Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 20.§)
Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
11.panta trešās daļas 4., 5. un 6.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksā valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā (turpmāk – valsts nodeva), kā arī valsts nodevas apmēru un atvieglojumus valsts nodevas samaksai.

2. Valsts nodevas apmērs ir šāds:

2.1. par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, – 7,11 euro;

2.2. par atļaujas izsniegšanu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, ja šīs pārtikas sastāvdaļas nav iegūtas, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi, – 28,46 euro;

2.3. par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu – 11,38 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.754)

3. Valsts nodevu maksā pirms šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

5. Persona valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju kopā ar iesniegumu iesniedz:

5.1. Valsts augu aizsardzības dienestā – šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās atļaujas saņemšanai;

5.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā – šo noteikumu 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanai.

6. Ja persona iesniegumu šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanai iesniedz elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniegumā norāda datumu, kad samaksāta valsts nodeva, un samaksu apliecinoša dokumenta kopiju neiesniedz.

7. Valsts nodeva šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās atļaujas saņemšanai nav jāmaksā, ja veģetatīvais pavairošanas materiāls vai sēklas paredzētas:

7.1. šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanai;

7.2. zinātniskiem mērķiem vai selekcijai.

8. Ja Valsts augu aizsardzības dienests vai Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu neizsniegt šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu, samaksāto valsts nodevu personai neatmaksā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
01.01.2014