Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" ("Latvijas Vēstnesis", 26.03.2010., nr.49) 39.punkta redakcija ir šāda:

"39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 204.nr.; 2009, 85., 121.nr.)."

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane

27.03.2010