Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas dome

Lēmums Nr.6 no 05.01.2001.

Par nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.pantu, ņemot vērā domes finansu komitejas 03.01.2001. lēmumu Nr.103/4

1. Pamatojoties uz Zemgales apgabaltiesas 21.09.2000. nolēmumu par VKAU "Uguntiņa", reģ.Nr.000301034, bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu un VID Jēkabpils nodaļas direktores vietnieces L.Ostrovskas 19.12.2000. vēstuli Nr.4-24/15417,

dzēst VKAU "Uguntiņa" Jēkabpils pilsētas budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus kopsummā Ls 5510,37, t.sk.

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 877,61, t.sk.
nokavējuma naudu Ls 807,40
pamatparāda palielinājumu Ls 70,21
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa soda naudu Ls 1837,73, t.sk.
pamatparādu Ls 1551,57
nokavējuma naudu Ls 186,37
pamatparāda palielinājumu Ls 99,79
1.3. Īpašuma nodokli Ls 2780,56, t.sk.
pamatparādu Ls 1961,34
nokavējuma naudu Ls 452,93
pamatparāda palielinājumu Ls 366,29
1.4. Dabas resursu nodokli Ls 14,47, t.sk.
pamatparādu Ls 14,47

2. Publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.

3. Nosūtīt domes lēmumu LR VID Jēkabpils nodaļai un Uzņēmumu reģistram.

4. Kontroli par lēmuma izpildi p.2, p.3 uzdot vispārējai nodaļai.

Domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

05.01.2001