Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2010.gada 24.augustā (prot. Nr.43 17.§)
Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku ārstnieciskās barības (turpmāk – ārstnieciskā barība) aprites kārtību un prasības diētiskajai barībai.

2. Dzīvnieku barības apritē iesaistītais uzņēmums, kas ražo vai laiž tirgū ārstniecisko barību vai ražo to savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai (turpmāk – ārstnieciskās barības ražotājs), ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

3. Dzīvnieku barības apritē iesaistītais uzņēmums, kas ražo vai laiž tirgū diētisko barību (turpmāk – diētiskās barības ražotājs), ir reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

II. Ārstnieciskās barības aprites kārtība

4. Ārstnieciskās barības ražotājs:

4.1. ārstnieciskās barības ražošanai izmanto dzīvnieku barību, kas atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.2. iegādājas ārstniecisko premiksu atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.3. pārbauda ārstnieciskās barības homogenitāti, stabilitāti un nosaka uzglabāšanas termiņu;

4.4. nodrošina, ka ārstnieciskās barības ražošanā lietotā dzīvnieku barība nesatur kokcidiostatu un histomonostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā;

4.5. ražo un izsniedz ārstniecisko barību dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, ja tas iesniedz praktizējoša veterinārārsta (turpmāk – veterinārārsts) sagatavotu ārstnieciskās barības pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums) (1.pielikums).

5. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo tālākai izplatīšanai, piecus gadus pēc ārstnieciskā premiksa iegādes glabā informāciju par ārstnieciskās barības ražošanā izmantoto ārstniecisko premiksu atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām un informāciju par ārstniecisko dzīvnieku barību atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, II pielikumā, kā arī uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram (turpmāk – dienesta inspektors) pēc viņa pieprasījuma.

6. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo paša saimniecībā esošo dzīvnieku ēdināšanai, piecus gadus pēc ārstnieciskā premiksa iegādes glabā informāciju par izmantoto ārstniecisko premiksu un dzīvnieka identifikācijas numuru vai par dzīvnieku grupu, kurai paredzēts izbarot ārstniecisko barību, saskaņā ar veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Dzīvnieku barība, ko izmanto ārstnieciskās barības ražošanā maisījumā ar ārstniecisko premiksu, ir homogēns un stabils barības maisījums.

8. Ārstnieciskās barības ražošanā izmantotais ārstnieciskais premikss atbilst veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

9. Ārstnieciskās barības ražotājs saražotajai ārstnieciskajai barībai nosaka derīguma termiņu.

10. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu un divas tā kopijas. Pieprasījuma oriģinālu un vienu kopiju izsniedz dzīvnieka īpašniekam, turētājam vai ārstnieciskās barības izplatītājam, bet otru kopiju glabā veterinārārsts.

11. Dzīvnieka īpašnieks, turētājs vai ārstnieciskās barības izplatītājs pieprasījuma oriģinālu un vienu tā kopiju iesniedz ārstnieciskās barības ražotājam, un ārstnieciskās barības ražotājs pēc ārstnieciskās barības saražošanas izsniedz pieprasījuma oriģinālu kopā ar ārstniecisko barību dzīvnieka īpašniekam, turētājam vai ārstnieciskās barības izplatītājam.

12. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto prasību par pieprasījuma eksemplāru skaitu nepiemēro, ja pieprasījums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Ārstnieciskās barības ražotājs, dzīvnieka īpašnieks, turētājs vai ārstnieciskās barības izplatītājs un veterinārārsts pieprasījumu glabā piecus gadus un uzrāda dienesta inspektoram pēc tā pieprasījuma.

14. Pieprasījums ir derīgs trīs mēnešus pēc tā izrakstīšanas.

15. Veterinārārsts pieprasījumā norāda tikai tādu ārstnieciskās barības daudzumu, kāds nepieciešams dzīvnieka ārstēšanas kursam.

16. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu par nepieciešamo ārstniecisko barību konkrētajam dzīvniekam, dzīvnieku grupai vai ganāmpulkam, ko viņš ārstē. Pieprasījumu sagatavo, pamatojoties uz dzīvniekam noteikto diagnozi un slimības simptomiem, kā arī izvērtējot iepriekšējo ārstēšanu un veterināro zāļu saderību, ja lieto vairāk nekā vienu ārstniecisko premiksu vai veterinārās zāles.

17. Ārstniecisko premiksu ārstnieciskās barības ražošanā lieto saskaņā ar instrukcijā un marķējumā norādītajiem lietošanas nosacījumiem, novēršot nevēlamu mijiedarbību starp ārstniecisko premiksu, barības piedevām vai citām dzīvnieku barības sastāvdaļām.

18. Veterinārārsts pārliecinās, vai ārstnieciskās barības ražošanā un dzīvnieku ēdināšanā lietotā dzīvnieku barība nesatur kokcidiostatu un histomonostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā.

19. Uz ārstnieciskās barības iepakojuma vai konteinera ir skaidra norāde "Ārstnieciskā dzīvnieku barība", ja šī norāde nav ietverta dzīvnieku barības nosaukumā.

20. Ārstniecisko premiksu un ārstniecisko barību glabā atsevišķi īpaši šim nolūkam paredzētā telpā vai norobežotā telpas daļā, vai šādu produktu glabāšanai paredzētos hermētiskos konteineros. Ārstniecisko premiksu glabā atbilstoši ārstnieciskā premiksa marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajām prasībām.

21. Ja ārstniecisko barību tiešajam patērētājam piegādā autocisternā vai konteinerā, marķējumā vai uz iepakojuma norādāmās ziņas atļauts ietvert pavaddokumentā.

22. Ja ārstniecisko barību laiž tirgū autocisternā vai konteinerā, to pirms atkārtotas lietošanas iztīra, lai novērstu dzīvnieku barības nevēlamu mijiedarbību vai piesārņojumu ar veterinārajām zālēm.

23. Ārstnieciskās barības ražotājs ārstnieciskā premiksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīvniekam nepieciešamās barības dienas devas. Atgremotājiem paredzēto ārstnieciskā premiksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīvniekam nepieciešamās minerālvielas nesaturošas barības dienas devas.

24. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saskaņā ar pieprasījumā minētajiem veterinārārsta norādījumiem ārstniecisko barību izbaro dzīvniekiem, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus.

25. Ārstnieciskā barība, kas importēta no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības kravu kontroles kārtību uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās.

III. Prasības dzīvnieku diētiskajai barībai

26. Diētisko barību atļauts ražot un laist tirgū, ja tā atbilst prasībām, kas noteiktas:

26.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulā (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK;

26.2. Komisijas 2020. gada 4. marta Regulas (ES) 2020/354, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK, 1. un 2. pantā noteiktajām prasībām;

26.3. (svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578);

26.4. (svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578);

26.5. (svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578).

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr. 757 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 357; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

27. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

28. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.1 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.2 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.3 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.4 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.5 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.6 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.7 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.8 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.9 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

29.10 (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļas nosaukums MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

30. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī.

31. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

32. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1990. gada 26. marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24. augustā noteikumiem Nr.799
Dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījums

Šo pieprasījumu nedrīkst izmantot atkārtoti

1. Praktizējošs veterinārārsts 
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

2. Dzīvnieku ārstnieciskās barības ražotājs vai izplatītājs:
2.1. nosaukums un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
2.2. adrese
3. Dzīvnieku īpašnieks (turētājs):
3.1. vārds un uzvārds vai nosaukums 
3.2. adrese 
4. Dzīvnieku suga 

5. Dzīvnieka identifikācijas numurs* ________________________

6. Dzīvnieku skaits 
7. Ganāmpulka reģistrācijas numurs 
8. Dzīvnieku slimības diagnoze 
9. Ārstnieciskais premikss 
 

(veterināro zāļu reģistrācijas numurs un nosaukums)

 

10. Dzīvnieku ārstnieciskā barība:
10.1. apraksts 
10.2. daudzums kg
10.3. procentuālais daudzums dienas devā  
10.4. dienas deva vienam dzīvniekam kg
10.5. lietošanas norādījumi 
10.6. īpaši norādījumi (piemēram, kontrindikācijas, blaknes) 
 
 
11. Ierobežojumi ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanā 

 

12. Pieprasījums derīgs līdz 20___.gada ____. _________

20___.gada ____. _________ 
 

(veterinārārsta paraksts)

Z.v.

Piezīmes.

1. * Norāda, ja ārstnieciskā barība paredzēta konkrētam ganāmpulka dzīvniekam.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.799
Dzīvnieku diētiskās barības paredzamā lietojuma saraksts

(Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 578)

28.08.2021