Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.06.2011. - 17.02.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/14

Rīgā 2010.gada 25.augustā (prot.Nr.31, 15.p.)
Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 33.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) īsteno elektronisko sakaru komersanta (turpmāk – komersants) vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) novēršanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pārkāpumu gadījumā.

2. Ja Regulators konstatē pārkāpumu komersanta darbībā, Regulators nosūta komersantam ierakstītā pasta sūtījumā uz tā juridisko adresi brīdinājuma vēstuli, kurā norāda:

2.1. konstatēto pārkāpumu;

2.2. pienākumu veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu konstatēto pārkāpumu (turpmāk - pasākums);

2.3. ieteicamos pasākumus;

2.4. termiņu līdz divām nedēļām komersanta skaidrojuma sniegšanai par konstatēto pārkāpumu un pasākumu veikšanu;

2.5. termiņu līdz vienam mēnesim konstatētā pārkāpuma novēršanai un pasākuma veikšanai. Regulators, ņemot vērā komersanta sniegto skaidrojumu, var pagarināt termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai un pasākuma veikšanai.

(SPRK padomes 16.06.2011. lēmuma Nr.1/9 redakcijā)

21. Regulators ar brīdinājuma vēstuli, kuru paziņo ar Regulatora darbinieka vai ziņneša starpniecību, nosaka nekavējošu konstatētā pārkāpuma novēršanas un pasākuma veikšanas termiņu komersantam, ja pasākumu var tehniski veikt nekavējoties un ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

21.1. konstatētais pārkāpums būtiski skar sabiedrības intereses;

21.2. konstatētais pārkāpums aizskar galalietotāja tiesības;

21.3. pastāv apstākļi, pie kuriem ir nepieciešams steidzami novērst konstatēto pārkāpumu.

(SPRK padomes 16.06.2011. lēmuma Nr.1/9 redakcijā)

3. Ja komersants nenovērš Regulatora konstatēto pārkāpumu Regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

4. Ja komersants nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) Regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators:

4.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

4.2. pieņem komersantam saistošu lēmumu, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par darbības pārtraukšanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot šim komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

5. Ja šo noteikumu 4.punktā minētajā Regulatora saistošajā lēmumā noteiktajā termiņā komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators lemj par komersanta darbības elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā pārtraukšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot šim komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

6. Regulators pēc šo noteikumu 5.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izslēdz no elektronisko sakaru komersantu saraksta komersantu, kuram ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un ir atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

7. Regulators ar šo noteikumu 5.punktā minēto lēmumu nosaka komersantam pienākumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža informēt galalietotājus par komersanta darbības pārtraukšanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un tiesību atņemšanu sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

8. Regulators tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, kā arī norāda darbības pārtraukšanas termiņu.

9. Komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, nodrošina galalietotājiem numura saglabāšanas pakalpojumu Regulatora noteiktajā termiņā, ja šī komersanta galalietotāji to pieprasa.

10. Regulators lemj par komersantam piešķirto ierobežoto resursu lietošanas tiesību anulēšanu, ja komersantam ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

11. Ja komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, nosūta Regulatoram jaunu elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas paziņojumu darbības pārtraukšanas termiņā, Regulators šo paziņojumu neizskata un nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslus.

111. Regulators, neievērojot šo noteikumu 2.-7.punktā noteikto kārtību, pieņem lēmumu par pagaidu pasākumiem, kas ir jāveic ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā, ja konstatētais pārkāpums rada tūlītējus draudus sabiedrības drošībai vai var radīt būtisku kaitējumu citiem elektronisko sakaru komersantiem vai lietotājiem. Regulators pagaidu pasākumu izpildes termiņu var pagarināt vēl uz trīs mēnešiem, ja konstatētais pārkāpums pamatotu iemeslu dēļ nav novērsts pilnībā.

(SPRK padomes 16.06.2011. lēmuma Nr.1/9 redakcijā)

12. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem ar Komisijas 2008.gada 17.septembra lēmumu Nr.293 apstiprinātos Noteikumus par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar SPRK padomes 16.06.2011. lēmumu Nr.1/9)

1) Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
23.06.2011