Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.40

Rīgā 2011.gada 16.februārī (prot. Nr.4, 8.p.)

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 20.februāra lēmuma Nr.52 atcelšanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija), pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Komisija konstatē un secina:

1. Šobrīd spēkā esošie akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, (turpmāk - AS "Latvenergo") elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem (turpmāk - diferencētie tarifi) ir noteikti ar Komisijas 2008.gada 20.februāra lēmumu Nr.52 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem" (turpmāk - Lēmums Nr.52, Latvijas Vēstnesis, 2008, 31.nr.).

2. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 33.panta trešajai daļai un Komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumam Nr.596 (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207.nr.) AS "Latvenergo" ir tiesīga no 2009.gada 1.janvāra noteikt diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem.

3. Ar Komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 apstiprinātās Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas saistītajiem lietotājiem (turpmāk - Metodika) 29.punkts paredz kārtību, kādā tirgotājs nosaka elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem (turpmāk - diferencētie tarifi). Minētā tiesību norma paredz, ka tirgotājam ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tarifu spēkā stāšanās jāpublicē diferencētie tarifi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienlaikus jāiesniedz Komisijai pamatojums jauniem diferencētajiem tarifiem un informācija par iepriekšējā perioda faktiskajām izmaksām un jaunu diferencēto tarifu prognozētajiem datiem, kā arī salīdzinājuma tabulas, kurās parādītas saistīto lietotāju struktūras izmaiņas, un citi dokumenti, kuri pamato jauno diferencēto tarifu nepieciešamību (Metodikas 29.1.punkts). Komisija 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas izvērtē iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un tarifu ekonomisko pamatojumu (Metodikas 29.2.punkts). Ja Komisija minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par iesniegto diferencēto tarifu neatbilstību Metodikai un tarifu neatbilstību ekonomiski pamatotām izmaksām, tad diferencētie tarifi stājas spēkā tirgotāja noteiktajā laikā (Metodikas 29.3.punkts).

4. AS "Latvenergo" 2011.gada 27.janvārī publicēja laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 15.nr.) diferencētos tarifus, kā to spēkā stāšanās datumu norādot 2011.gada 1.aprīli. Vienlaikus 2011.gada 27.janvārī ar iesniegumu Nr.01VL00-19/775 AS "Latvenergo" iesniedza Komisijai minētos tarifus un tos pamatojošos dokumentus un informāciju.

5. Komisija, izvērtējot AS "Latvenergo" iesniegtos diferencētos tarifus, nekonstatēja to neatbilstību Metodikai vai tarifu neatbilstību ekonomiski pamatotām izmaksām. Līdz ar to, ievērojot Metodikas 29.3.punktā noteikto tiesisko regulējumu, AS "Latvenergo" noteiktie diferencētie tarifi stāsies spēkā 2011.gada 1.aprīlī.

6. Administratīvā procesa likuma 70.panta trešā daļa paredz, ka administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

7. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā noteiktajam valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart (10.panta septītā daļa).

8. Ņemot vērā jauno diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem noteikšanas kārtību gadījumā, kad tirgotājs pats ir tiesīgs noteikt šādus tarifus, un lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, piemērojot diferencētos tarifus, Komisijas ieskatā, ir būtiski savlaicīgi informēt elektroenerģijas lietotājus (saistītos lietotājus), ka no 2011.gada 1.aprīļa spēkā stājas AS "Latvenergo" noteiktie diferencētie tarifi. Līdz ar to administratīvais akts, ar kuru no 2011.gada 1.aprīļa tiek atcelts Lēmums Nr.52, ir nepieciešams un piemērots mērķa - nodrošināt diferencēto tarifu vienotu un nepārprotamu piemērošanu - sasniegšanai.

Saskaņā ar Metodikas 29.punktu un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 33.panta trešo daļu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 57.pantu, 65.panta ceturto daļu, 66.pantu un 70.panta trešo daļu

padome nolemj:

atcelt Komisijas 2008.gada 20.februāra lēmumu Nr.52 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 31.nr.) no 2011.gada 1.aprīļa.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. I.Zariņš

16.02.2011