Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.643

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 33.panta trešo daļu un 34.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 171.nr.; 2003, 167.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un sākotnējo novērtēšanu savā administratīvajā teritorijā organizē un veic pašvaldība sadarbībā ar Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi (turpmāk - reģionālā vides pārvalde). Aizsardzības ministrija apzina piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas savā valdījumā esošajās teritorijās."

3. Svītrot 7., 8., 9. un 10.punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 11.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15. teritorijas izmantošanas veids saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu."

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Pašvaldība par katru piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu savā administratīvajā teritorijā aizpilda šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā norādītās tabulas, atzīmē minētās vietas uz ortofotokartes mērogā 1:10000 un pēc apkopošanas informāciju iesniedz (arī elektroniski) reģionālajā vides pārvaldē reģistrācijai. Reģionālā vides pārvalde saņemto informāciju reģistrē sarakstā par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām tās teritorijā un 14 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas to elektroniski nosūta valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs). Centrs 14 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas apkopo datus valsts datu bāzē - piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Centrs veido un uztur minēto reģistru - teksta un grafisko datu bāzi."

6. Izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. vides statistikas pārskatiem, centra un reģionālo vides pārvalžu pārskatiem un materiāliem, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas rīcībā esošajiem materiāliem, zinātnisko institūtu, kā arī citu institūciju veiktajiem pētījumiem un materiāliem;".

7. Izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29. Potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un novērtēšanas rezultātus pašvaldība iesniedz reģionālajā vides pārvaldē izskatīšanai un iesniegšanai centrā.

30. Pamatojoties uz potenciāli piesārņoto vietu bīstamības novērtējumu, reģionālā vides pārvalde var pieņemt lēmumu par papildu pētījumu veikšanu."

8. Izteikt 33.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"33. Pēc apzināšanas reģionālā vides pārvalde piesārņotajai vietai piešķir attiecīgu kategoriju:".

9. Papildināt noteikumus ar 33.1, 33.2, 33.3 un 33.4 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Reģionālā vides pārvalde par piešķirto kategoriju informē attiecīgo pašvaldību un saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu iesniedz informāciju centrā.

33.2 Reģionālā vides pārvalde pārskata piesārņotajai vietai piešķirto kategoriju, ja saskaņā ar likumā "Par piesārņojumu" noteikto ir saņemts pārskats par rezultātiem, kas apliecina, ka ir veikti nepieciešamie sanācijas pasākumi atbilstoši sanācijas uzdevumam un programmai, kas pieļauj piešķirtās kategorijas maiņu.

33.3 Ja reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu par piesārņotās vietas kategorijas maiņu, tā mēneša laikā rakstiski informē attiecīgo pašvaldību un centru, kas izdara atzīmi valsts datu bāzē par piesārņotās vietas kategorijas maiņu.

33.4 Ja netiek mainīta piesārņotās vietas kategorija, bet ir veikti sanācijas pasākumi, reģionālā vides pārvalde mēneša laikā rakstiski informē attiecīgo pašvaldību un centru, kas atbilstoši atjauno informāciju valsts datu bāzē par piesārņotajā vietā veiktajiem sanācijas pasākumiem."

10. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Lēmumu par sanācijas veikšanu pieņem likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā."

11. Svītrot 36.punktu.

12. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Pašvaldību, reģionālo vides pārvalžu un centra sarakstos vai datu bāzē apkopotie dati par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām ir brīvi pieejami sabiedrībai, un tie nav uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju vai komercnoslēpumu."

13. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Centrs Latvijas vides pārskatos publicē informāciju par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām."

14. Aizstāt 1.pielikuma tabulā vārdus "Objekta atrašanās vietas pašreizējais zonējums" ar vārdiem "Objekta atrašanās vietas teritorijas izmantošana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu".

15. Izteikt 2.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"Objekta nosaukums un darbības laiks

1.tabula

Nr.p.k.

Nosaukums, objekta īpašnieks

Platība (m2)

Nozare

NACE kods*

Laiks

Informācijas avota Nr.

                    
                    
                    
                    
                    

* Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (2006.gada 20.decembris), ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām."

16. Izteikt 4.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Objektā izmantoto, uzglabāto un radušos vielu un atkritumu bīstamības pakāpe (maksimāli - 5 punkti)

3.tabula

Nr.p.k.

Vielu* un atkritumu** bīstamības klasifikācija

Punktu skaits

1.

 Objektā izmantotās un uzglabātās vielas nav bīstamas

2

2.

 Objektā izmantotās un uzglabātās vielas ir bīstamas

5

3.

 Objektā izmantotie un uzglabātie atkritumi nav bīstami

2

4.

 Objektā izmantotie un uzglabātie atkritumi ir bīstami

5

* Vielu bīstamību nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

** Atkritumu bīstamību nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus."

17. Izteikt 4.pielikuma 7.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7.1. objekta atrašanās vietas teritorijas izmantošana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (maksimāli - 10 punktu)".

18. Izteikt 4.pielikuma 7.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7.2. potenciāli piesārņotās vietas tuvumā esošās teritorijas izmantošana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (maksimāli - 15 punktu)".

19. Izteikt 4.pielikuma 8.tabulu šādā redakcijā:

"8.tabula

Nr.p.k.

Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas tuvumā esošie objekti

Punktu skaits

1.

 Bērnudārzs, spēļu laukums vai skola, slimnīca

3

2.

 Dzīvojamā teritorija

3

3.

 Mazdārziņi vai lauksaimniecībā izmantojamā zeme

4

4.

 Sporta un atpūtas vietas

2

5.

 Dabas aizsargājamā teritorija

4

6.

 Dzeramā ūdens ieguves vietas

15

7.

 Neviens no iepriekš minētajiem objektiem

0"

20. Izteikt 5.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Objektā izmantoto, uzglabāto un radušos vielu un atkritumu bīstamības pakāpe (maksimāli - 10 punktu)

3.tabula

Nr.p.k.

Vielu* un atkritumu** bīstamības klasifikācija

Punktu skaits

1.

Objektā izmantotās un uzglabātās vielas nav bīstamas

5

2.

Objektā izmantotās un uzglabātās vielas ir bīstamas

10

3.

Objektā izmantotie un uzglabātie atkritumi nav bīstami

5

4.

Objektā izmantotie un uzglabātie atkritumi ir bīstami

10

* Vielu bīstamību nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

** Atkritumu bīstamību nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus."

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs R.Vējonis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe

23.07.2010