Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 10.08.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumus Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.484

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 32.§)
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā bīstamo atkritumu (izņemot sadzīves bīstamos atkritumus), tajā skaitā videi kaitīgo preču atkritumu, radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti;

1.2. kārtību, kādā bīstamo atkritumu, tajā skaitā videi kaitīgo preču atkritumu, pārvadājumus uzskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants, kuram šo uzdevumu deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

1.3. maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. mājsaimniecībās radītiem bīstamiem atkritumiem, kuri nav atdalīti no citiem mājsaimniecības atkritumiem;

2.2. dalīti savāktiem mājsaimniecības bīstamajiem atkritumiem līdz to nodošanas brīdim atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju minēto bīstamo atkritumu savākšanai, reģenerācijai vai apglabāšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu vai normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujām;

2.3. bīstamo atkritumu pārvadājumiem, kas reglamentēti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atkritumus ieved pārstrādei Latvijas teritorijā, kā arī par atkritumu eksporta un tranzīta kārtību.

II. Bīstamo atkritumu identifikācija un uzskaite

3. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja bīstamos atkritumus nav iespējams klasificēt, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus varētu klasificēt.

4. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā (1.pielikums) papīra vai elektroniskā veidā.

III. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana

5. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs savāc un uzglabā bīstamos atkritumus, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

6. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem.

7. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, izvieto etiķetes uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

8. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī nodrošina iepakojuma apskati.

9. Pārvadājot un uzglabājot bīstamos atkritumus, tos klasificē, marķē un iepako atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijai saistošām starptautisko tiesību aktu normām.

IV. Bīstamo atkritumu pārvadājumu reģistrācija un uzskaite

10. Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (turpmāk – sistēma).

11. Sistēmas pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

12. Sistēmas lietotāji ir:

12.1. bīstamo atkritumu radītāji, īpašnieki vai savācēji, kam nepieciešams pārvadāt bīstamos atkritumus (turpmāk – bīstamo atkritumu nosūtītājs);

12.2. bīstamo atkritumu apsaimniekotājs.

13. Valsts un pašvaldību iestādes, kuras normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei izmanto sistēmā iekļauto informāciju, minēto informāciju pēc pieprasījuma saņem bez maksas.

14. Sistēmas pārzinis reģistrē šo noteikumu 12.punktā minēto sistēmas lietotāju, piešķirot tam lietotājvārdu un paroli, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vadītāja vai komersanta rakstisku iesniegumu.

15. Sistēmas pārzinis, izmantojot internetu, nodrošina sistēmas lietotājam:

15.1. iespēju sistēmā elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes–pavadzīmes (turpmāk – pavadzīme) veidlapu (2.pielikums);

15.2. iespēju sistēmā apstiprināt notikušus darījumus ar citiem lietotājiem vai arī tos noraidīt;

15.3. iespēju veikt darbības sistēmā, uzrādot pārstrādāto atkritumu daudzumu;

15.4. iespēju sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie lietotāja) par sistēmas lietotāja uzrādītajām darbībām un pārvadājumiem;

15.5. iespēju aplūkot sistēmas lietotāja veikto darījumu pārskatus.

16. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu sistēmā. Ja sistēmas lietotājs nepiekrīt sistēmas uzskaitītajai informācijai, tas 30 dienu laikā par to paziņo sistēmas pārzinim. Sistēmā ievadītos datus, kas vecāki par 30 dienām, vairs nevar mainīt, un tie ir uzskatāmi par patiesiem.

17. Izmantojot sistēmā uzkrāto un apkopoto informāciju, tiek veidoti statistiskie pārskati par kalendāra gadā uzskaitītajiem atkritumiem un veiktajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiem.

18. Sistēmas pārzinis nodrošina, ka sistēmas aktīvajā datubāzē informāciju glabā vismaz trīs gadus, pēc tam to pārvieto uz arhīva datubāzi. Sistēmas arhīva datubāzē informāciju glabā piecus gadus. Pēc minētā termiņa beigām informāciju nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc attiecīga akta sastādīšanas izdzēš no uzskaites sistēmas.

19. Sistēmas pārzinis bez maksas nodrošina sistēmā esošās vispārpieejamās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm. Ja sistēmas pārzinis ir saņēmis pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kura ir komercnoslēpums, tas pirms šādas informācijas izsniegšanas vai atteikuma to sniegt noskaidro attiecīgā sistēmas lietotāja viedokli.

V. Maksa par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtība

20. Sistēmas lietotājs maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti maksā sistēmas pārzinim. Maksu veido:

20.1. ikgadējā maksa par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti neatkarīgi no tā, cik mēnešus gadā persona izmanto sistēmu, – 853,72 euro un pievienotās vērtības nodoklis;

20.2. maksa par pavadzīmi – 1,42 euro par katru pavadzīmi un pievienotās vērtības nodoklis.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.613)

21. Šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētā maksa tiek sadalīta ceturkšņa maksājumos. Sistēmas pārzinis līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

22. Šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minēto maksu aprēķina katru ceturksni par faktiski izrakstīto pavadzīmju skaitu. Sistēmas pārzinis līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

23. Sistēmas lietotājs, kurš vēlas saņemt šo noteikumu 21. un 22.punktā minēto rēķinu pa pastu, par to informē sistēmas pārzini un sedz izdrukāta rēķina piegādes izdevumus.

24. Maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti maksā ar kredītiestādes starpniecību.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.; 2010, 120.nr.).

26. Ja persona ir reģistrēta par sistēmas lietotāju līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sistēmas pārzinis šo noteikumu 21. un 22.punktā minēto rēķinu tai izraksta mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.484
Bīstamo atkritumu uzskaite

Nr.p.k.

Datums

Atkritumu izcelsme (tehnoloģiskais process, piegādātājs)

Identifikācija veikta (laboratorija, datums, protokola Nr.)

Atkritumu sastāvs

Atkritumu nosaukums*

Atkritumu klase*

Atkritumu daudzums (tonnas)

Atkritumu iepakojuma veids

Atkritumu iepakojuma vienību skaits

Atkritumu atrašanās (uzglabāšanas) vieta uzņēmumā

Piezīmes par atkritumu pārvadāšanu

Par atkritumu uzskaiti atbildīgā persona (vārds, uzvārds un paraksts)


            

            

Piezīme. * Bīstamo atkritumu nosaukumu un klasi norāda atbilstoši tiesību aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.484

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
01.01.2014