Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.842

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 36.§)
Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šādu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību:

1.1. periodiskais informatīvais paziņojums;

1.2. paziņojums par pircēja profilu;

1.3. paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;

1.4. paziņojums par līgumu;

1.5. vienkāršots paziņojums par līgumu;

1.6. paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;

1.7. paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;

1.8. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;

1.9. paziņojums par metu konkursu;

1.10. paziņojums par metu konkursa rezultātiem.

2. Paziņojuma sagatavošana ietver arī paziņojuma uzglabāšanu, apstiprināšanu, iesniegšanu publicēšanai un publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā.

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā sagatavo elektroniska dokumenta formā, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja nodrošināto personalizēto vidi un ievērojot minētās sistēmas lietošanas nosacījumus.

II. Periodiskais informatīvais paziņojums

4. Periodiskajā informatīvajā paziņojumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekļauj šādu informāciju:

4.1. norāde par to, vai attiecīgais paziņojums vienlaikus ir arī dalības uzaicinājums;

4.2. norāde par to, vai attiecīgā paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus;

4.3. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, pircēja profila adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds;

4.4. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūru;

4.5. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt nepieciešamos iepirkuma procedūras dokumentus (tajā skaitā dinamiskās iepirkumu sistēmas dokumentus) un kurā jāiesniedz piedāvājumi, pieteikumi un ieinteresētības apliecinājumi, ja attiecīgais paziņojums vienlaikus ir arī dalības uzaicinājums vai tā mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus;

4.6. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma;

4.7. iepirkuma līguma nosaukums;

4.8. iepirkuma līguma veids (būvdarbi, piegāde vai pakalpojumi), pakalpojumu līgumam – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai;

4.9. īss līguma vai iepirkuma apraksts;

4.10. iepirkumam atbilstošais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods un papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

4.11. iepirkuma procedūru uzsākšanas datums un iepirkuma līguma darbības laiks (ja zināms);

4.12. paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas robežas (norādot valūtu) (ja piemērojams);

4.13. galvenie finansiālie un maksājumu nosacījumi un (vai) atsauce uz noteikumiem, kas tos regulē (ja zināms);

4.14. norāde par to, vai uz konkrēto iepirkuma līgumu attiecināms Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu;

4.15. iepirkuma identifikācijas numurs;

4.16. norāde par iepirkuma līguma saistību ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī atsauce uz projektu un programmu;

4.17. paredzamo piegāžu vai pakalpojumu līgumu kopējā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi (ja piemērojams);

4.18. attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas datums.

5. Ja periodiskais informatīvais paziņojums vienlaikus ir arī dalības uzaicinājums vai tā mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tajā papildus iekļauj šādu informāciju, ja tā ir pieejama:

5.1. līguma veids (būvdarbu veikšana, projektēšana un būvdarbu veikšana, būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajām prasībām, pirkums, nomaksas pirkums, noma, noma ar izpirkuma tiesībām, īre, īre ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombinācija) un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta, kā arī statistisko teritoriālo vienību klasifikatora kods, pakalpojumu līgumam – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai;

5.2. norāde par to, vai tiks slēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, vai arī tiks izveidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

5.3. attiecīgajā gadījumā – plānotais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits (vispārīgo vienošanos plānots noslēgt ar vienu vai vairākiem pretendentiem un, ja piemērojams, maksimālais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits), paredzētais vispārīgās vienošanās darbības laiks un līgumcena (norādot valūtu) vai līgumcenas robežas (norādot valūtu) visā vispārīgās vienošanās darbības laikā, kā arī līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums (ja zināms);

5.4. norāde par iepirkuma sadalījumu daļās un norāde par to, vai piedāvājums iesniedzams tikai par vienu daļu, par vienu vai vairākām daļām vai par visām daļām;

5.5. īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts un, ja piemērojams, paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai līgumcenas robežas (norādot valūtu);

5.6. iespējamie papildu vai atkārtotie būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumi un papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu apraksts (tai skaitā informācija par paredzamo papildu līgumu slēgšanas laika grafiku), atkārtotiem būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem – iespējamais līguma atjaunošanas reižu skaits (ja paredzēts), atkārtotiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem (ja zināms);

5.7. informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja tādas paredzētas);

5.8. ja tas nepieciešams līguma nosacījumu sekmīgai izpildei, – prasība, lai piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;

5.9. citi nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi (ja paredzēts);

5.10. nosacījumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

5.11. minimālās prasības piegādātāju saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

5.12. minimālās prasības piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

5.13. norāde par privileģēto līgumu;

5.14. ja tiek slēgts pakalpojumu līgums, – norāde par to, vai pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem, un atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kā arī norāde par to, vai juridiskām personām jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija;

5.15. tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

5.16. piedāvājuma izvēles kritērijs (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, papildus norāda piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus norāda tikai tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā apliecināt ieinteresētību, iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas);

5.17. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu, kā arī informācija par to;

5.18. termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

5.19. ja attiecināms, norāde par to, vai dokumentus, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, izsniedz par maksu, maksas apmērs (nepārsniedzot dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus) un samaksas kārtība;

5.20. termiņš, līdz kuram iesniedzami ieinteresētības apliecinājumi, ja paziņojums vienlaikus ir arī dalības uzaicinājums;

5.21. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, ja paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus;

5.22. piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā valoda;

5.23. norāde par to, vai tas ir kārtējais iepirkums, kā arī plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai;

5.24. papildu informācija par to, vai ieinteresētajiem piegādātājiem jāinformē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ka tie ir ieinteresēti iegūt līguma slēgšanas tiesības, un vai līgums tiks noslēgts bez turpmākas dalības uzaicinājuma publicēšanas;

5.25. informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām vides aizsardzības prasībām;

5.26. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kas ir atbildīga par iesniegumu izskatīšanu;

5.27. precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem vai, ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kurā var saņemt attiecīgo informāciju.

6. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un par katru iepirkuma daļu atsevišķi norāda šo noteikumu 4.8., 4.10. un 4.11.apakšpunktā minēto informāciju. Ja paziņojums nav dalības uzaicinājums, sniedz īsu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma aprakstu un, ja zināms, norāda paredzamo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai līgumcenas robežas (norādot valūtu), kā arī norāda uz atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu vai atšķirīgu iepirkuma līguma darbības laiku (ja piemērojams).

7. Piegāžu vai pakalpojumu līgumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs periodiskajā informatīvajā paziņojumā atkārto šo noteikumu 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14. un 4.15.apakšpunktā minēto informāciju, norādot to atsevišķi par katru plānoto iepirkuma līgumu.

8. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs periodiskajā informatīvajā paziņojumā var iekļaut citu papildu informāciju.

III. Paziņojums par pircēja profilu

9. Paziņojumā par pircēja profilu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekļauj šo noteikumu 4.3., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. un 4.18.apakšpunktā minēto informāciju. Norādot šo noteikumu 4.8.apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz pakalpojumu līgumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tajā neiekļauj norādi par pakalpojumu kategorijas numuru atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai.

10. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par pircēja profilu atkārto šo noteikumu 4.7., 4.8., 4.9. un 4.10.apakšpunktā minēto informāciju, ja paziņojums attiecas uz vairākiem plānotajiem iepirkuma līgumiem.

11. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par pircēja profilu var iekļaut citu papildu informāciju.

IV. Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

12. Paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.1., 4.3., 4.6., 4.8., 4.10., 4.15., 4.18., 5.13., 5.17., 5.26. un 5.27.apakšpunktā minētajai informācijai un, ja zināms, 5.16.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

12.1. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu informāciju par kvalifikācijas sistēmu;

12.2. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu dokumentus;

12.3. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā jāiesniedz piedāvājumi, pieteikumi vai ieinteresētības apliecinājumi;

12.4. kvalifikācijas sistēmas nosaukums;

12.5. īss būvdarbu, pakalpojumu vai preču apraksts, kas tiks iegādātas, izmantojot kvalifikācijas sistēmu;

12.6. norāde par to, vai uz konkrēto kvalifikācijas sistēmas iepirkuma līgumu attiecināms Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu;

12.7. piegādātājam noteiktie kvalifikācijas nosacījumi un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

12.8. kvalifikācijas sistēmas ilgums;

12.9. norāde par to, vai paziņojums attiecas uz kvalifikācijas sistēmas atjaunošanu, un nepieciešamās darbības, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas;

12.10. norāde par to, vai līgumi, uz ko attiecas kvalifikācijas sistēma, ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī atsauce uz attiecīgo projektu un programmu.

13. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu atkārto šo noteikumu 4.8., 4.10., 12.4., 12.5. un 12.6.apakšpunktā minēto informāciju, ja paziņojums attiecas uz vairākiem plānotajiem līgumiem.

14. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu var iekļaut citu papildu informāciju.

V. Paziņojums par līgumu

15. Paziņojumā par līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.9., 4.10., 4.14., 4.15., 4.16., 4.18., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.17., 5.18., 5.22., 5.23., 5.25., 5.26. un 5.27.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

15.1. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt nepieciešamos iepirkuma procedūras dokumentus (tajā skaitā dinamiskās iepirkumu sistēmas dokumentus) un kurā iesniedzami piedāvājumi un pieteikumi;

15.2. piedāvājumu variantu iesniegšanas iespējas;

15.3. iespējamie papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumi un to apraksts (tai skaitā informācija par paredzamo papildu līgumu slēgšanas laika grafiku), atkārtotiem līgumiem – iespējamais līguma atjaunošanas reižu skaits un plānotais laika grafiks turpmākajiem dalības uzaicinājumiem (ja zināms);

15.4. līguma darbības laiks vai izpildes termiņš;

15.5. piedāvājuma izvēles kritērijs (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, papildus norāda piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus norāda tikai tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas);

15.6. norāde par iepriekšējām publikācijām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par šo procedūru;

15.7. piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš;

15.8. atklātam konkursam – minimālais laikposms, kurā pretendentiem jāuztur spēkā savs piedāvājums;

15.9. piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta, kā arī personas, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā (ja piemērojams).

16. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un par katru iepirkuma daļu atsevišķi norāda šo noteikumu 4.7., 4.9. un 4.10.apakšpunktā minēto informāciju, sniedz īsu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma aprakstu un, ja zināms, norāda paredzamo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai līgumcenas robežas (norādot valūtu), kā arī norāda uz atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu vai atšķirīgu iepirkuma līguma darbības laiku (ja piemērojams).

17. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

VI. Vienkāršots paziņojums par līgumu

18. Vienkāršotā paziņojumā par līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.6., 4.7., 4.9., 4.10., 4.18., 5.5. un 5.15.apakšpunktā minētajai informācijai un 4.8.apakšpunktā minētajai informācijai, kurā neiekļauj norādi par pakalpojumu kategorijas numuru atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai, un 4.15.apakšpunktā minētajai informācijai (ja piemērojams) iekļauj šādu informāciju:

18.1. interneta adrese iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai;

18.2. atsauce uz iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas sniedz plašāku informāciju par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu;

18.3. termiņš, līdz kuram iesniedzami informatīvie piedāvājumi;

18.4. piedāvājumā izmantojamā valoda.

19. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienkāršotā paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

VII. Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

20. Paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3. un 4.18.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

20.1. sākotnējā dalības uzaicinājumā norādītais iepirkuma līguma nosaukums vai paziņojumā par metu konkursu norādītais metu konkursa nosaukums;

20.2. īss sākotnējā dalības uzaicinājumā ietvertais līguma vai iepirkuma apraksts vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu ietvertais metu konkursa apraksts;

20.3. sākotnējā dalības uzaicinājumā vai paziņojumā par metu konkursu norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

20.4. sākotnējā dalības uzaicinājumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kura izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu;

20.5. sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu norādītais iepirkuma identifikācijas numurs;

20.6. sākotnējā dalības uzaicinājuma vai sākotnējā paziņojuma par metu konkursu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja tāds piešķirts);

20.7. sākotnējā dalības uzaicinājuma vai sākotnējā paziņojuma par metu konkursu nosūtīšanas datums;

20.8. norāde par paziņojuma saturu (iepirkuma procedūras pārtraukšana vai izbeigšana, labojums vai papildinājums);

20.9. norāde par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu (iepirkuma procedūra tika pārtraukta, iepirkuma procedūra tika izbeigta, dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota) un iespējamu dalības uzaicinājumu atkārtotu publicēšanu;

20.10. norāde par to, kādēļ nepieciešami labojumi vai papildinājumi (grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā, paziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijai vai abi iemesli);

20.11. norāde par to, kur veicami labojumi vai papildinājumi (sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu, iepirkuma procedūras dokumentos vai abos);

20.12. ja labojumi vai papildinājumi veicami sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu, papildus norāda:

20.12.1. labojumus, kas jāveic tekstā;

20.12.2. tekstu, ar ko jāpapildina sākotnējais dalības uzaicinājums vai sākotnējais paziņojums par metu konkursu;

20.12.3. labojumus, kas jāveic norādītajos datumos;

20.12.4. labojumus, kas jāveic kontaktinformācijā.

21. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 20.8., 20.9., 20.10., 20.11. un 20.12.apakšpunktā minēto informāciju.

22. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu var iekļaut citu papildu informāciju.

VIII. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

23. Paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.6., 4.7., 4.9., 4.10., 4.14., 4.15., 4.16., 4.18., 5.15., 5.25., 5.26., 5.27. un 15.6.apakšpunktā minētajai informācijai un 5.1.apakšpunktā minētajai informācijai, kurā papildus iekļauj norādi par to, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piekrīt paziņojuma publicēšanai, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, iekļauj šādu informāciju:

23.1. attiecīgajā gadījumā – norāde par to, vai tiks slēgta vispārīgā vienošanās vai arī iepirkuma līgums tiks slēgts dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros;

23.2. kopējā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

23.3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatojums, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu:

23.3.1. sarunu procedūra;

23.3.2. iepirkuma līgums par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem;

23.3.3. iepirkuma līgums, kuram nav piemērojamas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras;

23.4. piedāvājuma izvēles kritērijs (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums);

23.5. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu;

23.6. ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums;

23.7. lēmuma pieņemšanas datums;

23.8. iepirkumā saņemto piedāvājumu skaits;

23.9. ja attiecināms, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantu izslēgto kandidātu un pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārds, uzvārds un personas kods), adreses un valstspiederība, kā arī attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēgšanas iemesli;

23.10. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valstspiederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja pretendents šādu informāciju ir norādījis);

23.11. paredzamā līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

23.12. uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

23.13. norāde par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem un informācija par tiem (līgumcena un līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi);

23.14. samaksātā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu;

23.15. līgumu skaits, par kuriem pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

23.16. kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu);

23.17. norāde par produkta vai pakalpojuma ģeogrāfisko izcelsmi (Eiropas Savienība vai trešā valsts);

23.18. norāde par to, vai līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam, kurš iesniedza piedāvājuma variantus;

23.19. norāde par to, vai piedāvājumi tika noraidīti kā nepamatoti lēti.

24. Ja iepirkums ir bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 23.6., 23.7., 23.8., 23.10., 23.11., 23.12., 23.13. un 23.14.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

25. Šo noteikumu 23.9., 23.15., 23.17., 23.18. un 23.19.apakšpunktā minēto informāciju un, ja pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, norādījis, arī šo noteikumu 23.4., 23.8., 23.14. un 23.16.apakšpunktā minēto informāciju, kuras publiskošana varētu kavēt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanu vai ierobežot konkurenci starp piegādātājiem, vai kaitēt pamatotām piegādātāju komerciālajām interesēm, nepublisko. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja nepieciešams, atkārto šajā punktā minēto informāciju.

26. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

IX. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

27. Brīvprātīgā paziņojumā par iepirkuma rezultātiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.6., 4.7., 4.9., 4.10., 4.11., 4.15., 4.16., 4.18., 5.1., 5.15., 5.25., 5.26., 5.27., 15.6., 23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.7., 23.8., 23.11. un 23.12.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

27.1. tās procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

27.2. ar piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamā līguma nosaukums;

27.3. informācija par piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, – nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese, valsts piederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja piegādātājs šādu informāciju ir norādījis).

28. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs brīvprātīgā paziņojumā par iepirkuma rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

29. Ja iepirkums ir bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 23.7., 23.8., 23.11., 23.12., 27.2. un 27.3.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

X. Paziņojums par metu konkursu

30. Paziņojumā par metu konkursu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.6., 4.10., 4.15., 4.18., 5.18., 5.19., 5.25., 5.26. un 5.27.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

30.1. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt nepieciešamos iepirkuma procedūras dokumentus (tajā skaitā dinamiskās iepirkumu sistēmas dokumentus), ja attiecīgais paziņojums vienlaikus ir arī dalības uzaicinājums;

30.2. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

30.3. metu konkursa nosaukums;

30.4. īss metu konkursa apraksts;

30.5. dalībnieku atlases kritēriji (ja piemērojams);

30.6. norāde par to (ja piemērojams), vai dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (norādot konkrētu informāciju);

30.7. metu vērtēšanas kritēriji;

30.8. termiņš, līdz kuram iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

30.9. metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā valoda;

30.10. norāde par to, vai tiks piešķirtas godalgas, kā arī to skaits un vērtība;

30.11. norāde par maksājumiem (un to apmēru) visiem dalībniekiem (ja piemērojams);

30.12. norāde par to, vai pēc metu konkursa tā uzvarētājam (uzvarētājiem) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

30.13. norāde par to, vai žūrijas komisijas lēmums ir saistošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem;

30.14. ja žūrijas komisijas locekļi jau ir atlasīti, to vārdi un uzvārdi;

30.15. norāde par metu konkursa saistību ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, ietverot atsauci uz projektu un programmu.

31. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par metu konkursu var iekļaut citu papildu informāciju.

XI. Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

32. Paziņojumā par metu konkursa rezultātiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šo noteikumu 4.3., 4.6., 4.10., 4.15., 4.18., 5.25., 5.26., 5.27., 15.6., 30.3., 30.4. un 30.14.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

32.1. dalībnieku skaits;

32.2. ārvalstu dalībnieku skaits;

32.3. metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese un vispārējā interneta adrese;

32.4. piešķirtās godalgas vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) (ja piemērojams).

33. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par metu konkursa rezultātiem, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 30.3., 32.1., 32.2., 32.3. un 32.4.apakšpunktā minēto informāciju.

34. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par metu konkursa rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

XII. Noslēguma jautājums

35. Šo noteikumu 2. un 3.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
22.09.2010