Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.03.2010. - 08.07.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 520 "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni".
Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 1999.gada 2.februārī (prot. Nr. 8 11.§)
Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni (turpmāk — iesniegums) saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 pantu.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57)

2. Iesniegumu pieņem un izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

3. Lēmumu par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

II. Iesnieguma iesniegšana

4. Persona, kura saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 pantu ir tiesīga iesniegt iesniegumu (turpmāk — persona), iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā (turpmāk — nodaļa) iesniegumu.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.57 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

5. Nodaļā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda iesnieguma veidlapu P-1 (1.pielikums) un iesniedz to kopā ar šo noteikumu III nodaļā minētajiem dokumentiem.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.57 redakcijā)

6. Nepilngadīgais vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kurš pats vēlas izmantot tiesības uz pilsonības iegūšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda iesnieguma veidlapu P-2 (2.pielikums) un iesniedz to kopā ar šo noteikumu III nodaļā minētajiem dokumentiem.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.57 redakcijā)

7. Ja persona iesnieguma izskatīšanas laikā maina dzīvesvietu, viņa par to rakstiski paziņo nodaļai, kurā ir iesniegts iesniegums.

8. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona pārbauda personas iesniegumu un pievienotos dokumentus un pārliecinās, ka:

8.1. persona ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

8.2. ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

8.3. iesniegumā un pievienotajos dokumentos esošā informācija apstiprina bērna tiesības tikt atzītam par Latvijas pilsoni.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

9. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

10. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu un sniegtā informācija atbilst Pilsonības likuma prasībām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona iesniegumu reģistrē reģistrācijas žurnālā un iekārto personas lietu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

III. Iesniegumam pievienojamie dokumenti

11. Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta otrās daļas 1.punktu abi bērna vecāki iesniedz bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apliecinātu kopiju.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.57 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

12. Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta otrās daļas 2.punktu bērna māte iesniedz šādus dokumentus vai to notariāli vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apliecinātas kopijas:

12.1. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

12.2. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

12.3. bērna dzimšanas apliecību;

12.4. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ieraksts par bērna tēvu ir izdarīts pēc mātes norādījuma.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

13. Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta otrās daļas 3.punktu viens no bērna vecākiem iesniedz šādus dokumentus vai to notariāli vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apliecinātas kopijas:

13.1. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

13.2. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

13.3. bērna dzimšanas apliecību;

13.4. miršanas apliecību, ja viens no bērna vecākiem ir miris, vai tiesas nolēmumu par viņa izsludināšanu par mirušu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

14. Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta otrās daļas 4.punktu bērna adoptētājs iesniedz šādus dokumentus vai to notariāli vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apliecinātas kopijas:

14.1. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

14.2. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

14.3. bērna dzimšanas apliecību;

14.4. tiesas nolēmumu par adopcijas apstiprināšanu, ja vienīgais adoptētājs ir vīrietis.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

15. Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta trešo daļu nepilngadīgais iesniedz šādus dokumentus vai to notariāli vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apliecinātas kopijas:

15.1. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

15.2. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57);

15.3. vienu no šādiem dokumentiem, kas apliecina iesniedzēja latviešu valodas prasmi:

15.3.1. diplomu vai izziņu par arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības iegūšanu latviešu mācību valodā;

15.3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu latviešu valodas prasmes pārbaudes lapu ar atzīmi par pārbaudes nokārtošanu;

15.3.3. Valsts izglītības satura centra izsniegtu sertifikātu, kas apliecina centralizētajā latviešu valodas vai centralizētajā latviešu valodas un literatūras eksāmenā iegūto vērtējumu atbilstoši A, B vai C līmenim;

15.4. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības - vispārēja vai specializēta profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņu un atzinumu, ja nepilngadīgajam ir piešķirta invaliditāte un noteikta īpaša latviešu valodas prasmes pārbaudes kārtība. Šādā gadījumā nepilngadīgais uzrāda invaliditātes apliecību.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.354; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.639; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

16. Ja iesniedzēja uzvārds (vārds) nesakrīt ar bērna dzimšanas apliecībā norādīto uzvārdu (vārdu), papildus iesniedzami uzvārda (vārda) maiņu apliecinošie dokumenti.

IV. Iesnieguma izskatīšana

17. Ja iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti, personai izsniedz rakstisku izziņu (3.pielikums).

18. Personai, kura iegūst Latvijas pilsonību saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta trešo daļu un neiesniedz vienu no šo noteikumu 15.3.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai 15.3.3.apakšpunktā minēto dokumentu, izsniedz norīkojumu uz latviešu valodas prasmes pārbaudi (4.pielikums).

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.354 redakcijā)

19. Lai pārbaudītu personas sniegtās informācijas patiesumu un tās atbilstību Pilsonības likuma 3.1 panta nosacījumiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieprasa informāciju no šādām iestādēm:

19.1. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155);

19.2. Iekšlietu ministrijas, ja bērns ir sasniedzis 14 gadu vecumu;

19.3. citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ir nepieciešama papildu pārbaude.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

20. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

21. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

22. Iesniegumu izbeidz izskatīt šādos gadījumos:

22.1. pēc iesnieguma iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona konstatē, ka nav likumīga pamata bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni;

22.2. pēc iesniedzēja lūguma, bet Pilsonības likuma 3.1 panta otrās daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā — pēc iesniedzēju lūguma;

22.3. sakarā ar nepilngadīgā nāvi;

22.4. ja nepilngadīgais iesnieguma izskatīšanas laikā ieguvis Latvijas pilsonību;

22.5. ja pretendents neierodas uz latviešu valodas prasmes pārbaudi un neiesniedz dokumentus, kas apliecina, ka pretendents neieradās uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.354; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

23. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

24. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

25. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.354)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 25.06.2009. noteikumu Nr.639 redakcijā)

27. Šo noteikumu 15.3.3.apakšpunktā minētā Valsts izglītības satura cen­tra sertifikāta vietā nepilngadīgais var iesniegt Izglītības satura un eksaminācijas centra sertifikātu, kas izsniegts līdz 2009.gada 1.jūlijam un apliecina centra­lizētajā latviešu valodas vai centralizētajā latviešu valodas un literatūras eksāmenā iegūto vērtējumu atbilstoši A, B vai C līmenim.

Ministru prezidents V.Krištopans

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 32

(Pielikums MK 03.02.2004. noteikumu Nr.57 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 32

(Pielikums grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)


Tieslietu ministre I.Labucka
3.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 32

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

Tieslietu ministre I.Labucka
4.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 32

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.155)

Tieslietu ministre I.Labucka
5.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 32

(Pielikums izslēgts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.57)

01.03.2010