātu projekta iesniedzēja sadarbības partneru – komersantu – eksporta apjomu un veicinātu to konkurētspēju, un šā mērķa sasniegšana ir pamatota;

15.2. iekļauts detalizēts pasākumu plāns, kas ir samērīgs ar plānoto stratēģijas īstenošanas laika grafiku un nodrošina klastera darbības mērķa sasniegšanu;

15.3. plānoto pasākumu rezultāti ir precīzi definēti un izmērāmi, ir skaidri nosakāma to ietekme klastera darbības mērķa sasniegšanai;

15.4. noteikta klasterā iesaistīto dalībnieku loma un to savstarpējās sadarbības modelis;

15.5. raksturo klastera pasākumu plāna finansēšanas modeli un klastera darbības ilgtspēju, kā arī klastera darbības ilgtspēju projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

16. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

16.1. projekta iesniedzējs uz projekta iesniegšanas dienu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei ir sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

16.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

16.3. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

16.4. projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

16.5. (svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41);

16.6. (svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41);

16.7. tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādi;

16.8. projekta iesniedzējs ir sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

17. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

18. Finansējumu piešķir:

18.1. ar klastera darbību saistītiem pasākumiem:

18.1.1. klasteru darbības un klasteru sadarbības partneru īstenoto pasākumu koordinācijas nodrošināšanai;

18.1.2. klastera starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumiem;

18.1.3. klastera atpazīstamības un mārketinga pasākumiem, tai skaitā tirgus izpētei un nozares attīstības pētījumiem;

18.1.4. klastera koordinatora un speciālistu apmācībām, ja iegūtās zināšanas regulāri tiek nodotas plašam klastera dalībnieku lokam;

18.1.5. pasākumiem, kas sekmē sadarbību ar izglītības un zinātnes institūcijām, tai skaitā sadarbības partneru – komersantu – apmācību, pētniecības un infrastruktūras vajadzību identificēšanai;

18.2. klastera pakalpojumu nodrošināšanai sadarbības partneriem:

18.2.1. jaunu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu plānošanas un izstrādes pasākumiem;

18.2.2. mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumiem (piemēram, eksporta tirgus paplašināšanas aktivitātēm) (finansējuma saņēmējs šo noteikumu ietvaros nevar saņemt finansējumu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" ietvaros);

18.2.3. pasākumiem, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu nozares vai vērtības ķēdes ietvaros;

18.2.4. citiem sadarbības partneru konkurētspēju veicinošiem pasākumiem.

18.1 Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minēto mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumu ietvaros organizējot reklāmas pasākumus, ievēro šādas prasības:

18.1 1. reklāmas kampaņa pēc savas būtības ir vispārēja un sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;

18.1 2. reklāmā netiek minēta produktu izcelsmes valsts;

18.1 3. reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

19. Finansējumu piešķir tikai tādām šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kas tieši saistītas ar stratēģijā noteikto galveno uzdevumu īstenošanu, lai sasniegtu aktivitātes mērķi.

20. Finansējumu nepiešķir darbībām, kas ir vērstas, lai atbalstītu vienu atsevišķu klastera sadarbības partneri. Katra šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanā un līdzfinansēšanā tiek iesaistīti vismaz trīs savstarpēji nesaistīti klastera sadarbības partneri. Finansējuma saņēmējs darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitātes "Klasteru programma" ietvaros noteikto atbalstāmo darbību finansēšanai nevar papildus piesaistīt finansējumu no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. atlīdzība klastera koordinatoram un klastera speciālistiem par darba veikšanu – darba samaksa un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, nepārsniedzot 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.2. klastera koordinatora, klastera speciālista, klastera sadarbības partneru darbinieku, pasniedzēju komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

21.2.1. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ja tie tiek iegādāti tieši no viesnīcas (naktsmītnes) sniedzēja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus;

21.2.2. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis). Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, ja tie tiek iegādāti tieši no pakalpojuma sniedzēja (piemēram, aviokompānijas, dzelzceļa pārvadātāja), neizmantojot starpnieku pakalpojumus;

21.2.3. dienas nauda;

21.3. ārējo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 18.punktā minēto darbību īstenošanai;

21.4. projekta administratīvās izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, interneta, telekomunikāciju un sakaru pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, nepārsniedzot 3 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.5. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

22. Neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

22.1. izmaksas, kas nav saistītas ar šo noteikumu 18.punktā minēto darbību īstenošanu;

22.2. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

22.3. procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

22.4. citas izmaksas, kas šo noteikumu 21.punktā nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas;

22.5. šo noteikumu 21.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas radušās pirms 2012.gada 1.janvāra;

22.6. šo noteikumu 21.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros, tai skaitā Eiropas Savienības fondu programmu un valsts budžeta programmu ietvaros.

23. Šo noteikumu 21.1. un 21.4.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas uz šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām darbībām.

24. Projekta iesniedzējs nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu, projekta ietvaros īstenotajām darbībām un veiktajām izmaksām.

25. Aktivitātes ietvaros tiek līdzfinansētas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kas ir samērīgas, pamatotas un attiecas uz šo noteikumu 18.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

26. Finansējuma saņēmējs ne vairāk kā 70 % no finansējuma saņēmējam piešķirtā fonda līdzfinansējuma izmanto šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām darbībām un ne mazāk kā 30 % – šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām. Fonda līdzfinansējums šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām tiek sniegts kā de minimis atbalsts šo noteikumu 13. punktā minētajiem sadarbības partneriem.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

27. Maksimāli pieļaujamā fonda līdzfinansējuma intensitāte atbalstāmajām darbībām ir:

27.1. šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām darbībām – 90 %;

27.2. šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajām darbībām – 85 %.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

28. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

29.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

29.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

30. Paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu norāda aktivitātei pieejamo finansējumu, kā arī projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

31. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

31.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums);

31.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

31.2.1. sadarbības partneru parakstīts apliecinājums par dalību klastera projektā (4.pielikums);

31.2.2. apliecinājums par klastera dalībnieku ekonomiskajiem rādītājiem pēdējos trijos gados atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā esošajai veidlapai, ko parakstījis projekta iesniedzējs;

31.2.3. klastera koordinatora dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae) (6.pielikums);

31.2.4. uzskaites veidlapas par projekta iesniedzēja saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

31.2.5. klastera darbības vidēja termiņa stratēģija (2.pielikums);

31.2.6. klastera darbības vidēja termiņa stratēģijas pirmā gada darbības plāns (7.pielikums);

31.2.7. sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtība.

32. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, caurauklotu, ar secīgi numurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Projekta iesnieguma atsevišķu sadaļu tulkojumu angļu valodā iesniedz atsevišķā sējumā, noformējot atbilstoši šajā punktā minētajām prasībām.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz sadarbības iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) projekta iesnieguma kopiju DOC, XLS, JPG vai PDF datņu formātā.

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

36.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

36.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

36.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts uz elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

39. Projekta iesnieguma iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesniegumu un ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus līdz projekta vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegumu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu un izstrādāšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.

40. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, nosūtot pa pastu vai nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, vai papīra formā nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

41. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

41.1. komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes izvirzītie pārstāvji;

41.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji;

41.3. komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

41.4. komisijai ir tiesības pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai;

41.5. pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju komisijai ir tiesības katrā projekta īstenošanas gadā pieaicināt finansējuma saņēmējus šo noteikumu 58.punktā minētā gada darbības plāna prezentēšanai.

42. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

43. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

44. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "jā" vai "nē" ("jā" – atbilst, "nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot atbilstošu punktu skaitu, kāds ir noteikts katrā projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijā.

45. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

46. Projekta iesniegumu vērtēšanas secība:

46.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 8.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums tam neatbilst, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

46.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 8.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 8.pielikuma 11.1., 11.2., 11.5., 11.6., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktā minētajiem kritērijiem. Atbilstību šo noteikumu 8.pielikuma 14.punktā minētajam kritērijam vērtē, izmantojot šo noteikumu 1.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

46.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 8.pielikuma 11.1., 11.2., 11.5., 11.6., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punkts);

46.4. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punkts), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

46.4.1. priekšroka tiek dota tiem projektiem, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu 8.pielikuma 7.punktā minētajā kritērijā;

46.4.2. ja novērtējums 8.pielikuma 7.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, priekšroku saņem projekti ar zemāku pieprasīto atbalsta intensitāti 8.pielikuma 9.punktā minētajā kritērijā;

46.4.3. ja vairākiem projektiem šo noteikumu 8.pielikuma 9.punktā minētajā kritērijā ir vienāda finansējuma intensitāte, priekšroka tiek dota tiem projektiem, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu 8.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

46.5. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē atbilstoši šo noteikumu 8.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 8.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

46.6. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem kritērijiem (11.3. un 11.4.apakšpunkts, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29. un 30.punkts) turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 8.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam.

47. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 8.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

48. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

49. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 8.pielikuma 11.3. un 11.4.apakšpunktā, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29. un 30.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti.

50. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trijām nedēļām kopš dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

51. Šo noteikumu 50.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem paziņo pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

53. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

54. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde triju nedēļu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

55. Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma noslēgt līgumu par projekta īstenošanu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šo noteikumu 31.2.7.apakšpunktā minētā sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtība. Ja pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs izdara grozījumus minētajā kārtībā, viņam piecu darbdienu laikā par to ir jāpaziņo sadarbības iestādei, iesniedzot de minimis atbalsta uzskaites kārtību ar veiktajiem grozījumiem.

56. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Šo laiku var pagarināt līdz 2015. gada 31. decembrim, ja veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu atbilstoši šo noteikumu 60.1 un 60.2 punktam vai saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

57. Finansējuma saņēmējs pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, katrā projekta īstenošanas gadā var saņemt avansu līdz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Sākot ar otro un turpmākajiem projekta īstenošanas gadiem finansējuma saņēmējs var saņemt avansu līdz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja iepriekšējā gadā finansējuma saņēmējs ir apguvis ne mazāk kā 70 % no avansa summas.

58. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā divus kalendāra mēnešus pirms nākamā kalendāra gada sākuma iesniedz apstiprināšanai sadarbības iestādē stratēģijas ieviešanas nākamā gada darbības plānu.

59. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu par plānotajām atbalstāmajām darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

59.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdz līgumu par projekta īstenošanu;

59.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

59.3. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts apstiprināts starpposma un noslēguma pārskats un ir pievienots maksājuma pieprasījums par faktiski veiktajām izmaksām un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

59.4. kopā ar šo noteikumu 59.3.apakšpunktā minēto starpposma un noslēguma pārskatu sadarbības iestādē iesniegta sadarbības partneru uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, un sadarbības iestāde ir pārliecinājusies, ka finansējuma saņēmējs ir veicis tā sadarbības partneriem sniegtā de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 31.2.7.apakšpunktā minētajai sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtībai;

59.5. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem.

60. Sadarbības iestāde, saņemot šo noteikumu 59.3.apakšpunktā minēto starpposma un noslēguma pārskatu, pirms attiecināmo izmaksu attiecināšanas pārbauda, vai veiktās aktivitātes atbilst normatīvo aktu prasībām un ir ievērota šo noteikumu 20.punktā minētā prasība.

60.1 Finansējuma saņēmējs, kura pārstāvētā saimnieciskās darbības nozare ir saistīta ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10. nodaļu "Pārtikas produktu ražošana", var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai palielinātu projekta kopējo finansējuma apmēru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

60.1 1. projekta finansējuma apmēru palielina ne vairāk kā par 300 000 euro;

60.1 2. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

60.2 Finansējuma saņēmējs, kura pārstāvētā saimnieciskās darbības nozare nav saistīta ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10. nodaļu "Pārtikas produktu ražošana", var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai palielinātu projekta kopējo finansējuma apmēru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

60.2 1. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē starpposma maksājuma pieprasījumus vismaz par 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

60.2 2. projekta finansējuma apmēru palielina ne vairāk kā par 100 000 euro;

60.2 3. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

61. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu, ja:

61.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

61.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

61.3. nav iesniegti finansējuma izlietojumu apliecinošie dokumenti. Finansējums tiek samazināts par tām izmaksām, par kurām nav iesniegti finansējuma izlietojumu apliecinošie dokumenti;

61.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

61.5. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

61.6. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē šo noteikumu 58.punktā minēto gada darbības plānu, bet tajā minētā informācija nedod pārliecību par šo noteikumu 2.punktā minētā mērķa sasniegšanu un neatbilst šo noteikumu 15.punktā minētajai stratēģijai.

61.1 Sadarbības iestāde samazina līgumā par projekta īstenošanu paredzēto finansējumu par papildus piešķirto virssaistību finansējuma apmēru, ja finansējuma saņēmējs līdz 2015. gada 1. jūlijam nav izlietojis 80 % no šo noteikumu 9. punktā minētā sākotnēji piešķirtā fonda līdzfinansējuma.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

62. Ja finansējuma saņēmējs nesaskaņo ar sadarbības iestādi šo noteikumu 58.punktā minēto stratēģijas nākamā gada darbības plānu līdz kārtējā gada 1.aprīlim, sadarbības iestāde izbeidz līgumu par projekta īstenošanu.

63. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskatu.

64. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, kuram ir padomdevēja tiesības, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

65. Sadarbības iestāde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā atsevišķā projekta īstenošanai atvērtā finansējuma saņēmēja kontā, kuru finansējuma saņēmējs norāda starpposma vai noslēguma ziņojumā.

66. Finansējuma saņēmējs līguma par projekta īstenošanu nosacījumos paredzētajā kārtībā un paredzētajā laikā iesniedz sadarbības iestādē šādus starpposma ziņojumus:

66.1. par kārtējo ceturksni;

66.2. par kārtējo gadu.

67. Noslēguma pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2016. gada 15. janvārī.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

68. Ja finansējuma saņēmējs pēc projekta īstenošanas pabeigšanas pārtrauc klastera darbību un nenodrošina klastera darbības ilgtspēju piecus gadus pēc projekta pabeigšanas ir jāatmaksā šo noteikumu 9.punktā minētā līdzfinansējuma summa.

VIII. Prasības finansējuma saņēmējam

69. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 14.punktā noteiktās minimālās prasības nodrošina visu projekta īstenošanas laiku.

70. Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 13.punktā minētajiem sadarbības partneriem, īstenojot šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētos klastera pakalpojumus.

71. Finansējuma saņēmējam piešķirtais de minimis atbalsta apjoms vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

72. Projekta ietvaros finansējuma saņēmēja sadarbības partneri var mainīties, kā arī finansējuma saņēmējs var pieaicināt jaunus sadarbības partnerus, ievērojot šo noteikumu 13., 14., 74. un 75.punktā minētos nosacījumus.

73. Ja projekta īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem līdzekļiem.

IX. Prasības klastera atbalsta pakalpojumu saņēmējiem

74. Aktivitātes ietvaros viens sadarbības partneris var saņemt šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus no finansējuma saņēmēja kā de minimis atbalstu ne vairāk kā 25 000 euro apmērā.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

75. Klastera atbalsta pakalpojumus saņem sadarbības partneri saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti, ievērojot šādus nosacījumus:

75.1. vienam sadarbības partnerim piešķirtais de minimis atbalsta apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru:

75.1.1. ja tiek konstatēts, ka uzņēmums ir ticis apvienots vai iegādāts, ņem vērā visu katram apvienošanā vai iegādē iesaistītajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

75.1.2. ja tiek konstatēts, ka uzņēmums ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to uzņēmumu, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz uzņēmuma pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā;

75.2. sadarbības partneris nesaņem un neparedz saņemt de minimis vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

75.3. sadarbības partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

75.4. sadarbības partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

75.5. sadarbības partnera interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sadarbības partnerim saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.41 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

77. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.3.aktivitātē "Klasteru programma" finansējums netiek sniegts šādās nozarēs (neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi):

I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

II. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

Zivsaimniecība un akvakultūra, uz ko attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju.

III. Ogļu rūpniecības nozare

Ogļu rūpniecībai, uz ko attiecas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 13. punkts.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2. red. 05. nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1. red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

IV. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupa 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana").

V. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana").

VI. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts").

VII. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekcija "Finanšu starpniecība").

VIII. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļa "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana").

IX. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klase 92.71 "Azartspēles un derības").

X. Autotransporta nozare

Nevar sniegt de minimis atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Klastera attīstības stratēģija 2012.–20__.gadam

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

(Klastera attīstības stratēģija projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc projekta pabeigšanas)

1. Informācija par klasteru

1.1. Klastera nepieciešamības pamatojums un konstatētās problēmas apraksts.

1.2. Klastera vīzija, vidēja termiņa (trīs gadi) un ilgtermiņa (astoņi gadi) mērķi.

1.3. Klastera sadarbības partneri (norādīt klastera sadarbības partnerus un pamatot to iesaisti klasterā, sadarbības jomas un plānotos ieguvumus).

1.4. Klastera mārketinga stratēģija un starptautiskā sadarbība.

1.5. Klastera stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze.

2. Klastera darbības ietekme uz nozares un tautsaimniecības izaugsmi

2.1. Norādīt un aprakstīt klastera attīstības tendences. Raksturot klastera nozīmi Latvijā un tā ietekmi uz tautsaimniecību.

2.2. Identificēt un aprakstīt klastera darbības jomas – specializāciju (produktu grupas, pakalpojumu jomas). Raksturot definēto klastera darbības jomu konkurētspējas priekšrocības un izaugsmes iespējas. Norādīt un pamatot kopīgo mērķi, kas vieno klastera esošos un potenciālos sadarbības partnerus izvēlētajās sadarbības jomās.

2.3. Raksturot klasteram nepieciešamās kompetences (klastera kom­petenču karte).

2.4. Norādīt galvenos virzienus un rīcību klastera konkurētspējas paaugstināšanai.

2.5. Raksturot galvenos klastera darbības ietekmes rādītājus.

2.6. Klastera darbības ietekmes rādītāju kopsavilkums:

Rādītājs (mērvienība) Pēdējā pārskata gadā 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Klastera sadarbības partneru (komersantu) eksporta apjoms (milj. EUR)                  
Klastera sadarbības partneru (komersantu) darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība/strādājošo skaits) (EUR)                  
Klastera sadarbības partneru (komersantu) ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (EUR)                  
….                

 

Piezīme. * Tabulu var papildināt arī ar citiem ietekmes rādītājiem, bet noteikti jānorāda mērķa vērtības par minētajiem rādītājiem.

3. Klastera darbības virzieni un aktivitāšu plāns

(3.1. un 3.2.sadaļā jāapraksta konkrētas plānotās darbības, lai sasniegtu definētos klastera mērķus un darbības ietekmes rādītājus).

3.1. Klastera darbības virzieni un aktivitātes

1. (Darbības virziena nosaukums)

Pamatot darbības virziena izvēli un ietekmi mērķa un ietekmes rādītāju sasniegšanā

Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes īstenošanas laiks

1.1.
Aktivitātes apraksts:

· Aktivitātes mērķis un galvenie veicamie uzdevumi.

· Iesaistītie sadarbības partneri, to loma, uzdevumi un ieguvumi.

· Aktivitātes ietvaros nepieciešamā personāla un materiāltehniskā bāze, tās raksturojums šīs aktivitātes veikšanai

1.2.
Aktivitātes apraksts:

· Aktivitātes mērķis un galvenie veicamie uzdevumi.

· Iesaistītie sadarbības partneri, to loma, uzdevumi un ieguvumi.

· Aktivitātes ietvaros nepieciešamā personāla un materiāltehniskā bāze, tās raksturojums šīs aktivitātes veikšanai

...

...

.....

2. (Darbības virziena nosaukums)

Pamatot darbības virziena izvēli un ietekmi mērķa un ietekmes rādītāju sasniegšanā

Nr.

p.k.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes īstenošanas laiks

2.1.
Aktivitātes apraksts:

· Aktivitātes mērķis un galvenie veicamie uzdevumi.

· Iesaistītie sadarbības partneri, to loma, uzdevumi un ieguvumi.

· Aktivitātes ietvaros nepieciešamā personāla un materiāltehniskā bāze, tās raksturojums šīs aktivitātes veikšanai

2.2.
Aktivitātes apraksts:

· Aktivitātes mērķis un galvenie veicamie uzdevumi.

· Iesaistītie sadarbības partneri, to loma, uzdevumi un ieguvumi.

· Aktivitātes ietvaros nepieciešamā personāla un materiāltehniskā bāze, tās raksturojums šīs aktivitātes veikšanai

...

...

.....

3.2. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji aktivitāšu ietvaros

Aktivitātes Nr.

Aktivitātes nosaukums

Rezultatīvais rādītājs (mērvienība)

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

2012.

2013.

2014.

2015.

Piezīme. * Norādīt rezultatīvos rādītājus katrai aktivitātei, saskaņā ar kuriem tiks vērtēta klastera darbības efektivitāte.

4. Klastera darbības modelis

4.1. Klastera pārvaldība

4.1.1. Klastera pārvaldības pamatprincipi, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildības sadale un kompetence.

4.1.2. Klastera organizatoriskā struktūra.

4.1.3. Klastera koordinatora un speciālistu funkcijas un uzdevumi.

4.1.4. Plānotie pasākumi efektīvas sadarbības nodrošināšanai starp klasterā iesaistītajiem sadarbības partneriem.

4.2. Jaunu sadarbības partneru iesaistīšanās un atkāpšanās noteikumi

4.2.1. Definēt galvenos klastera kritērijus jaunu sadarbības partneru uz­ņem­šanai un dalībai klasterā un aprakstīt pasākumus jaunu partneru iesaistei klasterā.

4.2.2. Raksturot potenciālos klastera sadarbības partnerus.

4.2.3. Raksturot galvenos klastera sadarbības partneru atkāpšanās nosacījumus.

4.3. Klastera finansēšanas modelis un ilgtspēja

4.3.1. Aprakstīt klastera iniciēto darbību finansēšanas kārtību, finansēšanas avotus.

4.3.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta klastera iniciēto pasākumu ilgtspēja un klastera darbība pēc projekta īstenošanas beigām, akcentējot, kā ilgtermiņā tiks nodrošināta klastera pašfinansēšana (darbība bez valsts atbalsta).

5. Klastera darbības izmaksas pa darbības virzieniem un finansēšanas avoti

5.1. Klastera darbības finanšu plāns

Klastera darbības virziens

Kopējais finansējums

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(darbības virziena nosaukums)
(darbības virziena nosaukums)
........................

Kopā

5.2. Klastera darbības finansēšanas avoti

Finansēšanas avots

Kopējais finansējums

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1. Finansējums klastera darbības aktivitātēm
(sadarbības partnera nosaukums)
(sadarbības partnera nosaukums)
(cits avots)
...
2. Finansējums klastera pakalpojumu nodrošināšanai
(sadarbības partnera nosaukums)
(sadarbības partnera nosaukums)
(cits avots)
...

Kopā

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Sadarbības partnera apliecinājums
Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Apliecinājums par projekta iesniedzēja sadarbības partneru ekonomiskajiem rādītājiem pēdējos trijos gados (2009.–2011.gads)

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Dzīvesgaitas apraksts (CV)
Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.41)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.3.

Uzņēmējdarbības veicināšana
Pasākuma nosaukums un numurs

2.3.2.

Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.3.2.3.

Klasteru programma
Projektu atlases veids   Atklāts projektu iesniegumu konkurss
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

noteikts punktu skaits

min. 45 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1. Rezultātu ietekme uz tautsaimniecību 0–20 Min. – 5 punkti
1.1. Projekts tiek īstenots tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.):
  1. Pārtikas rūpniecība (C10-11)
  2. Kokrūpniecība (C16)
  3. Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (C20-22)
  4. Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27)
  5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62)
  6. Mašīnbūve un metālapstrāde (C24-25; C28-30)
  7. Transports un loģistika (H49-52)
  8. Tūrisms (I55, N79)
20  
1.2. Projekts tiek īstenots lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (A01), izņemot Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, vai citā apstrādes rūpniecības nozarē vai veselības aprūpē (Q86-88), vai radošo industriju nozarē (J58.11, J58.13, J58.14, J59.11-59.13, J59.20, J60, J62.01, J63.12, M71.11, M71.12, 73.11, M74.10, M74.20, R90.02, R90.03, R93.21) 15  
1.3. Projekts tiek īstenots citā atbalstāmā nozarē 5  
1.4. Projekts tiek īstenots neatbalstāmā nozarē 0  
2. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes projektos 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
2.1. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes projektos 5  
2.2. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījušies kopīgos jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes projektos 0  
3. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos izglītības un cilvēkresursu attīstības projektos 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
3.1. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos izglītības un cilvēkresursu attīstības projektos 5  
3.2. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījušies kopīgos izglītības un cilvēkresursu attīstības projektos 0  
4. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos mārketinga projektos 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
4.1. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījušies kopīgos mārketinga projektos 5  
4.2. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījušies kopīgos mārketinga projektos 0  
5. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru ir piedalījušies kopīgos starptautiskās sadarbības projektos 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
5.1. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru ir piedalījušies kopīgos starptautiskās sadarbības projektos 5  
5.2. Projekta iesniedzējs vai vismaz puse tā sadarbības partneru nav piedalījušies kopīgos starptautiskās sadarbības projektos 0  
6. Sadarbības intensitāte 0–20 Kritērijs dod papildu punktus
6.1. Projektā iesaistītie sadarbības partneri plāno sadarboties gan produktu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, gan jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē 20  
6.2. Projektā iesaistītie sadarbības partneri plāno sadarboties tikai produktu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā 10  
7. Projekta iesniedzēja darbība ir vērsta uz to sadarbības partneru – komersantu – eksporta potenciāla pieaugumu 0–20 Kritērijs dod papildu punktus
7.1. Projektā ietvertās aktivitātes veicinās projekta iesniedzēja sadarbības partneru – komersantu – kopējo eksporta apjoma pieaugumu turpmākos četrus gadus virs 15 % no esošā apjoma 20  
7.2. Projektā ietvertās aktivitātes veicinās projekta iesniedzēja sadarbības partneru – komersantu – kopējo eksporta apjoma pieaugumu turpmākos četrus gadus no 5 % līdz 15 % no esošā apjoma 10  
7.3. Projektā ietvertās aktivitātes veicinās projekta iesniedzēja sadarbības partneru – komersantu – kopējo eksporta apjoma pieaugumu turpmākos četrus gadus zem 5 % no esošā apjoma 0  
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM    
8. Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība" 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
8.1. Projektam ir pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība", ja projekts veicina vismaz viena šāda rādītāja pieaugumu:

1. Izveidoto vai uzlaboto komunikāciju tīklu skaits.

2. Izveidoto vai uzlaboto informācijas sistēmu skaits.

3. Iegādāto datortehnikas vienību skaits.

4. Elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits.

5. Uzlaboto sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaits ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni.

6. Apmācīto cilvēku skaits informāciju komunikāciju tehnoloģiju jomā

5  
8.2. Projektam nav pozitīvas ietekmes uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība" 0  
9. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte".

Pieprasītā finansējuma intensitāte.

Samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums – viens punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz
10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0–10 Kritērijs dod papildu punktus
10. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība" 0–5 Kritērijs dod papildu punktus
10.1. Projektam ir pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība", ja projekta rezultātā tiek radīts viens no minētā:

1. Energoefektīvāka tehnoloģija.

2. Projekts tiek īstenots vai dod izmērāmus ieguvumus vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

5  
10.2. Projektam nav pozitīvas ietekmes uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība" 0  
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

11. Projekta iesniedzēja atbilstība    
11.1. Projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kura sadarbības partneri veido klasteri   N
11.2. Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā   N
11.3. Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis   P
11.4. Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu   P
11.5. Projekta iesniedzēja sadarbības partneru – komersantu – skaits ir vismaz 20   N
11.6. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu   N
12. Projekta iesniedzējs un projekta iesniedzēja sadarbības partneri (ja attiecināms) atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam juridiskajam statusam un finanšu un darbības rādītājiem   N
13. Projekta ietvaros klastera koordinatora pieredze atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām   N
14. Projekts tiek īstenots atbalstāmajās nozarēs, kuras noteiktas Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu   N
15. Projekta iesniedzēja sadarbības partneros – komer-santos – kopējais nodarbināto personu skaits atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām   N
16. Projekta ietvaros iesaistīto sadarbības partneru – izglītības un zinātnisko institūciju – skaits atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām   N
17. Projektā iesaistīto sadarbības partneru – komersantu – kopējais apgrozījums atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām   N
18. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem   P
19. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apmēru   P
20. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi   P
21. Projektu plānots pabeigt Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā   P
3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
22. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā   P
23. Projekta ietvaros uz projekta iesniegšanas dienu ir izstrādāta projekta darbības stratēģija, un tā atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām   P
24. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks   P
25. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   P
26. Projekta iesniegumā, ja tas ir iesniegts papīra veidā, nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu   P
27. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats P
28. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā   N
29. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā   P
30. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra veidā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniskā veidā   P
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
31. Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 11.1., 11.2., 11.5., 11.6.apakšpunktā, 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 28., 31.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī kvalitātes vērtēšanas kritērijos kopā ir saņēmis vismaz 45 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma   N

* Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
30.01.2015