Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.260

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 19.§)
Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 13.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka (turpmāk – apdraudētais dzīvnieks) reģistrēšanu, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas apmērs par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu ir 9,96 euro.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.875)

3. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu, samaksājot attiecīgo summu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus.

4. (Svītrots ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1118)

5. Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā.

6. Valsts nodevu nemaksā valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības.

(MK 14.12.2010. noteikumu Nr.1118 redakcijā)

7. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
01.01.2014