Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.09.2015. - 17.06.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 77.§)
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu un 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību, kā arī darbības nosacījumus un kontroli;

1.2. kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām.

2. Augļu un dārzeņu ražotāju organizācija ir juridiska persona, kas atbilst Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") (turpmāk – regula Nr. 1234/2007), 122.panta "a" punkta "iii" apakšpunktā, kā arī "b" un "c" punktā minētajām prasībām (turpmāk – ražotāju organizācija).

II. Ražotāju organizācijas atzīšanas kārtība un kontrole

3. Ražotāju organizācija var pretendēt uz atzīšanu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. tās pamatdarbība atbilst Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula Nr. 543/2011), 26.panta 1.punktā minētajām prasībām;

3.2. tā atbilst regulas Nr. 1234/2007 125.b panta 1.punkta "a", "c", "d", "e", "f" un "g" apakšpunktā minētajām prasībām;

3.3. tajā ir apvienojušies vismaz pieci regulas Nr. 1234/2007 1.pielikuma IX daļā minēto produktu ražotāji (turpmāk – biedri);

3.4. ražotāju organizācijas ieņēmumi par to produktu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (turpmāk – produktu vērtība) realizāciju, kuri minēti regulas Nr. 1234/2007 1.pielikuma IX daļā un kurus saražojusi ražotāju organizācija vai tās biedri (turpmāk – atzītie produkti), pēdējo 12 mēnešu laikā pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas (pēc stāvokļa iepriekšējā mēneša pirmajā datumā) ir vismaz:

3.4.1. 142 280 euro – ražotāju organizācijām, kuras nodarbojas tikai ar augļu un ogu ražošanu;

3.4.2. 284 570 euro – ražotāju organizācijām, kuras nodarbojas gan ar augļu un ogu, gan dārzeņu ražošanu;

3.4.3. 996 010 euro – ražotāju organizācijām, kuras nodarbojas ar dārzeņu ražošanu;

3.5. šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto atzīto produktu vērtība ir lielāka par ražotāju organizācijas citu realizēto lauksaimniecības (augkopības) produktu kopējo vērtību;

3.6. tai nav nodokļu parādu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

4. Ja ražotāju organizācija ir nodibināta mazāk nekā gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) minēto realizēto atzīto produktu vērtību aprēķina, ņemot vērā ražotāju organizācijas biedru realizēto atzīto produktu vērtību.

5. Regulas Nr. 543/2011 50.panta 7.punkta "b" apakšpunktā minētais attālums ir uzskatāms par lielu, ja tas pārsniedz 300 kilometrus.

6. Lēmumu par ražotāju organizācijas atzīšanu pieņem dienests.

7. Lai pretendētu uz ražotāju organizācijas atzīšanu, ražotāju organizācija elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā iesniedz dienestā atzīšanas iesniegumu (1.pielikums) un ražotāju organizācijas biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju organizācijā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

8. Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

8.1. ražotāju organizācijas statūtu kopiju;

8.2. (svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362);

8.3. informāciju par ražotāju organizācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā;

8.4. informāciju par gada pārskatu (par pēdējo noslēgto gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas). Ja ražotāju organizācija ir nodibināta mazāk nekā gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, dienests iegūst informāciju par ražotāju organizācijas biedru gada pārskatu vai informāciju par biedru gada ienākumu deklarāciju.

9. Dienests izvērtē šo noteikumu 7. un 8.punktā minētos dokumentus un triju mēnešu laikā pēc regulas Nr. 543/2011 104.panta 1.punktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par ražotāju organizācijas atzīšanas iesnieguma apstiprināšanu un atzītas ražotāju organizācijas statusa piešķiršanu;

9.2. par atzīšanas iesnieguma noraidīšanu, ja:

9.2.1. ražotāju organizācija neatbilst šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām;

9.2.2. veicot pārbaudes ražotāju organizācijā vai organizācijas biedru saimniecībās, konstatēts, ka atzīšanas iesniegumā norādītā informācija nav patiesa.

10. Ja atzīšanas iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, dienests to rakstiski pieprasa ražotāju organizācijai. Ražotāju organizācija 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz dienestā pieprasīto informāciju.

11. Ražotāju organizācijas atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem dienests izvērtē regulas Nr. 543/2011 106.pantā noteiktajās pārbaudēs.

11.1 Pēc dienesta pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests reizi gadā (audzēšanas sezonā) veic ražotāju organizācijas produktu kvalitātes pārbaudi un 10 darbdienu laikā informē dienestu par pārbaudes rezultātiem.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

III. Ražotāju organizācijas darbības nosacījumi

12. Ražotāju organizācijas biedrs var būt fiziska vai juridiska persona, kas nenodarbojas ar atzīto produktu ražošanu, saskaņā ar ražotāju organizācijas statūtos noteiktajiem nosacījumiem. Tam nav tiesību balsot par darbības programmu apstiprināšanu, izņemot gadījumu, ja ražotāju organizācijas biedrs ir juridiska persona, kuras dalībnieki ir atzīto produktu ražotāji.

13. Ražotāju organizācijā katram tās biedram ir viena balss.

14. Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos atzītos produktus realizē ar ražotāju organizācijas starpniecību, izņemot regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punktā minētos gadījumus. Maksimālais atzīto produktu apjoms, ko ražotāju organizācijas biedrs ar ražotāju organizācijas atļauju var pārdot tieši saimniecībā vai ārpus tās gala patērētājiem saskaņā ar regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punkta "a" apakšpunktu, nepārsniedz 25 procentus no biedra saražoto atzīto produktu kopējā apjoma.

15. Par izstāšanos no ražotāju organizācijas biedrs rakstiski informē to vismaz sešus mēnešus iepriekš.

16. Ražotāju organizācijas biedram pēc izstāšanās no ražotāju organizācijas 12 mēnešus ir aizliegts iestāties ražotāju grupā, kura ir atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

17. Lai sasniegtu regulas Nr. 1234/2007 103.c panta 1.punktā minētos mērķus (turpmāk – darbības programmas mērķi), ražotāju organizācija izstrādā darbības programmu (2.pielikums), ņemot vērā regulas Nr. 543/2011 59.pantu un regulas Nr. 1234/2007 103.c panta 3.punktu.

18. Ja vismaz 80 procentu ražotāju organizācijas biedru, kas ir atzīto produktu ražotāji, ir uzņēmušies saistības, kas ir noteiktas normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos pasākumos "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" un "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana", un ražotāju organizācija to ir norādījusi darbības programmas (2.pielikums) C.5.daļā, ražotāju organizācija ir izpildījusi regulas Nr. 1234/2007 103.c panta 3.punktā minēto prasību.

19. Ražotāju organizācija darbības programmā neiekļauj un atbalstu nesaņem par regulas Nr. 543/2011 58.panta 1.punktā minētajām darbībām.

20. Ražotāju organizācija saskaņā ar regulas Nr. 1234/2007 103.b pantu izveido atsevišķu bankas kontu vai kontus (turpmāk – darbības fonds), kuru izmanto tikai apstiprinātās darbības programmas finansēšanai. Regulas Nr. 543/2011 28.pantā minētā ražotāju organizācija darbības fondu atver tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tā ir reģistrēta un saņēmusi atzīšanu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

21. Personāla un tādu konsultantu specifiskās izmaksas, kuri uzlabo vai nodrošina atzīto produktu kvalitāti, īsteno vides darbības, kā arī uzlabo tirdzniecību un paaugstina atzīto produktu komercvērtību, nepārsniedz 20 procentu no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām attiecīgajā īstenošanas gadā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

22. Ražotāju organizācija paredz šādus ikgadējā darbības fonda maksimālos attiecināmo izmaksu apmērus regulas Nr. 1234/2007 103.c panta 1.punktā minēto mērķu sasniegšanai:

22.1. līdz 70 procentiem – ražošanas plānošanai;

22.2. līdz 70 procentiem – atzīto produktu kvalitātes uzlabošanai;

22.3. līdz 50 procentiem – tirdzniecības uzlabošanai un atzīto produktu komercvērtības paaugstināšanai;

22.4. līdz 30 procentiem – pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;

22.5. līdz 30 procentiem – apmācībām;

22.6. līdz 30 procentiem – krīžu novēršanai un pārvarēšanai;

22.7. līdz 30 procentiem – darbībām vides jomā, bet ņemot vērā regulas Nr. 1234/2007 103.c panta 3.punktā minētās prasības;

22.8. līdz diviem procentiem – regulas Nr. 543/2011 IX pielikuma 2.punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

23. Lēmumu par ražotāju organizācijas darbības programmas darbības fonda apmēru attiecīgajam gadam un darbības programmu grozījumu apstiprināšanu pieņem dienests.

24. Ražotāju organizācija līdz kārtējā gada 15.septembrim iesniedz dienestā darbības programmu, ko plāno īstenot no nākamā gada 1.janvāra. Darbības programmai pievieno:

24.1. ražotāju organizācijas biedru kopsapulces lēmumu par darbības fonda izveidošanu, norādot attiecīgo bankas kontu numurus;

24.2. informāciju par darbības fondu (3.pielikums) un aprēķināto iemaksu apjomu fondā pirmajā programmas īstenošanas gadā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 54.pantu.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

25. Dienests izvērtē ražotāju organizācijas darbības programmu un tai pievienotos dokumentus un pēc regulas Nr. 543/2011 104.pantā noteiktajām pārbaudēm līdz 64.panta 2.punktā noteiktajam termiņam pieņem un informē par vienu no šādiem lēmumiem:

25.1. par darbības programmas un nākamā gada darbības fonda apmēra apstiprināšanu;

25.2. par darbības programmas noraidīšanu, ja:

25.2.1. darbības programma neatbilst šo noteikumu 17., 20., 21. un 22.punktam;

25.2.2. darbības fonds netiek pārvaldīts saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 53.pantā noteiktajām prasībām;

25.2.3. veicot pārbaudes ražotāju organizācijā vai organizācijas biedru saimniecībās, konstatēts, ka darbības programmā norādītā informācija nav patiesa.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

26. Ražotāju grupas, kas ir atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām, šo noteikumu 24.punktā minēto darbības programmu drīkst iesniegt līdz 20.oktobrim, un dienests šo noteikumu 25.punktā minēto lēmumu tām paziņo līdz 20.janvārim.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

27. Ražotāju organizācija katru gadu līdz 15.septembrim iesniedz dienestā informāciju par plānoto darbības fonda apmēru nākamajam darbības programmas gadam, lai noteiktu maksimālo atbalsta apmēru saskaņā ar regulas Nr. 1234/2007 103.d panta 2.punktu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

28. Lai apstiprinātu grozījumus darbības programmā, ražotāju organizācija iesniedz dienestā iesniegumu (4.pielikums):

28.1. līdz 15.septembrim, ja grozījumu piemērošana paredzēta no nākamā gada 1.janvāra;

28.2. darbības programmas īstenošanas laikā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 66.pantu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

28.1 Lēmumu par šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto iesniegumu dienests pieņem triju mēnešu laikā.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

29. Dienests izskata šo noteikumu 28.punktā minēto iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

29.1. par darbības programmas grozījumu apstiprināšanu;

29.2. par darbības programmas grozījumu noraidīšanu, ja tie neatbilst sākotnēji apstiprinātās programmas mērķiem un šo noteikumu 17., 20., 21. un 22.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

30. Saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 66.panta 3.punkta "c" apakšpunktu ražotāju organizācija, iesniedzot iesniegumu šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ir tiesīga samazināt darbības fonda summu attiecīgajā gadā par 30 procentiem no sākotnēji apstiprinātās summas.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

31. Par darbības programmas grozījumiem neuzskata plānotās pasākuma izmaksu summas samazinājumu publiskā iepirkuma dēļ.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

32. Regulas Nr. 543/2011 97.pantā minēto informāciju Eiropas Komisijai sniedz dienests.

33. Ražotāju organizācija, kura dienestā nav iesniegusi darbības programmu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu, līdz attiecīgā gada 15.septembrim iesniedz dienestā šo noteikumu 5.pielikuma A.1.sadaļu.

34. Ražotāju organizācija veic darbības programmas termiņa vidusposma novērtējumu saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 126.panta 3.punktu.

IV. Atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība

35. Atbalsta ikgadējo maksimālo apmēru un regulas Nr. 1234/2007 103.d panta 2.punktā noteikto atbalsta maksimālo apmēru darbības programmas īstenošanas gadam nosaka atbilstoši regulas Nr. 543/2011 51.panta 2.punkta "a" apakšpunktā minētajam atsauces periodam.

36. Atbalstu apstiprināto darbības programmu īstenošanai un tajās izvirzīto mērķu sasniegšanai piešķir šādiem pasākumiem:

36.1. ražošanas plānošanai:

36.1.1. ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu jau esošo audzējamo ilggadīgo augļkopības kultūru šķirņu platību;

36.1.2. specializēto sēšanas, stādīšanas, kopšanas, laistīšanas, ražas novākšanas iekārtu un tehnikas iegādei;

36.1.3. zemo un augsto plēves tuneļu un siltumnīcu būvniecībai vai rekonstrukcijai;

36.1.4. segto platību audzēšanas iekārtu un tām paredzētā papildaprīkojuma iegādei;

36.1.5. kultūraugu pārklāju un tiem paredzētā uzklāšanas un novākšanas aprīkojuma iegādei;

36.1.6. datortehnikas, datu nesēju un ražošanas kontroles specifisko programmatūru iegādei ražošanas rādītāju reģistrēšanai, kā arī izdevumiem saistībā ar datorizētām datubāzēm atzīto produktu izsekojamības nodrošināšanai, tai skaitā izmaksām šo programmatūru izstrādei un to licencēm;

36.1.7. ražotāju organizāciju biedru un darbinieku apmācībām šo noteikumu 36.1.6.apakšpunktā minēto programmatūru un datubāzu lietošanai;

36.1.8. personāla vai tādu konsultantu specifiskajām izmaksām, kuri koordinē kultūraugu stādīšanas grafikus, ražošanas apjomu, veic atzīto produktu pirmsnovākšanas uzraudzību un atzīto produktu pārbaudi, atzīto produktu novākšanas, uzglabāšanas uzraudzību un tirgus pieprasījumu izpēti;

36.1.9. atļaujas saņemšanai Latvijā reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma paplašinājumam;

36.2. atzīto produktu kvalitātes uzlabošanai:

36.2.1. atzīto produktu šķirošanas, pirmapstrādes, pakošanas (tai skaitā uz lauka) un kraušanas iekārtu un aprīkojuma iegādei;

36.2.2. atzīto produktu šķirošanas, pakošanas, īslaicīgās uzglabāšanas, tai skaitā kraušanas, sagatavošanas tirgum, kā arī atzīto produktu atdzesēšanas būvju, aukstumglabātuvju un glabātuvju ar kontrolējamu atmosfēru rekonstrukcijai un būvei atbilstoši līgumiem ar trešajām personām par attiecīgo darbu veikšanu un šo noteikumu 6.pielikumā noteiktajam maksimālajam atbalsta apmēram;

36.2.3. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas atzīto produktu atdzesēšanai uz lauka un temperatūras režīma nodrošināšanai transportēšanas automašīnām;

36.2.4. atzīto produktu uzglabāšanas un transportēšanas konteineru iegādei;

36.2.5. kultūraugu pretsalnu un pretkrusas pārklāju un tiem paredzētā uzklāšanas un novākšanas aprīkojuma iegādei;

36.2.6. laboratorijas ēku būvniecībai, renovācijai un to aprīkojuma iegādei;

36.2.7. ražotāju organizācijas iekšējās atzīto produktu kvalitātes sistēmas izveidei un uzturēšanai;

36.2.8. no glabātavas izņemto atzīto produktu un tāda ūdens analīžu veikšanai (tai skaitā attiecināmai paraugu ņemšanai), kuru izmanto atzīto produktu ražošanai un mazgāšanai;

36.2.9. atļaujas saņemšanai reģistrā iekļautā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jomas paplašināšanai, kā arī reģistrācijas nosacījumiem neatbilstošo augu aizsardzības līdzekļu lietošanas atļaujas saņemšanai;

36.2.10. jaunu bioloģisko atzīto produktu līniju izveidei;

36.2.11. personāla un tādu konsultantu tiešajām izmaksām, kuri uzrauga kultūraugu audzēšanu un atzīto produktu kvalitāti un sniedz konsultācijas par to;

36.2.12. minerālmēslu izkliedes iekārtu un augu aizsardzības līdzekļu smidzinātāju iegādei;

36.3. tirdzniecības uzlabošanai un atzīto produktu komercvērtības paaugstināšanai:

36.3.1. atzīto produktu ar augstāku pievienoto vērtību pirmapstrādes, mazgāšanas, specializētas šķirošanas, fasēšanas un pakošanas iekārtu iegādei;

36.3.2. atzītiem produktiem ar augstāku pievienoto vērtību paredzēto specializēto svēršanas iekārtu un svēršanas aprīkojuma iegādei;

36.3.3. iesaiņojuma un iepakojuma izstrādei atzītajiem produktiem;

36.3.4. jaunu ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) šķirņu stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu esošo atzīto produktu sortimentu;

36.3.5. atzīto produktu pārdošanas veicināšanai un komunikācijai (informācijas izvietošana elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskās attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāma, izglītojoši pasākumi), ieskaitot prezentācijas vai degustācijas tirdzniecības vietās, mārketinga konsultantu pakalpojumus un tirdzniecības stendu iegādi;

36.3.6. ražotāju organizācijas tirdzniecības zīmju izstrādei un reģistrēšanai;

36.3.7. dalības maksai gadatirgos un izstādēs, kā arī stendu īrei un informatīvo materiālu un brošūru izgatavošanai;

36.3.8. jaunu atzīto produktu izstrādei;

36.3.9. datubāzu sistēmu izstrādei, lai koordinētu piedāvājumu un atzīto produktu realizāciju;

36.3.10. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem;

36.3.11. tirgus (sortimenta, tirgus dinamikas, patēriņa tendenču) izpētei;

36.3.12. ražotāju organizāciju mājaslapu izstrādei un uzturēšanai;

36.3.13. personāla izmaksām, kas saistītas ar atzīto produktu tirdzniecības uzlabošanu un komercvērtības paaugstināšanu;

36.4. pētniecībai un eksperimentālai ražošanai:

36.4.1. kultūraugu audzēšanas un ražas rādītāju uzskaites aprīkojuma iegādei lauka izmēģinājumu nodrošināšanai, izņemot kultūraugu audzēšanas vispārējās izmaksas;

36.4.2. pētniecisko izmēģinājumu veikšanai;

36.4.3. tirgus pētījumiem inovatīvu atzīto produktu izstrādes pamatojumam, tai skaitā degustācijai un pircēju attieksmes analīzei pret jauno atzīto produktu;

36.4.4. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem, lai atrastu tirgus nišu jaunam atzītajam produktam;

36.4.5. personāla un tādu konsultantu specifiskajām izmaksām, kuri uzrauga jaunu kultūru izstrādi, audzēšanu un kvalitāti un sniedz konsultācijas par to;

36.5. apmācībām, lai veicinātu konsultāciju pakalpojumu pieejamību:

36.5.1. ar biedru apmācību tieši saistītu telpu aprīkojuma iegādei;

36.5.2. ražotāju organizācijas biedru un ražošanas personāla apmācībām atzīto produktu kvalitātes nodrošināšanas, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, ražas novākšanas metožu, ražas plānošanas, riska menedžmenta, datorprasmju jomā;

36.5.3. ražotāju organizācijas biedru konsultācijām, ko sniedz trešās personas, par ieguldījumu optimizēšanu, augu aizsardzību, pārtikas drošību un higiēnu, atzīto produktu kvalitātes shēmu sertifikāta iegūšanu, ražas novākšanu, vides aizsardzību, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanu, loģistiku, efektīvu enerģijas izmantošanu un personāla vadību, integrētajām un bioloģiskajām lauksaimniecības metodēm un jautājumiem, kas saistīti ar ražotāju organizācijas grāmatvedību un mārketingu;

36.6. krīžu novēršanai un pārvarēšanai:

36.6.1. atzīto produktu izņemšanai no tirgus saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 III nodaļas 2.iedaļu;

36.6.2. priekšlaicīgai ražas novākšanai vai ražas nenovākšanai;

36.6.3. pārdošanas veicināšanai un komunikācijai negaidītas atzītā produkta pārprodukcijas gadījumā;

36.6.4. apmācībām par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām;

36.6.5. ražotāju organizācijas sējumu vai stādījumu ražas apdrošināšanai, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda;

36.6.6. savstarpējā atbalsta fonda izveides administratīvajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 90.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktajām maksimālajām likmēm;

36.7. vides aizsardzības pasākumiem un videi labvēlīgām ražošanas metodēm:

36.7.1. tādu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, kas ļauj savākt nokrišņu ūdeni no siltumnīcu jumtiem un atkārtoti izmantot to laistīšanai segtajās platībās;

36.7.2. slēgtās apūdeņošanas sistēmas iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai;

36.7.3. ūdeni taupošo apūdeņošanas sistēmu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, aizstājot esošās mazefektīvās iekārtas;

36.7.4. tādu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, kas ļauj savākt, uzglabāt, dezinficēt un atkārtoti izmantot ūdeni atzīto produktu mazgāšanai;

36.7.5. jaunu, ar atjaunojamiem enerģijas avotiem darbināmu apkures iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kuru kopējā uzstādītā jauda nepārsniedz trīs megavatus, lai nomainītu esošās ar fosilo kurināmo darbināmās apkures iekārtas;

36.7.6. koģenerācijas sistēmu iegādei un uzstādīšanai;

36.7.7. siltumnīcu seguma nomaiņai, aizstājot esošo seguma materiālu ar efektīvāku siltumizolējošu materiālu;

36.7.8. siltuma ekrānu iegādei un uzstādīšanai segtajās platībās;

36.7.9. siltuma buferu tvertņu iegādei un uzstādīšanai;

36.7.10. kompostēšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai;

36.7.11. šķeldojamo iekārtu iegādei;

36.7.12. bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu vai kaitēkļu dabisko ienaidnieku iegādei;

36.7.13. materiālu un aprīkojuma – feromonu, slazdu, prognozēšanas iekārtu, meteostaciju un tām nepieciešamo programmatūru un to licenču – iegādei un uzstādīšanai, lai optimizētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu atzīto produktu sējumos un stādījumos;

36.7.14. stropu un apputeksnēšanas kukaiņu iegādei segtajām platībām;

36.7.15. bioloģiski noārdāmās mulčas plēves vai bioloģiski noārdāmā uzsiešanas materiāla iegādei;

36.7.16. bioloģiski noārdāmā substrāta iegādei;

36.7.17. vides pasākumu ieviešanas apmācībām un konsultācijām.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

37. Šo noteikumu 36.5.2., 36.5.3., 36.6.4. un 36.7.17.apakšpunktā minētie pasākumi nav attiecināmi uz ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, kā arī individuāli uz atsevišķiem ražotāju organizācijas biedriem par to saimniekošanas uzlabošanu, izņemot gadījumu, ja biedrs ir vienīgais attiecīgā atzītā produkta ražotājs ražotāju organizācijā.

38. Šo noteikumu 36.2.10. un 36.4.5.apakšpunktā minēto pasākumu izmaksās iekļauj tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar jaunu atzīto produktu (kultūraugu) ieviešanu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

39. Šo noteikumu 36.3.5. un 36.6.3.apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja atzītā produkta pārdošanas veicināšana pamatojas uz attiecīgā atzītā produkta būtiskākajām vai raksturīgākajām īpašībām. Jebkura norāde uz atzīto produktu izcelsmi un ražotāju ir sekundāra attiecībā pret šā produkta pārdošanas veicināšanas pasākuma galveno mērķi.

40. Šo noteikumu 36.7.1., 36.7.2., 36.7.3., 36.7.4., 36.7.6., 36.7.7., 36.7.8. un 36.7.9.apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja ražotāju organizācija pamato, ka attiecīgā iekārta samazina izmantotā ūdens, kurināmā vai enerģijas patēriņu par 25 procentiem salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.

41. Šo noteikumu 36.7.5. un 36.7.6.apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja uzstādīto iekārtu jauda nepārsniedz ražotāju organizācijas patēriņam nepieciešamo jaudu.

42. Šo noteikumu 36.7.10.apakšpunktā minētās kompostēšanas iekārtas jauda atbilst ražotāju organizācijai nepieciešamajam komposta daudzumam.

43. Ražotāju organizācija, īstenojot šo noteikumu 36.7.12., 36.7.13., 36.7.15. un 36.7.16.apakšpunktā minētos pasākumus, uzņemas piecu gadu saistības noteiktā platībā lietot bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, kaitēkļus ierobežojošos līdzekļus, bioloģiski noārdāmo kultūraugu uzsiešanas materiālu, bioloģiski noārdāmās mulčas plēvi vai substrātu. Šajā punktā minētās darbības neīsteno to ražotāju organizācijas biedru platībās, kuri uzņēmušies šo noteikumu 18.punktā minētās saistības. Attiecināmās izmaksas nepārsniedz bioloģisko un konvencionālo metožu izmaksu starpību.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

44. Visi ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar apstiprināto darbības programmu, ir ražotāju organizācijas īpašums visu tā amortizācijas periodu. Ēkas un būves ir ražotāju organizācijas īpašums ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas.

45. Ja ražotāju organizācijas biedrs, kura saimniecībā ir veiktas investīcijas saskaņā ar apstiprināto darbības programmu, izstājas no ražotāju organizācijas, viņš nodod šo investīciju ražotāju organizācijai vai patur to savā īpašumā, atmaksājot ražotāju organizācijas darbības fondā šīs investīcijas atlikušo amortizācijas vērtību.

46. Ražotāju organizācija atbalstu par šo noteikumu 36.punktā minēto pasākumu īstenošanu saņem:

46.1. pēc attiecīgā darbības programmas īstenošanas gada saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 69.panta 1.punktu;

46.2. avansa maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 71.panta 1.punktu;

46.3. daļēja maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 72.pantu.

47. Lai saņemtu šo noteikumu 46.1.apakšpunktā noteikto maksājumu, ražotāju organizācija līdz regulas Nr. 543/2011 69.panta 1.punktā minētajam termiņam iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu (7.pielikums), pievienojot tam šādus dokumentus:

47.1. darbības programmas attiecīgā gada pasākumu īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu apliecinātas kopijas;

47.2. ar preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

47.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

47.4. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādiem nosacījumiem:

47.4.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 170 744,62 euro būvniecības iepirkumiem vai 71 139,59 euro iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iepirkumiem, tad ražotāju organizācija nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādes gadījumā un 15 darbdienām būvniecības gadījumā, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;

47.4.2. darbības programmā paredzēto ieguldījumu attiecināmajām izmaksām saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu, ja tās ir lielākas par 711,44 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;

47.5. būvniecības un rekonstrukcijas gadījumā papildus iesniedz:

47.5.1. akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) un būvatļauju apliecinātas kopijas;

47.5.2. apliecinātu akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

47.6. zemesgrāmatas apliecības kopiju un – ja ražotāju organizācija nomā attiecīgo nekustamo īpašumu – arī nomas līguma kopiju, kas apliecina, ka šo noteikumu 36.punktā minētie ieguldījumi izdarīti uz ražotāju organizācijas īpašumā esošas vai nomātas zemes vai ēkās. Minētais nomas līguma termiņš nav īsāks par 10 gadiem;

47.7. šo noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos – apliecinājumu, ka attiecīgā iekārta samazina izmantotā ūdens, kurināmā vai enerģijas patēriņu par 25 procentiem salīdzinājumā ar pašreizējo;

47.8. kredītiestādes apliecinātu darbības fonda kontu izrakstu;

47.9. gada ziņojumu par darbības programmas īstenošanu (5.pielikums), kas sagatavots saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 96.panta 1. un 2.punktu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

48. Šo noteikumu 47.9.apakšpunktā minēto gada ziņojumu ražotāju organizācija iesniedz pēc attiecīgā darbības programmas īstenošanas gada. Par pēdējo darbības programmas īstenošanas gadu ražotāju organizācija sagatavo nobeiguma ziņojumu saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 96.panta 4.punktu.

49. Iesniedzot atbalsta iesniegumu par šo noteikumu 36.5.2., 36.5.3., 36.6.4. un 36.7.17.apakšpunktā minētajām mācībām un konsultācijām, ražotāju organizācija pievieno dokumentu, kas apstiprina faktisko mācību stundu skaitu, dalībnieku skaitu un izpildītos uzdevumus.

50. Šo noteikumu 47.punktā minētās kopijas apliecina ražotāju organizācijas pilnvarotā persona.

51. Ražotāju organizācija apkopo iesniedzamos dokumentus un kopsavilkumā norāda dokumentu nosaukumus un lapu skaitu.

52. Lai saņemtu šo noteikumu 46.2.apakšpunktā minēto maksājumu, ražotāju organizācija iesniedz dienestā avansa maksājuma iesniegumu (8.pielikums) līdz attiecīgā gada:

52.1. 31.janvārim par darbības programmas īstenošanu no 1.janvāra līdz 31.martam;

52.2. 30.aprīlim par darbības programmas īstenošanu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;

52.3. 31.jūlijam par darbības programmas īstenošanu no 1.jūlija līdz 30.septembrim;

52.4. 31.oktobrim par darbības programmas īstenošanu no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

53. Ražotāju organizācija šo noteikumu 52.punktā minētajam iesniegumam pievieno bankas izsniegtu garantiju par regulas Nr. 543/2011 71.panta 3.punktā minēto nodrošinājumu vai depozīta veidā ieskaita to dienesta kontā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

54. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minēto maksājumu, tā dienestā iesniedz atbalsta iesniegumu (8.pielikums), kam pievieno šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.4., 47.5., 47.6., 47.7. un 47.8.apakšpunktā minētos dokumentus, un nodrošina, ka:

54.1. iegādātā prece atrodas pie ražotāju organizācijas un ir tās īpašumā vai faktiskajā valdījumā;

54.2. būvniecības gadījumā dienestā ir iesniegta akta apliecināta kopija par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet, ja būvniecību veic vairākos posmos, – darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

55. Dienests 30 darbdienu laikā:

55.1. izskata šo noteikumu 54.punktā minēto maksājuma iesniegumu. Ja maksājuma iesniegumā iekļautie izdevumi atbilst apstiprinātajai darbības programmai, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā darbības programmā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un privātā finansējuma proporcijai, triju darbdienu laikā veic pārskaitījumu uz ražotāju organizācijas norādīto darbības fonda kontu un par to informē ražotāju organizāciju;

55.2. izskata šo noteikumu 54.punktā minēto maksājuma iesniegumu. Ja maksājuma iesniegumā iekļautie izdevumi neatbilst apstiprinātajai darbības programmai, dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju organizāciju.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1362)

57. Pēc šo noteikumu 47., 52. un 54.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienests veic pārbaudes saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 105.pantu.

V. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumi

58. (Svītrots ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.612)

59. Lai saņemtu atbalstu par atzītajiem produktiem, kas izņemti no tirgus bezmaksas izplatīšanai, ražotāju organizācija iesniedz dienestam iesniegumu (9.pielikums), kam pievieno rakstisku apliecinājumu, ka no tirgus izņemtie produkti atbilst tirdzniecības standartiem.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.612)

60. Dienests vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 59.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē Pārtikas un veterināro dienestu par ražotāju organizācijas plānotajām atzīto produktu izņemšanas darbībām.

61. Dienests šo noteikumu 59.punktā minētajā iesniegumā norādītajā adresē pārbauda izņemšanai pakļauto atzīto produktu daudzumu un identitāti, bet Pārtikas veterinārais dienests – šo produktu atbilstību regulas Nr. 543/2011 76.pantā minētajiem nosacījumiem.

62. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un šo noteikumu 61.punktā minētajām pārbaudēm pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu par produktiem, kas ir izņemti no tirgus brīvai izplatīšanai, un savu lēmumu paziņo ražotāju organizācijai.

63. Regulas Nr. 543/2011 108.panta 3.punktā minētais apjoms, kuram dienests un Pārtikas un veterinārais dienests veic pārbaudes no tirgus izņemtajiem atzītajiem produktiem, ja tie ir paredzēti bezmaksas izplatīšanai šo noteikumu 65.punktā minētajiem galamērķiem, ir vismaz 10 procentu tirdzniecības gada laikā.

64. To atzīto produktu iepakojumam, kuri tiek izņemti no tirgus, jābūt marķētam saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 82.panta 2.punktu.

65. No tirgus izņemto produkciju piegādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgus kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2011 un (EK) Nr. 1234/2007, 34. panta 4. punktu:

65.1. labdarības organizācijām un fondiem;

65.2. vispārizglītojošām iestādēm, bērnu atpūtas nometnēm, slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem, valsts sociālās aprūpes centriem;

65.3. soda izciešanas vietām.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

65.1 Saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 80. panta 2. punktu no tirgus izņemto un izplatīšanai citiem galamērķiem paredzēto produkciju var piegādāt:

65.1 1. zooloģiskajiem dārziem un parkiem;

65.1 2. dzīvnieku patversmēm;

65.1 3. medību kolektīviem.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

65.2 Dienests šo noteikumu 65. punktā minēto iestāžu sarakstu līdz kārtējā gada 1. novembrim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta mājaslapā internetā.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

66. Šo noteikumu 65. punktā minētās iestādes nodrošina regulas Nr. 543/2011 83. panta 1. punktā minēto prasību izpildi. Šo noteikumu 65.1 punktā minētās iestādes nodrošina regulas Nr. 543/2011 83. panta 2. punktā minēto prasību izpildi.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

67. Dienests šo noteikumu 62.punktā minēto atbalstu izmaksā daļējā maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 72.pantu. Maksimālais atbalsts par atzītajiem produktiem, kas izņemti no tirgus, nepārsniedz regulas Nr. 543/2011 XI pielikumā un šo noteikumu 10.pielikumā noteikto likmi.

68. Regulas Nr. 543/2011 XI pielikumā minētajā produktu maksimālajā atbalsta summā ir ietverts gan Eiropas Savienības, gan ražotāju organizācijas līdzfinansējums.

69. Lai saņemtu atbalstu par platībām, kurās ir priekšlaikus novākta atzītā produkta raža vai raža nav novākta, ražotāju organizācija iesniedz dienestā iesniegumu (9. pielikums).

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

70. Dienests vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 69.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par ražotāju organizācijas paredzēto priekšlaicīgo ražas novākšanu vai ražas nenovākšanu.

71. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 69.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

71.1. pirms ražas novākšanas vai ražas iestrādāšanas augsnē veic šo platību apsekošanu kopā ar Valsts augu aizsardzības dienestu, kas pārliecinās, ka attiecīgajā platībā produkti nav bojāti un lauks ir labi kopts – kaitīgo organismu klātbūtne tajā ir minimāla, un sastāda pārbaudes aktu par platībā esošo produktu stāvokli;

71.2. pārliecinās, ka priekšlaicīgi novāktie produkti ir piegādāti šo noteikumu 73.punktā minētajiem galamērķiem vai – ražas nenovākšanas gadījumā – atbalstam pieteiktajā atklātā lauka platībā minētā raža ir iestrādāta augsnē, savukārt atbalstam pieteiktajā segtajā platībā augošie kultūraugi un raža nogādāta šo noteikumu 73.punktā minētajos galamērķos;

71.3. pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu par platībām, kurās ir veikta atzītā produkta priekšlaicīga ražas novākšana vai ražas nenovākšana, un to paziņo ražotāju organizācijai.

72. Dienests šo noteikumu 71.3.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā daļējā maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 72.pantu. Maksimālo atbalstu par šo noteikumu 36.6.2.apakšpunktā minētajām darbībām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B x C x D), kur

A – atbalsta maksājums saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 85.panta 4.punkta "b" apakšpunktu;

B – platība (ha), kurā raža ir novākta priekšlaikus vai nav novākta;

C – attiecīgā produkta vidējā ražība iepriekšējos trijos gados (t/ha);

D – attiecīgā produkta atbalsta likme saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 XI pielikumu vai šo noteikumu 10.pielikumu.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

73. Ražotāju organizācija ir tiesīga piegādāt priekšlaicīgi novāktos produktus:

73.1. komposta gatavošanai;

73.2. izejvielai biogāzes ražošanai.

73.1 Saskaņā ar Komisijas 2014. gada 29. septembra Deleģētās Regulas (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (turpmāk – regula Nr. 1031/2014), 1. pantu un šo noteikumu V nodaļu atzīta ražotāju organizācija un individuālais ražotājs var saņemt atbalstu par šo noteikumu 12. pielikumā minēto produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izņemšanu no tirgus izplatīšanai citiem galamērķiem, vai par ražas nenovākšanu vai priekšlaicīgu novākšanu. Atbalsta apmērs nepārsniedz šo noteikumu 12. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta likmi. Atbalstam var pieteikt platību, kas pārsniedz 0,3 hektārus.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr. 612 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 520)

73.2 Regulas Nr. 1031/2014 1. panta 1. punktā minēto atbalstu piešķir par šādiem starp ražotāju organizācijām un ražotājiem, kuri nav ražotāju organizāciju biedri, saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 3. pantu sadalītiem produktiem šādā daudzumā:

73.2 1. par āboliem un bumbieriem:

73.2 1.1. ražotāju organizācijām – par piecām tonnām;

73.2 1.2. individuālajiem ražotājiem – par 495 tonnām;

73.2 2. par tomātiem, burkāniem, gurķiem un kornišoniem:

73.2 2.1. ražotāju organizācijām – par 1017 tonnām;

73.2 2.2. individuālajiem ražotājiem – par 233 tonnām;

73.2 3. par šo noteikumu 12. pielikumā minētajiem produktiem:

73.2 3.1. ražotāju organizācijām – par 1359 tonnām;

73.2 3.2. individuālajiem ražotājiem – par 1641 tonnu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

73.3 Ja šo noteikumu 73.2 punktā minētais produktu daudzums ir pārsniegts, dienests atbalstam pieejamo produktu daudzumu samazina proporcionāli pieprasītajam apjomam.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.4 Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms šo noteikumu 73.1 punktā minēto pasākumu īstenošanas Komisijas 2015. gada 7. augusta Deleģētās regulas (ES) 2015/1369, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem, 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteiktajā laikposmā ražotāju organizācija vai individuālais ražotājs (tostarp ražotāju grupā ietilpstošais ražotājs) iesniedz dienestā iesniegumu (13. un 14. pielikums) atbalsta saņemšanai par produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai, izplatīšanai citiem galamērķiem, par ražas nenovākšanu vai novākšanu priekšlaikus. Iesniegumā norādīto atbalsta summu aprēķina atbilstoši regulas Nr. 1031/2014 4., 5., 6. un 7. panta nosacījumiem. Pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts augu aizsardzības dienests atbilstoši kompetencei veic pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu, kā arī 71.1. un 71.2. apakšpunktu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

73.5 Individuālie ražotāji atbalstu par šo noteikumu 12. pielikumā minēto produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izplatīšanu citiem galamērķiem saņem, slēdzot līgumu ar ražotāju organizāciju saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 5. panta 3. un 4. punktu.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.6 Atbilstoši šo noteikumu 73.5 punktā minētajam līgumam individuālie ražotāji produktus piegādā šo noteikumu 65. un 65.1 punktā minētajam galamērķim. Ja raža novākta priekšlaicīgi, produktus piegādā šo noteikumu 73. punktā minētajam galamērķim.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.7 Lai pretendētu uz atbalstu par atzītajiem produktiem, kas izņemti no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izplatīšanai citiem galamērķiem, ražotāju organizācija papildus šo noteikumu 73.4 punktā minētajam iesniegumam iesniedz:

73.7 1. informāciju par ražotājiem, kuri nav ražotāju organizāciju biedri, bet kuri ir noslēguši līgumu ar ražotāju organizāciju par produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izplatīšanai citiem galamērķiem saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 5. panta 3. punktu. Informācijā norāda ražotāja nosaukumu, adresi, kontaktinformāciju un faktiskās platības;

73.7 2. rakstisku apliecinājumu, ka no tirgus izņemtie produkti atbilst tirdzniecības standartiem, ja tiek īstenota produktu izņemšana no tirgus.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.8 Pēc dienesta kontrolēm, kas veiktas atbilstoši regulas Nr. 1031/2014 8. pantam, un apstiprinājuma saņemšanas ražotāju organizācija vai individuālais ražotājs veic šo noteikumu 73.1 punktā minētās darbības.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.9 Atbalsta saņemšanai par šo noteikumu 73.1 punktā minēto darbību veikšanu ražotāju organizācija regulas Nr. 1031/2014 9. pantā noteiktajā termiņā iesniedz dienestā:

73.9 1. kredītiestādes apliecinātu dokumentu par to, ka ražotāju organizācija ir samaksājusi tās biedram atbalstu (iekļaujot gan Eiropas Savienības, gan ražotāju organizācijas finansējumu) par šo noteikumu 73.1 punktā minēto ārkārtas darbību veikšanu. Maksājumu veic, izmantojot ražotāju organizācijas darbības fondu;

73.9 2. transporta, šķirošanas vai pakošanas izmaksu apliecinošo dokumentu atvasinājumus, kas sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā un regulas Nr. 543/2011 81. un 82. panta nosacījumus;

73.9 3. to dokumentu atvasinājumus, kas apliecina produktu piegādi šo noteikumu 65., 65.1 un 73. punktā minētajiem galamērķiem un kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr. 612 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 520)

73.10 Ražotāju organizācija 10 darbdienu laikā pēc atbalsta saņemšanas par produktiem, kas izņemti no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izplatīšanai citiem galamērķiem, norēķinās ar individuālo ražotāju atbilstoši regulas Nr. 1031/2014 5. panta 4. punktam un iesniedz dienestā maksājumu apliecinošu dokumentu atvasinājumus.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.11 Individuālais ražotājs, lai saņemtu atbalstu par šo noteikumu 73.1 punktā minēto pasākumu veikšanu, regulas Nr. 1031/2014 9. pantā noteiktajā termiņā iesniedz dienestā to dokumentu atvasinājumus, kas apliecina produktu piegādi šo noteikumu 73. punktā minētajiem galamērķiem un kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

73.12 Regulā Nr. 1031/2014 minētā kompetentā iestāde ir dienests. Dienests veic regulas Nr. 1031/2014 2. panta 3. apakšpunktā, 8., 9. un 10. pantā minētās paziņošanas, pārbaudes un kontroles pasākumus.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.612 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

74. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumus Nr.835 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 144.nr.).

75. Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 17.jūnija Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 585/2011, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu nozarē (turpmāk – regula Nr. 585/2011), 3.pantu individuālie ražotāji, kuri nav ražotāju organizāciju biedri (turpmāk – individuālie ražotāji), var saņemt atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 585/2011 1.panta 1.punktu un šo noteikumu V nodaļu.

76. Regulā Nr. 585/2011 minētā kompetentā iestāde ir dienests.

77. Lai saņemtu šo noteikumu 75.punktā minēto atbalstu, individuālais ražotājs līdz regulas Nr. 585/2011 8.panta 3.punktā minētajam termiņam iesniedz dienestā iesniegumu (11.pielikums). Iesniegumam nepievieno rakstisku apliecinājumu, ka no tirgus izņemtie produkti atbilst tirdzniecības standartiem.

78. Dienests šo noteikumu 75.punktā minēto atbalstu izmaksā saskaņā ar regulas Nr. 585/2011 8.panta 5.punktu.

79. Šo noteikumu 75.punktā minētā atbalsta saņemšanai individuālais ražotājs piegādā no tirgus izņemtos produktus un priekšlaicīgi novāktos produktus:

79.1. komposta gatavošanai;

79.2. izejvielai biogāzes ražošanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas atzīšanas iesniegums


         
  Pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Atzīšanas iesnieguma numurs      
         


  Apliecinājums par atzīšanas iesnieguma reģistrēšanu  
  Pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Atzīšanas iesnieguma numurs      
         
  Atzīšanas iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         

A. Vispārīgā daļa

  A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju  
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Vadītāja vārds, uzvārds      
         
  Uzņēmuma reģistrācijas Nr.      
         


  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Mājaslapas adrese      
         


  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         

B. Informācija par ražotāju organizāciju atzīšanas iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

  B.1. Darbības apraksts (ietver arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, apdraudējumiem, trūkumiem un nepilnībām)  
 

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju)

 
     
   
   
   
             


  B.2. Ražotāju organizācijas biedri  
 

Nr. p.k.

Nosaukums/ vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/personas kods

Adrese

Biedra balss tiesības (%) attiecībā uz darbības fonda pārvaldi

Ja ir kādas citas augļu un dārzeņu ražotāju grupas/ organizācijas biedrs, norādīt tās nosaukumu

 
 

I. Biedri, kas ir B.6.tabulas I daļā minēto produktu ražotāji

 
 

1.

           
 

2.

           
 

3.

           
 

           
 

KOPĀ:

100

   
 

II. Citi biedri

 
 

1.

         
 

2.

         
 

3.

         
 

         
             


B.3. Ražotāju organizācijas biedru produktu ražošanas platības B4.tabulā minētajā atsauces periodā
 

Nr. p.k.

Ražotāju organizācijas biedrs

Produkts

Platība (ha)

 
 

I. Atklātā laukā audzētie produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   
 

II. Segtajās platībās audzētie produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   
 

KOPĀ: (I + II)

   
 

III. Citi produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   


B.4. Ražotāju organizācijas vai tās biedru realizēto produktu vērtība2
 
Realizēto produktu vērtība (B.5.tabulas I daļas 1.punkta kopsumma) (euro)    
         
Pārskata periods3 (datums, mēnesis, gads) no  

līdz

   
 


  B.5. Ražotāju organizācijas vai tās biedru visu realizēto produktu vērtība B.4.tabulā norādītajā periodā2  
 

Nr. p.k.

Produkts

Summa bez PVN (euro)

 
 

I. Atzītie produkti

 
 

1.

     
 

2.

     
 

...

     
 

Kopā:

   
 

No tiem:

X

 
 

1) Saražoja ražotāju organizācija/biedri

   
 

2) Iepirktie atzītie produkti:

   
     
 

II. Citi produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   
             


  B.6. Informācija par ražotāju organizācijas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz B.5.tabulā norādītajiem produktiem  
 

Nr. p.k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
             


  B.7. Ražotāju organizācijas un biedru nodrošinājums ar ēkām un būvēm B.5.tabulas I daļā minēto produktu savākšanai, šķirošanai un uzglabāšanai  
 

Nr. p.k.

Būves tips vai nosaukums

Atrašanās vieta, adrese

Ekspluatācijā nodošanas gads

Ietilpība, platība/ mērvienība

 
 

1.

         
 

2.

         
 

...

         
  Aprakstīt, kā minētās ēkas un būves nodrošina produktu savākšanu, šķirošanu un uzglabāšanu  
     
   
   
               


  B.8. Ražotāju organizācijas un biedru nodrošinājums ar tehniku un iekārtām B.5.tabulas I daļā minēto produktu savākšanai, šķirošanai, uzglabāšanai, pakošanai un nogādāšanai līdz realizācijas vietai  
 

Nr. p.k.

Tehnikas vai iekārtas nosaukums, marka (modelis)

Atrašanās vieta, adrese

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība, platība/ mērvienība

 
 

1.

         
 

2.

         
 

...

         
 

Aprakstīt, kā minētā tehnika un iekārtas nodrošina produktu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pakošanu un nogādāšanu līdz realizācijas vietai

 
     
   
   
     


  B.9. Pasākumi ražotāju organizācijas biedru nodrošināšanai ar tehnisku palīdzību, lai izmantotu videi labvēlīgas audzēšanas metodes  
     
   
   
               


  B.10. Ražotāju organizācijas grāmatvedības vadība, kā arī biedru piegādāto un realizēto produktu uzskaites sistēma  
     
   
   
               


  B.11. Produktu kvalitātes nodrošināšana ražotāju organizācijā  
     
   
   
               


  C. Pretendenta deklarācija  
  Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas iesniegumā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar atzīšanas iesniegumu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc iesnieguma apstiprināšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas iesnieguma apstiprināšanas;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijas vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu konkursa vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot.

 
   
 

Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums4)

 

Piezīmes.

Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ja ražotāju organizācija ir nodibināta mazāk nekā gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, norāda biedru realizēto produktu apjomu.

3 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 3.4.apakšpunktu.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas darbības programma


Pretendents
Klienta numurs
Darbības programmas numurs


Aizpilda dienesta darbinieks
Darbības programmas reģistrēšanas datums1
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju
Pilns ražotāju organizācijas nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.


A.2. Kontaktinformācija
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese
Mājaslapas adrese


A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Amats
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese

Piezīme. 1 Dokumenta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B. Informācija par ražotāju organizāciju darbības programmas iesniegšanu mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietver arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, apdraudējumiem, trūkumiem un nepilnībām), pamatojoties uz B.8.tabulas kopējiem atskaites punkta rādītājiem

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju)


B.2. Ražotāju organizācijas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/ vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/personas kods

Adrese

Ir/nav atzīto produktu ražotājs

1.

2.

3.


B.3. Ražotāju organizācijas un ražotāju organizācijas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Nr. p.k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

1.

2.

...

KOPĀ (ha):


B.4. Informācija par ražotāju organizācijas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz atzītajiem produktiem

Nr. p.k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

1.

2.

...


B.5. Ražotāju organizācijas un biedru nodrošinājums ar ēkām un būvēm attiecībā uz atzītajiem produktiem

Nr. p.k.

Būves tips vai nosaukums

Atrašanās vieta, adrese

Ekspluatācijā nodošanas gads

Ietilpība, platība/
mērvienība

1.

2.

...


B.6. Ražotāju organizācijas un biedru nodrošinājums ar tehniku un iekārtām atzīto produktu savākšanai, šķirošanai, uzglabāšanai, pakošanai un nogādāšanai līdz realizācijas vietai

Nr. p.k.

Tehnikas vai iekārtas nosaukums, marka (modelis)

Atrašanās vieta, adrese

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība, platība/
mērvienība

1.

2.

...


B.7. Kopējie atskaites punkta rādītāji

Atskaites punkta rādītājus norāda tikai attiecībā uz atzītajiem produktiem. Atskaites punkta rādītājus aprēķina kā vidējo rādītāju triju gadu posmā. Ja nav pieejami dati, rādītāji jāaprēķina, izmantojot vismaz datus par vienu gadu. Tie raksturo situāciju darbības programmas sākumā

Mērķi

Atskaites punkta rādītāji (mērvienība)

Vispārīgie mērķi
Konkurētspējas uzlabošana Ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas vērtība (euro)

1

Ražotāju organizācijas biedra statusa pievilcības palielināšana Augļu un dārzeņu ražotāju skaits, kuri ir attiecīgās RO biedri (skaits)

2

Kopējā platība, ko RO biedri izmanto augļu un dārzeņu audzēšanai (ha)

3

Vides saglabāšana un aizsardzība Nosaka ražotāju organizācija1

4

Konkrētie mērķi
Piedāvājuma koncentrācijas veicināšana Pārdotās produkcijas apjoms: Kopējais (tonnas)

5

Biedru saražotās produkcijas laišanas tirgū veicināšana Audzēts ar bioloģiskajām ražošanas metodēm (tonnas)

6

Ražošanas pielāgošana pieprasījumam atbilstoši kvalitātei un kvantitātei Aizsargāts ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (tonnas)

7

Audzēts ar integrētajām ražošanas metodēm (tonnas)

8

Citas sertificētas produktu kvalitātes shēmas (tonnas)

9

Ražošanas izmaksu optimizācija Nosaka ražotāju organizācija1

10

Produktu komerciālās vērtības palielināšana Pārdotās produkcijas vienības vidējā vērtība (euro/kg)

11

Ražotāju cenu stabilizēšana (tirgus svārstības) Nosaka pati ražotāju organizācija1

12

Zināšanu veicināšana un cilvēku potenciāla palielināšana Cilvēku skaits, kuri pēdējo triju gadu laikā ir pabeiguši apmācības pasākumu/programmu (skaits)

13

Saimniecību skaits, kas ir RO biedri, un izmantoto konsultāciju pakalpojumu skaits (skaits)

14

Tehniskā un ekonomiskā snieguma uzlabošana un inovācijas Nosaka ražotāju organizācija1

15

Konkrētie mērķi vides jomā
Augsnes aizsardzības veicināšana Platība augļu un dārzeņu audzēšanai, kurā pastāv augsnes erozijas risks3 un kurā īsteno augsnes aizsardzības pasākumus (ha)

16

Ūdens kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas veicināšana Augļu un dārzeņu platība, kurā veic mēslojuma izmantošanas samazināšanu/labāku pārvaldību (ha)

17

Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana Augļu un dārzeņu platība, kurā veic ūdens taupīšanas pasākumus (ha)

18

Biotopu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības veicināšana Augļu vai dārzeņu bioloģiskajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

19

Augļu vai dārzeņu integrētajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

20

Augļu vai dārzeņu platības, kurās veic citas darbības biotopu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai (ha)

21

Ainavas saglabāšanas veicināšana Nosaka ražotāju organizācija1

22

Klimata pārmaiņu mazināšanas veicināšana (siltumnīcu apkure – energoefektivitāte) Ikgadējais enerģijas patēriņš siltumnīcu apkurei pa enerģijas avotu veidiem Cietie kurināmie (tonnas uz pārdotās produkcijas tonnu)

23

Šķidrie kurināmie (litri uz pārdotās produkcijas tonnu)

24

Gāze (m3 uz pārdotās produkcijas tonnu)

25

Elektroenerģija (Kwh uz pārdotās produkcijas tonnu)

26

Klimata pārmaiņu mazināšanas veicināšana – transports (transporta energoefektivitāte) Novērtētais ikgadējais enerģijas patēriņš iekšējā4 transporta vajadzībām pa degvielas veidiem Šķidrie kurināmie (litri uz pārdotās produkcijas tonnu)

27

Gāze (m3 uz pārdotās produkcijas tonnu)

28

Elektroenerģija (Kwh uz pārdotās produkcijas tonnu)

29

Saražoto atkritumu apjoma samazināšana Nosaka ražotāju organizācija1

30

Piezīmes.

1 Nosaka pati ražotāju organizācija atkarībā no attiecīgā pasākuma veida. Piemēram, ja pasākums tiek ieviests noteiktā platībā, tad ražotāju organizācija norāda hektārus; ja pasākuma rezultāts ir izmērāms tilpuma vienībās, tad ražotāju organizācija attiecīgi to norāda.

2 Aprēķina reizi gadā tikai galvenajiem produktiem (pārdotās produkcijas vērtības izteiksmē).

3 Augsnes erozijas risks attiecas uz visiem zemes gabaliem nogāzēs ar slīpumu, kas pārsniedz 10 %, neatkarīgi no tā, vai tiek veikti erozijas novēršanas pasākumi (piemēram, augsnes segums, augseka u.c.).

4 Iekšējais transports attiecas uz produkcijas transportēšanu no ražotāju organizācijas biedra saimniecības uz ražotāju organizāciju.

C. Darbības programma

C.1. Darbības programmas īstenošanas periods
Darbības programmas ilgums 3 gadi 4 gadi 5 gadi
Darbības programmas īstenošanas periods no 01.01.201_

līdz

31.12.201_


C.2. Produktu vērtība, ko ražotāju organizācija plāno pārdot darbības programmas īstenošanas laikā, euro
Darbības gads

1.

2.

3.

4.

5.

Plānotā produktu vērtība


C.3. Darbības programmas mērķi (izvēlēto mērķi atzīmēt ar "x")

1.

Ražošanas plānošana %*

2.

Produktu kvalitātes uzlabošana vai saglabāšana %*

3.

Tirdzniecības uzlabošana %*

4.

Pētniecība un eksperimentālā ražošana %*

5.

Apmācība %*

6.

Krīžu novēršana un pārvarēšana %*

7.

Vides aizsardzības pasākumi %*

8.

Administrēšanas izmaksas %**
* Attiecīgā mērķa īstenošanai plānotā finansējuma daļa no darbības programmas kopējās summas.

** Nepārsniedz 2 % no darbības fonda.


C.4. Apraksts, ievērojot ražošanas un produktu noieta prognozes, par to, kā ražotāju organizācija sasniegs C.3.tabulā minētos mērķus. Aprakstā detalizēti izklāsta plānotās darbības un ieguldījumus, arī ieguldījumus, kas ir paredzēti ražotāju organizācijas individuālu biedru saimniecībās, kā arī norāda, kā attiecīgais ieguldījums veicinās darbības programmas mērķu sasniegšanu


C.5. Vai 80 % no ražotāju organizācijas biedriem ir uzņēmušies piecu gadu saistības šādos Lauku attīstības programmas pasākumos (atzīmēt attiecīgo pasākumu ar "x". Ja minētās saistības biedri nav uzņēmušies, lodziņu atstāj tukšu)

1.

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība

2.

Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana


C.6. Plānotās darbības un ieguldījumi C.3.tabulā atzīmēto mērķu sasniegšanai

Plānoto rezultātu norāda saskaņā ar konkrētu B.8.tabulas attiecīgo atskaites punkta rādītāju

Mērķa Nr. saskaņā ar C.3.tabulu

Nr. p.k.

Plānotās darbības vai ieguldījuma nosaukums

Plānotais rezultāts

Mērvienība

1.

2.

...


  C.7. Darbības programmā paredzēto darbību izmaksas  
 

Mērķa Nr. saskaņā ar C.3.tabulu

Plānotās darbības nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas, euro

 
 

1.gads

 
           
           
           
 

Kopā:

   
 

2.gads

 
           
           
           
 

Kopā:

   
 

3.gads

 
           
           
           
 

Kopā:

   
 

4.gads

 
           
           
           
 

Kopā:

   
 

5.gads

 
           
           
           
 

Kopā:

   
       


 
  C.8. Darbības programmā paredzēto ieguldījumu izmaksas  
 

Mērķa Nr. saskaņā ar C.3.tabulu

Plānotā ieguldījuma nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas, (euro/m2, euro/m3,
euro/gab.)

Izmaksas kopā, euro

Atrašanās adrese

 
 

1.gads

 
               
               
               
 

Kopā:

     
 

2.gads

 
               
               
               
 

Kopā:

     
 

3.gads

 
               
               
               
 

Kopā:

     
 

4.gads

 
               
               
               
 

Kopā:

     
 

5.gads

 
               
               
               
 

Kopā:

     
     


  C.9. Darbības programmas izmaksas pa gadiem  
   

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

5.gads

Kopā

 
  Plānotās izmaksas, euro              
     


  D. Pretendenta deklarācija  
  Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas darbības programmā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar darbības programmu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc darbības programmas apstiprināšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms darbības programmas apstiprināšanas un tās īstenošanas laikā;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsāka tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijas vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu darbības programmas vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot.

 
   
 

Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums3)

 
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas darbības fonds
  A.1.      
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Klienta numurs      
         
  Atzīšanas iesnieguma numurs      
         


  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Mājaslapas adrese      
         


  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         


  B.1. Ražotāju organizācijas vai tās biedru realizēto produktu vērtība  
 

Realizēto produktu vērtība (B.2.tabulas I daļas 1.punkta kopsumma) (euro)

   
           
  Pārskata periods1 (datums, mēnesis, gads) no  

līdz

   
           


  B.2. Ražotāju organizācijas vai tās biedru visu realizēto produktu vērtība atsauces periodā  
 

Nr. p.k.

Produkts

Apjoms, t

Summa bez PVN (euro)

 
 

I. Atzītie produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   
 

No tiem:

X

 
 

1) Saražoja ražotāju organizācija/biedri

   
 

2) Iepirktie atzītie produkti:

   


 

II. Citi produkti

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
 

Kopā:

   
             


B.3. Darbības fonda apjoms (norāda konkrētu gadu
 

Darbības fonds darbības programmas Nr.

        gadam
 

Darbības fonda kopējais apjoms:

  euro

100

%
         

ES līdzfinansējuma daļa:

  euro2   %
         

Ražotāju organizācijas ieguldījumu daļa:

  euro    

t.sk.

 

Biedru ieguldījumu daļa:

  euro   %
 


  B.4. Plānotais darbības fonda izlietojums pa ceturkšņiem  

Gada ceturksnis

I

II

III

IV

Plānotais darbības fonda izlietojums, euro        
   


  B.5. Informācija par darbības fonda finansēšanas kārtību, attiecīgā gadījumā – informācija, kas pamato biedru atšķirīgās iemaksas  
     
   
   
   
 


  C. Pretendenta deklarācija  
  Ar parakstu apliecinu, ka:

1) ražotāju organizācijas darbības fondā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar darbības fondu un darbības programmas īstenošanu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc darbības programmas apstiprināšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms darbības programmas apstiprināšanas un tās īstenošanas laikā;

3)  neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsāka tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijas vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu darbības fonda vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot.

 
   
 

Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums3)

 

Piezīmes.

1 Atsauces periods saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 51.panta 2.punkta "a" apakšpunktu.

2 Saskaņā ar regulas Nr. 1234/2007 103.d panta 1. un 2.punkta prasībām.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā)

Ražotāju organizācijas iesniegums par grozījumiem darbības programmā


     
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Klienta numurs      
         
  Juridiskā adrese      
         
  Darbības programmas numurs      
         


  Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         


  Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu  
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma reģistrēšanas datums1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         


  Darbības programmā plānotie grozījumi un to nepieciešamības pamatojums  
     
         


 
 

Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas gada/noslēguma ziņojums


Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs
Pārskata periods

A. Vispārīgā informācija

A.1. Ražotāju organizācijas (turpmāk – RO) produktu ražošana un to galamērķis

Pārskata gads No (datums, mēnesis, gads)

1

Līdz (datums, mēnesis, gads)

2

Audzēšanai izmantotā platība (ha vai – par sēnēm – tonnas)1 Augļu un dārzeņu (izņemot sēnes) audzēšanai izmantotā kopējā platība (RO un biedru), ha2

3

Sēņu daudzums (tonnās)

4

Augļi, ha Kopējā platība, t.sk.:

5

pastāvīgās kultūras3

6

kultūras, kas nav pastāvīgās kultūras (atklātā lauka kultūras)4

7

kultūras, kas nav pastāvīgās kultūras (segtās platības kultūras)5

8

Dārzeņi, ha Kopējā platība, t.sk.:

9

atklātā lauka

10

segtās platības

11

RO/ROA pārdotie produkti (sakārtoti pēc vērtības dilstošā secībā) Produkta nosaukums6

12

Pārdoto produktu vērtība, euro7

13

Produkta nosaukums6

14

Pārdoto produktu vērtība, euro7

15

Produkta nosaukums6

16

Pārdoto produktu vērtība, euro7

17

Produkta nosaukums6

18

Pārdoto produktu vērtība, euro7

19

Citi produkti kopā:

Pārdoto produktu vērtība, euro7

20

Pārdoto produktu (svaigu un pārstrādātu) kopējā vērtība, euro Kopā7, t.sk.:

21

saražojusi pati RO un biedri

22

saražojušas citas RO vai RG biedri

23

saražojuši citi ražotāji, kas nav RO vai RG biedri

24

Pārdoto produktu (svaigu un pārstrādātu) kopējais apjoms (tonnās) Kopā, t.sk.:

25

saražojusi pati RO un biedri

26

saražojušas citas RO vai RG biedri

27

saražojuši citi ražotāji, kas nav RO vai RG biedri

28

Produktu galamērķis (8) Svaigo produktu tirgū pārdoto produktu vērtība (valsts valūtā) Veikalu ķēdes/lielveikali (tieši)

29

Vairumtirdzniecība/centralizēta iepirkšana/tirgus

30

Mazumtirdzniecība

31

Citi

32

Pārstrādei pārdoto produktu vērtība (valsts valūtā) Produkti, kas svaigā veidā pārdoti pārstrādes uzņēmumiem

33

Produkti, ko RO pārstrādājušas pašas

34

No tirgus izņemto produktu vērtība, euro

35

(No kuras) bezmaksas izplatīšanai izņemto produktu vērtība, euro

36

Produkti, ko tieši pārdevuši RO biedri Maksimāli pieļaujamā procentuālā daļa saskaņā ar RO statūtiem

37

Piezīmes.

1 Norāda kopējo apstrādāto platību attiecīgajā pārskata gadā. Piemēram, ja divreiz gadā apstrādāti 10 ha, norāda 20 ha.

2 Kopējā platība ir platība, kura pieder RO biedriem vai pašai RO un kurā viņi audzē visu pārdoto produkciju, ieskaitot no tirgus izņemto produkciju, biedru tieši pārdoto produkciju un produkcijas zudumus.

3 Pastāvīgās (ilggadīgās) augļu kultūras ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 1444/2002 I pielikuma G punktā noteiktās pastāvīgās kultūras. Tās ietver augļu dārzus un citus augļu koku (piemēram, kauleņu, riekstu) stādījumus.

4 Atklātā lauka augļu un ogu kultūras, kas nav pastāvīgās kultūras ir visas viengadīgās un daudzgadīgās augļu un ogu kultūras, ko audzē ārpus telpām. Pie daudzgadīgām augļu un ogu kultūrām pieder krūmu un sīkkrūmu plantācijas (avenes, kazenes, zīdkoki un kazeņavenes, upenes, baltās un sarkanās jāņogas, ērkšķogas, dzērvenes, mellenes un citi melleņu (Vaccinium) ģintas augi), vīnogulāji (galda vīnogas) un daudzgadīgu augu (piemēram, zemenes, rabarberi) stādījumi.

5 Segtās platības augļu un ogu kultūras, kas nav pastāvīgās kultūras, ir visi viengadīgie un daudzgadīgie augļi un ogas, ko audzē plēves siltumnīcās vai zem stikla (piemēram, zemenes).

6 Produkti atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma IX daļā minētajiem produktiem.

7 Pārdoto produktu vērtība atbilst to produktu vērtībai, kurus pārdevusi attiecīgā RO un kurus saražojuši pašas RO biedri, citu RO vai RG biedri vai citi ražotāji, kas nav RO vai RG biedri. Tā ietver blakusproduktu vērtību, bet neietver no tirgus izņemto produktu, biedru tieši pārdoto produktu un produkcijas zudumu vērtību.

A2. RO pārdotās produkcijas vērtība un darbības fonds

Izvēlētais atsauces periods (Reg. Nr. 543/2011 51.panta 2.punkts)1 No (datums, mēnesis, gads)

1

Līdz (datums, mēnesis, gads)

2

Atsauces periodā pārdotās produkcijas vērtība (PPV) (saskaņā ar definīciju Reg. Nr. 543/2011 50.pantā), euro2 Kopējā pārdotās produkcijas vērtība, euro, t.sk.:

3

produkcijas vērtība, kas izņemta no tirgus bezmaksas izplatīšanai (Reg. Nr. 543/2011 50.panta 5.punkts), euro

4

RO aplēstais darbības fonds
(n–1 gads)3
Kopējais aplēstais fonds (saskaņā ar Reg. Nr. 543/2011 54.pantu), euro, t.sk.:

5

aplēstais RO un/vai RO biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

6

aplēstais Kopienas finansiālās palīdzības apmērs (valsts valūtā) (Reg. Nr. 1234/2007 103."d" pants)

7

Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds4 Kopējais apstiprinātais darbības fonds (saskaņā ar Reg. Nr. 543/2011 68.pantu), euro

8

RO un/vai RO biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

9

Kopienas finansiālās palīdzības apmērs, euro (Reg.Nr. 1234/2007 103."d" pants)

10

Galīgais darbības fonds
(n+1 gads)5
Kopējie iztērētie līdzekļi, euro, t.sk.:

11

RO vai RO biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

12

Kopienas finansiālās palīdzības apmērs, euro (Reg. Nr. 1234/2007 103."d" pants)

13

Valsts finansiālā palīdzība (Reg. Nr. 1234/2007 103."e" pants)6 Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības galīgais apmērs, euro7

14

Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības aplēstais apmērs, ko atlīdzinājusi Kopiena, euro7

15

Darbības programmas (DP) veids a) DP, kas apstiprināta saskaņā ar Reg. (EK) Nr.2200/96 un nav grozīta, lai atbilstu Reg. Nr. 1234/2007 prasībām (Reg. Nr. 1234/2007 203."a" panta 3.punkta "a" apakšpunkts). (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

16

b) DP, kas apstiprināta saskaņā ar Reg. (EK) Nr.2200/96 un ir grozīta, lai atbilstu Reg. Nr. 1234/2007 prasībām (Reg. Nr. 1234/2007 203."a" panta 3.punkta "b" apakšpunkts). (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

17

c) DP, kas apstiprināta saskaņā ar Reg. Nr. 1234/2007. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

18

Vai RO/ROA ir pieprasījusi palielināt Kopienas finansiālo palīdzību līdz 60 % no faktiskajiem izdevumiem? Ja "jā", kāpēc? (Reg. Nr. 1234/2007 103."d" panta 3.punkts) a) Darbības programmu ir iesniegušas vairākas Kopienas organizācijas, kas darbojas dažādās dalībvalstīs uz starptautisku shēmu pamata. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

19

b) Darbības programmu ir iesniegusi viena vai vairākas ražotāju organizācijas, kas iesaistījušās uz starpnozaru bāzes izveidotās shēmās. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

20

c) Darbības programma vai darbības programmas daļa attiecas tikai uz īpašu atbalstu bioloģiskai produktu ražošanai (Reg. Nr.2092/91 un no 2009.gada 1.janvāra Reg. Nr.834/2007. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

21

d) Darbības programmu ir iesniegusi RO/ROA vienā no dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004.gada 1.maijā vai vēlāk. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

22

e) Pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai RO, kura apvienojusies ar citu atzītu RO. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

23

f) Pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai ROA. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

24

g) Darbības programmu ir iesniegusi RO dalībvalstī, kurā ražotāju organizācijas pārdod mazāk nekā 20 % no augļu un dārzeņu produkcijas. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

25

h) Darbības programmu ir iesniegusi RO vienā no Kopienas attālākajiem reģioniem. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

26

i) Darbības programmas daļa attiecas tikai uz īpašu atbalstu darbībām, kas paredzētas augļu un dārzeņu patēriņa veicināšanai un orientētas uz bērniem izglītības iestādēs. (Ja "jā", norādiet 1, ja "ne" – 0)

27

Piezīmes (visiem šajā tabulā norādītajiem skaitļiem, izņemot 1. līdz 4.rindā norādītos, jāattiecas uz pārskata gadu).

1 Saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 51.panta 2.punkta "a" apakšpunktu.

2 No 3. līdz 7.rindai norādītie skaitļi attiecas uz atsauces periodu. Norādiet skaitļus, kas tika pārbaudīti, pamatojoties uz RO pieteikumiem to īstenoto darbības programmu atbalstam.

3 RO aplēstais kopējais darbības fonds un Kopienas ieguldījuma apmērs jāpaziņo Lauku atbalsta dienestam līdz 15.septembrim tajā gadā, kas ir pirms attiecīgā gada (Regulas Nr. 543/2011 54.pants).

4 Kopējais darbības fonds un apstiprinātais Kopienas ieguldījums, ko Lauku atbalsta dienests apstiprina līdz 15.decembrim tajā gadā, kas ir pirms attiecīgā gada.

5 "Galīgais DF" ir darbības fonds, ko RO faktiski izmantojusi darbības programmai attiecīgajā gadā.

6 Aizpilda dalībvalstīs, kas atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103. "e" pantā paredzētajiem nosacījumiem.

B. Darbības programmas izvērtēšana

B.1. Ieguldījumu rādītāji

Darbības, kuru mērķis ir ražošanas plānošana a) Pamatlīdzekļu iegāde

Izdevumi, euro

1

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma

Izdevumi, euro

2

c) Citas darbības

Izdevumi, euro

3

Darbības, kuru mērķis ir produkta kvalitātes paaugstināšana vai saglabāšana a) Pamatlīdzekļu iegāde

Izdevumi, euro

4

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma

Izdevumi, euro

5

c) Citas darbības

Izdevumi, euro

6

Darbības, kuru mērķis ir tirdzniecības uzlabošana a) Pamatlīdzekļu iegāde

Izdevumi, euro

7

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma

Izdevumi, euro

8

c) Pārdošanas veicināšanas un komunikācijas darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu)

Izdevumi, euro

9

d) Citas darbības

Izdevumi, euro

10

Pētniecība un eksperimentālā ražošana a) Pamatlīdzekļu iegāde

Izdevumi, euro

11

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma

Izdevumi, euro

12

c) Citas darbības

Izdevumi, euro

13

Apmācības darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu) un/vai darbības, kuru mērķis ir veicināt konsultāciju pakalpojumu pieejamību a) Bioloģiskā ražošana

Izdevumi, euro

14

b) Integrētā ražošana vai integrētā kaitēkļu apkarošana

Izdevumi, euro

15

c) Citi vides jautājumi

Izdevumi, euro

16

d) Izsekojamība

Izdevumi, euro

17

e) Produktu kvalitāte, ieskaitot augu aizsardzības līdzekļu atliekas

Izdevumi, euro

18

f) Citi jautājumi

Izdevumi, euro

19

Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbības a) Izņemšana no tirgus

Izdevumi, euro

20

b) Priekšlaicīga augļu un dārzeņu ražas novākšana vai nenovākšana

Izdevumi, euro

21

c) Pārdošanas veicināšanas un komunikācijas darbības

Izdevumi, euro

22

d) Apmācības darbības

Izdevumi, euro

23

e) Ražas apdrošināšana

Izdevumi, euro

24

f) Atbalsts savstarpējā atbalsta fondu izveides administratīvo izmaksu segšanai

Izdevumi, euro

25

Darbības vides jomā a) Pamatlīdzekļu iegāde

Izdevumi, euro

26

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma

Izdevumi, euro

27

c) Citas darbības (1) Ražošana i) Bioloģiskā ražošana

Izdevumi, euro

28

ii) Integrētā ražošana

Izdevumi, euro

29

iii) Uzlabota ūdens resursu izmantošana un/vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens ekonomiju un nosusināšanu

Izdevumi, euro

30

iv) Darbības augsnes aizsardzībai (piemēram, darba metodes, lai novērstu/mazinātu augsnes eroziju, augu sega, vidi saudzējoša lauksaimniecība, mulčēšana)

Izdevumi, euro

31

v) Darbības bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu biotopu ierīkošanai vai uzturēšanai vai ainavas saglabāšanai, ieskaitot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu

Izdevumi, euro

32

vi) Energotaupības pasākumi

Izdevumi, euro

33

vii) Darbības, kas saistītas ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu

Izdevumi, euro

34

viii) Citas darbības

Izdevumi, euro

35

(2) Transports

Izdevumi, euro

36

(3) Tirdzniecība

Izdevumi, euro

37

KOPĒJIE IZDEVUMI, euro

38

B.2. Īstenošanas rādītāji

Darbības, kuru mērķis ir ražošanas plānošana

a) Pamatlīdzekļu iegāde Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

1

Kopējā ieguldījumu vērtība, euro1

2

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

3

c) Citas darbības Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

4

Darbības, kuru mērķis ir produkta kvalitātes paaugstināšana vai saglabāšana

a) Pamatlīdzekļu iegāde Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

5

Kopējā ieguldījumu vērtība, euro1

6

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

7

c) Citas darbības Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

8

Darbības, kuru mērķis ir tirdzniecības uzlabošana

a) Pamatlīdzekļu iegāde Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

9

Kopējā ieguldījumu vērtība, euro1

10

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

11

c) Pārdošanas veicināšanas un komunikācijas darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu) Veikto darbību skaits2

12

d) Citas darbības Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

13

Pētniecība un eksperimentālā ražošana

a) Pamatlīdzekļu iegāde Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

14

Kopējā ieguldījumu vērtība, euro1

15

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

16

Darbībās iesaistīto saimniecību skaits3

17

Attiecīgo hektāru skaits4

18

Apmācības darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu) un/vai darbības, kuru mērķis ir veicināt konsultāciju pakalpojumu pieejamību

a) Bioloģiskā ražošana Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

19

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

20

b) Integrētā ražošana vai integrētā kaitēkļu apkarošana Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

21

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

22

c) Citi vides jautājumi Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

23

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

24

d) Izsekojamība Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

25

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

26

e) Produktu kvalitāte, ieskaitot pesticīdu atliekas Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

27

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

28

f) Citi jautājumi Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

29

To saimniecību skaits, kas izmanto konsultāciju pakalpojumus5

30

Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbības

a) Izņemšana no tirgus Veikto darbību skaits6

31

b) Priekšlaicīga augļu un dārzeņu ražas novākšana vai nenovākšana Veikto darbību skaits7

32

c) Pārdošanas veicināšanas un komunikācijas darbības Veikto darbību skaits2

33

d) Apmācības darbības Dalībnieku apmeklētās apmācības dienu skaits

34

e) Ražas apdrošināšana Veikto darbību skaits8

35

f) Atbalsts savstarpējā atbalsta fondu izveides administratīvo izmaksu segšanai Veikto darbību skaits9

36

Darbības vides jomā

a) Pamatlīdzekļu iegāde10 Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

37

Kopējā ieguldījumu vērtība, euro1

38

b) Citi pamatlīdzekļu ieguves veidi, tostarp noma, īre un pirkumnoma11 Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

39

c) Citas darbības - Ražošana i) Bioloģiskā ražošana Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

40

Attiecīgā platība hektāros

41

ii) Integrētā ražošana Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

42

Attiecīgā platība hektāros

43

iii) Uzlabota ūdens resursu izmantošana un/vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens ekonomiju un nosusināšanu Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

44

Attiecīgā platība hektāros

45

iv) Darbības augsnes aizsardzībai (piemēram, darba metodes, lai novērstu/mazinātu augsnes eroziju, augu sega, vidi saudzējoša lauksaimniecība, mulčēšana) Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

46

Attiecīgā platība hektāros

47

v) Darbības bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu biotopu ierīkošanai vai uzturēšanai vai ainavas saglabāšanai, ieskaitot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

48

Attiecīgā platība hektāros

49

vi) Energotaupības pasākumi Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

50

Attiecīgā platība hektāros

51

vii) Darbības, kas saistītas ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

52

Attiecīgā platība hektāros

53

viii) Citas darbības Darbībās iesaistīto saimniecību skaits

54

Attiecīgā platība hektāros

55

- Transports Attiecīgais pārdotās produkcijas apjoms

56

- Tirdzniecība Attiecīgais pārdotās produkcijas apjoms

57

Piezīmes.

1 Aizpilda tikai par gadu, kurā veikti ieguldījumi.

2 Katra veicināšanas kampaņas diena ir viena darbība.

3 Tikai gadījumā, ja eksperimentālā ražošana notiek biedru saimniecībām piederošajās platībās.

4 Tikai gadījumā, ja eksperimentālā ražošana notiek biedru saimniecībām vai RO piederošajās platībās.

5 Neatkarīgi no konsultāciju avota un konkrētajiem konsultācijās aplūkotajiem jautājumiem.

6 Tā paša produkta izņemšana no tirgus dažādos gada periodos un dažādu produktu izņemšana no tirgus ir dažādas darbības. Katrs pasākums attiecīgā produkta izņemšanai no tirgus ir viena darbība.

7 Dažādu kultūru ražas priekšlaicīga novākšana un ražas nenovākšana ir dažādas darbības. Tās pašas kultūras ražas priekšlaicīga novākšana un ražas nenovākšana ir viena darbība neatkarīgi no patērēto dienu skaita, iesaistīto saimniecību skaita un attiecīgo zemes gabalu vai hektāru skaita.

8 Dažādu kultūru ražas apdrošināšanas pasākumi ir dažādas darbības. Tās pašas kultūras ražas apdrošināšana ir viena darbība neatkarīgi no iegādāto apdrošināšanas polišu skaita un iesaistīto saimniecību skaita.

9 Darbības, kas saistītas ar dažādu savstarpējā atbalsta fondu izveidošanu, ir dažādas darbības.

10 Ieskaitot neienesīgus ieguldījumus, kas saistīti ar saistību izpildi attiecībā uz citām darbībām vides jomā.

11 Ieskaitot citus pamatlīdzekļu ieguves veidus, kas saistīti ar saistību izpildi attiecībā uz citām darbībām vides jomā.

B.3. Rezultātu rādītāji

Darbības, kuru mērķis ir ražošanas plānošana

Darbības, kuru mērķis ir tirdzniecības uzlabošana

Citas darbības

Pirms2 darbības īstenošanas

Pēc darbības īstenošanas

Izmaiņas

Pārdotās produkcijas kopējā apjoma izmaiņas (tonnās)1

1

Kopējās pārdotās produkcijas vienības vērtības izmaiņas (euro/kg)1

2

Aplēstā ietekme uz ražošanas izmaksām (euro/kg)

3

Darbības, kuru mērķis ir produkta kvalitātes paaugstināšana vai saglabāšana (a) Sertificēta bioloģiskā ražošana Īpašās "kvalitātes shēmas" prasībām atbilstošas pārdotās produkcijas apjoma izmaiņas (tonnās)1

4

(b) Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsargāti cilmes vietas nosaukumi Īpašās "kvalitātes shēmas" prasībām atbilstošas pārdotās produkcijas apjoma izmaiņas (tonnās)1

5

(c) Sertificēta integrētā ražošana Īpašās "kvalitātes shēmas" prasībām atbilstošas pārdotās produkcijas apjoma izmaiņas (tonnās)1

6

(d) Privātas sertificētas produktu kvalitātes shēmas Īpašās "kvalitātes shēmas" prasībām atbilstošas pārdotās produkcijas apjoma izmaiņas (tonnās)1

7

Kopējās pārdotās produkcijas vienības vērtības izmaiņas (euro/kg)1

8

Aplēstā ietekme uz ražošanas izmaksām (euro/kg)

9

Pētniecība un eksperimentālā ražošana Jaunu paņēmienu, procesu un/vai produktu skaits, kuri pieņemti kopš darbības programmas uzsākšanas

10

Apmācības darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu) un/vai darbības, kuru mērķis ir veicināt konsultāciju pakalpojumu pieejamību To cilvēku skaits, kuri pabeiguši pilnu apmācības pasākumu/programmu

11

To saimniecību skaits, kuras izmanto konsultāciju pakalpojumus

12

Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbības a) Izņemšana no tirgus No tirgus izņemtās produkcijas kopējais apjoms (tonnās)

13

b) Augļu un dārzeņu ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana Kopējā platība, kurā raža novākta priekšlaikus vai nav novākta (ha)

14

c) Pārdošanas veicināšanas un komunikācijas darbības Aplēstās izmaiņas pārdotās produkcijas apjomā attiecībā uz produktiem, kuriem izmantotas pārdošanas veicināšanas/komunikācijas darbības (tonnās)1

15

d) Apmācības darbības To cilvēku skaits, kuri pabeiguši pilnu apmācības pasākumu/programmu

16

e) Ražas apdrošināšana Apdrošinātā riska kopējā vērtība (euro)

17

f) Atbalsts savstarpējā atbalsta fondu izveides administratīvo izmaksu segšanai Izveidotā savstarpējā atbalsta fonda kopējā vērtība (valsts valūtā)

18

Darbības vides jomā Novērtētās izmaiņas ikgadējā minerālmēslu patēriņā uz hektāru pa mēslojuma veidiem N (tonnas/ha)

19

P2O3 (tonnas/ha)

20

Novērtētās izmaiņas ūdens gada patēriņā uz hektāru (m3/ha)

21

Novērtētās izmaiņas ikgadējā enerģijas patēriņā pa enerģijas avota vai kurināmā veidiem Cietie kurināmie (tonnas uz pārdotās produkcijas tonnu)

22

Šķidrie kurināmie (litri uz pārdotās produkcijas tonnu)

23

Gāze (m3 uz pārdotās produkcijas tonnu)

24

Elektroenerģija (Kwh uz pārdotās produkcijas tonnu)

25

Novērtētās izmaiņas ikgadējā saražoto atkritumu apjomā (tonnas uz pārdotās produkcijas tonnu)

26

Novērtētās izmaiņas ikgadējā iepakojuma izmantojumā (tonnas uz pārdotās produkcijas tonnu)

27

Piezīmes.

1 Šā rādītāja aprēķināšanā ņem vērā tikai produktus:

a) kurus pārdod RO;

b) attiecībā uz kuriem RO ir piešķirta atzīšana;

c) kurus saražojuši pašas RO biedri.

2 Saskaņā ar darbības programas B.8. norādītajiem kopējiem atskaites punkta rādītājiem.

B.4. Ietekmes rādītāji

Darbības, kuru mērķis ir:

- ražošanas plānošana;

Konkurētspējas palielināšana

Novērtētās izmaiņas attiecīgās RO/ROA pārdotās produkcijas kopējā vērtībā, euro1

1

Pirms darbības īstenošanas

Pēc darbības īstenošanas

Izmaiņas

- produkta kvalitātes paaugstināšana vai saglabāšana;      
- tirdzniecības uzlabošana
Pētniecība un eksperimentālā ražošana

Ražotāju organizācijas biedra statusa pievilcības palielināšana

Izmaiņas kopējā augļu un dārzeņu ražotāju skaitā, kuri ir aktīvi attiecīgās RO/ROA biedri2 (skaits)

2

     
Apmācības darbības (izņemot tās, kas saistītas ar krīžu novēršanu un pārvarēšanu) un/vai darbības, kuru mērķis ir veicināt konsultāciju pakalpojumu pieejamību
Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbības Izmaiņas kopējā platībā, kuru attiecīgās RO/ROA biedri izmanto augļu un dārzeņu ražošanā (ha)3

3

     
Citas darbības
Darbības vides jomā

Vides saglabāšana un aizsardzība

Augsne

Nav noteikts

4

     

Ūdens kvalitāte

Novērtētās izmaiņas kopējā minerālmēslu patēriņā pa mēslojuma veidiem N (tonnās)

5

     
P203(tonnās)

6

     

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana

Novērtētās izmaiņas kopējā ūdens gada patēriņā (m3)

7

     

Biotopi un bioloģiskā daudzveidība

Nav noteikts

8

     

Ainava

Nav noteikts

9

     

Klimata pārmaiņu mazināšana

Novērtētās izmaiņas kopējā enerģijas patēriņā pa enerģijas avotiem vai kurināmā veidiem Cietais kurināmais (tonnās)

10

     
Šķidrais kurināmais (litros)

11

     
Gāze (m3)

12

     
Elektroenerģija (Kwh)

13

     

Atkritumu apjoma samazināšana

Novērtētās izmaiņas kopējā saražoto atkritumu apjomā (tonnās)

14

     
Novērtētās izmaiņas iepakojuma izmantojumā (tonnās)

15

     

Piezīmes.

1 Šā rādītāja aprēķināšanā ņem vērā tikai produktus:

a) kurus pārdod RO;

b) attiecībā uz kuriem RO piešķirta atzīšana;

c) kurus saražojuši pašas RO biedri.

2 Aktīvie biedri ir tie produktus ražojošie biedri, kas piegādā produktus RO.

3 Šā rādītāja aprēķināšanā ņem vērā tikai produktus, kurus pārdod RO un attiecībā uz kuriem RO piešķirta atzīšana.

  B.5. Informācija par īstenoto darbības programmas gadu/darbības programmu
(informāciju sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 96.panta 1.punkta 1., 2., 3. vai 4.apakšpunktu)
 
     
   
   
   
             
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453
Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.683 redakcijā)

Nr. p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību vai tilpumu, bez PVN

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu, bez PVN

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu bez PVN

1. Administratīvās ēkas* euro/m2

358,56

281,73

2. Augļu un dārzeņu noliktavas un glabātavas

euro/m3

92,49

44,11

35,57

3. Augļu un dārzeņu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām

euro/m3

128,06

89,64

71,14

4. Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

euro/m2

512,23

409,79

281,73

5. Lauksaimniecības nojumes ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem

euro/m2

213,43

119,52

116,68

6. Siltumnīcas

euro/m2

     
6.1. neapkurināmas  

99,60

69,72

54,07

6.2. apkurināmas  

355,72

249,00

194,93

Piezīme. * Maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no kopējām atzīšanas plānā norādītajām būvniecības izmaksām.

7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums


     
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Atbalsta iesnieguma numurs      
         


  Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu  
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Atbalsta iesnieguma numurs      
         
  Iesnieguma reģistrēšanas datums 1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         

A. Vispārīgā daļa

  A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju  
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Vadītāja vārds, uzvārds      
         
  Uzņēmuma reģistrācijas Nr.      
         


  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Mājaslapas adrese      
         


  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         


  A.4. Ražotāju organizācijas biedri  
 

Nr.
p.k.

Nosaukums/ vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/personas kods

Adrese

Ir/nav atzīto produktu ražotājs

 
 

1.

         
 

2.

         
 

3.

         
 

         
             

B. Informācija par pieprasīto atbalstu

B.1.

Apstiprinātās darbības programmas Nr.

   
 

Periods, par kuru iesniegts atbalsta iesniegums

   
   


  B.2. Atbalsta apmērs  
 

Ražotāju organizācijas pieprasītais atbalsts

  euro
 


B.3. Darbības fonda izlietojums
 

Kopējais darbības fonda apstiprinātais apmērs

  euro

100

%
 

Izlietotā darbības fonda daļa,

  euro   %

t.sk.

krīžu novēršanai un pārvarēšanai

  euro   %*
 

vides aizsardzības pasākumiem

  euro   %*
 

* no izlietotās darbības fonda daļas

B.4. Iemaksas darbības fondā
 

Kopējais veikto iemaksu apjoms darbības fondā

  euro

100

%
 

Ražotāju organizācijas iemaksas

  euro   %
 

Ražotāju organizācijas biedru iemaksas

  euro   %
 

Saņemtais Eiropas Savienības līdzfinansējums

  euro   %
         

Citi ieskaitījumi darbības fondā

  euro   %
 


B.5. Ražotāju organizācijas realizēto produktu vērtība attiecīgajā darbības programmas īstenošanas gadā
 
Pārskata periods (datums, mēnesis, gads) no 01.01.20__

līdz

31.12.20__  
         
Ražotāju organizācijas realizēto atzīto produktu vērtība, ko saražojuši biedri (euro)    
     


  B.6. Darbības programmas attaisnotie izdevumi  
 

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar līguma tāmi

Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa līguma tāmē bez PVN, euro

Faktiskā summa bez PVN, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

 
 

I. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

 
 

1.

           
 

2.

           
 

...

           
 

Kopā (I sadaļa)

       
 

II. Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas

 
 

1.

           
 

2.

           
 

...

           
 

Kopā (II sadaļa)

       
 

III. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbību izmaksas

 
 

1.

           
 

2.

           
 

           
 

Kopā (III sadaļa)

       
 

IV. Citas darbības un pasākumi (izņemot III sadaļā iekļautos)

 
 

1.

           
 

2.

           
 

           
 

Kopā (IV sadaļa)

       
 

KOPĀ (I + IV sadaļa)

       
             


 
  Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums.  
   
 

Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas avansa maksājuma un daļēja maksājuma iesniegums


     
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma numurs      
         


  Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu  
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma numurs      
         
  Iesnieguma reģistrēšanas datums 1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         

A. Vispārīgā daļa

  A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju  
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Vadītāja vārds, uzvārds      
         
  Uzņēmuma reģistrācijas Nr.      
         


  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Mājaslapas adrese      
         


  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         

B. Informācija par pieprasīto atbalstu

B.1.

Apstiprinātās darbības programmas Nr.

   
   

Periods, par kuru iesniegts atbalsta iesniegums

   


B.2. Atbalsta apmērs

Ražotāju organizācijas pieprasītais atbalsts

  euro
 


  B.3. Darbības programmas attaisnotie izdevumi  
 

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar līguma tāmi

Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa līguma tāmē bez PVN, euro

Faktiskā summa bez PVN, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

 
 

I. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

 
 

1.

           
 

2.

           
 

...

           
 

Kopā (I sadaļa)

       
 

II. Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas

 
 

1.

           
 

2.

           
 

...

           
 

Kopā (II sadaļa)

       
 

III. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbību izmaksas

 
 

1.

           
 

2.

           
 

           
 

Kopā (III sadaļa)

       
 

IV. Citas darbības un pasākumi (izņemot III sadaļā iekļautos)

 
 

1.

           
 

2.

           
 

           
 

Kopā (IV sadaļa)

       
 

KOPĀ (I + IV sadaļa)

       
             


 
  Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums.  
  Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un
pārvarēšanas darbībām


     
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Atbalsta iesnieguma numurs      
         
  Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs      
         


  Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu  
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma numurs      
         
  Iesnieguma reģistrēšanas datums1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         

A. Vispārīgā daļa

  A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju  
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
         
  Vadītāja vārds, uzvārds      
         
  Uzņēmuma reģistrācijas Nr.      
         


  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Mājaslapas adrese      
         


  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         

B. Pamatojums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākuma piemērošanu

B. Tirgus analīze saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 85.panta 2.punktu
(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju)
     
   
   
               


C. Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai

C.1. Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai
 

Nr. p.k.

Produkts

Kopējais no tirgus izņemtais apjoms, t

Atbalsta likme, euro/t

Ražotāju organizācijas ieguldījums, euro

ES atbalsts, euro

 
 

1.

           
 

2.

           
 

           
               
               
 

Kopā (t):

 

KOPĀ (euro):

   
         
               


C.2.
 

Nr. p.k.

Produkts

Adrese regulas Nr. 543/2011 108.panta 1.punktā minēto pārbaužu veikšanai

Produkta galamērķa nosaukums, adrese

Piegādātā produkta apjoms, t

 
 

1.

         
 

2.

         
 

         
               

D. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana

D.1. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana
 

Nr. p.k.

Produkts

Atbalstam pieteiktā platība, ha

Atbalsta likme, euro/ha

Ražotāju organizācijas ieguldījums, euro

ES atbalsts, euro

 
  1.            
  2.            
             
 

Kopā (t):

 

KOPĀ (euro):

   
               


D.2. Priekšlaikus novāktā produkta galamērķis
 

Nr. p.k.

Produkts

Produkta galamērķa nosaukums, adrese

Piegādātā produkta apjoms, t

 
 

1.

       
 

2.

       
 

       
               

E. Kopējais atbalsts par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem

 
   

Ražotāju organizācijas ieguldījums, euro

ES atbalsts, euro

 
  Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai      
  Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana      
 

KOPĀ (euro):

   
               


  Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums.  
  Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453
Maksimālā atbalsta summa no tirgus izņemtajiem produktiem

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.683 redakcijā)

Nr.
p.k.

Produkts

Maksimālais atbalsts (euro/t)

1. Salāti 155,09
2. Gurķi 96,76
3. Paprika 177,86
4. Kabači 118,10
11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1362 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.683)

Individuālā ražotāja atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām


     
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma numurs      
         
  Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs      
         


  Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu  
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Iesnieguma numurs      
         
  Iesnieguma reģistrēšanas datums 1      
         
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         

A. Pamatojums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākuma piemērošanu

 A. Tirgus analīze saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 85.panta 2.punktu
(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju)
     
   
   
               


B. Produktu izņemšana no tirgus

B.1. Produktu izņemšana no tirgus
 

Nr. p.k.

Produkts

Kopējais no tirgus izņemtais apjoms, t

Atbalsta likme, euro/t

Atbalsts, euro

 
 

1.

         
 

2.

         
 

         
             
             
 

Kopā (t):

 

KOPĀ (euro):

   
               


B.2.
 

Nr. p.k.

Produkts

Adrese regulas Nr. 543/2011 108.panta 1.punktā minēto pārbaužu veikšanai

Produkta galamērķa nosaukums, adrese

Piegādātā produkta apjoms, t

 
 

1.

         
 

2.

         
 

         
               

C. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana

C.1. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana
 

Nr. p.k.

Produkts

Atbalstam pieteiktā platība, ha

Atbalsta likme, euro/ha

Atbalsts, euro

 
  1.          
  2.          
           
 

Kopā (t):

 

KOPĀ (euro):

   
               


C.2. Priekšlaikus novāktā produkta galamērķis
 

Nr. p.k.

Produkts

Produkta galamērķa nosaukums, adrese

Piegādātā produkta apjoms, t

 
 

1.

       
 

2.

       
 

       
               

D. Kopējais atbalsts par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem

 
   

ES atbalsts, euro

 
  Produktu izņemšana no tirgus    
  Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana    
   

KOPĀ (euro):

   
               


 
  Ar parakstu apliecinu, ka par darbībām, par kurām esmu iesniedzis šo atbalsta iesniegumu, neesmu saņēmis divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu.  
  Atbalsta pretendents

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453
Augļi un dārzeņi, par kuriem piešķir atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 1. pantu

(Pielikums MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

Produkts Vidējā ražība, t/ha Ražas nenovākšana vai novākšana priekšlaikus Izņemšana no tirgus izplatīšanai citiem galamērķiem
maksimālā ES atbalsta likme euro/ha ražotājiem, kas ir ražotāju organizāciju biedri maksimālā ES atbalsta likme euro/ha ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri maksimālā ES atbalsta likme euro/100 kg ražotājiem, kas ir ražotāju organizāciju biedri maksimālā ES atbalsta likme euro/100 kg ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri
Āboli 20,00 1784,70 1189,80 9,91 6,61
Bumbieri 20,00 2146,50 1431,00 11,92 7,95
Plūmes 18,00 2478,60 1652,40 15,30 10,20
Krūmmellenes 6,00 344,25 229,50 6,38 4,25
Jāņogas, upenes 5,00 286,88 191,25 6,38 4,25
Burkāni 60,00 3458,70 2305,80 6,40 4,27
Galviņkāposti 70,00 1833,30 1222,20 2,91 1,94
Ziedkāposti 30,00 2130,30 1420,20 7,89 5,26
Gurķi 60,00 6480,00 4320,00 12,00 8,00
Tomāti 80,00 9882,00 6588,00 13,72 9,15

13.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.453

(Pielikums MK 07.10.2014. noteikumu Nr. 612 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 520)

Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām
Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Atbalsta iesnieguma numurs
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs
Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu
Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Iesnieguma numurs
Iesnieguma reģistrēšanas datums1
Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju
Pilns ražotāju organizācijas nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.
A.2. Kontaktinformācija
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese
Mājaslapas adrese
A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Amats
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese

B.1. Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai

Produkts Ražotāju organizācijas Ražotāji, kas nav organizācijas biedri Kopējais daudzums (t) ES kopējā finansiālā palīdzība (EUR)
daudzums (t) Savienības finansiālā palīdzība (EUR) daudzums (t) Savienības finansiālā palīdzība (EUR)
ES atbalsta summa par izņemšanu* transports*** šķirošana un iepakošana*** kopā ES atbalsta summa par izņemšanu** transports*** šķirošana un iepakošana*** kopā
a b c d e=b+c+d f g h i j=g+h+i k =a + f l= e+j
KOPĀ

Piezīmes.

1. * ES atbalsta summas par izņemšanu saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 4. panta 3. punktu.

2. ** ES atbalsta summas par izņemšanu saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 5. panta 1. punkta 2. daļu.

3. *** Atbalsta summas saskaņā ar regulas Nr. 543/2011 12. pielikumu un 13. pielikuma A daļu.

B.2. Produktu izņemšana no tirgus – citi galamērķi

Produkts Ražotāju organizācijas Ražotāji, kas nav organizācijas biedri Kopējais daudzums (t) ES kopējā finansiālā palīdzība (EUR)
daudzums (t) ES atbalsta summa par izņemšanu (EUR)* ražotāju organizācijas ieguldījums (EUR) daudzums (t) ES atbalsta summa par izņemšanu (EUR)** ražotāju organizācijas ieguldījums (EUR)
KOPĀ

Piezīmes.

1.* ES atbalsta summas par izņemšanu saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 4. panta 5. punktu.

2. ** ES atbalsta summas par izņemšanu saskaņā ar regulas Nr. 1031/2014 5. panta 1. punkta 3. daļu.

B.3.
Nr. p. k. Produkts Adrese regulas Nr. 543/2011 108. panta 1. punktā minēto pārbaužu veikšanai Produkta galamērķa nosaukums, adrese Piegādātā produkta apjoms (t)

1.

2.

3.

4.

C. Ražas nenovākšana vai novākšana priekšlaikus

C.1. ES atbalsta aprēķina formula
 

Atbalsts euro = likme izplatīšanai citiem galamērķiem (EUR/100 kg)* x 10 x 0,75 x 0,9 x reālā ražība (t/ha)** x atbalstam pieteiktā platība (ha)

* ES atbalsta summas saskaņā ar regulas (ES) Nr.  543/2011 XI pielikumu un Komisijas deleģētās regulas (ES) Nr.  1031/2014 II pielikumu – aile "Citi galamērķi".

** Reālā ražība nepārsniedz Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 12. pielikumā noteikto attiecīgā produkta vidējo ražību.

C.2. Ražas nenovākšana vai novākšana priekšlaikus
Nr.
p. k.
Produkts Atbalstam pieteiktā platība (ha) Lauka bloka numurs Atbalstam pieteiktais daudzums
(t)
Reālā ražība (t/ha) ES atbalsts, (EUR)* Ražotāju organizācijas ieguldījums (EUR)
1.
2.
3.