Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1237

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 73.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 36.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 126., 197.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.3.4.apakšpunktā vārdus "Beramkravu drošas prakses kodeksa (turpmāk - BC kodekss) B pielikumā" ar vārdiem "Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (turpmāk - IMSBC kodekss) B grupā";

1.2. aizstāt 3.4.apakšpunktā vārdus "lai saņemtu un nodotu tālāk informāciju, kas paziņota" ar vārdiem "lai tā pildītu uzdevumus, kas tai noteikti";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4.1 kravas nosūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kura ar kravas pārvadātāju ir noslēgusi līgumu par bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu vai kuras vārdā ir noslēgts šis līgums;";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.9. un 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. SSN sistēma - kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma atbilstoši normatīvajiem aktiem par kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu;

3.10. regulāra satiksme - kuģa reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp divām vai vairākām tām pašām ostām vai nu saskaņā ar publicētu grafiku, vai ar tik regulāriem un biežiem reisiem, kas veido atpazīstamus un sistemātiskus reisu kopumus.";

1.5. izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Ja nav noteikts citādi, šie noteikumi neattiecas uz:";

1.6. aizstāt 4.3.apakšpunktā skaitli "5000" ar skaitli "1000";

1.7. svītrot 5.punktu;

1.8. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Bīstamu vai piesārņojošu kravu nedrīkst nodot vai pieņemt pārvadāšanai ar kuģi (neatkarīgi no tā lieluma), ja kuģa operators, aģents vai kapteinis, pirms krava ir iekrauta kuģī, nav saņēmis kravas nosūtītāja deklarāciju, kurā sniegta šāda informācija:

6.1. šo noteikumu pielikuma 2.punktā minētā informācija;

6.2. attiecībā uz MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām vielām - vielas drošības datu lapa (Material Safety Data Sheet) (turpmāk - MSDS), kurā norādītas produktu fizikālās un ķīmiskās īpašības, tajā skaitā, ja piemērojams, viskozitāte, kas ir izteikta cSt 50 °C, blīvums 15 °C, kā arī citi rādītāji, kas ir iekļauti MSDS saskaņā ar Starptautiskās Jūras organizācijas (turpmāk - IMO) rezolūciju MSC.286(86) "Rekomendācijas par vielas drošības datu lapu (MSDS) MARPOL konvencijas I pielikuma kravām un degvielu";

6.3. kravas nosūtītāja vai citas personas, vai organizācijas tālruņu numuri ārkārtas gadījumiem, pa kuriem sniedz informāciju par produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un par pasākumiem, kas jāveic ārkārtas gadījumos.";

1.9. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja kuģis, kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, nāk no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un vēlas ienākt Latvijas ostā vai noenkuroties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, uz tā atrodas šo noteikumu 6.punktā minētā deklarācija.";

1.10. svītrot 7.punktā vārdus "(jebkura persona, kura ar pārvadātāju ir noslēgusi līgumu par kravas pārvadāšanu vai kuras vārdā (vai kuras labā) ir noslēgts šāds līgums)";

1.11. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pēc attiecīgo kompetento institūciju pieprasījuma kuģa kapteinis vai operators, vai ar kuģi pārvadāto bīstamo vai piesārņojošo kravu īpašnieks nosūta šo noteikumu 6.punktā minēto deklarāciju.";

1.12. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja kuģis (neatkarīgi no tā lieluma), kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, atstāj Latvijas ostu vai enkurvietu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, kuģa operatoram, aģentam vai kapteinim ir pienākums ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī paziņot attiecīgās vai tuvākās ostas kapteinim un Jūras spēku flotiles Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) (turpmāk - koordinācijas centrs) šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju.";

1.13. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja kuģis (neatkarīgi no tā lieluma), kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, nāk no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un vēlas ienākt Latvijas ostā vai noenkuroties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, kuģa operatoram, aģentam vai kapteinim ir pienākums ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī no iekraušanas ostas vai brīdī, kad galamērķa osta vai enkurvieta ir kļuvusi zināma (ja tā nav bijusi zināma kuģa atiešanas brīdī), paziņot ostas kapteinim un koordinācijas centram šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju.";

1.14. svītrot 10.punktu;

1.15. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju kuģa operators, aģents vai kapteinis paziņo ostas kapteinim un koordinācijas centram, iesniedzot to nacionālajā SSN sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu.";

1.16. izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. ir iespējams, izmantojot SSN sistēmu, nekavējoties pēc pieprasījuma un, ja tas nepieciešams kuģošanas drošībai vai jūras satiksmes drošībai, vai vides aizsardzībai, nosūtīt citas Eiropas Savienības valsts kompetentajai institūcijai informāciju par kuģi un uz tā esošām bīstamām vai piesārņojošām kravām.";

1.17. izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja tiek nodrošināta regulāra satiksme starp Latvijas ostām, ostu pārvaldes pēc saskaņošanas ar koordinācijas centru var atbrīvot atsevišķus kuģus no šo noteikumu 8. un 9.punktā minētā pienākuma paziņot attiecīgo informāciju, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

14.1. kuģošanas komercsabiedrība, kas nodrošina minēto regulāro satiksmi, izveido un atjauno kuģu sarakstu un nosūta to attiecīgajam ostas kapteinim un koordinācijas centram;

14.2. par katru veikto reisu ostas kapteinim un koordinācijas centram tūlīt pēc pieprasījuma saņemšanas 24 stundas diennaktī ir elektroniski pieejama šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minētā informācija;

14.3. kuģošanas komercsabiedrība, kas nodrošina minēto regulāro satiksmi, ar jebkādiem pieejamiem saziņas līdzekļiem ziņo ostas kapteinim par jebkuru novirzi no kuģa paredzētā pienākšanas laika ostā, ja šī novirze ir trīs stundas un vairāk;

14.4. paredzēts, ka ar attiecīgo kuģi regulārā satiksme tiks nodrošināta vismaz vienu mēnesi;

14.5. attiecīgā kuģa atsevišķu reisu ilgums regulārās satiksmes ietvaros nepārsniedz 12 stundas.

15. Ja tiek nodrošināta starptautiska regulāra satiksme starp Latvijas ostu un vienu vai vairākām Eiropas Savienības valstu ostām vai ostām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, ostu pārvaldes pēc saskaņošanas ar koordinācijas centru un iesaistīto Eiropas Savienības valstu ostām var atbrīvot attiecīgos starptautiskās regulārās satiksmes nodrošinātājus no šo noteikumu 8. un 9.punktā minētā pienākuma paziņot attiecīgo informāciju, ja tiek izpildīti šo noteikumu 14.punktā minētie nosacījumi.";

1.18. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.";

1.19. svītrot pielikuma 1.punktu;

1.20. izteikt pielikuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. bīstamības klase vai kategorija saskaņā ar IMDG, IBC, IGC un IMSBC kodeksu un - attiecīgajos gadījumos - kuģa klase, kas nepieciešama Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem (turpmāk - INF kodekss) minētajām kravām saskaņā ar SOLAS konvencijas noteikumu VII/14.2, šādu kravu daudzums un transporta vienību identifikācijas numurs, ja kravas pārvadā kravas transporta vienībās (izņemot cisternas);";

1.21. aizstāt pielikuma 4.2.apakšpunktā vārdus "IMO bīstamības klase vai kategorija saskaņā ar IMDG, IBC un IGC kodeksu un" ar vārdiem "bīstamības klase vai kategorija saskaņā ar IMDG, IBC, IGC un IMSBC kodeksu un".

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis

01.01.2011
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.