Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 32.punktu šādā redakcijā:

"32) autonomais ražotājs - komersants, energoapgādes komersants vai fiziskā persona, kas ražo elektroenerģiju vai siltumenerģiju nolūkā patērēt to pašas vajadzībām vai lokālās siltumapgādes vajadzībām;".

2. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus "licenci izsniedz" ar vārdiem "licencēšanu veic".

3. Papildināt 19.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana saskaņojama ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem."

4. 72.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "iegūst tiesības sniegt" ar vārdiem "nodrošina un sniedz";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā minētā drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu un sniegšanu Ekonomikas ministrija reizi gadā līdz kārtējā gada 1.jūnijam izsludina atklātus konkursus."

5. 72.1 pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus un skaitli "šā likuma pārejas noteikumu 23.punktā" ar vārdiem "šajā likumā";

aizstāt 2.punktā vārdu "sniegt" ar vārdu "administrēt".

6. Izteikt 72.3 panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Valsts naftas produktu rezervju apmēru, kā arī valsts nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 73.pantu pēc vārdiem "energoapgādes komersanti" ar vārdiem "komersanti, kuri nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu".

8. Izteikt 88.panta tekstu šādā redakcijā:

"Enerģijas lietotāju tiesību un interešu aizsardzību veic un strīdus izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā."

9. Pārejas noteikumos:

aizstāt 22.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 1.septembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 1.jūlijam";

izslēgt 23.punkta otrajā teikumā vārdu "iepirkuma";

aizstāt 23.punkta otrajā teikumā vārdus "minēto tiesību ieguves veidu" ar vārdiem "minētā pakalpojuma nodrošināšanu un sniegšanu";

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Drošības rezervju pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šā likuma 72.panta otrajā daļā minēto atklāto konkursu rezultātiem komersanti sāk nodrošināt ne vēlāk kā no 2011.gada 1.jūlija."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 17.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 4.martā

18.03.2011