Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.807

Rīgā 2010.gada 24.augustā (prot. Nr.43 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 3.1 un 3.2 punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. pašvaldības sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to elektroniski Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk - ministrija) līdz normatīvajos aktos gada pārskata sagatavošanas jomā noteiktajam datumam;";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. pašvaldības mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.";

1.3. izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. pedagoģiskās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,47; speciālajās skolās, vispārējās izglītības iestādēs integrētajiem skolēniem (bērniem) ar speciālām vajadzībām un skolēniem (bērniem) ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestāžu speciālajās klasēs (grupās) - koeficientu 1,6;";

1.4. papildināt 7.5.apakšpunktu aiz vārda un skaitļa "koeficientu 1,3" ar vārdiem un skaitli "ja izglītības iestāde līdz attiecīgā gada 5.septembrim ir iesniegusi ministrijā šīs izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānu un ziņas par apmaksājamo stundu skaitu";

1.5. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās) ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru vai mazāk, skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3.";

1.6. izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi;";

1.7. izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. papildus nepieciešamo finansējumu (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) - pedagogu papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (piemēram, konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai, nepārsniedzot 40 % no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas;";

1.8. aizstāt 15.punktā vārdus "speciālo internātskolu, sanatorijas tipa internātskolu un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu" ar vārdiem "speciālās izglītības iestāžu";

1.9. svītrot 16.punktā vārdus "valsts speciālo internātskolu, sanatorijas tipa internātskolu un";

1.10. aizstāt 17.punktā vārdus "pašvaldības internātskolas, speciālās skolas (internātskolas), sanatorijas tipa internātskolas vai speciālās pirmsskolas izglītības iestādē" ar vārdiem "pašvaldības internātskolā vai speciālās izglītības iestādē";

1.11. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe 

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta
noteikumiem Nr.807

"Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1616

Pārskats par mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu 20___.gadā (latos)

 

(republikas pilsēta/novads)

 

Likuma
"Par valsts budžetu 20__.gadam" pielikums

Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā perioda

Saņemts pārskata periodā

Kopā finanšu līdzekļi pārskata periodā

Kases izdevumi pārskata periodā

Tai skaitā

Neizlietotais finansējums

EKK-1119

EKK-1140

kopā darba samaksai

EKK-1210

darba alga  (EKK-11191)

piemaksas par kvalitāti (EKK-11192)

piemaksas par darbu specifiskos apstākļos

(EKK-11193)

piemaksa valsts ģimnāzijām (EKK-11194)

citas izmaksas*

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 11 + 12

6

7

8

9

10

11 = 6 + 10

12

13 = 4 - 5

                         
                         

* Citas izmaksas - atšifrējums:

Citas izmaksas kopā:
t.sk. pa izmaksu veidiem (nosaukums)
1.
2.
3.
...

 

Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona          
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

(amats - pilnvarotajai personai)

 

Persona, kas atbildīga par informāciju          
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

(amats)

           
 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

   

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe 

01.09.2010