Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2010.gada 2. martā (prot. Nr.11 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākumu īsteno visā Latvijas teritorijā.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba likums (turpmāk - lauksaimniecības produkti);

5.2. juridiska vai fiziska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;

5.3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem.

6. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

6.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādi;

6.2. lauksaimniecības produktu ražošanai paredzēto jauno būvju būvniecību, esošo būvju rekonstrukciju un nepieciešamo būvmateriālu iegādi. Govkopībā jaunas dzīvnieku novietnes būvniecību atbalsta, ja dzīvnieku novietne paredzēta ne mazāk kā 50 slaucamām govīm. Nosacījums neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam'', īstenojuši projektu pasākumā "Standartu sasniegšana".

7. Vienā projekta iesniegumā (1.pielikums) var ietvert vairākas aktivitātes.

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

8.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

8.3. projekta iesniegumā apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minētajām prasībām;

8.4. aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pēdējo noslēgto gadu vidēji par vienu strādājošo ir vismaz 700 latu. Nosacījums neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ir mazāki par 20 000 latu;

8.5. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā fiziskā persona ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas iegūst komersanta statusu (turpmāk - saimniecība).

9. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

9.1. traktortehnikas, piekabju vai lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu (turpmāk - agregāti) iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

9.1.1. ja projektā iegādātā traktortehnika, piekabes vai agregāti papildina saimniecībā esošo traktortehnikas, piekabju vai agregātu parku, saglabājot esošās traktortehnikas, piekabju vai agregātu vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Nosacījums neattiecas uz saimniecībā jau esošajām traktortehnikas, piekabju un agregātu vienībām, kas ir vecākas par 10 gadiem (no to izlaides datuma);

9.1.2. ja projektā iegādātās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja;

9.2. iekārtu iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. projektā iegādātās iekārtas ražošanas jauda ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās iekārtas ražošanas jauda;

9.2.2. projektā iegādātā iekārta tiek iegādāta papildus esošajām iekārtām;

9.2.3. projektā iegādātā iekārta vai agregāts būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

9.3. jaunbūvi un rekonstrukciju, arī vienkāršotu rekonstrukciju.

10. Projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 latu, pievieno:

10.1. vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti papildus iesniedz naudas plūsmas aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

10.2. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, ražošanas apjomu un izmaksām. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma pārskatā projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Gadā pēc projekta īstenošanas ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas palielinās vismaz par trim procentiem salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas gadu vai izdevumi samazinās par trim procentiem salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas gadu. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti papildus iesniedz pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, plānoto ražošanas apjomu un izmaksu aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas.

11. Projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 500 000 latu, pievieno:

11.1. standartizētu biznesa plānu, kas ietver informāciju par ražošanas apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem, kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam;

11.2. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

11.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir lielāka par vai vienāda ar 0,20;

11.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir lielāka par vai vienāda ar 1,00 (no īstermiņa kreditoriem svītro nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

11.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma summas reizinājuma ar 50 procentiem kopsumma ir lielāka par vai vienāda ar nulli;

11.3. tādu pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, kas atbilst šo noteikumu 11.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.3.apakšpunktā minētajam rādītājam, kā arī par 0,05 palielina vismaz vienu šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.2.apakšpunktā minēto atbalsta pretendenta ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

12. Projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 500 000 latu, pievieno:

12.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

12.1.1. uzņēmuma vēsturi;

12.1.2. uzņēmuma vadības sistēmu;

12.1.3. uzņēmuma pašreizējo darbību;

12.1.4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

12.1.5. tirgus izpēti;

12.1.6. realizācijas sistēmu;

12.1.7. konkurenci;

12.1.8. sadarbību ar citiem partneriem un saistību ar citiem projektiem;

12.1.9. ražošanas procesa un tehnoloģiskā procesa aprakstu;

12.1.10. problēmām, riskantajām un vājajām vietām;

12.1.11. nepieciešamajām investīcijām;

12.1.12. projekta īstenošanas termiņiem (sadalījums pa posmiem);

12.1.13. ražošanas apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trim gadiem pēc projekta īstenošanas, naudas plūsmas pārskatu pa gadiem par projekta iesnieguma iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas, naudas plūsmas pārskatu par diviem turpmākajiem gadiem. Naudas plūsmā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam;

12.2. tādu pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kas atbilst vismaz diviem šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

12.3. tādu pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, kas atbilst šo noteikumu 11.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.3.apakšpunktā minētajam rādītājam, kā arī par 0,05 palielina vismaz vienu šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.2.apakšpunktā minēto atbalsta pretendenta ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas."

2. Aizstāt 13.punkta pirmajā teikumā skaitli "5.2." ar skaitli "5.3.".

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

13.1 1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

13.1 2. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

13.2 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši projektu atlases kritērijiem (2.pielikums)."

4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu (juridiska persona - atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziska persona - atbilstoši projekta īstenošanas adresei) attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

14.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu), arī biznesa plānu (vienkāršotu biznesa plānu, ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 latu, standartizētu biznesa plānu, ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 500 000 latu, vai biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 12.1.apakšpunktam, ja projekta attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 500 000 latu). Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;

14.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

14.3. pases kopiju - šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētās personas;

14.4. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu (ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts) kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Lēmumā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;

14.5. gada pārskata par pēdējo noslēgto gadu pilna komplekta kopiju (uzrāda oriģinālu), izņemot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētos atbalsta pretendentus;

14.6. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējo noslēgto gadu kopiju (uzrāda oriģinālu), izņemot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētos atbalsta pretendentus;

14.7. par jaunu būvniecību, rekonstrukciju, stacionāro pamatlīdzekļu iegādi vai ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanu (turpmāk - stādījumi) - zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības par nekustamo īpašumu kopiju (uzrāda oriģinālu), vai tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, rekonstruēt esošās būves, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus vai ierīkot stādījumus;

14.8. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, - lauku bloku karti ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem;

14.9. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

14.10. par jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem papildus iesniedz:

14.10.1. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts;

14.10.2. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, - apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas (uzrāda oriģinālus), kā arī atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

14.10.3. iegādājoties būvmateriālus, - akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu);

14.10.4. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu), būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu);

14.11. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības - informāciju par biedru pārdotās produkcijas apjoma neto apgrozījumu pēdējā noslēgtajā gadā."

5. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem informāciju par atbalsta pretendenta iesniegtajiem gada pārskatiem, gada ienākumu deklarācijām, nodokļu samaksu un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja atbalsta pretendents neiesniedz minēto informāciju."

6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja, sarindojot projektu iesniegumus pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums), to atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam ir mazāks koeficients - saņemtais publiskais finansējums no Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) un Vienotā programmdokumenta 4.prioritātes pasākumiem, attiecinot pret ieņēmumiem no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtā gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan koeficients, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāki ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas, bet, ja uz atbalstu pretendē lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir kooperatīvajai sabiedrībai ar lielāku biedru skaitu uz iepriekšējā gada 31.decembri."

7. Izteikt 22.2. un 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. projektiem, kas ir iesniegti līdz 2010.gada 31.decembrim, - 40 procentu no attiecināmajām izmaksām (vairāk nekā 35 000 latu), kuras saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai), un vispārējām izmaksām;

22.3. projektiem, kas ir iesniegti pēc 2010.gada 31.decembra, - 25 procentus no attiecināmajām izmaksām (vairāk nekā 35 000 latu), kuras saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai), un vispārējām izmaksām. Atbalsta pretendentam, kas ir atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs vismaz no iepriekšējā gada pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 31.decembra, atbalsta intensitāti palielina par pieciem procentiem;".

8. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu 22.punktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem:

23.1. fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

23.2. juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem."

9. Izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. īstenojot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, mazāk labvēlīgos apvidos atrodas:

24.2.1. vismaz 50 procentu no šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta iepriekšējā gadā vienotajam platību maksājumam apstiprinātajām platībām;

24.2.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta juridiskā adrese (vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)."

10. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam (izņemot šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētos atbalsta pretendentus) kopējā attiecināmo izmaksu summa var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ne vairāk kā trīs reizes, un tā nav lielāka par 2 800 000 latiem. Nosacījums neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kam kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā nepārsniedz 150 000 latu.

26. Atbalsta pretendentam (izņemot šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētos atbalsta pretendentus) programmēšanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minēto ražošanas pamatlīdzekļu iegādei nav lielāka par 1 400 000 latu."

11. Papildināt IV nodaļu ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu - ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās."

12. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

29.1. par šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūru) iegādi:

29.1.1. lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem, ja nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību, - viens zirgspēks pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās atbalsta pretendenta platības un viens zirgspēks pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu platībām (kultūras kods no 820 līdz 825), dārzeņu platībām (kultūras kods no 840 līdz 848) un augļkopības platībām (kultūras kods no 910 līdz 928) - 10 zirgspēki pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās atbalsta pretendenta attiecīgās platības. Nosakot liellopu vienības, izmanto valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" informāciju par atbalsta pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju par atbalsta pretendenta īpašumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī atbalsta pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu (zirgspēkos) un to izlaides datumu. Traktoru iegādi var ietvert attiecināmajās izmaksās arī tad, ja to nominālā jauda ir ne vairāk kā par 50 zirgspēkiem lielāka nekā aprēķinātā nominālās jaudas summa;

29.1.2. augsnes apstrādes tehniku un iekārtām, arī akmeņu novākšanas tehniku un iekārtām;

29.1.3. sēšanas un stādīšanas tehniku un iekārtām;

29.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehniku un iekārtām, arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehniku un iekārtām;

29.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehniku un iekārtām, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehniku un iekārtām;

29.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehniku un iekārtām;

29.1.7. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehniku un iekārtām, arī aukstuma tehniku un iekārtām, uzglabāšanas un saldēšanas kamerām;

29.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehniku un iekārtām;

29.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehniku un iekārtām (arī programmnodrošinājumu), arī mobilajiem un stacionārajiem svariem;

29.1.10. tehniku un iekārtām, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai, arī fermu un ganību aprīkojumu, dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehniku un iekārtām;

29.1.11. fermu mehanizācijas tehniku un iekārtām, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtām un tehniku;

29.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehniku un iekārtām;

29.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehniku un iekārtām;

29.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehniku un iekārtām, tostarp mazgāšanas, dezinfekcijas tehniku un iekārtām;

29.1.15. enerģētiskajām iekārtām un tehniku, arī apkures un vēdināšanas tehniku un iekārtām;

29.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tehniku;

29.1.17. laistīšanas tehniku un iekārtām;

29.1.18. siltumnīcu tehniku un iekārtām;

29.1.19. specializētajiem transportlīdzekļiem, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

29.1.20. ilggadīgo augļkopības kultūru stādiem (izņemot zemenes), stādījuma balstu sistēmām, žogiem, žogu balstiem, to uzstādīšanu un aprīkojumu, kā arī par stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

29.1.21. citu tehniku un iekārtām, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

29.2. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā par dziļurbuma ierīkošanu, kā arī ūdens rezervuāra ierīkošanu, lai nodrošinātu laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 5.pielikumā minētās izmaksas;

29.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai, nepārsniedzot šo noteikumu 5.pielikumā minētās izmaksas;

29.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz:

29.4.1. divus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 29.1.apakšpunktā;

29.4.2. astoņus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 29.2. un 29.3.apakšpunktā."

13. Aizstāt 36.10.apakšpunktā vārdu "apstiprināšanas" ar vārdu "iesniegšanas".

14. Papildināt noteikumus ar 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

''40. Šo noteikumu 22.2.apakšpunktā un 23.punktā noteikto atbalsta intensitāti piemēro arī projektiem, kuri ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā un ja attiecīgais atbalsta pretendents atbilst šo noteikumu 8.4. un 29.1.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

41. Šo noteikumu 40.punktā minētos nosacījumus attiecībā uz šo noteikumu 22.2.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti nepiemēro projektiem, kurus vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās ir iesnieguši atbalsta pretendenti, kas ir atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas kooperatīvās sabiedrības biedri un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums.''

15. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

16. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

Vides ministrs R.Vējonis

 


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.217

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra
noteikumiem Nr.1209

Vides ministrs R.Vējonis

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2. marta
noteikumiem Nr.217

''2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra
noteikumiem Nr.1209

Projektu atlases kritēriji

1.tabula

Projektu atlases kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas ražo vai plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Maksimālais iespējamais punktu skaits

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1. Projektā paredzēta būvniecība

40

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu1

40

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu vismaz vienai no projektā paredzētajām būvēm1

35

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte tiks iesniegta sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās1

30

Pārējie projekti

0

2. Atbalsta pretendenta pēdējo triju gadu laikā saņemtais publiskā finansējuma2 apmērs uz 1000 latu ieņēmumiem pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimniecības produktu ražošanas

30

Ls 0-50

30

Ls 51-100

25

Ls 101-150

20

Ls 151-200

15

Ls 201-250

10

Ls 251-300

5

Vairāk nekā Ls 300

0

3. Atbalsts lauksaimniecības segmentam

4

Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertifikāts

4

Pārējie atbalsta pretendenti

0

2.tabula

Projektu atlases kritēriji atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1. Apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem no sabiedrības kopējā apgrozījuma

25

Par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, - 1 punkts
2. Projektā paredzēta būvniecība

30

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu1

30

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu vismaz vienai no projektā paredzētajām būvēm1

20

Tehniskais projekts un būvatļauja vai apliecinājuma karte tiks iesniegta sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās1

10

Pārējie projekti

0


Piezīmes.
1
Ja kopējās izmaksas par būvniecību un rekonstrukciju, kā arī par šajās būvēs uzstādāmajām stacionārajām iekārtām un to aprīkojumu, kas norādīts tehniskajā projektā, ir vismaz 70 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

2 Publiskais finansējums no Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD), Vienotā programmdokumenta 4.prioritātes pasākumiem un Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija" un "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"."

Vides ministrs R.Vējonis

26.03.2010