Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā

Izdarīt Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 135.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) starpniekinstitūcija - tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona Latvijā, kura ir atbildīga par grantu shēmas vai programmas īstenošanu un kuras projekta izklāstu un projekta iesniegumu par grantu shēmas vai programmas īstenošanu ir apstiprinājušas Šveices kompetentās iestādes vai Stipendiju fonda gadījumā - Šveices Universitāšu rektoru konference (CRUS);";

izslēgt 15.punktu;

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16) Stipendiju fonda dalībtiesīgā institūcija - augstskola, ja tā īsteno vismaz vienu doktorantūras studiju programmu, vai Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, ja tai ir darba tiesiskās attiecības ar vismaz vienu jauno zinātnieku;";

izslēgt 17.punktu.

2. Izslēgt 5.panta 8.punktu.

3. Izslēgt 11.panta 3.punktu.

4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Stipendiju fonds

(1) Stipendiju fonds ir sadarbības programmas īpašā atbalsta forma, kuras ietvaros finansē Latvijas dalībtiesīgo institūciju doktorantūras studentu vai jauno zinātnieku pētniecības darbu Šveicē un šajā pētniecības darbā iesaistītā akadēmiskā personāla vai zinātnieku īstermiņa vizītes Šveicē un Latvijā. Stipendiju fonda aktivitātes īsteno Stipendiju fonda starpniekinstitūcija sadarbībā ar Stipendiju fonda koordinējošo iestādi.

(2) Vadošā iestāde, lai nodrošinātu Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu, slēdz līgumu ar Šveices kompetento iestādi.

(3) Līgumā par Stipendiju fondu:

1) norāda Stipendiju fonda starpniekinstitūciju un Stipendiju fonda koordinējošo iestādi Latvijā;

2) nosaka Stipendiju fonda mērķi, finansējuma apmēru un sadalījumu, maksājumu veikšanas kārtību, līgumslēdzēju pušu pienākumus, tiesības un atbildību, Stipendiju fonda vispārējos īstenošanas noteikumus un specifiskos īstenošanas noteikumus Latvijā.

(4) Pēc līguma par Stipendiju fondu noslēgšanas Stipendiju fonda koordinējošā iestāde Latvijā slēdz atsevišķu vienošanos ar Stipendiju fonda starpniekinstitūciju par sadarbību Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanā.

(5) Atklātus Stipendiju fonda iesniegumu konkursus izsludina un lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu un Stipendiju fonda finansējuma piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu pieņem Stipendiju fonda starpniekinstitūcija."

5. 24.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesnieguma";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesniegums" un vārdus "vai Stipendiju fonda koordinējošā iestāde";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesnieguma iesniedzēja".

6. 25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesnieguma iesniedzējam";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apakšprojekta iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar sava apakšprojekta vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesnieguma iesniedzējam" un vārdus "vai Stipendiju fonda iesniegumu".

7. 26.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesnieguma";

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus "vai Stipendiju fonda finansējuma saņēmējs";

izslēgt otrās daļas 5.punktā vārdus "vai Stipendiju fonda";

izslēgt trešajā daļā vārdus un skaitli "vai šā likuma 19.panta piektajā daļā minētais lēmums";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai Stipendiju fonda iesniegumu".

8. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets apstiprina starpniekinstitūcijas izstrādātos šā likuma 11.panta 2.punktā minētos atklāta konkursa nolikumus atbilstoši apstiprinātajā grantu shēmā noteiktajiem atklāto konkursu izsludināšanas termiņiem."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 10.februārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 23.februārī

24.02.2011