Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2010.gada 2.martā

Sēdi vada

   

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Jaunvēveri" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-265

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-180

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

TA-211

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, J.Dūklavs)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt jautājumu par rīkojuma projekta turpmāko virzību un ekonomikas ministram mēneša laikā iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"

TA-4882

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-4265

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

TA-522

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Krāslavas ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-205

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-521

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par būves Artilērijas ielā 4, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada domes īpašumā"

TA-192

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-446

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"

TA-195

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""

TA-197

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""

TA-263

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-168

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-472

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izdarīt izņēmumu no Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§ "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem" 8.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 114.§ "Par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektos" 1.punkta un noteikt, ka darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" 1.kārtas īstenošanai netiešās izmaksas plāno kā neattiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām un tās piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas. Netiešās izmaksas finansē no valsts budžeta līdzekļiem 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ietvaros.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-473

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-519

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.86 38.§) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-365

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.86 38.§) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, uzskatīt, ka tas ir zaudējis aktualitāti.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā"

TA-510

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""'

TA-506

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību""

TA-507

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-514

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-515

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Krapes pagastā Ogres novadā par kopējo summu 90 760,00 lati:

2.1. zemes vienības "Jaunbļodnieki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0271 un 7452 005 0276) 748 kvadrātmetru kopplatībā;

2.2. zemes vienību "Veckalnieši A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0117) 12500 kvadrātmetru platībā;

2.3. zemes vienību "Liepkalni - F A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0167) 1500 kvadrātmetru platībā;

2.4. zemes vienību "Liepkalni - I A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0168) 1300 kvadrātmetru platībā;

2.5. zemes vienību "Liepkalni - G A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0161) 7600 kvadrātmetru platībā;

2.6. zemes vienību "Vec-žugņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 007 0064) 300 kvadrātmetru platībā;

2.7. zemes vienību "Simieši A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0255) 3400 kvadrātmetru platībā;

2.8. zemes vienību "Kalnieši - 1 A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0159) 29700 kvadrātmetru platībā;

2.9. zemes vienības "Jauncīruļi A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 008 0145, 7452 008 0146 un 7452 008 0162) 32171 kvadrātmetru kopplatībā;

2.10. zemes vienības "Danči A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 005 0273 un 7452 005 0272) 8200 kvadrātmetru kopplatībā;

2.11. zemes vienību "Jaunvalki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0253) 2300 kvadrātmetru platībā;

2.12. zemes vienības "Jukāres A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 006 0026 un 7452 005 0274) 4400 kvadrātmetru kopplatībā;

2.13. zemes vienību "Jaunasni P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0185) 4600 kvadrātmetru platībā;

2.14. zemes vienību "Jaunasni A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0184) 1700 kvadrātmetru platībā;

2.15. zemes vienības "Brieži A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 008 0173, 7452 008 0174, 7452 008 0175 un 7452 008 0176) 26700 kvadrātmetru kopplatībā;

2.16. zemes vienību "Rozes-2 A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0177) 3400 kvadrātmetru platībā;

2.17. zemes vienību "Intari A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0163) 1600 kvadrātmetru platībā;

2.18. zemes vienības "Ozoli A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 008 0170 un 7452 008 0171) 6800 kvadrātmetru kopplatībā;

2.19. zemes vienību "Ziepēni A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0172) 5220 kvadrātmetru platībā;

2.20. zemes vienību "Masuļi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0254) 2300 kvadrātmetru platībā;

2.21. zemes vienību "Tīrumnieki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0279) 1500 kvadrātmetru platībā;

2.22. zemes vienību "Līči -1 A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0277) 1800 kvadrātmetru platībā;

2.23. zemes vienību "Veccīruļi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0164) 1200 kvadrātmetru platībā;

2.24. zemes vienību "Nokaļņi A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 005 0275 un 7452 005 0257) 1541 kvadrātmetru platībā.

3. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Dzeņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0024) 5200 kvadrātmetru platībā Krapes pagastā, Ogres novadā par kopējo summu 3000,00 lati, tikai pēc attiecīga bāriņtiesas lēmuma par nekustamā īpašuma atsavināšanu pieņemšanas.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-4889

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""

TA-232

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.41 35.§) "Par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī" doto uzdevumu izpildi

TA-408

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 35.§) "Par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī" 2. un 3.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

27.§

Rīkojuma projekts "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"

TA-372

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā ir ģenerāldirektore E.Egle, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

28.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

TA-490

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, A.Ploriņš, E.Egle, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja divgades sadarbības līgumu 2010.-2011.gadam"

TA-338

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot veselības ministri parakstīt Sadarbības līgumu.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Sadarbības līguma izpildi piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30.§

Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-531

______________________________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas""

TA-271

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-460

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu "Grozījumi Zvejniecības likumā".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-489

______________________________________________________

(L.Medina, D.Lucaua, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta 14.pielikumu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību"

TA-206

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-349

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

TA-461

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""

TA-516

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu"'

TA-147

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-424

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

TA-425

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

41.§

Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā"

TA-4076

______________________________________________________

(D.Lucaua, R.Vējonis, I.V.Lieģis, E.Repše, M.Segliņš, E.Zalāns, K.Gerhards, G.Grūbe, M.Riekstiņš, U.Augulis, J.Dūklavs)

Pieņemt Zemkopības ministrijas iesniegto precizēto rīkojuma projektu. (Balsojumā par rīkojuma projektu: par - 6 ( ārlietu ministrs M.Riekstiņš, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, satiksmes ministrs K.Gerhards, labklājības ministrs U.Augulis, zemkopības ministrs J.Dūklavs), pret - 2 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, vides ministrs R.Vējonis), atturas - 1 (finanšu ministrs E.Repše)).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

42.§

Programmas projekts Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam īstenošanai 2010.-2013.gadā

TA-4176

______________________________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, E.Zalāns, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu projekts

TA-4457

______________________________________________________

(L.Jansone, E.Zalāns, D.Lucaua, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektā ietvertā risinājuma 5.variantu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

3. Zemkopības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā atbalstīto risinājuma variantu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nostājā par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2177 minēto pasākumu izpildi"

TA-289

______________________________________________________

(D.Merirands, J.Dūklavs)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

45.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā sagatavošanas gaitu"

TA-528

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Ozols, M.Riekstiņš, M.Segliņš, J.Dūklavs)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

46.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalīto finansējumu"

TA-415

______________________________________________________

(R.Fišers, A.Andreičika, E.Zalāns, A.Ūbelis, R.Vējonis, G.Veismane, J.Dūklavs)

1. Ņemot vērā izteiktos iebildumus par jautājuma saskaņošanas gaitu, informatīvo ziņojumu izskatīt Ministru kabineta komitejā 2010.gada 8.martā.

2. Ministrijām, ja nepieciešams, līdz 2010.gada 5.martam iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus saistībā ar informatīvo ziņojumu.

 

 

47.§

Informatīvais ziņojums "Par 2009.gada 4.ceturksnī paveiktajiem uzdevumiem Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā"

TA-161

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Zalāns, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

48.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā"

TA-162

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Zalāns, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, turpmāk, sagatavojot informāciju par Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā ietverto uzdevumu izpildi, iekļaut tajā izvērstu pamatojumu, ja kāds uzdevums tiek atzīts par pilnībā izpildītu un noņemamu no kontroles.

 

 

49.§

Informatīvais ziņojums "Par rēķinu vienkāršošanu un to kārtības precizēšanu"

TA-326

______________________________________________________

(D.Šodnaka, E.Zalāns, E.Repše, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"", nosakot papīra formā sagatavota dokumenta noraksta, izraksta vai kopijas izgatavošanu un noformēšanu elektroniskā formā.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"", lai precizētu prasības attaisnojuma dokumentam grāmatvedībā un tā rekvizītiem (identifikācijas datiem) un lai likumu "Par grāmatvedību" saskaņotu ar normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu jomā. Finanšu ministram pēc iespējas pasteidzināt grozījumu sagatavošanu, kuri sekmē rēķinu vienkāršošanu un to kārtības precizēšanu.

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā"

TA-486

______________________________________________________

(E.Kārkla, E.Zalāns, J.Dūklavs)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta

51.§

Atbildes vēstules projekts Latvijas Valsts prezidenta kancelejai

TA-547, SAN-222

______________________________________________________

(J.Upeniece, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

 

 

52.§

Par paveikto un turpmāk plānoto, lai nodrošinātu uz efektīvu izglītības kvalitātes paaugstināšanu vērstas izmaiņas vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā

TA-545

______________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Zalāns, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par izglītības sistēmas reformu".

2. Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu"

TA-527

______________________________________________________

(I.Krieva, R.Bika, E.Zalāns, D.Giluce, S.Seņkāns, I.V.Lieģis, A.Andreičika, J.Stepens, M.Riekstiņš, K.Gerhards, R.Vējonis, I.Džonsone, D.Lucaua, J.Sārts, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, nodrošinot projektu īstenošanu un uzraudzību darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" (turpmāk - 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) ietvaros, izvērtēt projektu izmaksu efektivitāti un pamatotību un iespēju samazināt apstiprināto projektu finansējuma apjomu par vismaz 10% no projektu kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī nodrošināt plānoto projektu finansējuma apjoma samazinājumu par vismaz 10% no projektu kopējām attiecināmajām izmaksām.

3. Zemkopības ministrijai apstiprināto projektu finansējuma ietvaros iekļaut papildu pasākumu - mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas ieviešana.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās atlases kārtas īstenošanu prasību - ministrijām iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepciju par sistēmas izveidi vai attīstību, iekļaujot prasību par sistēmas darbības koncepcijas apraksta atbilstību Latvijas Valsts standartam LVS 75:1996 "Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Sistēmas darbības koncepcijas apraksts", analīzes veikšanu par sistēmas izveidošanas vai attīstības un uzturēšanas izmaksām.

5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai vismaz reizi gadā apkopot informāciju par projektos radušos ietaupījumu un sagatavot rezerves elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

54.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0141 apstiprināšanu" projekts

TA-537

______________________________________________________

(D.Matulis, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0141.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr. 1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-534

______________________________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

56.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-540

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Ūbelis, E.Kārkla, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumus, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

TA-549

______________________________________________________

(E.Repše, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-4140

______________________________________________________

(E.Zalāns, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

59.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2010.gada 5.-6.martā"

TA-551

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2010.gada 5.-6.martā.

 

 

60.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 8.marta sanāksmei

TA-553

______________________________________________________

(U.Augulis, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 8.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā (pozīcija Nr.1);

2.2. Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē (pozīcija Nr.2).

3. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 8.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

61.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-334

______________________________________________________

(K.Lore, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420538810/35/4.1-6/571.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 

 

62.§

Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesai

TA-552-IP, SAN-174

______________________________________________________

(E.Repše, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto paskaidrojuma projektu Rīgas apgabaltiesai lietā Nr.C-235/13.

2. Finanšu ministrijai noformēt apstiprināto paskaidrojuma projektu un nosūtīt Rīgas apgabaltiesai.

3. Finanšu ministrijai nodrošināt pārstāvjus tiesā.

 

 

63.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi"

TA-464-IP

______________________________________________________

(K.Kuprijanova, A.Matīss, M.Lazdovskis, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētajām ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minēto direktīvu pārņemšanu noteiktajos termiņos.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 16.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā paredzēto informāciju.

4. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 16.martam nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemtas informatīvā ziņojuma 1.1.4. un 1.1.10.apakšpunktā un 1.pielikuma 124., 127., 131. un 140.punktā minēto direktīvu prasības, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā.

5. Aizsardzības ministrijai līdz 2010.gada 16.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 1.1.5.apakšpunktā paredzēto informāciju.

6. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu normatīvos aktus, kuri nepieciešami informatīvā ziņojuma 1.1.7.apakšpunktā minētās direktīvas pārņemšanai.

7. Kultūras ministrijai līdz 2010.gada 16.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 1.1.8.apakšpunktā paredzēto informāciju.

8. Finanšu ministrijai:

8.1. līdz 2010.gada 15.aprīlim nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemta informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 132., 136., 137. un 138.punktā minētā direktīva, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā;

8.2. līdz 2010.gada 20.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu normatīvo aktu, kurš nepieciešams informatīvā ziņojuma 1.1.9.apakšpunktā minētās direktīvas pārņemšanai.

9. Vides ministrijai:

9.1. līdz 2010.gada 15.aprīlim nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemta informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 143.punktā minētā direktīva, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā;

9.2. līdz 2010.gada 20.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu normatīvos aktus, kuri nepieciešami informatīvā ziņojuma 1.1.12., 1.1.16. un 1.1.18.apakšpunktā minēto direktīvu prasību pārņemšanai.

10. Zemkopības ministrijai:

10.1. līdz 2010.gada 16.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 1.1.13., 1.1.15., 1.1.19., 1.1.20. un 1.1.21.apakšpunktā paredzēto informāciju;

10.2. līdz 2010.gada 15.aprīlim nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemtas informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 123., 128., 130., 133., 134., 139., 142. un 144.punktā minēto direktīvu prasības, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā.

11. Iekšlietu ministrijai līdz 2010.gada 23.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu likumprojektu, kurš nepieciešams informatīvā ziņojuma 1.1.14.apakšpunktā minētās direktīvas pārņemšanai. Pēc minētā likumprojekta apstiprināšanas Saeimā nekavējoties iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu likumprojektā paredzētos Ministru kabineta noteikumu projektus.

12. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 15.aprīlim nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemta informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 126.punktā minētā direktīva, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā.

13. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 15.aprīlim nodrošināt normatīvo aktu, ar kuriem pārņemta informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 135. un 141.punktā minētā direktīva, paziņošanu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā.

14. Visām ministrijām, sagatavojot normatīvā akta projekta, ar kuru tiek pārņemtas direktīvas prasības, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), anotācijas V sadaļā norādīt pilnīgu informāciju par katru direktīvu, kura ar šo normatīvo aktu tiek pārņemta, vienlaikus norādot arī pārņemšanas pakāpi (pilnībā vai daļēji), savukārt daļējas pārņemšanas gadījumā norādīt pārējos normatīvos aktus vai to projektus, ar kuriem tiks nodrošināta attiecīgās direktīvas pilnīga pārņemšana.

15. Visām ministrijām turpmāk divu mēnešu laikā no kodificētās vai pārstrādātās direktīvas publicēšanas brīža Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņot Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā par tiem normatīvajiem aktiem, kuri pieņemti jomā, uz kuru attiecas ministrijas kompetencē esoša kodificētā vai pārstrādātā direktīva.

16. Tieslietu ministrijai turpmāk iesniegt informatīvo ziņojumu par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi izskatīšanai Ministru kabinetā trīs reizes gadā (līdz 1.aprīlim, 1.augustam un 1.decembrim), iekļaujot tajā informāciju:

16.1. par nepārņemtajām Eiropas Savienības direktīvām, tai skaitā par attiecīgajā periodā pieņemtajām jaunākajām direktīvām, to pārņemšanas termiņiem un atbildīgajām institūcijām;

16.2. par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi;

16.3. par nepārņemtajiem pamatlēmumiem (līdz pamatlēmumu pilnīgai pārņemšanai).

17. Ņemot vērā šī protokollēmuma 16.punktu, atzīt par aktualitāti zaudējušu:

17.1. Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa protokollēmuma (prot. Nr.17 45.§) "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi" 8. punktu;

17.2. Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija protokollēmuma (prot. Nr.43 80.§) "Informatīvais ziņojums "Par 2004.gadā un 2005.gada pirmajā pusē pieņemto Eiropas Savienības direktīvu atbildīgo ministriju noteikšanu"" 3. punktu;

17.3. Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.6 35.§) "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi" 5.punktu;

17.4. Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta protokollēmuma (prot. Nr.51 58.§) "Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi" 5.punktu.

18. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra A.Matīsa sniegto informāciju, ka informatīvā ziņojuma 1.2.apakšpunktā minētais normatīvais akts atbilst informatīvajā atsaucē norādītajām direktīvām.

19. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.

 

 

64.§

Protokollēmuma projekts "Par pilnvarojumu parakstīt Pasaules Bankas aizdevumu līgumu"

TA-304-IP

______________________________________________________

(E.Repše. E.Zalāns, J.Dūklavs)

1. Noņemt lietojuma ierobežojuma statusu "Ierobežotas pieejamības informācija" Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.7 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par dokumentiem, kas tiek virzīti uz Pasaules Bankas izpilddirektoru valdes sēdi saistībā ar aizdevumu sociālā sektora reformas veikšanai"".

2. Pilnvarot finanšu ministru E.Repši Latvijas Republikas vārdā parakstīt Pasaules Bankas aizdevuma līgumu sociālās drošības tīkla un sociālā sektora reformu īstenošanai (Loan Agreement, Safety Net and Social Sector Reform Program First Development Policy Loan) (turpmāk - Aizdevuma līgums), kā arī Papildu vēstuli (Supplemental Letter), kas papildina Aizdevuma līgumu.

3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdes protokola Nr.7 66.§ 3.punktu.

 

Sēdi slēdz plkst.14.30

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 

J.Dūklavs

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane