Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta instrukcija Nr.15

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 13.§)
Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtība
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Instrukcija nosaka Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtību.

2. Eiropas Savienības dokumenti šās instrukcijas izpratnē ir visi Eiropas Komisijas vai Eiropadomes, Eiropas Savienības Ministru padomes (turpmāk – Ministru padome), Ministru padomes darba grupu vai komiteju darba dokumenti, tai skaitā dokumenti, kurus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem tulko visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

3. Atbildīgā iestāde šās instrukcijas izpratnē ir valsts pārvaldes iestāde, kura atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums" 2.4.apakšpunktam ir atbildīga par Eiropas Komisijas un Ministru padomes darba grupām vai komitejām, kā arī par Eiropas Savienības politikas dokumentiem, tiesību aktu projektiem vai citiem līdzīgiem jautājumiem.

4. Atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei izvērtē Eiropas Savienības dokumentu vai to projektu tulkojumus un saskaņo tos ar Vecāko amatpersonu sanāksmē noteiktajām līdzatbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām, kā arī ierosina konstatēto būtisko kļūdu labošanu un uzrauga labošanas procesu Eiropas Savienības institūcijās, līdz attiecīgais ierosinājums tiek ņemts vērā vai noraidīts.

5. Atbildīgā iestāde atbilstoši šās instrukcijas pielikumam sagatavo ierosinājumus Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumam.

6. Par būtisku uzskata tādu satura, valodas, terminoloģijas vai faktu kļūdu, kas ietekmē dokumenta piemērošanu, interpretāciju un ieviešanu.

7. Ja būtisku kļūdu konstatē Eiropas Savienības dokumenta projekta tulkojumā, atbildīgā iestāde sagatavo ierosinājumu tulkojuma labojumam un iesniedz Ministru padomes Ģenerālsekretariātā vai Eiropas Komisijas atbildīgajā dienestā. Atbildīgā iestāde ir tiesīga lūgt Valsts valodas centra (turpmāk – centrs) atzinumu par ierosinājumu. Centrs vienojas ar atbildīgo iestādi par atzinuma sniegšanas termiņu, ņemot vērā katru atsevišķo gadījumu. Sniegtajam atzinumam ir ieteikuma raksturs.

8. Ja būtisku kļūdu konstatē jau pieņemta Eiropas Savienības dokumenta tulkojumā, atbildīgā iestāde sagatavo ierosinājumu tulkojuma labojumam un pēc saskaņošanas ar centru nosūta Ārlietu ministrijai. Centrs vienojas ar atbildīgo iestādi par atzinuma sniegšanas termiņu, ņemot vērā katru atsevišķo gadījumu. Ārlietu ministrija tulkojuma labojuma priekšlikumu iesniedz Ministru padomes Ģenerālsekretariātā vai Eiropas Komisijas atbildīgajā dienestā.

9. Lai ierosinājumu tulkojuma labojumam saskaņotu ar centru, atbildīgā iestāde nosūta pieprasījumu un pilnu sākotnējo dokumenta tekstu latviešu valodā un vismaz divās citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās uz centra e-pasta adresi (info@vvc.gov.lv), kas norādīta centra mājaslapā internetā (http://www.vvc.gov.lv), un norāda izpildes termiņu un atbildīgo amatpersonu.

10. Izvērtējot Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu kvalitāti, atbildīgās iestādes eksperti izmanto centra terminu datubāzi (http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/index.html).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra instrukcijai Nr.15
Ierosinājumi Eiropas Savienības dokumenta tulkojumā konstatēto būtisko kļūdu labojumam

Nr.p.k.

Vieta tekstā1

Labojamais teksts2

Ierosinātais labojums

Pamatojums, piezīmes3

              
              
              
              
              

Piezīmes.

1. Norāda precīzu labojamā teksta atrašanās vietu, piemēram, XX pielikuma Y sadaļas Z punkts vai lappuse elektroniskā teksta pēdējā versijā, vai elektroniskā dokumenta numurs.

2. Citē visu punktu vai teikumu (veselu teksta vienību), arī ja faktiskais grozījums attiecas tikai uz konkrētu vārdu vai vārdkopu.

3. Norāda ierosinātā grozījuma iemeslus un, ja nepieciešams, saistību ar citiem tiesību aktiem (primārie, sekundārie tiesību akti).

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
24.09.2010