Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

1.pants. 2010.gada 20.decembrī Maskavā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

 

 

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās
par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk Puses,

atzīstot, ka sadarbība ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā veicinās abu valstu labklājību un drošību,

apzinoties bīstamību, ko abām valstīm rada ārkārtējās situācijas,

ievērojot, ka apmaiņa ar zinātniski tehnisko informāciju ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā ir abu Pušu interesēs,

ņemot vērā tādu ārkārtējo situāciju rašanās iespējamību, kas nevar tikt likvidētas tikai ar vienas Puses spēkiem un līdzekļiem, un vajadzību pēc abu valstu koordinētām darbībām ar mērķi novērst un likvidēt ārkārtējās situācijas,

balstoties uz abu valstu ekoloģisko sistēmu savstarpējo atkarību, kas prasa sadarbības īstenošanu ārkārtējo situāciju novēršanā un likvidēšanā,

vienojās par sekojošo:

l. pants
Termini

Šajā Vienošanās lietotajiem terminiem ir šādas nozīmes:

"kompetentā iestāde" - iestāde, ko katra no Pusēm nozīmē ar šīs Vienošanās īstenošanu saistīto darbu vadībai un koordinācijai;

"pieprasošā Puse" - Puse, kas vēršas pie otras Puses ar lūgumu nosūtīt palīdzības sniegšanas grupas, inventāru un palīdzības materiālus;

"sniedzošā Puse" - Puse, kas izpilda otras Puses lūgumu nosūtīt palīdzības sniegšanas grupas, inventāru un palīdzības materiālus;

"palīdzības sniegšanas grupa" - sniedzošās Puses organizēta speciālistu (ekspertu) grupa, kas paredzēta palīdzības sniegšanai un ir nodrošināta ar nepieciešamo inventāru;

"ārkārtējā situācija" - situācija noteiktā teritorijā, kas ir izveidojusies avārijas, bīstamas dabas parādības, katastrofas, stihiskas vai citas nelaimes rezultātā un kas var radīt vai ir radījusi cilvēku upurus, kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, būtiskus materiālos zaudējumus un cilvēku dzīves apstākļu traucējumus;

"ārkārtējās situācijas zona" - teritorija, kurā ir notikusi ārkārtējā situācija;

"ārkārtējas situācijas novēršana" - savlaicīgi veiktu pasākumu kopums, kas ir vērsts uz maksimāli iespējamu ārkārtējās situācijas iespējamības riska samazināšanu, kā arī uz cilvēku veselības saglabāšanu, videi nodarītā kaitējuma un materiālo zaudējumu samazināšanu tā rašanās gadījumā;

"ārkārtējās situācijas likvidēšana" - glābšanas un citi neatliekamie darbi, kas tiek veikti rodoties ārkārtējai situācijai un kas ir vērsti uz cilvēku dzīvības glābšanu un veselības saglabāšanu, videi nodarīto kaitējuma apjoma un materiālo zaudējumu samazināšanu, kā arī uz ārkārtējās situācijas zonas lokalizāciju, raksturīgo bīstamo faktoru darbības pārtraukšanu;

"glābšanas darbi" - darbības cilvēku, materiālo un kultūras vērtību glābšanai, vides aizsardzībai ārkārtējās situācijas zonā, ārkārtējo situāciju lokalizācijai un tai raksturīgo bīstamo faktoru likvidēšanai vai to novēršanai līdz minimāli iespējamajam iedarbības līmenim;

"inventārs" - materiāli, tehniskie un transporta līdzekļi, palīdzības sniegšanas grupas aprīkojums un palīdzības sniegšanas grupas dalībnieku personīgais aprīkojums;

"palīdzības materiāli" - materiālie līdzekļi, kuri ir paredzēti izdalei to iedzīvotāju vidū, kas ir cietuši ārkārtējās situācijas rezultātā;

"trešās valstis" - valstis, kuru valdības nav šīs Vienošanās dalībnieces.

2.pants
Kompetentās iestādes

Pušu kompetentās iestādes ir:

no Latvijas puses - Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Republikas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

no Krievijas puses - Krievijas Federācijas Civilās aizsardzības, ārkārtējo situāciju un stihisko nelaimju seku likvidēšanas lietu ministrija.

Gadījumā, ja mainās Pušu kompetento iestāžu nosaukumi vai tiek nozīmētas citas kompetentās iestādes, Puses pa diplomātiskiem kanāliem rakstiski informē viena otru par to.

3.pants
Sadarbības formas

Sadarbība šīs Vienošanās ietvaros paredz:

sadarbības nodrošināšanu Pušu kompetento iestāžu starpā, tajā skaitā pasākumos, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu trešajām valstīm ārkārtējo situāciju likvidēšanā;

ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas pasākumu plānošanu un veikšanu;

pieredzes apmaiņu par iedzīvotāju sagatavošanu darbībām ārkārtējās situācijās;

zinātniski pētniecisku projektu kopīgu plānošanu, izstrādāšanu un īstenošanu, apmaiņu ar zinātniski tehnisko literatūru un pētniecisko darbu rezultātiem;

apmaiņu ar informāciju, periodiskiem izdevumiem, metodisko un citu literatūru, video un foto materiāliem;

kopīgu konferenču, semināru, darba apspriežu, mācību, treniņu un specializēto izstāžu organizēšanu;

speciālistu sagatavošanu saskaņā ar līgumiem otras Puses valsts mācību iestādēs un stažieru, pasniedzēju, zinātnieku un speciālistu apmaiņu;

citas darbības ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, kas var būt saskaņotas starp Pušu kompetentajām iestādēm.

4.pants
Kopīgā komisija

Šīs Vienošanās īstenošanai paredzēto pasākumu realizēšanai Pušu kompetentās iestādes izveido kopīgu komisiju sadarbībai ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Tās sastāvu, funkcijas un darba kārtību nosaka komisijas nolikums, kuru apstiprina Pušu kompetento iestāžu vadītāji.

5.pants
Paziņošana par ārkārtējām situācijām

Pušu kompetentas iestādes rakstiski (bet īpaši steidzamos gadījumos mutiski) angļu valodā (ja Pušu kompetentas iestādes nevienojas citādi) nekavējoties apmainās ar informāciju par ārkārtējām situācijām, kas var izplatīties otras Puses valsts teritorijā.

6.pants
Palīdzības sniegšana ārkārtējo situāciju likvidēšanā

1. Institūcijas, kas nosūta lūgumus par palīdzības sniegšanu, ir Puses.

2. Palīdzības sniegšanu īsteno, pamatojoties uz lūgumu, kurā pieprasošā Puse nosūta informāciju par ārkārtējās situācijas raksturu, norādot nepieciešamās palīdzības sniegšanas veidu, apjomu un termiņus.

3. Sniedzošā Puse visīsākajos termiņos izskata lūgumu un informē pieprasošo Pusi par palīdzības sniegšanas iespējām, apjomu un nosacījumiem.

4. Sniedzošās Puses palīdzības sniegšanas grupu darbības vadīšanu un koordinēšanu īsteno pieprasošās Puses kompetentā iestāde ar šo grupu vadītāju starpniecību.

5. Palīdzību ārkārtējo situāciju likvidēšanā sniedz, nosūtot palīdzības sniegšanas grupas, palīdzības materiālus vai citā pieprasītā formā.

6. Palīdzības sniegšanas grupas veic glābšanas un citus neatliekamus darbus ārkārtējās situācijas zonā.

7. Pieprasošā Puse informē palīdzības sniegšanas grupu vadītājus par apstākļiem un nepieciešamības gadījumā nodrošina šīm grupām tulkus un sakaru līdzekļus, kā arī nodrošina apsardzi, bezmaksas medicīniskos pakalpojumus un veic to darbības koordināciju.

8. Sniedzošā Puse apdrošina palīdzības sniegšanas grupu dalībnieku veselību un dzīvību.

9. Palīdzības sniegšanas grupu inventāram jābūt pietiekošam, lai varētu veikt autonomās darbības 72 stundas. Krājumu izbeigšanas gadījumā pieprasošā Puse bez maksas nodrošina minētās grupas ar tālākajam darbam nepieciešamo.

7. pants
Robežas šķērsošanas noteikumi palīdzības sniegšanas grupām un to uzturēšanās režīms pieprasošās Puses valsts teritorijā

1. Vīzas vai tranzītvīzas (ja palīdzība ārkārtējās situācijas likvidēšanā tiek sniegta trešajām valstīm) palīdzības sniegšanas grupu dalībniekiem izsniedz steidzamības kārtībā, tajā skaitā noteiktajās valsts robežas šķērsošanas vietās, uzrādot derīgus personu apliecinošus un pieprasošās Puses šādā statusā atzītus dokumentus, palīdzības sniegšanas grupas dalībnieku sarakstu, inventāra un palīdzības materiālu sarakstu, sniedzošās Puses kompetentās iestādes izsniegto dokumentu, kas apstiprina palīdzības sniegšanas grupas vadītāja pilnvaras, kā arī pieprasošās Puses vai tranzīta gadījumā trešās valsts rakstisku lūgumu par palīdzības sniegšanu.

2. Palīdzības sniegšanas grupu dalībnieku robežas pārbaudi, šķērsojot pieprasošās Puses valsts robežu, veic paredzētajās valsts robežas šķērsošanas vietās ārpus kārtas.

3. Kinoloģisko grupu, kas ir palīdzības sniegšanas grupu sastāvā, robežšķērsošanu un uzturēšanos pieprasošās Puses valsts teritorijā nosaka karantīnas noteikumi, kas ir spēkā tās valsts teritorijā.

4. Palīdzības sniegšanas grupu dalībniekiem, uzturoties pieprasošās Puses valsts teritorijā, ir jāievēro šīs valsts normatīvie akti.

5. Palīdzības sniegšanas grupu pārvietošanās, to inventāra un palīdzības materiālu pārvadāšana notiek, izmantojot autotransportu, dzelzceļa transportu, ūdens transportu vai gaisa transportu. Personām, kas vada attiecīgos transportlīdzekļus, ir jābūt dokumentiem, kas dod tiesības tos vadīt, un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībām (izņemot dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecības).

6. Transportlīdzekļu veidu izmantošanas kārtību nosaka Pušu kompetentās iestādes pēc saskaņošanas ar Pušu valstu attiecīgajām institūcijām.

8.pants
Inventāra un palīdzības materiālu ievešana un izvešana palīdzības sniegšanai ārkārtējo situāciju likvidēšanā

1. Inventārs un palīdzības materiāli, kas tiek ievesti pieprasošās Puses valsts teritorijā un izvesti no sniedzošās Puses valsts teritorijas palīdzības sniegšanai ārkārtējo situāciju likvidēšanā, ir atbrīvoti no muitas nodevām, nodokļiem katras Puses valstu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

2. Inventāra un palīdzības materiālu muitas dokumentu noformēšana notiek vienkāršotā veidā un prioritārā kārtībā uz Pušu kompetento iestāžu izsniegto paziņojumu pamata, kuros norādīts palīdzības sniegšanas grupu sastāvs, ievedamā vai izvedamā inventāra un palīdzības materiālu uzskaitījums.

3. Palīdzības sniegšanas grupām ir aizliegts pārvadāt jebkādas preces, izņemot inventāru un palīdzības materiālus.

4. Pēc palīdzības sniegšanas darbu beigšanas ievestais inventārs ir jāizved no pieprasošās Puses valsts teritorijas.

5. Ja cietušajiem nepieciešams sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, pieprasošās Puses valsts teritorijā pēc saskaņošanas ar to var tikt ievests noteiktais daudzums medicīnisko preparātu, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, kurus nenodod pieprasošajai Pusei un pielieto tikai ārstniecības personāls ar atbilstošu kvalifikāciju pieprasošās Puses pārstāvju kontrolē. Palīdzības sniegšanas laikā neizlietotie medicīniskie preparāti, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, jānogādā atpakaļ sniedzošās Puses valsts teritorijā.

6. Medicīnisko preparātu, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, ievešana un izvešana notiek katras Puses valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Šī panta noteikumus piemēro, arī ievedot un izvedot inventāru, kas ir nepieciešams kopēju mācību veikšanai.

9. pants
Gaisa kuģu izmantošana

1. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde paziņo pieprasošās Puses kompetentajai iestādei par lēmumu palīdzības sniegšanai izmantot gaisa kuģus, norādot gaisa kuģu reģistrācijas valstis, skaitu, tipu, reģistrācijas numurus un pazīšanās zīmes, katra gaisa kuģa ekipāžas locekļu skaitu un pasažieru skaitu, to lidojuma maršrutus (pacelšanās un nolaišanās vietu un laiku), gaisa pārvadātāju, lidojuma pasūtītāju un kravas aprakstu (ar inventāra un palīdzības materiālu uzskaitījumu).

2. Pieprasošā Puse dod tiesības gaisa kuģim, kas pārvadā palīdzības sniegšanas grupas, inventāru un palīdzības materiālus, kas paceļas no otras Puses valsts teritorijas, izmantot gaisa koridorus saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un navigācijas noteikumiem.

3. Lidojumi tiek īstenoti saskaņā ar katras Puses valsts normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem.

4. Gaisa kuģa robežkontroli un muitas kontroli veic gaisa kuģu nolaišanās vietās.

10.pants
Tranzīts

1. Saskaņā ar šo Vienošanos Puses nodrošina nepieciešamo atbalstu, atļaujot palīdzības sniegšanas grupu, inventāra un palīdzības materiālu tranzītu caur savu valstu teritorijām, lai veiktu pasākumus, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu trešajām valstīm ārkārtējo situāciju likvidēšanā. Pie tam attiecībā uz palīdzības sniegšanas grupu, inventāra un palīdzības materiālu sauszemes tranzītu piemēro šīs Vienošanās 7. un 8. panta noteikumus.

2. Katra Puse nodrošina palīdzības sniegšanas grupu, inventāra un palīdzības materiālu gaisa tranzītu, lai veiktu pasākumus, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu trešajām valstīm ārkārtējo situāciju likvidēšanā.

11.pants
Izdevumu atlīdzināšana

1. Pieprasošā Puse atlīdzina sniedzošai Pusei izdevumus, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu, pamatojoties uz savstarpēju aktu par palīdzības sniegšanas izdevumiem, kuru parakstījuši abu Pušu kompetento iestāžu pārstāvji, ja Puses nav vienojušās citādi.

2. Pieprasošā Puse apmaksā medicīniskos un transportēšanas izdevumus palīdzības sniegšanas grupas dalībnieku ievainojuma vai nāves gadījumā, ja tas ir noticis pieprasošās Puses valsts teritorijā, pildot ar šīs Vienošanās īstenošanu saistītus uzdevumus.

3. Pieprasošai Pusei ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu lūgumu par palīdzības sniegšanu tai, šajā gadījumā sniedzošai Pusei ir tiesības saņemt tās jau izdarīto izdevumu kompensāciju.

4. Izdevumus atlīdzina 30 darba dienu laikā pēc sniedzošās Puses prasības saņemšanas, ja Puses nav vienojušās citādi.

5. Apdrošināšanas noformēšanas izdevumus neiekļauj palīdzības sniegšanas kopējos izdevumos un neatlīdzina.

6. Sniedzošā Puse pieprasošās Puses valsts teritorijā ir atbrīvota no maksas par gaisa kuģu lidojumu, nosēšanos un stāvēšanu lidostās un pacelšanos no tās, kā arī no maksas par aeronavigācijas pakalpojumiem, ja Puses nevienojas citādāk.

12. pants
Zaudējumu atlīdzināšana

1. Ja ar šīs Vienošanās saistīto uzdevumu izpildes gaitā palīdzības sniegšanas grupas dalībnieks nodara kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai pieprasošās Puses valsts teritorijā, zaudējumus atlīdzina pieprasošā Puse saskaņā ar pieprasošās Puses valsts normatīvajiem aktiem.

2. Sniedzošā Puse sedz zaudējumus, kurus palīdzības grupas dalībnieks radījis tādu darbību ietvaros, kas nav tieši saistītas ar palīdzības sniegšanu, fiziskai vai juridiskai personai, pieprasošās Puses valsts teritorijā, saskaņā ar pieprasošās Puses valsts normatīvajiem aktiem.

13. pants
Informācijas izmantošana

Informāciju, ko saņem šīs Vienošanās ietvaros noteikto darbību veikšanas rezultātā, izņemot informāciju, kas nav pakļauta izpaušanai, saskaņā ar katras Puses normatīvajiem aktiem, publicē un izmanto saskaņā ar katras Puses valstu parasto praksi un normatīvajiem aktiem, ja Pušu kompetento iestāžu pārstāvji nav rakstiski vienojušies citādi.

14. pants
Strīdu risināšana

Strīdus starp Pusēm, kas ir saistīti ar šīs Vienošanās interpretēšanu un piemērošanu, risina sarunu ceļā Pušu kompetentās iestādes.

Strīdus, kas šādā veidā nav atrisināmi, Puses risina konsultāciju un sarunu ceļā.

15.pants
Saistība ar citiem starptautiskiem līgumiem

Šī Vienošanās neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem starptautiskiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Pušu valstis.

16.pants
Vienošanās izdarāmie grozījumi

Šo Vienošanos var grozīt pēc Pušu savstarpējas vienošanās, ko noformē kā atsevišķus protokolus, kas stājas spēkā šīs Vienošanās 17.pantā noteiktajā kartībā.

17.pants
Nobeiguma noteikumi

1. Šī Vienošanās stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tā stātos spēkā.

2. Šī Vienošanās ir noslēgta uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā 90 dienas no datuma, kurā viena no Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem saņem rakstisku paziņojumu no otras Puses par nodomu izbeigt tās darbību.

3. Šīs Vienošanās darbības izbeigšana neietekmē ar tās izpildi saistīto uzsākto, bet līdz tās darbības izbeigšanai nepabeigto pasākumu īstenošanu, ja vien Puses nevienojas citādi.

Parakstīta Maskavā 2011.gada 20.decembrī divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodās, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Linda Mūrniece

iekšlietu ministre

Krievijas Federācijas valdības vārdā

Sergejs Šoigu

ārkārtējo situāciju ministrs

21.07.2011