Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta trešās daļas 1. un 2.punktu,
4.panta ceturto daļu, 12.panta otro daļu, 14.pantu, 16.panta otro daļu, 17.pantu, 20.pantu,
23.panta sestās daļas 1. un 2.punktu, 24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu,
27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 90.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdus "15.panta pirmo daļu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" (attiecīgā locījumā).

3. Svītrot 1.6.apakšpunktu.

4. Aizstāt 2.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

5. Izteikt 3.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3.1. Valsts vides dienests līdz ceturksnim sekojošā mēneša pēdējam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam:".

6. Aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdus "secīgā mēneša pēdējam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei" ar vārdiem "sekojošā mēneša pēdējam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam".

7. Izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. zemes īpašumtiesības apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina tiesības izmantot dabas resursus (izņemot gadījumus, kad paredzēta dabas resursu lietošana publiskajos ūdeņos). Ja paredzētas darbības publiskajos ūdeņos, iesniedz ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi vai amatpersonu noslēgto līgumu (kopiju), kurā paredzēto darbu izpildes rezultātā publiskajos ūdeņos tiks iegūti dabas resursi."

8. Papildināt 26.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atbilstību resursu veidam nosaka zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā, izmantojot ģeoloģiskās izpētes rezultātus."

9. Aizstāt 40.punkta otrajā teikumā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestu".

10. Svītrot 41. un 41.1 punktu.

11. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Nodokļa maksātājs pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamato ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) par dabas resursu ieguves un piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem, ko nodokļa maksātājs glabā trīs gadus un uzrāda pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus reģionālās vides pārvaldes valsts vides inspektoram. Nodokļa maksātājs, kas maksā nodokli par C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumā norādītajām darbībām, pamato nodokļa aprēķinu ar uzskaites dokumentiem, bet dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) neaizpilda. Nodokļa aprēķinus pamato atsevišķi par katru darbību, kurai saņemta atļauja, licence vai apliecinājums vai bija nepieciešams to saņemt."

12. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Atļaujas parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšanai dabā izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde."

13. Izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.1. grāmatvedības uzskaites dokumenti un apstiprinātas iepakojuma materiāla izlietojuma normas vai trauku materiāla izlietojuma normas vai faktiski patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti, vai faktiski realizēto trauku materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti;".

14. Papildināt 58.3.apakšpunktu aiz vārda "internetā" ar vārdiem "vai citā elektroniskajā datu nesējā. Informāciju, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā, saglabā trīs gadus papīra izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā".

15. Papildināt noteikumus ar 58.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.7 ar aktu (9.pielikums) apstiprināts faktiski patērētā iepakojuma materiālu veids un svars vai ar aktu (9.pielikums) apstiprināts faktiski patērēto trauku materiālu veids un svars."

16. Izteikt 59., 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"59. Iepakojuma materiāla izlietojuma normas satur informāciju par konkrētai precei pievienojamo iepakojuma materiālu veidu un svaru. Tās rakstveidā apstiprina nodokļa maksātāja paraksttiesīgā persona.

60. Faktisko patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apstiprina neatkarīgi no preces iepakošanas vietas. Faktisko patērēto iepakojuma materiālu veidu un svaru, ko apstiprina ar aktu (9.pielikums), nosaka komercdarbības veikšanas vietā vai pie cita komersanta ar nosacījumu, ka par to noslēgta rakstiska vienošanās un šo noteikumu 88.punktā minētajā komisijā piedalās arī tā komersanta pārstāvis, pie kura notiek faktiskā patērētā iepakojuma materiālu veida un svara noteikšana.

61. Trauku materiāla izlietojuma normas satur informāciju par konkrētu trauku materiālu veidu un svaru. Tās rakstveidā apstiprina nodokļa maksātāja paraksttiesīgā persona."

17. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Faktisko realizēto trauku materiālu veidu un svaru, ko apstiprina ar aktu (9.pielikums), nosaka komercdarbības veikšanas vietā vai pie cita komersanta ar nosacījumu, ka par to noslēgta rakstiska vienošanās un šo noteikumu 88.punktā minētajā komisijā piedalās arī tā komersanta pārstāvis, pie kura notiek faktiskā realizēto trauku materiālu veida un svara noteikšana."

18. Papildināt noteikumus ar 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.2 Nodokļa maksātājs, kas iznomā iepakojumu, kuru ir iespējams izmantot atkārtoti, nodokli par šo iepakojumu maksā, kad pirmo reizi to izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pirmo reizi realizē preces šajā iepakojumā vai pirmo reizi to iznomā."

19. Papildināt 78.3.apakšpunktu aiz vārda "internetā" ar vārdiem "vai citā elektroniskajā datu nesējā. Informāciju, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā, saglabā trīs gadus papīra izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā".

20. Izteikt 82.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Videi kaitīgo preču svaru nosaka komercdarbības veikšanas vietā vai pie cita komersanta ar nosacījumu, ka par to noslēgta rakstiska vienošanās un šajā punktā minētajā komisijā piedalās arī tā komersanta pārstāvis, pie kura notiek videi kaitīgo preču svara noteikšana."

21. Aizstāt 87.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

22. Aizstāt 1.pielikumā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ____________ teritoriālajai iestādei" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

23. Svītrot 1.pielikuma pārskata kopsavilkuma tabulas H rindas 2.ailē vārdus un skaitļus "un 5.rindas 7.ailē".

24. Aizstāt 1.pielikumā vārdus "VID teritoriālās iestādes atzīmes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes".

25. Svītrot 5.pielikumu.

26. Izteikt 6.pielikuma piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīme. * Derīgo izrakteņu ieguves limits ir ieguves limita atlikums gada sākumā."

27. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.404

Nodokļa likmju grupām atbilstošo videi kaitīgo preču klasifikācija un tehniskais raksturojums

Nr.p.k.

Kods

Apraksts

Dabas resursu nodokļa likme

1

2

3

4

1. Smēreļļas:
1.1.       ----ziežeļļas; citādas eļļas:  
1.1.1.

2710

19

71

-----specifiskiem pārstrādes procesiem

0,08 Ls/kg

1.1.2.

2710

19

75

-----ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 2710 19 71

0,08 Ls/kg

1.1.3.

2710

19

81

------motoreļļas, kompresoru ziežeļļas, turbīnu ziežeļļas

0,08 Ls/kg

1.1.4.

2710

19

83

------šķidrumi hidrauliskajām iekārtām

0,05 Ls/kg

1.1.5.

2710

19

85

------ baltās eļļas, šķidrais parafīns

0,08 Ls/kg

1.1.6.

2710

19

87

------transmisijas eļļas un reduktora eļļas

0,08 Ls/kg

1.1.7.

2710

19

91

------metālapstrādes vielas, veidņu eļļas, pretkorozijas eļļas

0,08 Ls/kg

1.1.8.

2710

19

93

------elektroizolācijas eļļas

0,08 Ls/kg

1.1.9.

2710

19

99

------citādas ziežeļļas un citādas eļļas

0,08 Ls/kg

2. Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:
2.1. Elektriskie akumulatori, svina:
2.1.1.

8507

    Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:  
2.1.1.1.

8507

10

    -svina-skābes, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai:  
2.1.1.1.1.         --svarā līdz 5 kg:  
2.1.1.1.1.1.

8507

10

41

  ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu

0,30 Ls/kg

2.1.1.1.1.2.

8507

10

49

  ---citādi

0,30 Ls/kg

2.1.1.1.2.        --kuru svars pārsniedz 5 kg:  
2.1.1.1.2.1.

8507

10

92

  ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu

0,30 Ls/kg

2.1.1.1.2.2.

8507

10

98

  ---citādi

0,30 Ls/kg

2.1.1.2.

8507

20

    -citādi svina-skābes akumulatori:  
2.1.1.2.1.         --vilces akumulatori:  
2.1.1.2.1.1.

8507

20

41

  ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu

0,30 Ls/kg

2.1.1.2.1.2.

8507

20

49

  ---citādi

0,30 Ls/kg

2.1.1.2.2.        --citādi:  
2.1.1.2.2.1.

8507

20

92

  ---kas darbojas ar šķidro elektrolītu

0,30 Ls/kg

2.1.1.2.2.2.

8507

20

98

  ---citādi

0,30 Ls/kg

2.2. Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni:
2.2.1.

8507

    Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:  
2.2.1.1.

8507

30

    -niķeļa-kadmija akumulatori:  
2.2.1.1.1.

8507

30

20

  --hermētiski noslēgti

1,80 Ls/kg

2.2.1.1.2.        --citādi:  
2.2.1.1.2.1.

8507

30

81

  ---vilces akumulatori

1,80 Ls/kg

2.2.1.1.2.2.

8507

30

89

  ---citādi

1,80 Ls/kg

2.2.1.2.

8507

40

00

 -dzelzs-niķeļa akumulatori

1,80 Ls/kg

2.3. Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas:
2.3.1.

8506

    Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas:  
2.3.1.1.

8506

10

    -mangāna dioksīda:  
2.3.1.1.1.        --sārmu:  
2.3.1.1.1.1.

8506

10

11

  ---cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.1.1.2.

8506

10

15

  ---elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.1.1.3.

8506

10

19

  ---citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.1.2.        --citādi:  
2.3.1.1.2.1.

8506

10

91

  ---cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.1.2.2.

8506

10

95

  ---elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.1.2.3.

8506

10

99

  ---citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.2.

8506

30

    -dzīvsudraba oksīda:  
2.3.1.2.1.

8506

30

10

  --cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.2.2.

8506

30

30

  --elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.2.3.

8506

30

90

  --citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.3.

8506

40

    -sudraba oksīda:  
2.3.1.3.1.

8506

40

10

  --cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.3.2.

8506

40

30

  --elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.3.3.

8506

40

90

  --citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.4.

8506

50

    -litija:  
2.3.1.4.1.

8506

50

10

  --cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.4.2.

8506

50

30

  --elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.4.3.

8506

50

90

  --citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.5.

8506

60

    -aerocinka:  
2.3.1.5.1.

8506

60

10

  --cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.5.2.

8506

60

30

  --elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

5.3.1.5.3.

8506

60

90

  --citādi

4,85 Ls/kg

2.3.1.6.

8506

80

    -citādi galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas:  
2.3.1.6.1.

8506

80

05

  --sausās cinka-oglekļa baterijas ar spriegumu 5,5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 V

4,85 Ls/kg

2.3.1.6.2.        --citādi:  
2.3.1.6.2.1.

8506

80

11

  ---cilindriskie elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.6.2.2.

8506

80

15

  ---elektrodu elementi

4,85 Ls/kg

2.3.1.6.2.3.

8506

80

90

  ---citādi

4,85 Ls/kg

2.4. Citi elektriskie akumulatori:
2.4.1.

8507

    Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:  
2.4.1.1.

8507

80

    -citādi akumulatori:  
2.4.1.1.1.

8507

80

20

  --niķeļa-metālhidrīda akumulatori

7,65 Ls/kg

2.4.1.1.2.

8507

80

30

  --litija-jonu akumulatori

7,65 Ls/kg

2.4.1.1.3.

8507

80

80

  --citādi

7,65 Ls/kg

3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas):
3.1.

2903

14

00

  --tetrahlorogleklis

1,10 Ls/kg

3.2.

2903

19

10

  ---1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms)

0,10 Ls/kg

3.3.

2903

19

80

  ---citādi

0,10 Ls/kg

3.4.

2903

39

11

  ----brommetāns (metilbromīds)

0,70 Ls/kg

3.5.

Ex 2903

42

00

  --dihlordifluormetāns, freons-12 (HFO-12)

1,00 Ls/kg

3.6.

Ex 2903

43

00

  --trihlortrifluoretāns, freons-13 (HFO-13)

0,80 Ls/kg

3.7.

Ex 2903

46

10

  ---bromhlordifluormetāns (halons-1211)

3,00 Ls/kg

3.8.

Ex 2903

46

20

  ---bromtrifluormetāns (halons-1301)

10,00 Ls/kg

3.9.

Ex 2903

46

90

  ---dibromtetrafluoretāns (halons-2402)

6,00 Ls/kg

3.10.

Ex 2903

49

15

  -----CHFCl2

0,040 Ls/kg

3.11.

Ex 2903

49

11

  -----CHF2Cl

0,055 Ls/kg

3.12.

Ex 2903

49

19

  -----CH2FCl

0,020 Ls/kg

3.13.

Ex 2903

49

19

  -----C2HFCl4

0,040 Ls/kg

3.14.

Ex 2903

49

19

  -----C2HF2Cl3

0,080 Ls/kg

3.15.

Ex 2903

49

19

  -----C2HF3Cl2

0,020 Ls/kg

3.16.

Ex 2903

49

19

  -----C2HF4Cl

0,022 Ls/kg

3.17.

Ex 2903

49

19

  -----C2H2FCl3

0,050 Ls/kg

3.18.

Ex 2903

49

19

  -----C2H2F2Cl2

0,050 Ls/kg

3.19.

Ex 2903

49

19

  -----C2H2F3Cl

0,060 Ls/kg

3.20.

Ex 2903

49

19

  -----C2H3FCl2

0,070 Ls/kg

3.21.

Ex 2903

49

19

  -----CH3FCl2

0,110 Ls/kg

3.22.

Ex 2903

49

19

  -----C2H3F2Cl

0,070 Ls/kg

3.23.

Ex 2903

49

19

  -----CH3F2Cl

0,065 Ls/kg

3.24.

Ex 2903

49

19

  -----C2H4FCl

0,005 Ls/kg

3.25.

Ex 2903

49

19

  -----C3HFCl6

0,070 Ls/kg

3.26.

Ex 2903

49

19

  -----C3HF2Cl5

0,090 Ls/kg

3.27.

Ex 2903

49

19

  -----C3HF3Cl4

0,080 Ls/kg

3.28.

Ex 2903

49

19

  -----C3HF4Cl3

0,090 Ls/kg

3.29.

Ex 2903

49

19

  -----C3HF5Cl2

0,070 Ls/kg

3.30.

Ex 2903

49

19

  -----CF3CF2CHCl2

0,025 Ls/kg

3.31.

Ex 2903

49

19

  -----CF2ClF2CHClF

0,033 Ls/kg

3.32.

Ex 2903

49

19

  -----C3HF6Cl

0,100 Ls/kg

3.33.

Ex 2903

49

19

  -----C3H2FCl5

0,090 Ls/kg

3.34.

Ex 2903

49

19

  -----C3H2F2Cl4

0,100 Ls/kg

3.35.

Ex 2903

49

19

  -----C3H2F3Cl3

0,230 Ls/kg

3.36.

Ex 2903

49

19

  -----C3H2F4Cl2

0,280 Ls/kg

3.37.

Ex 2903

49

19

  -----C3H2F5Cl

0,520 Ls/kg

3.38.

Ex 2903

49

19

  -----C3H3FCl4

0,090 Ls/kg

3.39.

Ex 2903

49

19

  -----C3H3F2Cl3

0,130 Ls/kg

3.40.

Ex 2903

49

19

  -----C3H3F3Cl2

0,120 Ls/kg

3.41.

Ex 2903

49

19

  -----C3H3F4Cl

0,140 Ls/kg

3.42.

Ex 2903

49

19

  -----C3H4FCl3

0,010 Ls/kg

3.43.

Ex 2903

49

19

  -----C3H4F2Cl2

0,040 Ls/kg

3.44.

Ex 2903

49

19

  -----C3H4F3Cl

0,030 Ls/kg

3.45.

Ex 2903

49

19

  -----C3H5FCl2

0,020 Ls/kg

3.46.

Ex 2903

49

19

  -----C3H5F2Cl

0,020 Ls/kg

3.47.

Ex 2903

49

19

  -----C3H6FCl

0,030 Ls/kg

3.48.

Ex 2903

49

30

  ----CHFBr2

1,00 Ls/kg

3.49.

Ex 2903

49

30

  ----CHF2Br

0,74 Ls/kg

3.50.

Ex 2903

49

30

  ----CH2FBr

0,73 Ls/kg

3.51.

Ex 2903

49

30

  ----C2HFBr4

0,80 Ls/kg

3.52.

Ex 2903

49

30

  ----C2HF2Br3

1,80 Ls/kg

3.53.

Ex 2903

49

30

  ----C2HF3Br2

1,60 Ls/kg

3.54.

Ex 2903

49

30

  ----C2HF4Br

1,20 Ls/kg

3.55.

Ex 2903

49

30

  ----C2H2FBr3

1,10 Ls/kg

3.56.

Ex 2903

49

30

  ----C2H2F2Br2

1,50 Ls/kg

3.57.

Ex 2903

49

30

  ----C2H2F3Br

1,60 Ls/kg

3.58.

Ex 2903

49

30

  ----C2H3FBr2

1,70 Ls/kg

3.59.

Ex 2903

49

30

  ----C2H3F2Br

1,10 Ls/kg

3.60.

Ex 2903

49

30

  ----C2H4FBr

0,10 Ls/kg

3.61.

Ex 2903

49

30

  ----C3HFBr6

1,50 Ls/kg

3.62.

Ex 2903

49

30

  ----C3HF2Br5

1,90 Ls/kg

3.63.

Ex 2903

49

30

  ----C3HF3Br4

1,80 Ls/kg

3.64.

Ex 2903

49

30

  ----C3HF4Br3

2,20 Ls/kg

3.65.

Ex 2903

49

30

  ----C3HF5Br2

2,00 Ls/kg

3.66.

Ex 2903

49

30

  ----C3HF6Br

3,30 Ls/kg

3.67.

Ex 2903

49

30

  ----C3H2FBr5

1,90 Ls/kg

3.68.

Ex 2903

49

30

  ----C3H2F2Br4

2,10 Ls/kg

3.69.

Ex 2903

49

30

  ----C3H2F3Br3

5,60 Ls/kg

3.70.

Ex 2903

49

30

  ----C3H2F4Br2

7,50 Ls/kg

3.71.

Ex 2903

49

30

  ----C3H2F5Br

1,40 Ls/kg

3.72.

Ex 2903

49

30

  ----C3H3FBr4

1,90 Ls/kg

3.73.

Ex 2903

49

30

  ----C3H3F2Br3

3,10 Ls/kg

3.74.

Ex 2903

49

30

  ----C3H3F3Br2

2,50 Ls/kg

3.75.

Ex 2903

49

30

  ----C3H3F4Br

4,40 Ls/kg

3.76.

Ex 2903

49

30

  ----C3H4FBr3

0,30 Ls/kg

3.77.

Ex 2903

49

30

  ----C3H4F2Br2

1,00 Ls/kg

3.78.

Ex 2903

49

30

  ----C3H4F3Br

0,80 Ls/kg

3.79.

Ex 2903

49

30

  ----C3H5FBr2

0,40 Ls/kg

3.80.

Ex 2903

49

30

  ----C3H5F2Br

0,80 Ls/kg

3.81.

Ex 2903

49

30

  ----C3H6FBr

0,70 Ls/kg

4. Visu veidu riepas:
4.1.

4011

10

00

  -vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

0,15 Ls/kg

4.2.

4011

20

   -autobusiem vai kravas automobiļiem:  
4.2.1.

4011

20

10

  --kuru slodzes indekss nepārsniedz 121

0,15 Ls/kg

4.2.2.

4011

20

90

  --kuru slodzes indekss pārsniedz 121

0,15 Ls/kg

4.3.

4011

30

00

  -izmantojamas aviācijā

0,15 Ls/kg

4.4.

4011

40

00

 -motocikliem

0,15 Ls/kg

4.5.

4011

50

00

  -velosipēdiem

0,15 Ls/kg

4.6.        -citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu vai tamlīdzīgām protektorrievām:  
4.6.1.

4011

61

00

  --lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem un mašīnām

0,15 Ls/kg

4.6.2.

4011

62

00

  --būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

0,15 Ls/kg

4.6.3.

4011

63

00

  --būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm

0,15 Ls/kg

4.6.4.

4011

69

00

  --citādas

0,15 Ls/kg

4.7.        -citādas:  
4.7.1.

4011

92

00

  --lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem un mašīnām

0,15 Ls/kg

4.7.2.

4011

93

00

  --būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

0,15 Ls/kg

4.7.3.

4011

94

00

  --būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm

0,15 Ls/kg

4.7.4.

4011

99

00

  --citādas

0,15 Ls/kg

4.8.        -atjaunotas riepas:  
4.8.1.

4012

11

00

  --vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

0,15 Ls/kg

4.8.2.

4012

12

00

  --autobusiem vai kravas automobiļiem

0,15 Ls/kg

4.8.3.

4012

13

00

  --izmantojamas aviācijā

0,15 Ls/kg

4.8.4.

4012

19

00

  --citādas

0,15 Ls/kg

4.9.

4012

20

00

  -lietotas pneimatiskās riepas

0,15 Ls/kg

4.10.

4012

90

   -citādas:  
4.10.1.

4012

90

20

  --cietās vai pildītās riepas

0,15 Ls/kg

4.10.2.

4012

90

30

  --protektori

0,15 Ls/kg

4.10.3.

4012

90

90

  --loka lentes

0,15 Ls/kg

5. Eļļas filtri:
5.1.

Ex 8421

23

00

  --eļļas vai degvielas filtrēšanai iekšdedzes dzinējos

0,15 Ls/gab.

6. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmajai daļai:
6.1. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus):
6.1.1. veļas mazgāšanas mašīnas:
6.1.1.1.         -mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg:  
6.1.1.1.1.

8450

11

    --pilnīgi automātiskas mašīnas:  
6.1.1.1.1.1.         ---ar sausveļas ietilpību līdz 6 kg:  
6.1.1.1.1.1.1.

8450

11

11

  ----ar veļas ielādi no priekšas

0,65 Ls/kg

6.1.1.1.1.1.2.

8450

11

19

  ----ar veļas ielādi no augšas

0,65 Ls/kg

6.1.1.1.1.2.

8450

11

90

  --- ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg, bet ne vairāk par 10 kg

0,65 Ls/kg

6.1.1.1.2.

8450

12

00

  --citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu

0,65 Ls/kg

6.1.1.1.3.

8450

19

00

  --citādas

0,65 Ls/kg

6.1.1.2.

8450

20

00

  -mašīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg

0,65 Ls/kg

6.1.2. drēbju žāvētavas:
6.1.2.1.

8421

12

00

  --iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai

0,65 Ls/kg

6.1.2.2.

8421

19

    --citādas:  
6.1.2.2.1.

8421

19

70

  ---citādas

0,65 Ls/kg

6.1.2.3.         -žāvēšanas mašīnas:  
6.1.2.3.1.

8451

21

    --ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg:  
6.1.2.3.1.1.

8451

21

10

  ---ar sausveļas ietilpību līdz 6 kg

0,65 Ls/kg

6.1.2.3.1.2.

8451

21

90

  --- ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg, bet ne vairāk par 10 kg

0,65 Ls/kg

6.1.2.3.2.

8451

29

00

  --citādas

0,65 Ls/kg

6.1.3. trauku mazgāšanas mašīnas:
6.1.3.1.

8422

11

00

  --mājsaimniecības

0,65 Ls/kg

6.1.3.2.

8422

19

00

 --citādas

0,65 Ls/kg

6.1.4. kulinārijas apstrādes aprīkojums:
6.1.4.1. elektriskās krāsnis:
6.1.4.1.1.

8516

60

70

  --grili un krāsniņas apcepšanai

0,65 Ls/kg

6.1.4.1.2.

8516

60

80

  --iebūvējamās krāsnis

0,65 Ls/kg

6.1.4.1.3.

8516

60

90

  --citādas

0,65 Ls/kg

6.1.4.2. elektriskās plītiņas, elektriskie šķīvju sildītāji:
6.1.4.2.1.

8516

60

10

  --plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu)

0,65 Ls/kg

6.1.4.2.2.         --plītiņas, riņķi vārīšanai un cepešplaukti:  
6.1.4.2.2.1.

8516

60

51

  ---iebūvējamie cepešplaukti

0,65 Ls/kg

6.1.4.2.2.2.

8516

60

59

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.1.4.3. mikroviļņu krāsnis:
6.1.4.3.1.

8516

50

00

  -mikroviļņu krāsnis

0,65 Ls/kg

6.1.4.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto ēdiena, pārtikas pagatavošanai un pārtikas apstrādei:
6.1.4.4.1.

8419

81

    --karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai:  
6.1.4.4.1.1.

8419

81

20

  ---perkolatori un citas ierīces kafijas un citu karsto dzērienu gatavošanai

0,65 Ls/kg

6.1.4.4.1.2.

8419

81

80

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.1.4.4.2.

8509

40

00

  -pārtikas produktu smalcinātāji un mikseri; augļu un dārzeņu sulu spiedes

0,65 Ls/kg

6.1.5. elektriskās sildīšanas ierīces:
6.1.5.1.

8419

89

10

 ---dzesēšanas torņi un tamlīdzīgas iekārtas tiešai dzesēšanai (bez sadales sienas) ar cirkulējošu ūdeni

0,65 Ls/kg

6.1.5.2.

8419

89

30

 --- vakuuma tvaicēšanas iekārtas metāla nogulsnēšanai

0,65 Ls/kg

6.1.5.3.

8419

89

98

 --- citādas

0,65 Ls/kg

6.1.5.4.

8516

10

    -elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji:  
6.1.5.4.1.

8516

10

11

  ---caurplūdes ūdenssildītāji   0,65 Ls/kg
6.1.5.4.2.

8516

10

19

  ---citādi   0,65 Ls/kg
6.1.5.5.

8516

10

90

  --iegremdes sildītāji   0,65 Ls/kg
6.1.6. elektriskie radiatori:
6.1.6.1.         -elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai:  
6.1.6.1.1.

8516

21

00

  --termoakumulācijas radiatori   0,65 Ls/kg
6.1.6.1.2.

8516

29

    --citādi:  
6.1.6.1.2.1.

8516

29

10

  ---ar šķidrumu pildīti radiatori   0,65 Ls/kg
6.1.6.1.2.2.

8516

29

50

  ---konvekcijas sildītāji   0,65 Ls/kg
6.1.6.1.2.3.         ---citādi:  
6.1.6.1.2.3.1.

8516

29

91

  ----ar iebūvētu ventilatoru

0,65 Ls/kg

6.1.6.1.2.3.2.

8516

29

99

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.1.7. citas liela izmēra iekārtas telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu mēbeļu sildīšanai:
6.1.7.1. elektriskie ventilatori:
6.1.7.1.1.         -ventilatori:  
6.1.7.1.1.1.

8414

51

00

  --galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W

0,65 Ls/kg

6.1.7.1.1.2.

8414

59

    --citādi:  
6.1.7.1.1.2.1.

8414

59

20

  ---aksiālie ventilatori

0,65 Ls/kg

6.1.7.1.1.2.2.

8414

59

40

  ---centrbēdzes ventilatori

0,65 Ls/kg

6.1.7.1.1.2.3.

8414

59

80

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.1.8. gaisa kondicionēšanas iekārtas:
6.1.8.1.

8415

10

    -sienas vai loga, autonomie vai sadalītās (divbloku) sistēmas:  
6.1.8.1.1.

8415

10

10

  --autonomie

0,65 Ls/kg

6.1.8.1.2.

8415

10

90

  --sadalītās (divbloku) sistēmas

0,65 Ls/kg

6.1.8.2.

8415

20

00

  -izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos pasažieru ērtībām

0,65 Ls/kg

6.1.8.3.        -citādi:  
6.1.8.3.1.

8415

81

00

 --ar iebūvētu dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgšanai (reversīvie siltummaiņi)

0,65 Ls/kg

6.1.8.3.2.

8415

82

00

 --citādi, ar iebūvētu dzeses agregātu

0,65 Ls/kg

6.1.8.3.3.

8415

83

00

 --bez dzeses agregāta

0,65 Ls/kg

6.1.9. citas ventilācijas, izplūdes ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas:
6.1.9.1.

8414

60

00

  -velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm

0,65 Ls/kg

6.2. Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji:
6.2.1. liela izmēra dzesēšanas iekārtas:  
6.2.1.1.

8418

10

  -kombinētās dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm:  
6.2.1.1.1.

8418

10

20

--ar vairāk nekā 340 l ietilpību

1,05 Ls/kg

6.2.1.1.2.

8418

10

80

--citādas

1,05 Ls/kg

6.2.2. ledusskapji:
6.2.2.1.         -mājsaimniecības ledusskapji:  
6.2.2.1.1.

8418

21

    --kompresijas tipa:  
6.2.2.1.1.1.

8418

21

10

  ---ar vairāk nekā 340 l ietilpību

1,05 Ls/kg

6.2.2.1.1.2.         ---citādi:  
6.2.2.1.1.2.1.

8418

21

51

  ----galdveidīgie

1,05 Ls/kg

6.2.2.1.1.2.2.

8418

21

59

  ----iebūvējamie

1,05 Ls/kg

6.2.2.1.1.2.3.         ----citādi, kuru ietilpība:  
6.2.2.1.1.2.3.1.

8418

21

91

  -----nepārsniedz 250 litrus

1,05 Ls/kg

6.2.2.1.1.2.3.2.

8418

21

99

  -----pārsniedz 250 litrus, bet nepārsniedz 340 litrus

1,05 Ls/kg

6.2.2.1.2.

8418

29

00

  --citādi

1,05 Ls/kg

6.2.3. saldētavas:
6.2.3.1.

8418

30

    -skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l:  
6.2.3.1.1.

8418

30

20

  --ar ietilpību līdz 400 l

1,05 Ls/kg

6.2.3.1.2.

8418

30

80

  --ar ietilpību vairāk par 400 l, bet ne vairāk par 800 l

1,05 Ls/kg

6.2.3.2.

8418

40

    -vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l:

1,05 Ls/kg

6.2.3.2.1.

8418

40

20

  --ar ietilpību līdz 250 l

1,05 Ls/kg

6.2.3.2.2.

8418

40

80

  --ar ietilpību vairāk par 250 l, bet ne vairāk par 900 l

1,05 Ls/kg

6.2.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto pārtikas dzesēšanai, saglabāšanai un glabāšanai:
6.2.4.1.

8418

50

    -citas mēbeles (kastes, skapji, vitrīnas, letes un tamlīdzīgi), kas paredzētas uzglabāšanai un izstādīšanai, iekļaujot dzesināšanas vai saldēšanas iekārtas:  
6.2.4.1.1.         --atdzesēšanas vitrīnas un letes (ar dzesētājagregātu vai iztvaicētāju):  
6.2.4.1.1.1.

8418

50

11

  ---saldētas pārtikas glabāšanai

1,05 Ls/kg

6.2.4.1.1.2.

8418

50

19

  ---citādas

1,05 Ls/kg

6.2.4.1.2.         --citādas atdzesēšanas iekārtas:  
6.2.4.1.2.1.

8418

50

91

  ---sasaldēšanai zemā temperatūrā, izņemot apakšpozīcijās 8418 30 un 8418 40 minētās

1,05 Ls/kg

6.2.4.1.2.2.

8418

50

99

  ---citādas

1,05 Ls/kg

6.2.4.2.         -citādas atdzesēšanas vai sasaldēšanas iekārtas; siltumsūkņi:  
6.2.4.2.1.

8418

61

00

  --siltumsūkņi, citādi nekā gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas minētas pozīcijā 8415

1,05 Ls/kg

6.2.4.2.2.

8418

69

00

  --citādi

1,05 Ls/kg

6.3. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas:
6.3.1. putekļu sūcēji:
6.3.1.1.         -ar iebūvētu elektromotoru:  
6.3.1.1.1.

8508

11

00

--nepārsniedz 1500 W spriegumu un ietver putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz 20 l

1,35 Ls/kg

6.3.1.1.2.

8508

19

00

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.3.1.2.

8508

60

00

  -citādi putekļu sūcēji

1,35 Ls/kg

6.3.2. elektriskās sukas
6.3.3. citas tīrīšanas iekārtas:
6.3.3.1.

Ex8509

80

00

  -grīdas pulētāji

1,35 Ls/kg

6.3.4. ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai un citādai tekstilmateriālu apstrādei
6.3.5. gludekļi:
6.3.5.1.

8516

40

    -elektriskie gludekļi:  
6.3.5.1.1.

8516

40

10

  --tvaika gludekļi

1,35 Ls/kg

6.3.5.1.2.

8516

40

90

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.3.6. tosteri:
6.3.6.1.

8516

72

00

  --tosteri

1,35 Ls/kg

6.3.7. cepšanas ierīces:
6.3.7.1.

8516

79

20

  ---dziļās taukvāres pannas

1,35 Ls/kg

6.3.7.2.

8516

79

70

  ---citādas

1,35 Ls/kg

6.3.8. dzirnaviņas, kafijas automāti un ierīces trauku vai iepakojuma atvēršanai vai noslēgšanai:
6.3.8.1.

8516

71

00

  --ierīces tējas vai kafijas pagatavošanai

1,35 Ls/kg

6.3.9. elektriskie naži
6.3.10. matu griešanas, žāvēšanas, zobu tīrīšanas, skūšanās, masāžas un citas ķermeņa kopšanas ierīces:
6.3.10.1.

8510

10

00

  -skuvekļi

1,35 Ls/kg

6.3.10.2.

8510

20

00

  -matu griešanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.3.10.3.

8510

30

00

  -atmatošanas ierīces

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.         -elektrotermiskie matu veidošanas un roku žāvēšanas aparāti:  
6.3.10.4.1.

8516

31

    --matu žāvētāji:  
6.3.10.4.1.1.

8516

31

10

  ---žāvēšanas kupoli

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.1.2.

8516

31

90

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.2.

8516

32

00

  --citādi matu žāvēšanas aparāti

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.3.

8516

33

00

  --roku žāvētāji

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.4.         --sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi:  
6.3.10.4.4.1.         ---ar luminiscences spuldzēm, kurās izmanto ultravioletos A starus:  
6.3.10.4.4.1.1.

8543

70

51

  ----kuru maksimālais garums ir 100 cm

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.4.1.2.

8543

70

55

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.3.10.4.4.2.

8543

70

59

  ---citādas

1,35 Ls/kg

6.3.11. pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika mērīšanai, rādīšanai vai reģistrēšanai:
6.3.11.1.         -elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:  
6.3.11.1.1.

9101

11

00

  --kam ir tikai mehāniskie rādītāji

1,35 Ls/kg

6.3.11.1.2.

9101

19

00

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.3.11.2.         -citādi:  
6.3.11.2.1.

9101

91

00

  --elektriskie

1,35 Ls/kg

6.3.11.3.

9102

      rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, ieskaitot hronometrus, izņemot pozīcijā 9101 minētos:  
6.3.11.3.1.         -elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:  
6.3.11.3.1.1.

9102

11

00

  --kam ir tikai mehāniskie rādītāji

1,35 Ls/kg

6.3.11.3.1.2.

9102

12

00

  --kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

1,35 Ls/kg

6.3.11.3.1.3.

9102

19

00

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.3.11.3.2.         -citādi:  
6.3.11.3.2.1.

9102

91

00

  --elektriskie

1,35 Ls/kg

6.3.11.4.         -modinātāji:  
6.3.11.4.1.

9105

11

00

  --elektriskie

1,35 Ls/kg

6.3.11.5.         -sienas pulksteņi:  
6.3.11.5.1.

9105

21

00

  --elektriskie

1,35 Ls/kg

6.3.11.6.         -citādi:  
6.3.11.6.1.

9105

91

00

  --elektriskie

1,35 Ls/kg

6.3.11.7.

9106

10

00

  -darba laika reģistratori; datuma un laika reģistrēšanas ierīces

1,35 Ls/kg

6.3.11.8.

9106

90

    -citādi:  
6.3.11.8.1.

9106

90

10

  --tehnoloģiskā procesa hronometri un tamlīdzīgas ierīces

1,35 Ls/kg

6.3.11.8.2.

9106

90

80

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.3.11.9.

9107

00

00

  laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju

1,35 Ls/kg

6.3.12. svari:
6.3.12.1.

8423

10

    -svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu svarus; mājsaimniecības svari:  
6.3.12.1.1.

8423

10

10

  --mājsaimniecības svari

1,35 Ls/kg

6.3.12.1.2.

8423

10

90

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.4. Informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos telefonus):
6.4.1. centralizētā datu apstrāde:
6.4.1.1. centrālie procesi:
6.4.1.1.1.          -citādas datu automātiskās apstrādes iekārtas:  
6.4.1.1.1.1.

8471

41

00

  --kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un datu ievades un izvades iekārta, arī apvienotas

1,35 Ls/kg

6.4.1.1.1.2.

8471

49

00

  --citādas, sistēmu veidā

1,35 Ls/kg

6.4.1.1.2.

8471

50

00

  -ciparapstrādes bloki, izņemot apakšpozīcijās 8471 41 un 8471 49 minētos blokus, arī vienā korpusā ar vienu vai diviem šādiem blokiem: atmiņas bloku, datu ievadbloku, datu izvadbloku

1,35 Ls/kg

6.4.1.2. minidatori:
6.4.2. personālā datortehnika:
6.4.2.1. personālie datori (arī centrālais procesors, pele, ekrāns un tastatūra):
6.4.2.1.1.

8471

60

    - datu ievadbloki un izvadbloki, arī vienā korpusā ar atmiņas bloku:  
6.4.2.1.1.1.

8471

60

60

  --tastatūras

1,35 Ls/kg

6.4.2.1.1.2.

8471

60

70

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.2. klēpja datori (arī centrālais procesors, pele, ekrāns un tastatūra):
6.4.2.2.1.

8471

30

00

  -portatīvas datu automātiskās apstrādes iekārtas, kas sver ne vairāk kā 10 kg, vismaz ar centrālo procesoru, tastatūru un ekrānu

1,35 Ls/kg

6.4.2.3. piezīmjdatori
6.4.2.4. plaukstdatori
6.4.2.5. printeri:
6.4.2.5.1.

8443

32

10

  ---printeri

1,35 Ls/kg

6.4.2.6. kopēšanas iekārtas:
6.4.2.6.1.

8443

31

    --mašīnas, kas veic divas vai vairākas iespiešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam:  
6.4.2.6.1.1.

8443

31

10

  ---mašīnas, kam ir kopēšanas un faksimila nosūtīšanas funkcija un ar ko nevar nokopēt vairāk par 12 melnbaltām lapām minūtē, arī ar iespiešanas funkciju

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.1.2.

8443

31

91

  ----mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu un drukājot kopijas ar elektrostatisko iespiedmašīnu

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.1.3.

8443

31

99

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.2.

8443

32

    --citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam:  
6.4.2.6.2.1.

8443

32

91

  ----mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu un drukājot kopijas ar elektrostatisko iespiedmašīnu

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.2.2.

8443

32

93

 ----citas mašīnas, kas kopē, izmantojot optisku sistēmu

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.2.3.

8443

32

99

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.3.

8443

39

    --citādas:  
6.4.2.6.3.1.

8443

39

10

  ---mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu un drukājot kopijas ar elektrostatisko iespiedmašīnu

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.3.2.         ---citādas kopēšanas ierīces:  
6.4.2.6.3.2.1.

8443

39

31

  ----ar optisko sistēmu

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.3.2.2.

8443

39

39

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.4.2.6.4.

8472

10

00

  -pavairošanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.4.2.7. citādas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfi un trafaretu pavairošanas mašīnas, adrešu mašīnas, banknošu izsniegšanas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas un skavošanas mašīnas):
6.4.2.7.1.

8472

10

00

 -pavairošanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.4.2.7.2.

8472

30

00

 -pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas, apsloksnēšanas vai pārsiešanas mašīnas, mašīnas pasta sūtījumu atvēršanai, aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas pastmarku uzlīmēšanai vai dzēšanai

1,35 Ls/kg

 

6.4.2.8. elektriskās un elektroniskās rakstāmmašīnas:
6.4.2.8.1.

8469

00

10

  -teksta apstrādes ierīces

1,35 Ls/kg

6.4.2.8.2.         -citādas:  
6.4.2.8.2.1.

8469

00

91

  --elektriskās

1,35 Ls/kg

6.4.2.9. kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas mašīnas (kalkulatori):
6.4.2.9.1.

8470

10

00

  -elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja barošanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai

1,35 Ls/kg

6.4.2.9.2.         -citādi elektroniskie kalkulatori:  
6.4.2.9.2.1.

8470

21

00

  --ar iebūvētu iespiedierīci

1,35 Ls/kg

6.4.2.9.2.2.

8470

29

00

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.9.3.

8470

30

00

  -citādi kalkulatori

1,35 Ls/kg

6.4.2.9.4.

8470

50

00

  -kases aparāti

1,35 Ls/kg

6.4.2.9.5.

8470

90

00

  -citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.10. citas iekārtas informācijas vākšanai, glabāšanai, apstrādei, noformēšanai vai pārraidīšanai elektroniskā veidā:
6.4.2.10.1.

8443

19

40

  ---izmantošanai pusvadītāju ražošanā

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.2.

8443

19

70

  ---citādas

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.

8471

70

    -atmiņas bloki:  
6.4.2.10.3.1.

8471

70

20

  -- centrālie atmiņas bloki 

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.2.         --citādi:  
6.4.2.10.3.2.1.         ---diskatmiņas bloki:  
6.4.2.10.3.2.1.1.

8471

70

30

  ----optiskie, ieskaitot magnētoptisko disku atmiņas blokus

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.2.1.2.         ----citādi:  
6.4.2.10.3.2.1.2.1.

8471

70

50

  -----cieto disku diskdziņi

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.2.1.2.2.

8471

70

70

  -----citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.2.2.

8471

70

80

  ---magnētisko lenšu atmiņas bloki

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.3.2.3.

8471

70

98

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.4.

8471

80

00

   -citādi automātiskās datu apstrādes iekārtu bloki

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.5.

8471

90

00

  -citādi

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.6.

8543

70

10

 -- elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

1,35 Ls/kg

  lādētāji
6.4.2.10.7.

8504

40

    -statiskie pārveidotāji:  
6.4.2.10.7.1.

8504

40

30

  -- izmantošanai sakaru iekārtās, datu automātiskās apstrādes iekārtās un to blokos

1,35 Ls/kg

6.4.2.10.7.2.

8504

40

55

  ----akumulatoru uzlādes ierīces

1,35 Ls/kg

6.4.3. lietotāju termināliekārtas un sistēmas
6.4.4. faksimili:
6.4.4.1.

8443

32

30

  ---faksa aparāti

1,35 Ls/kg

6.4.4.2.

Ex8443

39

90

  ---teletaipi un faksa aparāti

1,35 Ls/kg

6.4.5. teleksi
6.4.6. telefoni:
6.4.6.1.

8517

18

00

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.4.6.2.

8517

61

00

  -- bāzes stacijas

1,35 Ls/kg

6.4.6.3.

8517

62

00

  --iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, reģistrācijai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

1,35 Ls/kg

6.4.6.4.

8517

69

10

  ---videotelefoni

1,35 Ls/kg

6.4.7. telefona automāti:
6.4.7.1.

8517

69

20

  ---namdurvju tālrunas sistēmas

1,35 Ls/kg

6.4.7.1.1.

8517

69

31

  ----portatīvie uztvērēji izsaukšanai, brīdināšanai un peidžeru sistēmas uztvērēji

1,35 Ls/kg

6.4.7.1.2.

8517

69

39

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.4.7.2.

8517

69

90

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.4.8. bezvada telefoni:
6.4.8.1.

8517

11

00

  --līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

1,35 Ls/kg

6.4.9. automātisko atbildētāju sistēmas:  
6.4.9.1.

8519

50

00

  -telefonu automātiskie atbildētāji

1,35 Ls/kg

6.4.10. citas iekārtas skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidīšanai ar elektrosakaru starpniecību:
  mikrofoni un to statīvi:
6.4.10.1.

8518

10

30

  --sakariem izmantojami mikrofoni ar frekvenču diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, diametrā ne vairāk kā 10 mm un ne augstāki par 3 mm

1,35 Ls/kg

6.4.10.2.

8518

10

95

  --citādi

1,35 Ls/kg

  skaļruņi un austiņas
6.4.10.3.

8518

21

00

  --atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

1,35 Ls/kg

6.4.10.4.

8518

22

00

  --vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

1,35 Ls/kg

6.4.10.4.1.

8518

29

30

  ---skaļruņi ar frekvenču diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, diametrā ne vairāk kā 50 mm, izmantošanai telekomunikācijā

1,35 Ls/kg

6.4.10.4.2.

8518

29

95

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.4.10.5.

8518

30

   -galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu, un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki skaļruņi:  
6.4.10.5.1.

8518

30

20

  --līnijtelefonijas aparātu klausules

1,35 Ls/kg

6.4.10.5.2.

8518

30

95

  --citādi

1,35 Ls/kg

  video ieraksta vai video reproducēšanas aparatūra
6.4.10.6.

8521

10

20

  --kas izmanto lentes, kuras nav platākas par 1,3 cm, ar spēju ierakstīt un reproducēt, ja lentes kustības ātrums nepārsniedz 50 mm/s

1,35 Ls/kg

6.4.10.7.

8521

10

95

  --citādi

1,35 Ls/kg

6.4.10.8.

8521

90

00

  -citādi

1,35 Ls/kg

6.4.10.9.

8528

71

    --aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai videoekrāns:  
6.4.10.10.         ---videoatskaņotāji:  
6.4.10.10.1.

8528

71

11

  ----elektroniskie bloki datu automātiskās  apstrādes iekārtām

1,35 Ls/kg

6.4.10.10.2.

8528

71

13

 ----aparatūra ar mikroprocesoru, kas apvienota ar modemu pieejai internetam un kas veic interaktīvu informācijas apmaiņu, un kas var uztvert televīzijas signālus (pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloks ar komunikācijas funkciju)

1,35 Ls/kg

  raidaparatūra
6.4.10.11.

8525

50

00

  -raidaparatūra

1,35 Ls/kg

6.4.10.12.

8525

60

00

  -raidaparatūra ar uztveres iekārtu

1,35 Ls/kg

  projektori
6.4.10.13.

8528

61

00

  --tāda veida, kas izmantojami tikai vai vienīgi automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozīcijā 8471

1,35 Ls/kg

6.4.10.14.

8528

69

    --citādi:  
6.4.10.14.1.

8528

69

10

  ---kas darbojas ar plakano ekrānu (piemēram, šķidro kristālu ierīci) un spēj parādīt datu automātiskās apstrādes iekārtas ģenerētu ciparu informāciju

1,35 Ls/kg

6.4.10.14.2.         ---citādi:  
6.4.10.14.2.1.

8528

69

91

  ----melnbalta vai citāda monohroma attēla

1,35 Ls/kg

6.4.10.14.2.2.

8528

69

99

  ----krāsu

1,35 Ls/kg

6.5. Monitori:  
6.5.1.         -katodstaru lampu monitori:  
6.5.1.1.

8528

41

00

  --tāda veida, kas izmantojami tikai vai vienīgi automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozīcijā 8471

1,05 Ls/kg

6.5.1.2.

8528

49

    --citādi:  
6.5.1.2.1.

8528

49

10

  ---melnbalta vai citāda monohroma attēla

1,05 Ls/kg

6.5.1.2.2.         ---krāsu:  
6.5.1.2.2.1.

8528

49

35

  ----kura platuma/augstuma attiecība ir mazāka nekā 1,5

1,05 Ls/kg

6.5.1.2.2.2.         ----citādi:  
6.5.1.2.2.2.1.

8528

49

91

  -----kam attēla izvērse nepārsniedz 625 līnijas

1,05 Ls/kg

6.5.1.2.2.2.2.

8528

49

99

  -----kam attēla izvērse pārsniedz 625 līnijas

1,05 Ls/kg

6.5.2.         -citādi monitori:  
6.5.2.1.

8528

51

00

  --tāda veida, kas izmantojami tikai vai vienīgi automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozīcijā 8471

1,05 Ls/kg

6.5.2.2.

8528

59

    --citādi:  
6.5.2.2.1.

8528

59

10

  ---melnbalta vai citāda monohroma attēla

1,05 Ls/kg

6.5.2.2.2.

8528

59

90

  ---krāsu

1,05 Ls/kg

 

6.6. Mobilie telefoni:  
6.6.1.

8517

12

00

  --telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem

1,50 Ls/kg

6.7. Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus):
6.7.1. radioaparāti:
6.7.1.1.         -radiouztvērēji, kas var darboties bez ārēja enerģijas avota:  
6.7.1.1.1.

8527

12

    --kabatas formāta audiokasešu atskaņotāji:  
6.7.1.1.1.1.

8527

12

10

 ---ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.1.1.2.

8527

12

90

 ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.1.2.

8527

13

    --citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu:  
6.7.1.1.2.1.

8527

13

10

  ---ar lāzera nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.1.2.2.        ---citādi:  
6.7.1.1.2.2.1.

8527

13

91

  ----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.1.2.2.2.

8527

13

99

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.1.3.

8527

19

00

  --citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.         -radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez ārēja enerģijas avota, kurus izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos:  
6.7.1.2.1.

8527

21

    --apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu:  
6.7.1.2.1.1.         ---kas spēj uztvert un dekodēt radio datu sistēmas ciparsignālus:  
6.7.1.2.1.1.1.

8527

21

20

  ----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.1.1.2.         ----citādi:  
6.7.1.2.1.1.2.1.

8527

21

52

  -----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.1.1.2.2.

8527

21

59

  -----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.1.2.        ---citādi:  
6.7.1.2.1.2.1.

8527

21

70

  ----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.1.2.2.          ----citādi:  
6.7.1.2.1.2.2.1.

8527

21

92

  -----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.1.2.2.2.

8527

21

98

  -----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.2.2.

8527

29

00

  --citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.         -citādi:  
6.7.1.3.1.

8527

91

    --apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu:  
6.7.1.3.1.1.         ---ar vienu vai vairākiem tai pašā korpusā iebūvētiem skaļruņiem:  
6.7.1.3.1.1.1.

8527

91

11

  ----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.1.1.2.

8527

91

19

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.1.2.        ---citādi:  
6.7.1.3.1.2.1.

8527

91

35

  ----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.1.2.2.        ----citādi:  
6.7.1.3.1.2.2.1.

8527

91

91

  -----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.1.2.2.2.

8527

91

99

  -----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.2.

8527

92

    --neapvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu, bet apvienoti ar pulksteni:  
6.7.1.3.2.1.

8527

92

10

  ---modinātājradio

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.2.2.

8527

92

90

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.1.3.3.

8527

99

00

  --citādi

0,65 Ls/kg

6.7.2. videokameras (tai skaitā televīzijas kameras, videonovērošanas kameras, web kameras, digitālās kameras un video kameru magnetofoni):
6.7.2.1.         --televīzijas kameras:  
6.7.2.1.1.

8525

80

11

  ---ar trim un vairākām pārraides lampām

0,65 Ls/kg

6.7.2.1.2.

8525

80

19

  ---citādas

0,65 Ls/kg

6.7.2.2.

8525

80

30

  --digitālās fotokameras

0,65 Ls/kg

6.7.2.3.         --video kameras:  
6.7.2.3.1.

8525

80

91

  ---kas spēj ierakstīt tikai ar televīzijas kameru uzņemtu skaņu un attēlus

0,65 Ls/kg

6.7.2.3.2.

8525

80

99

  ---citādi:

0,65 Ls/kg

6.7.3. videomagnetofoni
6.7.4. augstas precizitātes magnetofoni:
6.7.4.1.

8519

81

51

  ----diktofoni, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.         ----citādi magnētiskās lentes rakstītāji, kuros iebūvēta atskaņošanas iekārta:  
6.7.4.2.1.         -----kasešu:  
6.7.4.2.1.1.         ------ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem iebūvētiem skaļruņiem:  
6.7.4.2.1.1.1.

8519

81

55

 -------kas var darboties bez ārēja barošanas avota

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.1.1.2.

8519

81

61

  -------citādas

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.1.2.

8519

81

65

  ------kabatas formāta magnetofoni

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.1.3.

8519

81

75

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.2.         -----citādi:  
6.7.4.2.2.1.

8519

81

81

  ------kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu 19 cm/s vai ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

0,65 Ls/kg

6.7.4.2.2.2.

8519

81

85

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.4.3.

8519

81

95

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.4.4.

8519

89

    --citādi:  
6.7.4.4.1.         ---atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču:  
6.7.4.4.1.1.

8519

89

11

  ----atskaņotāji, izņemot apakšpozīcijā 8519 20 minētos

0,65 Ls/kg

6.7.4.4.1.2.

8519

89

15

  ----ierīces diktofona ierakstu atskaņošanai

0,65 Ls/kg

6.7.4.4.1.3.

8519

89

19

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.4.4.2.

8519

89

90

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.5. audiopastiprinātāji:
6.7.5.1.

8518

40

    -zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji:

0,65 Ls/kg

6.7.5.1.1.

8518

40

30

  --telefona un mēraparātu pastiprinātāji

0,65 Ls/kg

6.7.5.1.2.

8518

40

81

  ---vienkanāla

0,65 Ls/kg

6.7.5.1.3.

8518

40

89

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.5.2.

8518

50

00

  -skaņas pastiprināšanas elektroierīces

0,65 Ls/kg

6.7.6. mūzikas instrumenti:
6.7.6.1.

9207

      mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni):  
6.7.6.1.1.

9207

10

    -taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus:  
6.7.6.1.1.1.

9207

10

10

  --ērģeles

0,65 Ls/kg

6.7.6.1.1.2.

9207

10

30

  --digitālās klavieres

0,65 Ls/kg

6.7.6.1.1.3.

9207

10

50

  --sintezatori

0,65 Ls/kg

6.7.6.1.1.4.

9207

10

80

  --citādi

0,65 Ls/kg

6.7.6.1.2.

9207

90

    -citādi:  
6.7.6.1.2.1.

9207

90

10

  --ģitāras

0,65 Ls/kg

6.7.6.1.2.2.

9207

90

90

  --citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7. citas preces vai iekārtas skaņas vai attēlu (arī signālu) ierakstīšanai vai atskaņošanai vai citas skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot elektrosakarus:
6.7.7.1.

8519

20

10

  --atskaņotāji, kas iedarbināmi ar monētu vai žetonu

0,65 Ls/kg

6.7.7.2.         --citādi:  
6.7.7.2.1.

8519

20

91

  ---ar lāzera nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.7.2.2.

8519

20

99

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.3.

8519

30

00

  -skaņuplašu atskaņotāji

0,65 Ls/kg

6.7.7.4.         -citādi aparāti:

0,65 Ls/kg

6.7.7.4.1.

8519

81

    --kas izmanto magnētiskos, optiskos vai pusvadītāju datu nesējus:  
6.7.7.4.1.1.        ---atskaņošanas aparatūra (arī kasešu atskaņotāji), kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīces:  
6.7.7.4.1.1.1.

8519

81

11

  ----ierīces diktofona ierakstu atskaņošanai

0,65 Ls/kg

6.7.7.4.1.1.2.

8519

81

15

  ----kabatas formāta kasešu atskaņotāji

0,65 Ls/kg

6.7.7.5.         -----citādi, kasešu:  
6.7.7.5.1.

8519

81

21

  ------ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

0,65 Ls/kg

6.7.7.5.2.

8519

81

25

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.6.         -----citādi:  
6.7.7.6.1.         ------ar lāzera nolasīšanas sistēmu:  
6.7.7.7.

8519

81

31

  ----mehāniskajiem transportlīdzekļiem, paredzēti diskiem, kuru diametrs nepārsniedz 6,5 cm

0,65 Ls/kg

6.7.7.8.

8519

81

35

  -------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.9.

8519

81

45

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.10.

8519

81

55

  -------kas var darboties bez ārēja barošanas avota

0,65 Ls/kg

6.7.7.11.

8519

81

61

  -------citādas

0,65 Ls/kg

6.7.7.12.

8519

81

65

  ------kabatas formāta magnetofoni

0,65 Ls/kg

6.7.7.13.

8519

81

75

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.14.        -----citādi:  
6.7.7.14.1.

8519

81

81

 ------kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu 19 cm/s vai ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

0,65 Ls/kg

6.7.7.14.2.

8519

81

85

  ------citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.15.

8519

81

95

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.16.

8519

89

    --citādi:  
6.7.7.16.1.

8519

89

11

  ----atskaņotāji, izņemot apakšpozīcijā 8519 20 minētos

0,65 Ls/kg

6.7.7.16.2.

8519

89

15

  ----ierīces diktofona ierakstu atskaņošanai

0,65 Ls/kg

6.7.7.16.3.

8519

89

19

  ----citādi

0,65 Ls/kg

  satelīta uztvērēji
6.7.7.17.

Ex8528

71

19

  ----citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.18.

Ex8528

71

90

  ---citādi

0,65 Ls/kg

  fotoaparāti
6.7.7.19.

9006

      fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes:  
6.7.7.19.1.

9006

10

00

  -fotoaparāti, ko izmanto iespiedplašu vai iespiedcilindru izgatavošanā

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.2.

9006

30

00

  -kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo orgānu medicīniskai vai ķirurģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.3.

9006

40

00

  -aparāti momentfotogrāfijai

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.4.         -citādi fotoaparāti:  
6.7.7.19.4.1.

9006

51

00

  --spoguļkameras (vienobjektīva (SLR)) fotoaparāti, kuru filmiņa platumā nepārsniedz 35 mm

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.4.2.

9006

52

00

  --citādi, kuru filmiņa šaurāka par 35 mm

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.4.3.

9006

53

    --citādi, kuru filmiņa ir 35 mm plata:  
6.7.7.19.4.3.1.

9006

53

10

  ---vienreizlietojamie fotoaparāti

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.4.3.2.

9006

53

80

  ---citādi

0,65 Ls/kg

6.7.7.19.4.4.

9006

59

00

  --citādi

0,65 Ls/kg

  projektori
6.7.7.20.

9008

      statisku attēlu projektori, izņemot kinoprojektorus; fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfiskās):  
6.7.7.20.1.

9008

10

00

  -diaskopi

0,65 Ls/kg

6.7.7.20.2.

9008

20

00

  -ierīces mikrofilmu, mikroafišu vai citādu mikronesēju nolasīšanai, kuras spēj vai nespēj izgatavot kopijas

0,65 Ls/kg

6.7.7.20.3.

9008

30

00

  -citādi statisku attēlu projektori

0,65 Ls/kg

6.7.7.20.4.

9008

40

00

  -fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfiskās)

0,65 Ls/kg

6.8. Televizori:
6.8.1.         -televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru:  
6.8.1.1.

8528

72

    --citādi, krāsu  
6.8.1.1.1.

8528

72

10

  ---televīzijas projicēšanas iekārtas

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.2.

8528

72

20

  ---aparāti, kuros ir ierakstīšanas vai reproducēšanas videoaparatūra

1,05 Ls/kg

          -----kam ekrāna platuma/augstuma attiecība ir mazāka nekā 1,5 un ekrāna diagonālais izmērs:  
6.8.1.1.2.1.

8528

72

31

  ------nepārsniedz 42 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.2.2.

8528

72

33

  ------pārsniedz 42 cm, bet nepārsniedz 52 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.2.3.

8528

72

35

  ------pārsniedz 52 cm, bet nepārsniedz 72 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.2.4.

8528

72

39

  ------pārsniedz 72 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.3.         -----citādi:  
6.8.1.1.3.1.         ------kam attēla izvērse nepārsniedz 625 līnijas un ekrāna diagonālais izmērs:  
6.8.1.1.3.1.1.

8528

72

51

  -------nepārsniedz 75 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.3.1.2.

8528

72

59

  -------pārsniedz 75 cm

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.3.2.

8528

72

75

  ------kam attēla izvērse pārsniedz 625 līnijas

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.4.         ----citādi:  
6.8.1.1.4.1.

8528

72

91

  -----kuru platuma/augstuma attiecība ir mazāka nekā 1,5

1,05 Ls/kg

6.8.1.1.4.2.

8528

72

99

  -----citādi

1,05 Ls/kg

6.8.1.2.

 8528

 73

 00

  --citādi, melnbalta vai citāda monohroma attēla

1,05 Ls/kg

6.9. Elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti):
6.9.1. urbji:
6.9.1.1.

8467

21

    --visu veidu urbjmašīnas:  
6.9.1.1.1.

8467

21

10

  ---no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgas

1,35 Ls/kg

6.9.1.1.2.         ---citādas:  
6.9.1.1.2.1.

8467

21

91

  ----elektropneimatiskās

1,35 Ls/kg

6.9.1.1.2.2.

8467

21

99

  ----citādas

1,35 Ls/kg

6.9.2. zāģi:
6.9.2.1.

8467

22

    --zāģi:  
6.9.2.1.1.

8467

22

10

  ---ķēdes zāģi

1,35 Ls/kg

6.9.2.1.2.

8467

22

30

  ---ripzāģi

1,35 Ls/kg

6.9.2.1.3.

8467

22

90

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.9.3. šujmašīnas:
6.9.3.1.

8452

10

    -šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā:  
6.9.3.1.1.       -- šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru korpusa masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru; šujmašīnu korpusi (tikai slēgdūrienam), kuru svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru:  
6.9.3.1.1.1.

8452

10

11

  ---šujmašīnas, kuru vērtība (bez ietvariem, galdiņiem un skapīšiem) pārsniedz EUR 65

1,35 Ls/kg

6.9.3.1.1.2.

8452

10

19

  ---citādas

1,35 Ls/kg

6.9.3.1.2.

8452

10

90

  --citādas šujmašīnas un citādi šujmašīnu korpusi

1,35 Ls/kg

6.9.3.2.         -citādas šujmašīnas:  
6.9.3.2.1.

8452

21

00

  --automātiskās

1,35 Ls/kg

6.9.3.2.2.

8452

29

00

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.9.4. virpošanas, frēzēšanas, noslīpēšanas, slīpēšanas, zāģēšanas, griešanas, lokšņu griešanas, urbšanas, caurumošanas, štancēšanas, ielocīšanas, liekšanas vai tamlīdzīgas koka, metāla un citu materiālu apstrādes iekārtas:
6.9.4.1.

8467

29

    --citādi:  
6.9.4.1.1.

8467

29

10

  ---tekstilmateriālu apstrādei

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.         ---citādi:  
6.9.4.1.2.1.

8467

29

30

  ---- no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgi

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.2.         ----citādi:  
6.9.4.1.2.2.1.         -----asināšanas un slīpēšanas aparāti:  
6.9.4.1.2.2.1.1.

8467

29

51

  ------leņķu slīpmašīnas

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.2.1.2.

8467

29

53

  ------slīplentes

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.2.1.3.

8467

29

59

  ------citādi

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.2.2.

8467

29

70

  -----ēvelsoli

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.3.

8467

29

80

  ----dzīvžogu apgriešanas mašīnas un zāliena apgriešanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.9.4.1.2.3.1.

8467

29

90

  -----citādi

1,35 Ls/kg

6.9.5. kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas instrumenti vai kniežu, naglu, skrūvju izņemšanas instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti:
6.9.5.1.

8440

10

10

 --ielokošanas aparāti

1,35 Ls/kg

6.9.5.2.

8440

10

20

 --šķirošanas un komplektēšanas ierīces

1,35 Ls/kg

6.9.5.3.

8440

10

30

 --šūšanas, stiepļu stiprināšanas un skavošanas ierīces

1,35 Ls/kg

6.9.5.4.

8440

10

40

 --bezšuves iesiešanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.9.5.5.

8440

10

90

 --citādas

1,35 Ls/kg

6.9.5.6.

9611

00

00

 spiedogi datēšanai, aizzīmogošanai vai numurēšanai un tamlīdzīgas ierīces (ieskaitot ierīces etiķešu drukāšanai vai marķējuma iespiešanai), kas paredzētas darbam ar roku; likņi rokas salikumam un rokas drukāšanas ierīces ar šādiem likņiem

1,35 Ls/kg

6.9.6. metināšanas, lodēšanas vai tiem līdzīgi instrumenti:
6.9.6.1.         -mašīnas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi:  
6.9.6.1.1.

8515

11

00

  --lodāmuri un lodēšanas pistoles

1,35 Ls/kg

6.9.6.1.2.

8515

19

00

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.9.6.2.         -mašīnas un aparāti metālu rezistences metināšanai:  
6.9.6.2.1.

8515

21

00

  --automātiskie un pusautomātiskie

1,35 Ls/kg

6.9.6.2.2.

8515

29

    --citādi:  
6.9.6.2.2.1.

8515

29

10

  --- sadurmetināšanai

1,35 Ls/kg

6.9.6.2.2.2.

8515

29

90

  ---citādi:

1,35 Ls/kg

6.9.6.3.         -mašīnas un aparāti metāla loka (ieskaitot plazmas loka) metināšanai:  
6.9.6.3.1.

8515

31

00

  --automātiskie un pusautomātiskie

1,35 Ls/kg

6.9.6.3.2.

8515

39

    --citādi:  
6.9.6.3.2.1.         ---rokas metināšanai ar segtiem elektrodiem komplektā ar metināšanas vai griešanas ierīcēm, kas savienotas ar:  
6.9.6.3.2.1.1.

8515

39

13

  ----transformatoriem

1,35 Ls/kg

6.9.6.3.2.1.2.

8515

39

18

  ----ģeneratoriem vai rotējošiem vai statiskiem pārveidotājiem un taisngriežiem

1,35 Ls/kg

6.9.6.3.2.2.

8515

39

90

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.9.6.4.

8515

80

    -citādas mašīnas un aparāti:  
6.9.6.4.1.         --metālapstrādei:  
6.9.6.4.1.1.

8515

80

11

  ---metināšanai

1,35 Ls/kg

6.9.6.4.1.2.

8515

80

19

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.9.6.4.2.         --citādi:  
6.9.6.4.2.1.

8515

80

91

  ---plastmasas rezistences metināšanai

1,35 Ls/kg

6.9.6.4.2.2.

8515

80

99

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.9.7. šķidruma vai gāzveida vielu izsmidzināšanas, izplatīšanas, izkliedēšanas iekārtas vai citu veidu apstrādes iekārtas:
6.9.7.1.

8413

70

    -citādi centrbēdzes sūkņi:  
6.9.7.1.1.         --iegremdējamie sūkņi:  
6.9.7.1.1.1.

8413

70

21

  ---vienpakāpes

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.1.2.

8413

70

29

  ---daudzpakāpju

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.2.

8413

70

30

  --centrbēdzes sūkņi bez blīvslēgiem siltumsistēmām un karstā ūdens apgādei

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.         --citādi, kuru izplūdes caurules diametrs:  
6.9.7.1.3.1.

8413

70

35

  ---nepārsniedz 15 mm

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.         ---pārsniedz 15 mm:  
6.9.7.1.3.2.1.

8413

70

45

  ----centrbēdzes kanālsūkņi un virpuļsūkņi ar sānkanāliem

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.2.         ----radiālas plūsmas sūkņi:  
6.9.7.1.3.2.2.1.         -----vienpakāpes:  
6.9.7.1.3.2.2.1.1.         ------ar vienu ieejas darbratu:  
6.9.7.1.3.2.2.1.1.1.

8413

70

51

  -------monoblokā

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.2.1.1.2.

8413

70

59

  -------citādi

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.2.1.2.

8413

70

65

  ------ar vairāk nekā vienu ieejas darbratu

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.2.2.

8413

70

75

  -----daudzpakāpju

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.3.         ----citādi centrbēdzes sūkņi:  
6.9.7.1.3.2.3.1.

8413

70

81

  -----vienpakāpes

1,35 Ls/kg

6.9.7.1.3.2.3.2.

8413

70

89

  -----daudzpakāpju

1,35 Ls/kg

6.9.7.2.         -citādi sūkņi, šķidruma cēlāji:  
6.9.7.2.1.

8413

81

00

  --sūkņi

1,35 Ls/kg

6.9.7.2.2.

8413

82

00

  --šķidruma cēlāji

1,35 Ls/kg

6.9.7.3.

8424

20

00

  -pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces

1,35 Ls/kg

6.9.7.4.

8424

30

    -smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti:  
6.9.7.4.1.         --ūdens tīrīšanas ierīces ar iebūvētu motoru:  
6.9.7.4.1.1.

8424

30

01

  ---ar sildierīci

1,35 Ls/kg

6.9.7.4.1.2.         ---citādas, kuru motora jauda:  
6.9.7.4.1.2.1.

8424

30

05

  ----nepārsniedz 7,5 kW

1,35 Ls/kg

6.9.7.4.1.2.2.

8424

30

09

  ----pārsniedz 7,5 kW

1,35 Ls/kg

6.9.7.5.         -citādas ierīces:  
6.9.7.5.1.

8424

81

    --lauksaimniecībai vai dārzkopībai:  
6.9.7.5.1.1.

8424

81

10

  ---laistīšanas ierīces

1,35 Ls/kg

6.9.7.5.1.2.         ---citādas:  
6.9.7.5.1.2.1.

8424

81

30

  ----pārnēsājamās ierīces

1,35 Ls/kg

6.9.7.5.1.2.2.         ----citādas:  
6.9.7.5.1.2.2.1.

8424

81

91

  -----smidzinātāji un izkliedētāji, kas paredzēti uzstādīšanai uz traktoriem vai piekabināšanai traktoriem

1,35 Ls/kg

6.9.7.5.1.2.2.2.

8424

81

99

  -----citādas

1,35 Ls/kg

6.9.7.5.2.

8424

89

00

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.9.8. pļaušanas vai citi dārza rīki:
6.9.8.1.         -pļāvēji zālieniem, parkiem un sporta laukumiem:  
6.9.8.1.1.

8433

11

    --motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu:  
6.9.8.1.1.1.

8433

11

10

  ---elektriskie

1,35 Ls/kg

6.9.8.1.2.

8433

19

    --citādi:  
6.9.8.1.2.1.

8433

19

10

  ----elektriskie

1,35 Ls/kg

6.9.9. slaukšanas aparāti un piena pārstrādes iekārtas:  
6.9.9.1.

8434

10

00

 -slaukšanas aparāti

1,35 Ls/kg

6.9.9.2.

8434

20

00

 -piena pārstrādes iekārtas

1,35 Ls/kg

6.10. Gāzizlādes spuldzes:
6.10.1.         -gāzizlādes spuldzes, izņemot ultravioletās spuldzes:  
6.10.1.1.

8539

31

    --luminiscences, ar termokatodu:  
6.10.1.1.1.

8539

31

10

  ---divcokolu

0,40 Ls/gab.

6.10.1.1.2.

8539

31

90

  ---citādas

0,40 Ls/gab.

6.10.1.2.

8539

32

    --dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku spuldzes; metālu halogenīdu spuldzes:  
6.10.1.2.1.

8539

32

10

  ---dzīvsudraba tvaiku spuldzes

0,40 Ls/gab.

6.10.1.2.2.

8539

32

50

 ---nātrija tvaiku spuldzes

0.40 Ls/gab.

6.10.1.2.3.

8539

32

90

  ---metālu halogenīdu spuldzes

0,40 Ls/gab.

6.10.1.3.

8539

39

00

  --citādas

0,40 Ls/gab.

6.10.1.4.

Ex 8539

39

00

  As dobā katoda lampa

 Hg dobā katoda lampa

 Se dobā katoda lampa

0,40 Ls/gab.

0,40 Ls/gab.

0,40 Ls/gab.

6.10.2.         -ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes:  
6.10.2.1.

8539

41

00

  --lokspuldzes

0,40 Ls/gab.

6.10.2.2.

8539

49

    --citādas:  
6.10.2.2.1.

8539

49

10

  ---ultravioletās spuldzes

0,40 Ls/gab.

6.10.2.3.

Ex 8539

49

10

  Derirērija UV lampa

 Cr dobā katoda lampa

 Ni dobā katoda lampa

0,40 Ls/gab.

0,40 Ls/gab.

0,40 Ls/gab.

6.11. Apgaismes iekārtas (izņemot gāzizlādes spuldzes):
6.11.1. dienasgaismas spuldžu gaismekļi, izņemot mājsaimniecības gaismekļus:
6.11.1.1.

9405

40

    -citādas elektriskās lampas un apgaismes piederumi:  
6.11.1.1.1.

9405

40

10

  --starmeši un prožektori

1,00 Ls/kg

6.11.1.1.2.         --citādi:  
6.11.1.1.2.1.         ---no plastmasas:  
6.11.1.1.2.1.1.

9405

40

35

  ----paredzēti cauruļveida dienasgaismas lampām

1,00 Ls/kg

6.11.1.1.2.1.2.

9405

40

39

  ----citādi

1,00 Ls/kg

6.11.1.1.2.2.         ---no citiem materiāliem:  
6.11.1.1.2.2.1.

9405

40

95

  ----paredzēti cauruļveida dienasgaismas lampām:

1,00 Ls/kg

6.11.1.1.2.2.2.

9405

40

99

  ----citādi

1,00 Ls/kg

6.11.1.2.

9405

60

    -izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi:  
6.11.1.2.1.

9405

60

20

  --no plastmasas

1,00 Ls/kg

6.11.1.2.2.

9405

60

80

  --no citiem materiāliem

1,00 Ls/kg

6.11.2. cits apgaismojums vai iekārtas apgaismošanas kontrolei, izņemot kvēlspuldzes:
6.11.2.1.

8504

10

    -balasti gāzizlādes spuldzēm:  
6.11.2.1.1.

8504

10

20

  --ar kondensatoru savienotas vai nesavienotas indukcijas spoles un droseles

1,00 Ls/kg

6.11.2.1.2.

8504

10

80

  --citādi

1,00 Ls/kg

6.12. Monitoringa un kontroles instrumenti:
6.12.1. dūmu detektori:
6.12.1.1.

9027

10

    -gāzu vai dūmu analizatori:  
6.12.1.1.1.

9027

10

10

  --elektroniskie

0,90 Ls/kg

6.12.1.1.2.

9027

10

90

  --citādi

0,90 Ls/kg

6.12.2. siltumregulatori
6.12.3. termostati:
6.12.3.1.

9032

10

    -termostati:  
6.12.3.1.1.

9032

10

20

  --elektroniskās

0,90 Ls/kg

6.12.3.1.2.         --citādas:  
6.12.3.1.2.1.

9032

10

81

  ---ar elektrisko palaides ierīci

0,90 Ls/kg

6.12.3.1.2.2.

9032

10

89

  ---citādas

0,90 Ls/kg

6.12.4. mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas un koriģēšanas ierīces mājsaimniecībām vai laboratorijām:
  svēršanas ierīces
6.12.4.1.

8423

20

00

  -svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera

0,90 Ls/kg

6.12.4.2.

8423

30

00

  -pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla porciju iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkura svarus

0,90 Ls/kg

6.12.4.3.         -citādas svēršanas iekārtas:  
6.12.4.3.1.

8423

81

    --ne vairāk kā 30 kg svēršanai:  
6.12.4.3.1.1.

8423

81

10

  ---masas kontroles iekārtas un automātiskās vadības iekārtas, kas reaģē uz noteiktas masas sasniegšanu

0,90 Ls/kg

6.12.4.3.1.2.

8423

81

30

  ---iekārtas fasētu preču svēršanai un marķēšanai

0,90 Ls/kg

6.12.4.3.1.3.

8423

81

50

  ---veikalu svari

0,90 Ls/kg

6.12.4.3.1.4.

8423

81

90

   ---citādi

0,90 Ls/kg

6.12.4.4.

Ex 8423

81

90

  laboratorijas svari 440 43N

 laboratorijas  svari 440 53N

 platformas svari DE 12K1N

 tehniskie svari ECB 10 K10

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

6.12.4.5.

8423

82

    --vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 t svēršanai:  
6.12.4.5.1.

8423

82

10

 ---masas kontroles iekārtas un automātiskās vadības iekārtas, kas reaģē uz noteiktas masas sasniegšanu

0,90 Ls/kg

6.12.4.5.2.

8423

82

90

  ---citādi

0,90 Ls/kg

6.12.4.6.

8423

89

00

  --citādi

0,90 Ls/kg

6.12.4.7.

9016

00

    svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem:  
6.12.4.7.1.

9016

00

10

  -svari

0,90 Ls/kg

6.12.4.8.

Ex 9016

00

10

  laboratorijas svari 440-21 N

 laboratorijas svari 440-33 N

 laboratorijas svari 440-35 N

 analītiskie svari ALJ 220-4

 analītiskie svari ALS 220-4

 laboratorijas svari EW-1500-2M

 svari EW-6200-SNM

 laboratorijas svari GS620-2

 analītiskie svari PLJ 610-3M

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

6.12.4.9.         -termometri un pirometri atsevišķi no citām ierīcēm:  
6.12.4.9.1.

9025

19

20

  ---elektroniskie

0,90 Ls/kg

6.12.4.10.

Ex 9025

19

20

  digitālais termohigrometrs WS9400

 termohigrometrs

 elektroniskais termometrs GTH 1150

 digitālais termometrs GMII 175

 digitālais termometrs GTH-1160 ar  virsmas sensoru

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

0,90 Ls/kg

6.12.4.11.

9025

80

    -citādi instrumenti:  
6.12.4.11.1.

9025

80

20

  --barometri, atsevišķi no citām ierīcēm

0,90 Ls/kg

6.12.4.11.2.         --citādi:  
6.12.4.11.2.1.

9025

80

40

  ---elektroniskie

0,90 Ls/kg

6.12.4.12.

9026

10

    -šķidruma patēriņa vai līmeņa mērīšanai vai kontrolei:  
6.12.4.12.1.         --elektroniskās:  
6.12.4.12.1.1.

9026

10

21

  ---patēriņa mērītāji

0,90 Ls/kg

6.12.4.12.1.2.

9026

10

29

  ---citādas

0,90 Ls/kg

6.12.4.13.

9026

20

    -spiediena mērīšanai vai kontrolei:  
6.12.4.13.1.

9026

20

20

  --elektroniskās

0,90 Ls/kg

6.12.4.14.

9026

80

    -citādas ierīces vai aparatūra:  
6.12.4.14.1.

9026

80

20

  --elektroniskās

0,90 Ls/kg

6.12.4.15.

9027

20

00

  -hromatogrāfi un elektroforēzes ierīces

0,90 Ls/kg

6.12.4.16.

Ex 9027

20

00

  vertikālās elektroforēzes kameras ar piederumiem

0,90 Ls/kg

 pulsējošā lauka gela elektroforēzes sistēma

0,90 Ls/kg

6.12.4.17.

9027

30

00

  -spektrometri, spektrofotometri un spektrogrāfi, kuros izmanto optisko starojumu (ultravioleto, redzamo, infrasarkano)

0,90 Ls/kg

6.12.4.18.

Ex 9027

30

00

  spektrometrs ar piederumiem 6300

0,90 Ls/kg

 jonizētās plazmas spektrometrs ICP-MS

0,90 Ls/kg

 Nanodrop spektrofotometrs  ND-1000

0,90 Ls/kg

6.12.4.19.

9027

50

00

  -citādas ierīces un iekārtas, kurās izmanto optisko starojumu (ultravioleto, redzamo, infrasarkano)

0,90 Ls/kg

6.12.4.20.

Ex 9027

50

00

  mikroplašu iekārta Expert 96 ar aprīkojumu

0,90 Ls/kg

 imunoloģisko reakciju plašu nolasītājs

0,90 Ls/kg

 mikroplašu lasītājs spektrometrs mQuant BIOTEK

0,90 Ls/kg

 liesmas temperatūras sensors

0,90 Ls/kg

 mikroplašu nolasītājs ar piederumiem

0,90 Ls/kg

6.12.4.21.

9027

80

    -citādas ierīces un iekārtas:  
6.12.4.21.1

9027

80

05

  --eksponometri

0,90 Ls/kg

6.12.4.21.2.         --citādas:  
6.14.4.21.2.1.         ---elektroniskās:  
6.12.4.21.2.1.1.

9027

80

11

  ----pH mērītāji, relatīvā mitruma mērītāji un citas vadītspējas mērīšanas iekārtas

0,90 Ls/kg

6.12.4.22.

Ex 9027

80

11

  koka mitruma mērītājs

0,90 Ls/kg

 pH-metrs PH 211

0,90 Ls/kg

 pH-metrs 3510 ar elektrodu komplektu

0,90 Ls/kg

 pH-metrs ino Lab pH 720 Set

0,90 Ls/kg

 izšķīduša skābekļa mērītājs
Oxi 3301 SET ar CEllOx 325-3

0,90 Ls/kg

6.12.4.23.

9027

80

13

  ----iekārtas pusvadītāju materiālu vai LCD substrātu, vai saistīto izolējošo un vadošo slāņu fizisko īpašību mērīšanai pusvadītāju sagatavju ražošanas procesā vai LCD ražošanas procesā

0,90 Ls/kg

6.12.4.24.

9027

80

17

  ---citādas

0,90 Ls/kg

6.12.4.25.

Ex 9027

80

17

  multifunkcionālais mēraparāts (skaņas, gaismas term/higro)

0,90 Ls/kg

6.12.4.26.         ---citādas:  
6.12.4.26.1.

9027

80

91

  ----viskozimetri, porozimetri un dilatometri

0,90 Ls/kg

6.12.4.27.

Ex 9027

80

91

  šķiedru analizators A220

0,90 Ls/kg

6.12.4.28.

9027

80

93

  ----iekārtas pusvadītāju materiālu vai LCD substrātu, vai saistīto izolējošo un vadošo slāņu fizisko īpašību mērīšanai pusvadītāju sagatavju ražošanas procesā vai LCD ražošanas procesā

0,90 Ls/kg

6.12.4.29.

9027

80

97

  ----citādas

0,90 Ls/kg

6.12.4.30.

Ex 9027

80

97

  homogenizators BagMixer 400P

0,90 Ls/kg

 digitālais polarometrs AUTOPOL III

0,90 Ls/kg

6.12.4.31.

9028

10

00

  -gāzes skaitītāji

0,90 Ls/kg

6.12.4.32.

9028

20

00

  -šķidruma skaitītāji

0,90 Ls/kg

6.12.4.33.

9028

30

    -elektrības skaitītāji:  
6.12.4.33.1.         --maiņstrāvai:  
6.12.4.33.1.1.

9028

30

11

  ---vienfāzes

0,90 Ls/kg

6.12.4.33.1.2.

9028

30

19

  ---daudzfāžu

0,90 Ls/kg

6.12.4.33.2.

9028

30

90

  --citādi

0,90 Ls/kg

6.12.4.34.

9030

31

00

  --daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrācijas kontrolierīces

0,90 Ls/kg

6.12.4.35.

9030

32

00

  --daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

0,90 Ls/kg

6.12.4.36.

9030

33

    --citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces:  
6.12.4.36.1.

9030

33

10

  ---elektroniskie

0,90 Ls/kg

6.12.4.36.2.

9030

33

91

  ----voltmetri

0,90 Ls/kg

6.12.4.36.3.

9030

33

99

  ----citādi

0,90 Ls/kg

6.12.4.37.

9030

39

00

 --citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

0,90 Ls/kg

6.12.4.38.

9030

40

00

  -citas ierīces un aparatūra, kas īpaši paredzēta elektrosakariem (piemēram, šķērskropļojumu, pastiprinājuma, traucējumu koeficientu mērītāji, psofometri)

0,90 Ls/kg

6.12.4.39.

9030

82

00

  --pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei

0,90 Ls/kg

6.12.4.40.

9030

84

00

  --citas, ar reģistrācijas kontrolierīci

0,90 Ls/kg

6.12.4.40.1.

9030

89

30

  ---elektroniskās

0,90 Ls/kg

6.12.4.40.2.

9030

89

90

  ---citādas

0,90 Ls/kg

6.12.5. citi monitoringa un kontroles instrumenti, ko izmanto rūpnieciskās iekārtās (piemēram, kontrolpaneļos):
6.12.5.1.

8531

20

    -indikatoru paneļi, kuros ietilpst šķidrā kristāla ierīces (LCD) vai gaismas diodes (LED):  
6.12.5.1.1.

8531

20

20

  --ar gaismas diodēm (LED)

0,90 Ls/kg

6.12.5.1.2.         --ar šķidro kristālu ierīcēm (LCD):  
6.12.5.1.2.1.

8531

20

40

  ----ar šķidro kristālu ierīcēm ar aktīvo matrici

0,90 Ls/kg

6.12.5.1.2.2.

8531

20

95

  ---citādi

0,90 Ls/kg

6.12.5.2.

8531

80

    -citādi aparāti:  
6.12.5.2.1.

8531

80

20

  ---plakanā ekrāna iekārtas

0,90 Ls/kg

6.12.5.2.2.

8531

80

95

  --citādas

0,90 Ls/kg

6.12.6. skaņas un gaismas signalizācijas elektroiekārtas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās un ugunsgrēka signalizācija), izņemot pozīcijā 8512 vai 8530 minētos:  
6.12.6.1.        -ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas:  
6.12.6.1.1.

8531

10

30

 --izmantošanai ēkās

0,90 Ls/kg

6.12.6.2.

8531

20

   -indikatoru paneļi, kuros ietilpst šķidrā kristāla ierīces (LCD) vai gaismas diodes (LED):  
6.12.6.2.1.

8531

20

20

 --ar gaismas diodēm (LED)

0,90 Ls/kg

6.12.6.2.2.        --ar šķidro kristālu ierīcēm (LCD):  
6.12.6.2.2.1.

8531

20

40

 ---ar šķidro kristālu ierīcēm ar aktīvu matrici

0,90 Ls/kg

6.12.6.2.2.2.

8531

20

95

 ---citādi

0,90 Ls/kg

6.13. Rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi:
6.13.1. elektriskie vilcieni vai sacīkšu automašīnu komplekti:
6.13.1.1.

9503

00

30

  -elektriskie rotaļu vilcieni ar  sliedēm, signāliem un citiem piederumiem, mērogā samazināti saliekamie modeļi, arī ar piedziņu

1,35 Ls/kg

6.13.1.2.         -citādas rotaļlietas un modeļi ar iebūvētu motoru:  
6.13.1.2.1.

9503

00

75

  --no plastmasas

1,35 Ls/kg

6.13.1.2.2.

9503

00

79

  --no citiem materiāliem

1,35 Ls/kg

6.13.2. rokas videospēļu pultis
6.13.3. videospēles:
6.13.3.1.

9504

10

00

  -videospēles, kurām izmanto televizoru

1,35 Ls/kg

6.13.3.1.1.

9504

90

10

  --elektrisko rotaļautomobiļu sacīkšu komplekti

1,35 Ls/kg

6.13.3.1.2.

9504

90

90

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.13.4. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai u.c.:
6.13.4.1.

9506

91

    --fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un inventārs:  
6.13.4.1.1.

9506

91

10

  ---regulējami trenažieri

1,35 Ls/kg

6.13.4.1.2.

9506

91

90

  ---citādi

1,35 Ls/kg

6.13.5. sporta piederumi ar elektriskām vai elektroniskām detaļām
6.13.6. naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti:
6.13.6.1.

9504

30

    -citādas spēles, ko iedarbina ar monētām, banknotēm (papīra naudaszīmēm), žetoniem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem, izņemot ķegļu iekārtas:  
6.13.6.1.1.

9504

30

10

  --spēles ar ekrānu

1,35 Ls/kg

6.13.6.1.2.

9504

30

30

  ---fliperi

1,35 Ls/kg

6.13.6.1.3.

9504

30

50

  ---citādas

1,35 Ls/kg

6.14. Medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces):
6.14.1. medicīniskās terapeitiskās rentgenstaru ierīces:
6.14.1.1.         -aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu un kas ir vai nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru:  
6.14.1.1.1.

9022

12

00

  --datortomogrāfi

0,90 Ls/kg

6.14.1.1.2.

9022

13

00

  --citāda aparatūra zobārstniecības vajadzībām

0,90 Ls/kg

6.14.1.1.3.

9022

14

00

  --citāda aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas vajadzībām

0,90 Ls/kg

6.14.1.1.4.

9022

19

00

  --citām vajadzībām

0,90 Ls/kg

6.14.1.2.         - aparatūra, kurā izmanto alfa, beta vai gamma starojumu un kas ir vai nav paredzēta  izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru:  
6.14.1.2.1.

9022

21

00

  --medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām

0,90 Ls/kg

6.14.1.2.2.

9022

29

00

  --citām vajadzībām

0,90 Ls/kg

6.14.1.3.

9022

30

00

  -rentgenlampas

0,90 Ls/kg

6.14.1.4.

9022

90

    -citāda aparatūra, ieskaitot daļas un piederumus:  
6.14.1.4.1.

9022

90

10

  --fluorescējošie rentgena ekrāni un pastiprinošie rentgena ekrāni; pretizklaides ekrāni un tīkli

0,90 Ls/kg

6.14.1.4.2.

9022

90

90

  --citādi

0,90 Ls/kg

6.14.2. medicīniskās ierīces, ko lieto kardioloģijā:
6.14.2.1.         -elektrodiagnostikas aparatūra (ieskaitot organisma funkcionālās izmeklēšanas vai fizioloģisko parametru kontroles aparatūru):  
6.14.2.1.1.

9018

11

00

  --elektrokardiogrāfi

0,90 Ls/kg

6.14.2.1.2.

9018

12

00

  --ultraskaņas skenēšanas aparatūra

0,90 Ls/kg

6.14.2.1.3.

9018

13

00

  --kodolmagnētiskās rezonanses caurskates aparatūra

0,90 Ls/kg

6.14.2.1.4.

9018

14

00

  --scintigrāfijas aparatūra

0,90 Ls/kg

6.14.2.1.5.

9018

19

    --citāda:  
6.14.2.1.5.1.

9018

19

10

  ---monitordozimetriskā aparatūra divu vai vairāku parametru nepārtrauktai kontrolei

0,90 Ls/kg

6.14.2.1.5.2.

9018

19

90

  ---citāda

0,90 Ls/kg

6.14.2.2.

9018

20

00

  -ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas

0,90 Ls/kg

6.14.2.3.         -citi instrumenti un ierīces, ko izmanto zobārstniecībā:  
6.14.2.3.1.

9018

41

00

  --urbjmašīnas, kas ir vai nav uz vienas pamatnes savienotas ar citām zobārstniecības iekārtām

0,90 Ls/kg

6.14.3. hemodialīzes ierīces:
6.14.3.1.

9018

90

30

  --hemodialīzes iekārtas (mākslīgās nieres, mākslīgo nieru apkalpošanas ierīces un dializatori)

0,90 Ls/kg

6.14.4. mākslīgas plaušu ventilācijas ierīces:
6.14.4.1.

9019

20

00

  -ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai

0,90 Ls/kg

6.14.5. medicīniskās ierīces, ko lieto kodolmedicīnā
6.14.6. laboratorijas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā
6.14.7. medicīnas laboratoriju analizatori
6.14.8. saldējamās ierīces
6.14.9. testi grūtniecības noteikšanai
6.14.10. citas ierīces, ko lieto slimību, traumu vai nespējas diagnostikai, novērošanai, ārstēšanai, atvieglošanai:
6.14.10.1.

8419

20

00

  -medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratorijas sterilizatori

0,90 Ls/kg

6.14.10.2.

8419

40

00

 -destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

0,90 Ls/kg

6.14.10.3.

8419

50

00

 -siltummaiņi

0,90 Ls/kg

6.14.10.4.

8419

60

00

 -mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.

8421

     centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu vai gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti:  
6.14.10.5.1.        -centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:  
6.14.10.5.1.1.

8421

11

00

 --piena separatori

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.2.

8421

19

20

 ---laboratorijās izmantojamas centrifūgas

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.3.

8421

19

70

 ---citādas

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.4.

9018

90

10

  --asinsspiediena mērīšanas ierīces un aparāti

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.5.

9018

90

20

  --endoskopi

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.6.

9018

90

50

  --asins pārliešanas iekārtas

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.7.

9018

90

60

  --anestēzijas iekārtas un ierīces

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.8.

9018

90

70

  --ultraskaņas lipotriptori

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.9.

9018

90

75

  --nervu stimulācijas aparāti

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.10.

9018

90

85

  --citādi

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.11.

9019

10

10

  --elektrovibromasāžas iekārtas

0,90 Ls/kg

6.14.10.5.1.12.

9019

10

90

  --citādas

0,90 Ls/kg

6.14.11. mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām (piemēram, operāciju galdi, izmeklēšanas galdi, slimnīcu gultas ar mehāniskiem piederumiem, zobārstniecības krēsli); frizētavu krēsli un tamlīdzīgi krēsli, ko var grozīt, atgāzt vai pacelt, iepriekš minēto izstrādājumu daļas:  
6.14.11.1.

9402

10

00

 -zobārstu, frizieru vai tamlīdzīgi krēsli un to daļas

0,90 Ls/kg

6.14.11.2.

9402

90

00

 -citādi

0,90 Ls/kg

6.15. Tirdzniecības automāti:
6.15.1. karsto dzērienu tirdzniecības aparāti
6.15.2. karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai kārbu tirdzniecības automāti:
6.15.2.1.        -dzērienu tirdzniecības automāti:  
6.15.2.1.1.

8476

21

00

  --ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

1,35 Ls/kg

6.15.3. cietu produktu tirdzniecības aparāti:
6.15.3.1.

8476

29

00

 --citādi

1,35 Ls/kg

6.15.4. bankas automāti; bankomāti:
6.15.4.1.

8472

90

10

  --monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas mašīnas

1,35 Ls/kg

6.15.4.2.

8472

90

30

  --banku automāti (ATM)

1,35 Ls/kg

6.15.4.3.

8472

90

70

  --citādas

1,35 Ls/kg

6.15.5. visas ierīces, kas automātiski izsniedz jebkura veida preces:
6.15.5.1.         -citādi automāti:  
6.15.5.1.1.

8476

81

00

  --ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

1,35 Ls/kg

6.15.5.1.2.

8476

89

00

  --citādi

1,35 Ls/kg"

Piezīmes.

1. Preču kodi videi kaitīgām precēm norādīti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 19.septembra Regulas (EK) Nr.1031/2008, ar ko groza I pielikumu Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

2. Dabas resursu nodokli piemēro tām precēm, kurām atbilst astoņzīmju kombinētās nomenklatūras preču kodi vai astoņzīmju kombinētās nomenklatūras preču kodi kopā ar apzīmējumu "Ex". Preču aprakstiem bez kodiem un ar četrzīmju kodiem ir informatīvs raksturs.

3. Apzīmējums "Ex" - dabas resursu nodokļa likme ir piemērojama tikai attiecīgajā aprakstā minētajai precei."

28. Aizstāt 9.pielikuma 2.punkta piezīmē vārdus "preču saņēmēja" ar vārdiem "cita komersanta".

29. Svītrot 9.pielikuma 3.punktā vārdus "iepakojuma/vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu/videi kaitīgo preču izlietojuma normām vai".

30. Aizstāt 9.pielikuma 4.punktā vārdus "preču saņēmēja" ar vārdiem "cita komersanta".

31. Papildināt 9.pielikuma 12.1.apakšpunkta ievaddaļu aiz vārda "avots" ar vārdiem "(aizpilda tikai gadījumā, ja akts tiek sastādīts par iepakojumu)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs, reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis

29.04.2010