Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.231

Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.20 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
29.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 69.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti:

1.1. lietojot vienotus uzskaites pamatprincipus un grāmatvedības kontu plānu (1.pielikums);

1.2. atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;

1.3. ievērojot pamatlīdzekļu nolietojuma normas un lietošanas nosacījumus.";

1.2. svītrot 4.punktu;

1.3. papildināt 1.nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Lai konsekventi uzskaitītu aktīvus, pasīvus, to izmaiņas un darījumus un kvalitatīvi sagatavotu pārskatus, budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē lieto grāmatvedības kontu plānu, analītiskajai uzskaitei, ja nepieciešams, pievienojot papildu zīmes. Budžeta iestādes lieto šo noteikumu 5.punktā minētās grāmatvedības uzskaites kārtības ietvaros apstiprinātos kontus.";

1.4. papildināt noteikumus ar 10.4. un 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. tos iegādājas, lai bez atlīdzības nodotu vispārējās vadības sektora struktūrām, izņemot to kontrolētus un finansētus komersantus;

10.5. pārņemot valstij piekritīgo nekustamo īpašumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav pieņemts lēmums par tā izmantošanu.";

1.5. aizstāt 13.punktā skaitli "7" ar skaitli "10";

1.6. aizstāt 14.punktā vārdus "vienas nefinanšu aktīva vienības" ar vārdu "pamatlīdzekļa";

1.7. papildināt 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Nemateriālos ieguldījumus un nekustamos īpašumus uzskaita ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atbilstošos kontos neatkarīgi no vērtības, ievērojot šo noteikumu 10.punktā minētos nosacījumus.";

1.8. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Pamatlīdzekļiem nolietojumu un nemateriālajiem ieguldījumiem amortizāciju (vērtības norakstīšanu) aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, uzskaita kā uzkrāto nolietojumu (amortizāciju) un atzīst pārskata perioda iestādes pamatdarbības izdevumos.";

1.9. papildināt noteikumus ar 17.1, 17.2 un 17.3 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un šo noteikumu 2.1.1 nodaļā noteiktajiem piemērošanas nosacījumiem.

17.2 Nemateriālajiem ieguldījumiem lietderīgās lietošanas laiku nosaka budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā.

17.3 Ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos lietderīgās lietošanas laiku nosaka atbilstoši noslēgtā nomas, īres vai apsaimniekošanas līguma darbības termiņam vai budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā.";

1.10. papildināt 19.punktu aiz vārda "nolietojumu" ar vārdiem "vērtības samazinājumu, mežaudzēm - pārējās rezervēs uzskaitīto vērtību";

1.11. izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. tā sākotnējo vērtību, vērtības samazinājumu un nolietojumu (amortizāciju) un atzīst izdevumus no bezatlīdzības ceļā nodotām vērtībām ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā vērtībā;";

1.12. papildināt 20.2.apakšpunktu aiz vārda "rezervi" ar vārdiem "vai pārējās rezerves";

1.13. izteikt 20.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, un atzīst ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā nodotām vērtībām.";

1.14. izteikt 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. atzīst tā sākotnējo vērtību, vērtības samazinājumu, nolietojumu (amortizāciju) un ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā vērtībā (mežaudzēm - pārējās rezerves) atbilstoši darījuma būtībai (ilgtermiņa ieguldījuma saņemšana no citas budžeta iestādes, padotībā esošas iestādes, valsts vai pašvaldības iestādes);";

1.15. papildināt 22.2.apakšpunktu aiz vārda "vērtību" ar vārdiem "vērtības samazinājumu";

1.16. papildināt 25.punktu aiz vārda "kapitālsabiedrībām" ar vārdiem "vai ostu pārvaldēm";

1.17. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Budžeta iestāde īpašumā un valdījumā esošiem valsts un pašvaldību nekustamajiem īpašumiem, kas nodoti turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām vai ostu pārvaldēm, turpina aprēķināt nolietojumu pamatlīdzekļu atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un to piemērošanas nosacījumiem.";

1.18. papildināt 27.punkta ievaddaļu aiz vārda "ieguldījumu" ar vārdiem "(izņemot mežaudzes)";

1.19. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību nav iespējams noteikt, budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka ilgtermiņa ieguldījuma lietošanas vērtību.";

1.20. papildināt 34.punktu aiz vārda "metodi" ar vārdiem "(atjaunošanas izmaksu metodi)";

1.21. papildināt 36.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību nav iespējams noteikt, par ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamo vērtību nosaka lietošanas vērtību.";

1.22. papildināt 45.punktu aiz vārda "vērtībā" ar vārdiem un skaitļiem "vai šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos - atbilstoši Meža valsts reģistra datiem";

1.23. izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Veicot meža inventarizāciju atbilstoši Meža likumam, aktualizē mežaudžu vērtību atbilstoši Meža valsts reģistra datiem:

46.1. ja mežaudzes uzskaites vērtība ir mazāka par Meža valsts reģistrā norādīto pilno vērtību, mežaudzes vērtības palielinājumu atzīst pārējos ieņēmumos;

46.2. ja mežaudzes uzskaites vērtība ir lielāka par Meža valsts reģistrā norādīto pilno vērtību, uzskaites vērtību samazina un atzīst pārējos izdevumos;

46.3. ja mežaudze sākotnēji atzīta kontā "Pārējās rezerves", uzskaites vērtības samazinājumu attiecina uz pārējām rezervēm. Pārējo rezervi var samazināt tikai par konkrētās mežaudzes pārējās rezervēs ietverto summu.";

1.24. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Mežaudzes izslēdz no uzskaites un to vērtībā:

46.1 1. palielina pārējos izdevumus, ja mežaudze sākotnēji atzīta pārējos ieņēmumos;

46.1 2. samazina pārējās rezerves, ja mežaudze sākotnēji atzīta pārējās rezervēs.";

1.25. papildināt 47.punkta trešo teikumu aiz vārda "perioda" ar vārdu "pārējos";

1.26. svītrot 48.punktā vārdu "uzskaites";

1.27. izteikt 49.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Budžeta iestāde, iekļaujot kapitalizētās izmaksas pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma vērtībā, palielina pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējo vērtību.";

1.28. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Budžeta iestāde, veicot kapitālos ieguldījumus valsts un pašvaldību nekustamajos īpašumos, kas nodoti turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām vai ostu pārvaldēm, palielina to sākotnējo vērtību par valsts vai pašvaldību kapitālo ieguldījumu daļu. Kapitālsabiedrību vai ostu pārvalžu veikto kapitālo ieguldījumu daļu turējumā saņemtajos nekustamajos īpašumos neatzīst budžeta iestādes uzskaitē.";

1.29. svītrot 54.punktā vārdu "vērtības";

1.30. svītrot 61.punkta otro un trešo teikumu;

1.31. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti vai atsavināti (pārdoti, mainīti, ieguldīti kapitālsabiedrībā vai nodoti bez atlīdzības (izņemot nodošanu bez atlīdzības starp budžeta iestādēm), un tādēļ īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam), vai iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, budžeta iestāde izslēdz ilgtermiņa ieguldījumus no uzskaites un ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušo) vērtību atzīst:

63.1. pārējos izdevumos - likvidējot vai norakstot prettiesiskas darbības dēļ iznīcinātos ieguldījumus;

63.2. izdevumos no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā - nododot ieguldījumus bez atlīdzības citai personai;

63.3. krājumu sastāvā - ieguldījumus pārdodot vai ieguldot kapitālsabiedrībā.";

1.32. papildināt 73.3.apakšpunktu aiz vārdiem "ieguldījumos un" ar vārdu "finanšu";

1.33. papildināt 73.4.apakšpunktu aiz vārda "atzīst" ar vārdu "finanšu";

1.34. izteikt 77.1. un 77.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.1. pārskata gadā apstiprinātās, bet neizmaksātās kapitālsabiedrības dividendes proporcionāli ieguldījuma daļai un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā zembilances prasības;

77.2. pārskata gadā kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes proporcionāli ieguldījuma daļai un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu iekļauj budžeta ieņēmumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un to apmērā samazina zembilancē uzskaitītās prasības;";

1.35. izteikt 78. un 79.punktu šādā redakcijā:

"78. Līdzdalības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos vērtību saskaņā ar pašu kapitāla metodi sākotnēji - iegādes (pirkšanas) datumā - novērtē un iegrāmato atbilstoši iegādes izmaksām. Ja ieguldījuma iegādes dienā iegādes izmaksas pārsniedz ieguldījuma daļu radniecīgās vai asociētās kapitālsabiedrības aktīvu, saistību vai iespējamo saistību neto patieso vērtību:

78.1. pozitīvu pārsniegumu iekļauj ieguldījuma uzskaites vērtībā. Katra pārskata gada beigās šo vērtību novērtē atbilstoši šo noteikumu 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktam. Ja atgūstamā vērtība ir zemāka par pārsnieguma vērtību, aprēķina tā vērtības samazinājumu un iegrāmato pārskata perioda finanšu izdevumos;

78.2. negatīvu pārsniegumu atzīst finanšu ieņēmumos pārskata periodā, kurā negatīvais pārsniegums rodas.

79. Ja lieto pašu kapitāla metodi, budžeta iestāde:

79.1. katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos palielina vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto informāciju. Aprēķinos neņem vērā šo noteikumu 79.3.apakšpunktā minētos nosacījumus. Līdzdalības vērtību pārskata perioda beigās nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata gada rezultātu ar valstij vai pašvaldībai piederošo daļu procentu. Ja kapitālsabiedrības finanšu pārskats par pārskata gadu nav pieejams, izmanto pēdējo pieejamo finanšu pārskatu un līdzdalības vērtības izmaiņas koriģē par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp pēdējā pieejamā kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs;

79.2. kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, ņemot vērā pārskata gada laikā notikušās izmaiņas, uzskaita kā pārskata gada finanšu ieņēmumus vai izdevumus un izmaiņas ilgtermiņa finanšu ieguldījumos. Ja kapitālsabiedrībai ir negatīva pašu kapitāla vērtība, budžeta iestādes ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei un turpmāk zaudējumus no ieguldījuma kapitālsabiedrībā neatzīst;

79.3. ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, kas netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā (aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā), vērtības izmaiņas iekļauj budžeta iestādes pašu kapitālā pārējās rezervēs, kā arī uzskaita kā izmaiņas ilgtermiņa finanšu aktīvos.";

1.36. papildināt noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Pārskata gadā kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes proporcionāli ieguldījuma daļai un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu ieguldījuma vērtībā, ja ieguldījumu uzskaita pēc pašu kapitāla metodes un:

79.1 1. valsts budžeta iestādes atzīst finanšu izdevumus;

79.1 2. pašvaldības atzīst naudas līdzekļus.";

1.37. papildināt noteikumus ar 2.1.1 nodaļu šādā redakcijā:

"2.1.1 Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana un normu piemērošanas nosacījumi

82.1 Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina atbilstoši pārskatu sagatavošanas periodiem, bet ne retāk kā reizi pārskata gadā.

82.2 Nolietojumu neaprēķina zemei, bioloģiskajiem un pazemes aktīviem, kultūras un dabas pieminekļiem, bibliotēku fondiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām.

82.3 Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem izmanto lineāro metodi, pamatlīdzekļu vērtību (sākotnējo vai pārvērtēšanā iegūto) sistemātiski samazinot ar vienmērīgiem atskaitījumiem pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā.

82.4 Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa ekspluatācijas izbeigšanas, izslēgšanas no uzskaites vai vērtības pilnīgas iekļaušanas nolietojuma aprēķinā.

82.5 Pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķina tikai līdz to vērtības (sākotnējās vai pārvērtēšanā noteiktās) pilnīgai norakstīšanai. Ja pamatlīdzekli turpina lietot pēc tā vērtības pilnīgas iekļaušanas nolietojuma aprēķinā, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē.

82.6 Nolietojumu turpina aprēķināt arī pamatlīdzekļu tehnisko apkopju, remontu un rekonstrukciju laikā.

82.7 Pamatlīdzekļiem pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas nolietojumu aprēķina atlikušajā vai pārskatītajā lietderīgās lietošanas laikā.

82.8 Veicot pamatlīdzekļa rekonstrukciju, uzlabošanu vai atjaunošanu, pēc kuras būtiski mainās pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, pamatlīdzekļa atlikušo lietderīgās lietošanas laiku var pārskatīt, attiecīgi koriģējot pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinu kārtējam periodam un nākamajiem periodiem.

82.9 Budžeta iestāžu bilancēs iekļauto un no jauna iegādāto (vai citādi iegūto) pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikus un tiem atbilstošās nolietojuma normas nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām kategorijām, grupām un apakšgrupām.

82.10 Pieņemot uzskaitē lietotu pamatlīdzekli, izņemot šo noteikumu 82.111.punktā minēto darījumu, budžeta iestādes izveidota komisija un, ja nepieciešams, pieaicināti atbilstošas jomas speciālisti konstatē pamatlīdzekļa tehnisko stāvokli, nosaka pamatlīdzekļa paredzamo atlikušo lietderīgās lietošanas laiku un atbilstošās nolietojuma normas. Novērtēšanu dokumentē.

82.11 Ja pamatlīdzekli saņem bez atlīdzības no budžeta iestādes, pamatlīdzekli turpina izmantot atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā un atbilstoši nolietojuma normai, pamatojoties uz saņemto informāciju par pamatlīdzekli.";

1.38. izteikt 83.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.2. lauksaimniecības krājumus un valsts stratēģiskās rezerves;";

1.39. papildināt noteikumus ar 83.3. un 83.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.3. speciālo militāro inventāru (neatkarīgi no lietošanas laika);

83.4. atsavināšanai paredzētus ilgtermiņa ieguldījumus.";

1.40. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Krājumi ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai, atsavināšanai un materiālu vai izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā, kā arī šo noteikumu 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktā minētie aktīvu veidi.";

1.41. papildināt noteikumus ar 86.1, 86.2, 86.3 un 86.4 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības krājumus citai budžeta iestādei, sniedz informāciju par krājumu uzskaiti (krājumu piederību uzskaites kategorijai detalizācijā līdz apakšgrupai, krājumu vērtību, vērtības samazinājumu, attiecīgu norādi un vērtību, ja krājumu vērtība sākotnēji atzīta nākamo periodu ieņēmumos).

86.2 Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot krājumus citai budžeta iestādei, izslēdz:

86.2 1. krājumu vērtību un vērtības samazinājumu un atzīst izdevumus no bezatlīdzības ceļā nodotām vērtībām krājumu atlikušajā vērtībā atbilstoši darījuma būtībai (krājumu nodošana citai budžeta iestādei, padotībā esošai iestādei, valsts vai pašvaldības iestādei);

86.2 2. nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šiem krājumiem, un atzīst ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā nodotām vērtībām.

86.3 Budžeta iestāde, kura bez atlīdzības saņem krājumus no citas budžeta iestādes, grāmatvedības uzskaitē atzīst:

86.3 1. krājumu vērtību, vērtības samazinājumu un ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām atbilstoši saņemtajai informācijai par krājumiem un darījuma būtībai (krājumu saņemšana no citas budžeta iestādes, padotībā esošas iestādes, valsts vai pašvaldības iestādes);

86.3 2. krājumu vērtību, vērtības samazinājumu un nākamo periodu ieņēmumus, ja iepriekšējā budžeta iestādē krājumu vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos.

86.4 Budžeta iestāde, bez atlīdzības citai budžeta iestādei nododot krājumus, kas iepriekš atzīti izdevumos, tos izslēdz no uzskaites daudzuma vienībās. Budžeta iestāde, kas saņem šādus krājumus, nodrošina to uzskaiti daudzuma vienībās līdz faktiskai to norakstīšanai.";

1.42. svītrot 87.punktu;

1.43. papildināt noteikumus ar 87.1 un 87.2 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Krājumiem, kuri pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļiem, bet neatbilst pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības atzīšanas kritērijam (inventārs) un kuri nav nodoti lietošanā, vērtības samazinājumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 27., 28., 29., 30., 31., 31.1, 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktu, bet tā reversēšanu - saskaņā ar šo noteikumu 39., 40. un 41.punktu.

87.2 Šo noteikumu 87.1 punktā minēto krājumu vērtības samazinājumu uzskaita atsevišķā kontā krājumu grupas sastāvā, atzīstot pārējos izdevumus.";

1.44. svītrot 88. un 89.punktu;

1.45. izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Katra pārskata gada beigās budžeta iestāde nosaka aizstāšanas izmaksas krājumiem, kas paredzēti iestādes funkciju nodrošināšanai (izņemot šo noteikumu 83.1. un 83.3.apakšpunktā minētos krājumu veidus), izplatīšanai bez maksas vai par minimālu samaksu, kā arī šādu krājumu izgatavošanai, ja tie nav nodoti lietošanā vai izlietoti. Ja krājumu aizstāšanas izmaksas ir zemākas par šo krājumu iegādes (izmaksu) vērtību, budžeta iestāde krājumus uzskaita aizstāšanas izmaksu vērtībā, norakstot pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un aizstāšanas vērtību.";

1.46. papildināt noteikumus ar 90.1 un 90.2 punktu šādā redakcijā:

"90.1 Ja šo noteikumu 90.punktā minētie krājumi ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši, budžeta iestāde pārskata gada beigās nosaka šādu krājumu patieso vērtību saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu. Ja šo krājumu patiesā vērtība ir zemāka par to iegādes (izmaksu) vērtību, krājumus uzskaita patiesajā vērtībā, norakstot pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un patieso vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas).

90.2 Budžeta iestāde pārskata gada beigās nosaka atsavināšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības citai budžeta iestādei) paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu patieso vērtību un, ja šo krājumu patiesā vērtība ir zemāka par to iegādes (izmaksu) vērtību, krājumus uzskaita patiesajā vērtībā, norakstot pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un patieso vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas).";

1.47. izteikt 91.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iestādes funkciju nodrošināšanai paredzētos krājumus izlieto vai noraksta, budžeta iestāde izslēdz krājumus no grāmatvedības uzskaites, norakstot to vērtību pārskata perioda pamatdarbības izdevumos.";

1.48. aizstāt 92.punktā vārdus "nodod lietošanā, atsavina vai pārceļ citā aktīvu uzskaites grupā" ar vārdiem "nodod lietošanā vai noraksta";

1.49. papildināt noteikumus ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Norakstot atsavināšanai paredzētus ilgtermiņa ieguldījumus un pārdotos krājumus, budžeta iestāde izslēdz tos no grāmatvedības uzskaites un atzīst to vērtību attiecīgajos pārējos izdevumos.";

1.50. izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.";

1.51. izteikt 105.punktu šādā redakcijā:

"105. Ja pārskata periodā atmaksā prasību vai samaksāto avansu, kam sākotnēji bija izveidoti uzkrājumi, budžeta iestāde samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst pārējos ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, kā arī samazina prasību vai avansu un atzīst naudas līdzekļu palielinājumu.";

1.52. papildināt noteikumus ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Ja pārskata periodā dzēš prasību vai samaksāto avansu, kam sākotnēji bija izveidoti uzkrājumi, budžeta iestāde samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst pārējos ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, kā arī samazina atbilstošo prasību vai avansu un atzīst pārējos izdevumus.";

1.53. aizstāt 110.punktā vārdu "pamatdarbības" ar vārdu "finanšu";

1.54. aizstāt 113.punktā vārdu "pamatdarbības" ar vārdiem "finanšu vai pārējos";

1.55. izteikt 146.punktu šādā redakcijā:

"146. Šajos noteikumos noteikto informāciju par uzkrājumiem un iespējamām saistībām sniedz sadalījumā pa līdzīgu uzkrājumu un līdzīgu iespējamo saistību veidiem atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kontiem un zembilances kodiem.";

1.56. papildināt 168.punktu aiz vārdiem "finanšu izdevumos" ar vārdiem "(procentu izdevumi)";

1.57. papildināt 173.punktu aiz vārda "sniegšanas" ar vārdiem "vai aktīvu pārdošanas";

1.58. papildināt 180.punktu aiz vārdiem "nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu" ar vārdiem "finanšu ieguldījumu";

1.59. papildināt noteikumus ar 198.1 punktu šādā redakcijā:

"198.1 Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina šo noteikumu 25. un 26.punktā minēto prasību ieviešanu grāmatvedības uzskaitē attiecībā uz ostu pārvaldēm.";

1.60. aizstāt pielikumā vārdus un skaitļus "Pielikums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486" ar skaitļiem un vārdiem "1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486";

1.61. pielikuma I nodaļā "Kontu plāna shēma":

1.61.1. svītrot konta 1310 nosaukumā vārdus "un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā";

1.61.2. svītrot konta 1320 nosaukumā vārdus "un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā";

1.61.3. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 1354 ar kontu 1358 šādā redakcijā:

"    

1358

Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājums"

1.61.4. svītrot konta 2312 nosaukumā vārdus "un/vai no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām";

1.61.5. svītrot kontu 2334 "Uzkrājumi izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem";

1.61.6. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 2532 ar kontu 2534 šādā redakcijā:

"    

2534

Uzkrājumi izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem"

1.61.7. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5113 ar kontu 5114 šādā redakcijā:

"    

5114

Iepriekš galvotie aizņēmumi"

1.61.8. izteikt kontu 5211, 5212 un 5213 šādā redakcijā:

"    

5211

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Latvijas kredītiestādēm
     

5212

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases
     

5213

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no ārvalstu institūcijām"

1.61.9. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5213 ar kontu 5214 šādā redakcijā:

"    

5214

Iepriekš galvotie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa"

1.61.10. svītrot konta 5312 nosaukumā vārdus "un/vai no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām";

1.61.11. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5723 ar kontu 5724 šādā redakcijā:

"    

5724

Nekustamā īpašuma nodoklis"

1.61.12. izteikt kontu 8140 šādā redakcijā:

"  

8140

  Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas vai pārsnieguma"

1.61.13. izteikt kontu 8240 šādā redakcijā:

"  

8240

  Izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma"

1.61.14. svītrot kontu 8242 "Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vērtības samazinājuma";

1.61.15. izteikt kontu grupu 8400 šādā redakcijā:

"

8400

Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās vērtības
 

8410

Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām
 

8411

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm
 

8412

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm
 

8413

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
 

8414

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā no pārējām personām
 

8420

Izdevumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām
 

8421

Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm
 

8422

Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm
 

8423

Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
 

8424

Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā pārējām personām"

1.61.16. izteikt kontu 8510 un 8520 šādā redakcijā:

"   8510   Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas
    8520   Ieņēmumi no krājumu pārdošanas"

1.61.17. izteikt kontu 8555 šādā redakcijā:

"     8555 Ieņēmumi no nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas"

1.61.18. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 8592 ar kontu 8593 šādā redakcijā:

"     8593 Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma reversēšanas"

1.61.19. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 8610 ar kontu 8611 un 8612 šādā redakcijā:

"     8611 Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas
      8612 Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atsavināšanas"

1.61.20. izteikt kontu 8620 šādā redakcijā:

"   8620   Izdevumi no krājumu pārdošanas"

1.61.21. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 8630 ar kontu 8631 un 8632 šādā redakcijā:

"     8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas
      8632 Izdevumi no aizdevumu dzēšanas"

1.61.22. izteikt kontu 8655 šādā redakcijā:

"     8655 Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem"

1.61.23. izteikt kontu plāna shēmas sadaļu "Zembilance" šādā redakcijā:

"ZEMBILANCE    
Kodi    
0100       Nomātie aktīvi
  9100     Zembilances aktīvi
    9110   Iespējamie aktīvi
    9120   Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu
    9130   Saņemamās soda un kavējuma naudas
    9140   Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem
    9190   Citi zembilances aktīvi
  9500     Zembilances pasīvi
    9510   Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem
    9520   Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem
      9521 Zemes, ēku un būvju iegāde un izveidošana
      9522 Speciālā militārā inventāra iegāde un izveidošana
      9529 Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu iegāde un izveidošana
    9530   Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu
    9540   Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini
    9550   Nākotnes nomas maksājumi
    9560   Izsniegtie galvojumi
    9590   Citas zembilances saistības"

1.62. pielikuma II nodaļā "Grāmatvedības kontu apraksts":

1.62.1. svītrot 27.2.apakšpunktā vārdus "Kultūras pieminekļiem nolietojumu neaprēķina";

1.62.2. papildināt 39.punktu aiz vārdiem "cilvēku pārvadāšanai" ar vārdiem "kā arī citus iestādes funkciju nodrošināšanai paredzētos transportlīdzekļus";

1.62.3. papildināt 51. un 56.punktu aiz vārda "kapitālsabiedrībām" ar vārdiem "vai ostu pārvaldēm";

1.62.4. svītrot 69.punktā vārdus "un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā";

1.62.5. svītrot 72.punktā vārdus "un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā";

1.62.6. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Kontā "1358 Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājums" uzskaita vērtības samazinājumu no pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izvērtējuma.";

1.62.7. izteikt 112.punktu šādā redakcijā:

"112. Kontā "2161 Ātri nolietojamais inventārs" uzskaita inventāru, kas paredzēts iestādes darbības nodrošināšanai un pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļa un kura lietošanas laiks ir īsāks par vienu gadu, un kas nav uzskaitīts kontā 2162.";

1.62.8. izteikt 114.punktu šādā redakcijā:

"114. Kontā "2169 Pārējais inventārs" uzskaita inventāru, kas paredzēts iestādes darbības nodrošināšanai un pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļa un kuru paredzēts lietot ilgāk par gadu, un kas nav uzskaitīts kontā 2162.";

1.62.9. izteikt 124. un 125.punktu šādā redakcijā:

"124. Kontā "2312 Prasības starp budžeta iestādēm" uzskaita budžeta iestādes prasības starp budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm viena institucionālā sektora ietvaros.

125. Kontā "2313 Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm" uzskaita budžeta iestādes prasības starp nozares ministrijas vai pašvaldības padotībā esošajām iestādēm.";

1.62.10. svītrot 137.punktu;

1.62.11. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 170.1 punktu šādā redakcijā:

"170.1 Kontā "2534 Uzkrājumi izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus budžeta iestādes izsniegtajiem nedrošajiem aizdevumiem, kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma.";

1.62.12. izteikt 186.punktu šādā redakcijā:

"186. Kontu grupas "2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs" kontos "2621 Pamatbudžeta līdzekļi", "2622 Speciālā budžeta līdzekļi" un "2623 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi" uzskaita naudu norēķinu kontos Valsts kasē vai finanšu iestādēs (ieskaitot kontus, kuriem piesaistītas maksājumu kartes) sadalījumā pa budžetu veidiem. Kontā "2624 Citu budžetu līdzekļi" uzskaita no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības naudas līdzekļus, kā arī budžeta iestādes saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie atrodas budžeta iestādes norēķinu kontos.";

1.62.13. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 204.1 punktu šādā redakcijā:

"204.1 Kontā "5114 Iepriekš galvotie aizņēmumi" uzskaita to aizņēmumu ilgtermiņa daļu, par kuriem iepriekš sniegts galvojums un ir iestājušās saistības tos atmaksāt.";

1.62.14. aizstāt 213.punktā skaitli "5919" ar skaitli "5159";

1.62.15. aizstāt 219.punktā skaitļus un vārdus ""5211 Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm", "5212 Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases", "5213 Īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām"" ar skaitļiem un vārdiem ""5211 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Latvijas kredītiestādēm", "5212 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases", "5213 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no ārvalstu institūcijām"";

1.62.16. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 219.1 punktu šādā redakcijā:

"219.1 Kontā "5214 Iepriekš galvotie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa" uzskaita tos īstermiņa aizņēmumus un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, par kuriem iepriekš sniegts galvojums un ir iestājušās saistības tos atmaksāt.";

1.62.17. izteikt 222. un 223.punktu šādā redakcijā:

"222. Kontā "5312 Saistības starp budžeta iestādēm" uzskaita budžeta iestādes saistības starp budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm viena institucionālā sektora ietvaros.

223. Kontā "5313 Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm" uzskaita budžeta iestādes saistības starp nozares ministrijas vai pašvaldības padotībā esošajām iestādēm.";

1.62.18. papildināt 245.punktu aiz skaitļa un vārdiem ""5723 Pievienotās vērtības nodoklis"" ar skaitli un vārdiem ""5724 Nekustamā īpašuma nodoklis"";

1.62.19. papildināt 255.punktu aiz vārdiem "nākamajiem periodiem" ar vārdiem "gada laikā no bilances datuma";

1.62.20. izteikt 268.punktu šādā redakcijā:

"268. Kontu grupā "8140 Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas vai pārsnieguma" uzskaita rezultātus, kas rodas, veicot ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes, un ieņēmumus no līdzdalības vērtības pārsnieguma vai vērtības samazinājuma reversēšanas.";

1.62.21. izteikt 270.punktu šādā redakcijā:

"270. Kontu grupā "8240 Izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma" uzskaita izdevumus, kas rodas, veicot ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes, un no līdzdalības vērtības samazinājuma.";

1.62.22. izteikt 275., 276. un 277.punktu šādā redakcijā:

"275. Kontu grupas "8400 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās vērtības" kontos "8410 Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām" un "8420 Izdevumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām" uzskaita iestādes ieņēmumus un izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām materiālām un nemateriālām vērtībām.

276. Kontā "8411 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm" uzskaita ieņēmumus no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm, budžeta nefinansētām iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām viena institucionālā sektora ietvaros.

277. Kontā "8412 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm" uzskaita ieņēmumus no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp nozares ministrijas vai pašvaldības padotībā esošajām iestādēm.";

1.62.23. papildināt 278. un 279.punktu aiz vārda "saņemšanas" ar vārdiem "un nodošanas";

1.62.24. izteikt 280. un 281.punktu šādā redakcijā:

"280. Kontā "8421 Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm" uzskaita izdevumus no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm, budžeta nefinansētām iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām viena institucionālā sektora ietvaros.

281. Kontā "8422 Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm" uzskaita izdevumus no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp nozares ministrijas vai pašvaldības padotībā esošajām iestādēm.";

1.62.25. papildināt 282. un 283.punktu aiz vārda "vērtību" ar vārdiem "saņemšanas un";

1.62.26. izteikt 285.punktu šādā redakcijā:

"285. Kontu grupu "8510 Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas" lieto, uzskaitot ieņēmumus no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas.";

1.62.27. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 285.1 punktu šādā redakcijā:

"285.1 Kontu grupu "8610 No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība" lieto, uzskaitot norakstītos, likvidētos un atsavinātos (izņemot bez atlīdzības nodotos un kapitālsabiedrībā ieguldītos) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus.";

1.62.28. izteikt 286.punktu šādā redakcijā:

"286. Kontā "8520 Ieņēmumi no krājumu pārdošanas" uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pārdodot krājumus, ja iegūtos līdzekļus nav paredzēts ieskaitīt valsts budžetā, un kontā "8620 Izdevumi no krājumu pārdošanas" uzskaita izdevumus, kurus atzīst, izslēdzot no uzskaites atsavinātos krājumus.";

1.62.29. aizstāt 291.punktā vārdu "Kontā" ar vārdiem "Kontu grupā";

1.62.30. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 295.1 punktu šādā redakcijā:

"295.1 Kontā "8593 Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma reversēšanas" uzskaita ieņēmumus no ilgtermiņa ieguldījumu (izņemot ilgtermiņa finanšu ieguldījumus) vērtības samazinājuma reversēšanas.";

1.62.31. papildināt 299.punktu aiz vārdiem "operatīvās nomas" ar vārdiem "un patapinājuma";

1.62.32. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 299.1 punktu šādā redakcijā:

"299.1 Zembilances kontā "Iespējamie aktīvi" norāda budžeta iestādes iespējamos aktīvus, kas var rasties pagātnes notikumu rezultātā un kura pastāvēšana apstiprināsies tikai pēc viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde nevar kontrolēt. Iespējamos aktīvus atzīst, ja pastāv varbūtība ekonomisko labumu un pakalpojumu potenciāla palielinājumam iestādē. Pēc šo apstākļu apstiprināšanās un aktīva vērtības ticamas novērtēšanas aktīvu un ar to saistītos ieņēmumus norāda iestādes bilancē, samazinot zembilancē norādīto iespējamo aktīvu vērtību.";

1.62.33. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 302.1 punktu šādā redakcijā:

"302.1 Zembilances kontā "Citi zembilances aktīvi" norāda pārējos iepriekš neklasificētos iespējamos aktīvus.";

1.62.34. aizstāt 303.punktā vārdu "darbu" ar vārdu "darījumu";

1.62.35. izteikt 304.punktu šādā redakcijā:

"304. Zembilances kontā "Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem" norāda nākotnes saistību summu par noslēgtajiem līgumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu neizpildīto darījumu apjomā bilances datumā (izņemot nākotnes saistību summu par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem)."

1.62.36. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 304.1, 304.2, 304.3, 304.4 un 304.5 punktu šādā redakcijā:

"304.1 Zembilances kontā "Zemes, ēku un būvju iegāde un izveidošana" uzskaita iestādes nākotnes saistības un maksājumus saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par zemes, ēku un būvju iegādi un izveidošanu. Iespējamās saistības un maksājumus norāda neizpildīto darījumu apjomā bilances datumā.

304.2 Zembilances kontā "Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu iegāde un izveidošana" uzskaita iestādes nākotnes saistības un maksājumus saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, izņemot zemes iegādi, ēku un būvju izveidošanu. Iespējamās saistības un maksājumus norāda neizpildīto darījumu apjomā bilances datumā.

304.3 Zembilances kontā "Speciālā militārā inventāra iegāde un izveidošana" uzskaita iestādes nākotnes saistības un maksājumus saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu. Iespējamās saistības un maksājumus norāda neizpildīto darījumu apjomā bilances datumā.

304.4 Zembilances kontā "Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu" norāda nākotnes saistību summu par noslēgtajiem neatceļamajiem līgumiem par preču un pakalpojumu iegādi. Nākotnes saistības un maksājumus norāda bilances datumā iespējamo maksājumu apjomā, kas rastos, ja līgumi tiktu lauzti.

304.5 Zembilances kontā "Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini" uzskaita iestādes saņemtos avansa un priekšapmaksu rēķinus bilances datumā.";

1.62.37. izteikt 305.punktu šādā redakcijā:

"305. Zembilances kontā "Nākotnes nomas maksājumi" norāda iestādes nākotnes minimālo nomas maksājumu kopsummu bilances datumā, kura būtu jāsamaksā par neatceļamām nomām, ja nomas līgumi tiktu lauzti.";

1.62.38. svītrot 308.punktu;

1.62.39. papildināt grāmatvedības kontu aprakstu ar 309. un 310.punktu šādā redakcijā:

"309. Zembilances kontā "Izsniegtie galvojumi" norāda iespējamo saistību summu bilances datumā, kura būtu jāmaksā par galvoto aizņēmumu, ja galvojuma ņēmējs to neatmaksātu.

310. Zembilances kontā "Citas zembilances saistības" norāda pārējās iepriekš neklasificētās iespējamās saistības."

1.63. papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486

Nolietojuma normas

I. Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai

Kategorijas, grupas un apakšgrupas numurs

Kategorijas, grupas un apakšgrupas nosaukums

Lietderīgās lietošanas laiks (gadi)

Nolietojuma norma (% gadā)

1. Ēkas un būves    
1.1. Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas    
1.1.1. Monolītās ēkas ar dzelzsbetona vai betona karkasu

150

0,67

1.1.2. Mūra ēkas

100

1

1.1.3. Koka guļbūves

50

2

1.1.4. Saliekamu koka vai metāla paneļu ēkas, koka stāvbūves

30

3,33

1.1.5. Vieglas konstrukcijas ēkas un pārējās ēkas

15

6,67

1.2. Transporta būves    
1.2.1. Metāla, dzelzsbetona, akmens tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi

100

1

1.2.2. Ostas, kuģojamie kanāli un piestātnes

50

2

1.2.3. Dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļi

30

3,33

1.2.4. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar asfaltbetona vai citu melno segumu, cementbetona segumu vai bruģi, koka tilti

20

5

1.2.5. Ielu klātnes konstrukcijas, lidlauku skrejceļi, meža ceļi, dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļu aprīkojums

15

6,67

1.2.6. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar grants vai šķembu segumu, autoceļu un ielu aprīkojums

10

10

1.3. Inženierbūves (izņemot transporta būves)    
1.3.1. Ūdens uzkrāšanas būves un meliorācijas sistēmas

50

2

1.3.2. Sakaru un elektropārvades līnijas, naftas un gāzes cauruļvadi, ūdensnotekas, novadgrāvji, apūdeņošanas spiedvadi

30

3,33

1.3.3. Ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu būves un cauruļvadi, kontūrgrāvji un susinātājgrāvji

20

5

1.3.4. Sporta, atpūtas būves, citas būves un celtnes

15

6,67

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas    
2.1. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

10

10

2.2. Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums

5

20

3. Pārējie pamatlīdzekļi    
3.1. Transportlīdzekļi    
3.1.1. Ūdens transportlīdzekļi, dzelzceļa vilces iekārtas, dzelzceļa un tramvaju ritošais sastāvs

20

5

3.1.2. Gaisa transportlīdzekļi

15

6,67

3.1.3. Autobusi, trolejbusi, kravas automobiļi, vieglie automobiļi un citi transportlīdzekļi

10

10

3.2. Datortehnika, sakaru un biroja tehnika

5

20

3.3. Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi

10

10

II. Pamatlīdzekļu kategoriju, grupu un apakšgrupu apraksts

1. Kategorija "Ēkas un būves" - dzīvojamās, nedzīvojamās ēkas, transporta un inženierbūves:

1.1. grupa "Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas" - dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas:

1.1.1. apakšgrupa "Monolītās ēkas ar dzelzsbetona vai betona karkasu" - dzelzsbetona vai metāla karkasa ēkas ar akmens materiālu pildkarkasu;

1.1.2. apakšgrupa "Mūra ēkas" - mūra ēkas ar mūra vai betona pamatiem, mūra (ķieģeļu), lielbloku, lielpaneļu, piekārto ārsienu konstrukciju, izdedžu betona, atvieglota tipa ķieģeļu vai bloku sienām, dzelzsbetona, ķieģeļu vai jauktiem (koka un dzelzsbetona) pārsegumiem un dzelzsbetona un (vai) ķieģeļu velvēm metāla sijās;

1.1.3. apakšgrupa "Koka guļbūves" - koka guļbūves ar akmensbetona lentveida pamatiem, apaļkoku, brusu vai jaukta tipa (ķieģeļu un koka) sienām un koka pārsegumiem;

1.1.4. apakšgrupa "Saliekamu koka vai metāla paneļu ēkas, koka stāvbūves" - saliekamu metāla vai koka paneļu ēkas un koka stāvbūves ar lentveida vai stabu veida mūra, betona vai koka pamatiem, koka vairoga vai metāla sienām un koka vai metāla pārsegumiem;

1.1.5. apakšgrupa "Vieglas konstrukcijas ēkas un pārējās ēkas" - vieglas konstrukcijas koka, metāla vai plastikāta ēkas, pagaidu ēkas un pārējās iepriekš neklasificētās ēkas;

1.2. grupa "Transporta būves" - transporta būves:

1.2.1. apakšgrupa "Metāla, dzelzsbetona, akmens tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi" - metāla, dzelzsbetona un akmens tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu konstrukcijas;

1.2.2. apakšgrupa "Ostas, kuģojamie kanāli un piestātnes" - ostu būvju, piestātņu, molu konstrukcijas un kuģošanas kanāli;

1.2.3. apakšgrupa "Dzelzceļa un pilsētas sliežu ceļi" - dzelzceļa un pilsētas sliežu ceļu konstrukcijas (arī zemes klātne), izņemot dzelzceļa aprīkojumu;

1.2.4. apakšgrupa "Autoceļu klātnes konstrukcijas ar asfaltbetona vai citu melno segumu, cementbetona segumu vai bruģi, koka tilti" - autoceļu klātnes, autoceļu asfaltbetona segums vai cits melnais segums, cementbetona segums vai bruģis, autotransporta stāvvietas, gājēju ietves, koka tiltu konstrukcijas;

1.2.5. apakšgrupa "Ielu klātnes konstrukcijas, lidlauku skrejceļi, meža ceļi, dzelzceļa un pilsētas sliežu ceļu aprīkojums" - visu segumu veidu (piemēram, asfaltbetona, grants) ielu konstrukcijas (arī zemes klātne), lidlauku skrejceļu konstrukcijas (arī zemes klātne), lidlauku aprīkojums, meža ceļi mežsaimniecības vajadzībām, dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļu aprīkojums, izņemot ielu aprīkojumu un sliežu ceļu tehnoloģiskās iekārtas;

1.2.6. apakšgrupa "Autoceļu klātnes konstrukcijas ar grants vai šķembu segumu, autoceļu un ielu aprīkojums" - autoceļu klātnes, autoceļu grants vai šķembu segums, autotransporta pieturas, gājēju ietves, autoceļu un ielu aprīkojums (piemēram, ceļa zīmes, signālstabiņi, barjeras, satiksmi regulējošas ierīces);

1.3. grupa "Inženierbūves (izņemot transporta būves)" - visu veidu inženierbūves, izņemot transporta būves:

1.3.1. apakšgrupa "Ūdens uzkrāšanas būves un meliorācijas sistēmas" - dambji, aizsprosti, citas ūdens uzkrāšanas būves un to konstrukcijas, māla un plastmasas drenu sistēmas, pārgāznes, straujtekas, zemtekas, hidrometriskās posteņu būves, liela diametra kolektori, caurtekas, nosusināšanas (polderu) un stacionārās apūdeņošanas sūkņu stacijas, aizsargdambji un apūdeņošanas kanāli;

1.3.2. apakšgrupa "Sakaru un elektropārvades līnijas, naftas un gāzes cauruļvadi, ūdensnotekas, novadgrāvji un apūdeņošanas spiedvadi" - elektrokabeļi un sakaru kabeļi un to palīgbūves (piemēram, transformatoru stacijas un apakšstacijas, telegrāfa stabi), maģistrālās sakaru līnijas, releju sistēmas, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas torņi un antenas, telekomunikāciju masti un radiosakaru infrastruktūra, naftas produktu, gāzes, ķīmisko un citu produktu cauruļvadi, ūdensnotekas, novadgrāvji, apūdeņošanas spiedvadi un to konstrukcijas;

1.3.3. apakšgrupa "Ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklu, notekūdeņu būves un cauruļvadi, kontūrgrāvji un susinātājgrāvji" - ūdensvadu, kanalizācijas un siltumtrašu sūkņu stacijas, tvertnes, rezervuāri, akas, kameras, strūklakas, cauruļvadi ūdens pārvadīšanai, karstā ūdens, tvaika vai saspiestā gaisa cauruļvadi, kanalizācijas tīkli, notekūdeņu kolektori un notekūdeņu attīrīšanas būves un to konstrukcijas, kontūrgrāvji un susinātājgrāvji;

1.3.4. apakšgrupa "Sporta, atpūtas būves, citas būves un celtnes" - brīvdabas sporta laukumi, brīvdabas estrādes un citas sporta un atpūtas būves, (izņemot slēgta tipa sporta un atpūtas ēkas), kā arī pārējās iepriekš neklasificētās inženierbūves.

2. Kategorija "Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas" - tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas:

2.1. grupa "Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas" - tehnoloģiskās iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas, kā arī citas iekārtas un mašīnas;

2.2. grupa "Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums"- instrumenti, tehnoloģisko iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums.

3. Kategorija "Pārējie pamatlīdzekļi" - pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi:

3.1. grupa "Transportlīdzekļi" - transportlīdzekļi kravas vai cilvēku pārvadāšanai:

3.1.1. apakšgrupa "Ūdens transportlīdzekļi, dzelzceļa vilces iekārtas, dzelzceļa un tramvaju ritošais sastāvs" - jūras un upju kravas vai pasažieru kuģi, prāmji, speciālas nozīmes ūdens transportlīdzekļi (izņemot mazizmēra kuģošanas līdzekļus), visu veidu dzelzceļa vilces iekārtas un visu veidu dzelzceļa un tramvaja ritošais sastāvs;

3.1.2. apakšgrupa "Gaisa transportlīdzekļi" - lidmašīnas, helikopteri, paraplāni un citi gaisa transportlīdzekļi;

3.1.3. apakšgrupa "Autobusi, trolejbusi, kravas automobiļi, vieglie automobiļi un citi transportlīdzekļi" - autobusi, trolejbusi, kravas automobiļi, kravas piekabes, vieglie automobiļi, vieglo automobiļu piekabes un citi iepriekš neklasificētie transportlīdzekļi;

3.2. grupa "Datortehnika, sakaru un biroja tehnika" - datori un to aprīkojums, sakaru tehnika, iekšējie sakaru tīkli un pārējā biroja tehnika;

3.3. grupa "Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi" - mēbeles un cits biroja aprīkojums, izņemot ēku ventilācijas, apkures un elektroapgādes iekārtas, un pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumus Nr. 440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 100.nr.; 2007, 197.nr.).

3. Budžeta iestādes šo noteikumu 1.61.23.apakšpunktā minētās kontu plāna shēmas sadaļas "Zembilance" kodus ievieš līdz 2012.gada 31.decembrim.

4. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.01.2012