Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - 19.07.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumus Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.464

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 43.§)
Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
9.panta trīspadsmitās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) apropriācijas pārdale kārtējā gada valsts budžetā, kā arī kārtību, kādā tiek pārdalīta ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrija) apropriācija Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz 80.00.00 programmu.

2. Ministrija izvērtē budžeta programmās piešķirto līdzekļu izlietojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu, tai skaitā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, kā arī Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu (turpmāk – projekti) īstenošanā, veic finansējuma pārdali starp projektiem vienas budžeta programmas (apakšprogrammas) ietvaros un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai pieprasa papildu finansējumu no 80.00.00 programmas (turpmāk – valsts budžeta līdzekļu pieprasījums).

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 706)

3. No 80.00.00 programmas līdzekļiem var piešķirt līdzekļus budžeta iestādēm, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu neattiecināmo izmaksu segšanai tikai tajos gadījumos un tādā apmērā, kāds noteikts normatīvajos aktos vai donorvalsts apstiprinātajos projekta nosacījumos.

3.1 Finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem var piešķirt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde:

3.1 1. to projekta vadības personāla atlīdzības izmaksu segšanai, kas līdz 2010.gada 31.decembrim saskaņā ar darba līgumiem ir radušās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" un 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" ietvaros;

3.1 2. to projekta administrēšanas darbu izmaksu segšanai, kas radušās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai", 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai", 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana", 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana", 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana un kompetences paaugstināšana", 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā", 1.4.1.2.2.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem", 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" (2.kārta), 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana" un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros.

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

3.2 80.00.00 programmas līdzekļus var izmantot, lai nodrošinātu iztrūkstošos līdzekļus maksājumu veikšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem par ministrijai iesniegtajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atmaksas pieprasījumiem (turpmāk – līdzekļu atmaksas pieprasījums) gadījumos, kad ministrija, kas saņēmusi līdzekļu atmaksas pieprasījumu, no finansējuma gala saņēmējiem līdzekļus nevar laikus atgūt. Ministrija, kas saņēmusi līdzekļu atmaksas pieprasījumu, veic maksājumus Eiropas Komisijai un citiem ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem, kā arī pieprasa no iesaistītām ministrijām visu nepieciešamo informāciju par naudas summām, kas atgūstamas no finansējuma gala saņēmējiem, un līdzekļu atgūšanai veiktajām darbībām, par to attiecīgi vismaz reizi ceturksnī informējot Ministru kabinetu.

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

3.3 No 80.00.00 programmas līdzekļiem var piešķirt līdzekļus no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, kas ir valsts dibināta augstskola (turpmāk – atvasināta publiska persona), emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros īstenotā projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nav saistītas ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, bet nepieciešamas, lai nodrošinātu ēkas sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli. Ja atvasināta publiska persona īstenotā projekta infrastruktūrā (ēkā) veic saimniecisko darbību, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināms no privātiem līdzekļiem (līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem). Ja atvasinātas publiskas personas īstenotā projekta infrastruktūrā (ēkā) veic saimniecisko darbību, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, un darbību, kas nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, izmaksas attiecina atbilstoši konkrētās projekta daļas proporcijai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

3.4 No 80.00.00 programmas līdzekļiem izņēmuma kārtā līdzekļus var piešķirt pirms Eiropas Savienības fondu projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, ja Ministru kabinets, pamatojoties uz iesniegto argumentāciju un risku analīzi, ir pieņēmis lēmumu par konkrētā plānotā projekta izdevumu priekšfinansēšanu noteiktā apjomā un izdevumu pozīcijām atbilstoši projektā izvirzītajam mērķim.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

4. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījums ir lielāks nekā 80.00.00 programmā pieejamie līdzekļi, Ministru kabinets var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzekļu sadali un 80.00.00 programmas līdzekļu sadalīšanas kritērijiem, ievērojot Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktās prioritātes.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

5. Par 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) aktivitāti atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ievada projekta datus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā datus ievada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 832; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

6. Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai iesniegt papildu informāciju par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, lai izvērtētu kopējo valsts finanšu izlietošanu.

II. Līdzekļu pārdale Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai

7. Ministrija, kuras budžetā tiek plānots finansējums projekta īstenošanai, sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai. Sagatavojot pieprasījumu, ņem vērā Eiropas Komisijas lēmumu vai finanšu memorandu par projekta īstenošanu (lielajiem projektiem) un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas vai Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas datus par apstiprinātā projekta finansējumu, lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādīto nosacījumu izpildi, ja lēmumā ir ietverti nosacījumi, un citus pamatotus apsvērumus, lai nodrošinātu efektīvu projektu ieviešanu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

8. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedz pēc tam, kad atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu vai Eiropas Savienības fonda projekta grozījumus, kā arī finansējuma saņēmējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītos nosacījumus, ja lēmumā tādi tika ietverti.

9. Zemkopības ministrija sagatavo un iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēto un līdzfinansēto projektu īstenošanai 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodos pēc tam, kad iepriekš minēto fondu projekti un pasākumi apstiprināti Lauku atbalsta dienestā. Ja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņēmējs ir budžeta iestāde, tad šajā punktā minēto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo ministrija, kuras padotībā atrodas budžeta iestāde, un kopā ar Zemkopības ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Zemkopības ministrijas atzinumā tiek sniegts apstiprinājums, ka projekts apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

11. Ministrijas, pamatojoties uz finansēšanas līgumiem, kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un pamatojoties uz teritoriālās sadarbības programmu attiecīgo uzraudzības komiteju vai apvienoto uzraudzības un vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu 3.mērķa "Eiropas Teritoriālā sadarbība" projektam un kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā tiek sniegts apstiprinājums, ka projekts apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.267)

11.1 Ministrijas sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas (turpmāk – ETS programma) projektiem 2014.–2020. gada plānošanas periodam un iesniedz to Finanšu ministrijā:

11.1 1. ja finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris, – pamatojoties uz noslēgto līgumu ar ETS programmas vadošo iestādi par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu vai ETS programmas vadošās iestādes lēmumu par projekta apstiprināšanu;

11.1 2. ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris, – pamatojoties uz noslēgto līgumu starp projekta partneriem par ETS programmas projekta īstenošanu vai vadošā partnera parakstīto apliecinājumu par konkrētā Latvijas finansējuma saņēmēja projekta finansēšanas apjomu.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz finansēšanas līgumiem, kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un pamatojoties uz teritoriālās sadarbības programmu attiecīgo uzraudzības komiteju vai apvienoto uzraudzības un vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu teritoriālās sadarbības ietvaros finansētajai programmai, tehniskās palīdzības prioritātei un projektiem un iesniedz Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.267)

12.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar programmu noteikumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodam sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu:

12.1 1. līdzfinansējuma nodrošināšanai ETS programmu tehniskās palīdzības budžetā, pamatojoties uz parakstītajiem Latvijas Republikas piekrišanas dokumentiem;

12.1 2. saistību izpildei pret vadošajiem partneriem, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā vadošās iestādes lēmumiem par projektu apstiprināšanu un ar vadošajiem partneriem noslēgtajiem līgumiem, ja šim mērķim nav pieejami ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

13. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) programmas vai projekta īstenošanai sagatavo ministrija, kurai piešķirtas apsaimniekotāja vai projekta līdzfinansējuma saņēmēja funkcijas vai kuras institucionālā padotībā ir apsaimniekotājs vai projekta līdzfinansējuma saņēmējs.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.89 redakcijā)

14. Ministrija iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu šo noteikumu 13. punktā minēto finanšu instrumentu programmu vai projektu īstenošanai, ja:

14.1. par programmas īstenošanu ir saņemta programmas apstiprināšanas vēstule;

14.2. projekta iesniegumu ir apstiprinājis apsaimniekotājs un vadošā iestāde ir informēta par tā pieņemto lēmumu.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.89 redakcijā)

15. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēta projekta, tai skaitā Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light), kā arī klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta īstenošanai ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā, ievērojot memoranda (līguma) nosacījumus.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 832; MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 706)

III. 80.00.00 programmā paredzētā finansējuma piešķiršanas kārtība

16. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai vai līdzekļu atmaksai sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu.

17. Ministrija šo noteikumu 7., 9., 11., 12., 14. un 15.punktā noteiktajos gadījumos iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atsevišķi par katru Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša pirmajam datumam), izmantojot šo noteikumu 19., 20., 21. un 22.punktā minētās veidlapas. Ministrija, kas saņēmusi līdzekļu atmaksas pieprasījumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par šo noteikumu 3.2 punktā minētajiem iztrūkstošajiem līdzekļiem, pavadvēstulē skaidrojot līdzekļu pieprasījuma pamatojumu.

(Grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1094)

18. Finanšu ministrija, saņemot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 21. un 22. punktā minētajās veidlapās norādītos datus.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

19. Veidlapā "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns" (1.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

19.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk – fonds), projekta veids (piemēram, atklāta projektu iesniegumu atlase, ierobežota projektu iesniegumu atlase, programma, grantu shēma, individuāls projekts vai apakšprojekts), vadošā iestāde, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un maksājumu iestāde. Ministrija informāciju par fonda naudas plūsmas plānu 1. pielikumā sniedz, ievērojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto plānošanas periodu dalījumu;

19.2. valsts budžeta programmai, apakšprogrammai, darbības programmai, prioritātei, pasākumam, aktivitātei, apakšaktivitātei vai specifiskajam atbalsta mērķim un projektam plānotais finansējums saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam;

19.3. papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums, kā arī finansējums kopā, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai. Ministrija sniedz informāciju par projektam plānoto un papildus nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa attiecināmajām izmaksām un neattiecināmo izmaksu daļu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek finansēta no valsts budžeta likumā plānotajiem līdzekļiem;

19.4. valsts budžeta programmā un apakšprogrammā ietvertās darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes un apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa nosaukums;

19.5. atklātas un ierobežotas projektu iesniegumu atlases, programmas, grantu shēmas, individuāla projekta vai apakšprojekta vai cita projekta nosaukums;

19.6. mēnesis, kad plānots uzsākt maksājumus no valsts budžeta papildu finansējuma, kā arī finansējuma saņēmējs.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 832; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

20. Veidlapā "Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā" (2.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

20.1. ministrijai kārtējā gadā nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apmērs (fonda līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa) attiecīgā fonda projektu īstenošanai, avansa maksājumiem vai līdzekļu atmaksai sadalījumā pa valsts budžeta programmām, apakšprogrammām un tajās ietvertajām darbības programmām, prioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un apakšaktivitātēm vai specifiskajiem atbalsta mērķiem;

20.2. valsts budžeta programmai un apakšprogrammai nepieciešamā attiecīgajam fondam un projektam paredzētā papildu finansējuma plānoto kopējo, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījums;

20.3. izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem fonda izdevumiem, kā arī institūcija, kura veic attiecīgā fonda atmaksu valsts pamatbudžetā.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

21. Veidlapā "Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (3.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

21.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

21.2. valdības funkciju klasifikācijas kodu;

21.3. budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

21.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto un ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto plānu kārtējam gadam;

21.5. pārdalāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

21.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām.

22. Veidlapā "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas programmās (apakšprogrammās)" (4.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

22.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

22.2. budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

22.3. saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

22.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto plānu n gadam;

22.5. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai n gadā;

22.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām n gadam.

22.1 Veidlapā "Informācija par Eiropas Savienības fonda projektiem piešķirto līdzekļu pārdali no ministriju budžetiem uz 80.00.00 programmu" (5.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

22.1 1. Eiropas Savienības fonda nosaukumu, Eiropas Savienības fondu darbības programmas aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa numuru un nosaukumu;

22.1 2. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto un ar Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto izdevumu plānu kārtējam gadam;

22.1 3. valsts budžeta izdevumu plāna samazinājumu;

22.1 4. aprēķināto izdevumu apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām;

22.1 5. iesniedzot pārdales pieprasījumu par valsts budžeta iestāžu īstenojamo projektu finansējumu, – pārdalāmo finansējumu sadalījumā pa projektiem, iekļaujot informāciju par projekta numuriem un nosaukumiem atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadības informācijas sistēmas vai Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas datiem.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

23. Ja ministrijas sniegtais valsts budžeta līdzekļu pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā datuma izdod rīkojumu par apropriācijas pārdali, norādot ministrijas, programmas, apakšprogrammas un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus.

24. Finanšu ministrija elektroniski nosūta uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas pārdali no 80.00.00 programmas. Šo noteikumu 3.2 punktā minētajos gadījumos ministrija, kura saņēmusi rīkojumu par apropriācijas pārdali, minēto rīkojumu pārsūta uz to ministriju oficiālajām e-pasta adresēm, kuras ir atbildīgas par iztrūkstošo valsts budžeta līdzekļu atgūšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

26. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām vai 80.00.00 programmā nav nepieciešamā finansējuma, vai arī finansējums nav pieejams konkrētam mērķim, ievērojot Ministru kabineta pieņemto lēmumu par 80.00.00 programmas līdzekļu sadali un kritērijiem, finanšu ministrs 10 darbdienu laikā pēc minēto faktu konstatācijas nosūta ministrijai atzinumu ar lēmumu par apropriācijas pārdales atteikumu.

27. Ja ministrija nepiekrīt finanšu ministra lēmumam par apropriācijas pārdales atteikumu, tad pēc pamatotu iebildumu saņemšanas finanšu ministrs piecu darbdienu laikā vienojas ar attiecīgo ministriju par valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma turpmāko virzību. Ja vienošanās netiek panākta, pieprasījuma iesniedzēja ministrija jautājumu var iesniegt izlemšanai Ministru kabinetā.

28. Finanšu ministrija, nosakot maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu ministrijai nākamajam gadam, ņem vērā kārtējā gadā veikto līdzekļu pārdali no 80.00.00 programmas un uz 80.00.00 programmu, ja līdzekļu pārdalei ir finansiāla ietekme uz turpmākajiem gadiem.

IV. Līdzekļu pārdale no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu

29. Ja ministrijas budžetā plānots finansējums noteikta fonda pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes, specifiskā atbalsta mērķa vai pārējiem projektiem, bet par attiecīgo 1.mērķa Eiropas Savienības fondu pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes, specifiskā atbalsta mērķa vai pārējo fondu finanšu vadību kopumā ir atbildīga cita ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), ministrija, kuras budžetā ir plānoti līdzekļi, pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi pārdala līdzekļus citam savas ministrijas projektam, kā arī sagatavo priekšlikumus par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, pievienojot attiecīgu atbildīgās iestādes atzinumu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

30. Lai nodrošinātu paredzēto valsts budžeta līdzekļu maksimāli efektīvu izlietošanu pilnā apmērā, Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem piešķirto valsts budžeta finansējumu var pārdalīt no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, ja secīgi ir izpildīti visi minētie nosacījumi:

30.1. projekta ietvaros kārtējā gadā nevar izlietot finansējumu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas, iepirkuma procedūra kavējas iesniegto sūdzību dēļ, projekta īstenošana kavējas finansējuma saņēmēja reorganizācijas dēļ);

30.2. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita projekta īstenošanai tā paša fonda ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali citam projektam iebilst atbildīgā iestāde;

30.3. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita šajos noteikumos paredzēta fonda projekta ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali cita fonda projektam iebilst atbildīgā iestāde.

31. Ministrija trīs reizes gadā – līdz 31.jūlijam, 1.oktobrim un novembra piektajai darbdienai – sagatavo pamatotus priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, apliecinot, ka izvērtēti šo noteikumu 30.punktā minētie nosacījumi, un iesniedz tos Finanšu ministrijā, izmantojot šo noteikumu 19., 21. un 22.punktā minētās veidlapas. Šī norma neattiecas uz Eiropas Savienības fondiem.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.267 redakcijā)

31.1 Ministrijai ir pienākums līdz nākamā mēneša septītajai darbdienai iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, ja Eiropas Savienības fondu ietvaros ministrijai katras Eiropas Savienības fonda budžeta programmas izdevumu plāna neizpilde (neieskaitot atmaksas pamatbudžetā) divus mēnešus pēc kārtas ir vismaz 10 % un vienlaikus pārsniedz 350 000 euro no attiecīgo divu mēnešu plānoto izdevumu kopsummas. Eiropas Savienības fondu ietvaros ministrija var sagatavot pamatotus priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu arī šo noteikumu 30.punktā minētajos gadījumos. Pēdējo pieprasījumu par valsts budžeta līdzekļu pārdali ministrija iesniedz Finanšu ministrijā līdz saimnieciskā gada novembra septītajai darbdienai. Iesniedzot šajā punktā minētos pieprasījumus, ministrija aizpilda šo noteikumu 21., 22. un 22.1 punktā minētās veidlapas.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.267 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1101)

32. Finanšu ministrija, saņemot no ministrijām priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 21. un 22. punktā minētajās veidlapās norādītos datus.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

33. Finanšu ministrija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, un finanšu ministrs izdod attiecīgu rīkojumu.

34. Finanšu ministrija elektroniski nosūta uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu un pavadvēstulē par to informē Saeimu.

35. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumus Nr.430 "Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 98., 167.nr.).

37. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

38. Ja 80.00.00 programmas līdzekļi izmantoti, lai atbilstoši šo noteikumu 3.2 punktam nodrošinātu maksājumu veikšanu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem par ministrijai iesniegtajiem līdzekļu atmaksas pieprasījumiem, ministrijas nodrošina no finansējuma gala saņēmējiem atgūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos piecu darbdienu laikā no līdzekļu atgūšanas dienas un sniedz informāciju Valsts kasei par šajā punktā minētajiem atgūtajiem līdzekļiem, elektroniski nosūtot informāciju uz e-pasta adresi (nd@kase.gov.lv).

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

39. Finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem 2014. gadam var pārdalīt uz ministriju Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu atbalstāmo darbību īstenošanai, ja par to ir lēmis Ministru kabinets.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.89 redakcijā)

39.1 Finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem 2015. gadam pirms normatīvā regulējuma par specifiskajiem atbalsta mērķiem atbalstāmo darbību īstenošanai un projektu apstiprināšanas var pārdalīt uz atbildīgās ministrijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti", 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" atbalstāmo darbību īstenošanai, 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākumam "Subsidētās nodarbinātības pasākumi nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem" un 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" atbalstāmo darbību īstenošanai, ja par to ir lēmis Ministru kabinets.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

39.2 Finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem 2017. gadam pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas var pārdalīt uz atbildīgās ministrijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros īstenojamai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta izstrādei.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

40. Šo noteikumu 39. punktā minētos finansējuma pārdales pieprasījumus ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā, izmantojot šo noteikumu 19., 20., 21. un 22. punktā minētās veidlapas, kas pielāgotas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.89 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars

1.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
naudas plūsmas plāns

Eiropas Savienības politiku instrumenta vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk – fonds*)

 

 

Fonda projektu veids 
 

(atklāta projektu iesniegumu atlase/ ierobežota projektu iesniegumu atlase/ programmas/ grantu shēmas/ individuālie projekti vai apakšprojekti/ pārējie projekti)

 

Atbildīgā iestāde 
Sadarbības iestāde 
Vadošā iestāde 
Maksājumu iestāde 

(euro)

 

Prioritātes, pasākuma, aktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa Nr. saskaņā ar darbības programmām vai citiem plānošanas dokumentiem; projekta Nr.,
budžeta
programmas, apakš-
programmas
kods

Valsts budžeta programma, apakš-
programma; valsts budžeta programmā, apakš-
programmā ietvertā darbības programma, prioritāte, pasākums, aktivitāte, apakš-
aktivitāte
vai specifiskais atbalsta mērķis; projekta (nosaukums), kā arī
finansējuma saņēmējs

Valsts budžeta likumā kārtējam gadam plānotās izmaksas kopā
(kārtējais gads n līdz projekta īstenošanai)

Kārtējais gads n

Gads **** (______)

plānotais finansējums – kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattieci-
nāmās izmaksas

plānotais finansējums – kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattiecināmās izmaksas

plānotais finansējums – kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattieci-
nāmās izmaksas

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,  kas plānota valsts budžetā

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,
kas plānota valsts budžetā

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,  kas plānota valsts budžetā

valsts budžetā plānotais finansējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finansējums
kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finansējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

valsts budžetā plānotais finansējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finansējums
kā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

valsts budžetā plānotais finansējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finansējums
kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finansējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Kopā – fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā – budžeta programma/
apakšprogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmā/
apakšprogrammā
ietvertā prioritāte
(papildus norāda arī darbības programmu, kurā ir minēta prioritāte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmas/
apakšprogrammas prioritātē
ietvertais pasākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmas/ apakšprogrammas prioritātē ietvertā aktivitāte/ apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmā/ apakšprogrammā ietvertais projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1. *Informāciju par 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodiem gatavo atbilstoši 2. pielikumā norādītajam dalījumam.

2. **Precizēts atbilstoši Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumos apstiprinātajām izmaiņām.

3. ***Tabulu papildina ar ailēm pa labi, sniedzot informāciju atsevišķi pa katru gadu līdz projekta īstenošanai.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes)

vadītājs       
  

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Sagatavoja   
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20__. gada __________________

Piezīme.

4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.832 redakcijā)

Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas Nr.

Ministrija/ fonds/ budžeta programma/ apakšprogramma

Darbības programma, prioritāte, pasākums, aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis, projekta Nr.

Darbības programma, prioritāte, pasākums, aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis; atklāta un ierobežota projektu iesniegumu atlase/programma/ grantu shēma/ individuāls projekts vai apakšprojekts, projekta nosaukums, dotāciju kodu nosaukumi

Papildus nepieciešamais finansējums – kopā

Tajā skaitā

Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

valsts budžeta finansējums

1

2

3

4

5

6

7

 XX. …………... ministrija – kopā     
 

tajā skaitā (nevajadzīgos svītrot)*

 

    

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)

 

Kohēzijas fonds – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Kohēzijas fonds – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)
Eiropas Zivsaimniecības fonds – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds (EJZF) – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

 

Eiropas Kopienas iniciatīvas – kopā (2007.–2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Kopienas iniciatīvas – kopā (2014.–2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments – kopā (plānošanas periodi netiek nodalīti)

 

 

 

 

 

 

Citi Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējā ārvalstu finanšu palīdzība kopā (ministrija pati norāda kāda)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā atšifrēt konkrētam fondam kopā pa budžeta programmām nepieciešamo papildu finansējumu pa budžeta programmām (dotāciju kodu 21710 un 21720 sadalījumā), kā arī norādīt fondam kopējos papildu izdevumus sadalījumā pa attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

 

Konkrētā fonda papildu izdevumi – kopā

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

Tajā skaitā konkrētais fonds sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

…………………… (programmas/ apakšprogrammas nosaukums)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

 

programmas (apakšprogrammas) papildu izdevumi – kopā

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā atšifrēt valsts budžeta programmā ietvertās darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa, atklāta un ierobežota projektu iesniegumu atlases/ programmas/ grantu shēmas/ individuāla projekta vai apakšprojekta/ cita projekta kopējo papildus nepieciešamo finansējumu (dotāciju kodu 21710 un 21720 sadalījumā) un projektu līmenī norādīt attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 x.……………………………..

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 x.x.…………………………..

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 x.x.x.……………………

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 x.x.x.x.…………………………….

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 Projekta numurs….. 

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

  Konkrētam projektam papildu izdevumi – kopā

 

 

 

 

  Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

  Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 Institūcija, kura veic atmaksu valsts pamatbudžetā     
 Pieprasījuma sagatavotājs norāda fondu, kuram tiek piemērots princips – atmaksa valsts pamatbudžetā     

 

Pieprasījuma sagatavotājs norāda institūciju, kura veic atmaksu valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

…………………(programmas/ apakšprogrammas nosaukums)

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   
   Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā   
   Izdevumi – kopā   
Piezīme.

1. *Pieprasījumu fondam gatavo atsevišķi 2007.–2013. gada un 2014.– 2020. gada plānošanas periodiem.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes)

vadītājs       
  

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Sagatavoja   
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20__. gada __________________

Piezīme.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464
Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1101; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sagatavoja     
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464
Valsts budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas programmās (apakšprogrammās)

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1101; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.832)

XX_______________________________________________________

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Piezīme. * Informāciju saistību pielikumā sagatavo atbilstoši likuma par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai attiecīgajai saistību pielikuma struktūrai.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sagatavoja     
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars

5.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 578)

Informācija par Eiropas Savienības fonda projektiem piešķirto līdzekļu pārdali no ministriju budžetiem uz 80.00.00 programmu

Eiropas Savienības politiku instrumenta veids (turpmāk – fonds*)

(euro)

Aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķis/projekta numurs

Fonda/aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

Kārtējā gada izdevumu plāns (precizētais)

Izmaiņu pieprasījums
(+/–)

Kārtējā gada izdevumu plāns kopā ar izmaiņām

Fonds, t. sk.

aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskā atbalsta mērķis, t. sk.

Projekts**

Piezīmes.

1. * Aizpilda tikai par Eiropas Savienības fondiem.

2. ** Pārdalot Eiropas Savienības fondu projektiem piešķirto finansējumu uz 80.00.00 programmu, iestādes norāda pārdalāmo finansējumu sadalījumā pa fondiem, aktivitātēm vai apakšaktivitātēm, vai specifiskajiem atbalsta mērķiem. Sadalījumu pa projektiem norāda tikai tad, ja tos īsteno valsts budžeta iestāde.

01.01.2017