Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.191

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 69.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 72., 206.nr.; 2007, 158.nr.; 2008, 201.nr.; 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.punktā vārdus "un nekustamā īpašuma nodokļa objektiem";

1.2. papildināt I nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām lieto normatīvajos aktos noteiktās klasifikācijas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un būvju klasifikāciju.";

1.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemi iedala atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim (turpmāk - lietošanas mērķis):

6.1. lauku zemē, ja noteiktais lietošanas mērķis ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja­mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un "Ūdens objektu zeme";

6.2. apbūves zemē, ja noteiktais lietošanas mērķis nav no šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajām lietošanas mērķu grupām.";

1.4. aizstāt 99.punkta ievaddaļā vārdus "no ēku tipu grupas "Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas"" ar vārdiem "no ēku tipu grupas "Viena dzīvokļa mājas" vai "Divu dzīvokļu mājas"";

1.5. svītrot 107., 108., 109. un 110.punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 123.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"123.4. apgrūtinājumus.";

1.7. svītrot 124., 125., 126., 127. un 128.punktu;

1.8. izteikt 129.punktu šādā redakcijā:

"129. Inženierbūves kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - inženierbūves kadastrālā vērtība latos;

 - tipa bāzes vērtība;

 - tipa apjoma rādītāja lielums;

 - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

- apgrūtinājumu korekcijas koeficients.";

1.9. papildināt XII nodaļu ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Apgrūtinājumu korekcijas koeficientu piemēro inženierbūvei, kurai kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtajām ziņām reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam:

131.1 1. ja inženierbūve reģistrēta kā valsts nozīmes kultūras piemineklis, ir 0,55;

131.1 2. ja inženierbūve reģistrēta kā vietējas nozīmes kultūras piemineklis, ir 0,65.";

1.10. izteikt 132., 133. un 134.punktu šādā redakcijā:

"132. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina, summējot:

132.1. dzīvokļa īpašumu veidojošo telpu grupu (likuma "Par dzīvokļa īpašumu" izpratnē - atsevišķais īpašums) kadastrālās vērtības;

132.2. koplietošanas telpu grupu kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai - ēkās, kuru domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā;

132.3. zemes vienību, kuru domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai;

132.4. ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistīto būvju kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai.

133. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

- dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība latos;

- dzīvokļa īpašumu veidojošās telpu grupas (likuma "Par dzīvokļa īpašumu" izpratnē - atsevišķais īpašums) kadastrālā vērtība;

- koplietošanas telpu grupas kadastrālā vērtība ēkā, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašumā;

- ēkas, kurā atrodas dzīvokļa īpašums un kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa;

- zemes vienības, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālā vērtība;

- zemes vienības, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa;

- ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītās būves, kuras kopīpašuma domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālā vērtība;

- ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītās būves, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa.

134. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību pārrēķina, ja mainās kāda no šo noteikumu 132.punktā minētā objekta kadastrālajām vērtībām vai dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas.";

1.11. svītrot XIV nodaļu;

1.12. aizstāt 139.punkta ievaddaļā vārdus "kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta" ar vārdiem "zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas";

1.13. aizstāt 139.2.apakšpunktā vārdus "kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta" ar vārdiem "zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas";

1.14. svītrot 140.punkta ievaddaļā vārdus "un nodokļa objekta";

1.15. svītrot 140.2.apakšpunktā vārdus "vai nodokļa objekta";

1.16. papildināt noteikumus ar 157. un 158.punktu šādā redakcijā:

"157. 2010.gada 1.martā Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku tipu un inženierbūvju tipu maiņu atbilstoši šo noteikumu 17.pielikumam.

158. Līdz 2011.gada 1.janvārim ēku kadastrālo vērtību aprēķinā piemēro Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam" (turpmāk - Vērtību bāzes noteikumi) noteiktos ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumu, izņemot šādus ēku tipus:

158.1. ēkas tips "Kuģu ceļu bākas", kods 12410105 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Tehniskā ūdens apgādes krasta sūkņu staciju virszemes daļa", kods 23020112, bāzes vērtību - 23,30 Ls/m3;

158.2. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520103 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dzelzsbetona virszemes rezervuāri kurināmajam ar ietilpību virs 16 t", kods 24201603, bāzes vērtību - 79,00 Ls/m3;

158.3. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520104 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu līdz 3000 m3", kods 24202107, bāzes vērtību - 49,40 Ls/m3;

158.4. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520105 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 3000-8000 m3", kods 24202108, bāzes vērtību - 33,70 Ls/m3;

158.5. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50000 kubikmetriem", kods 12520106 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 8000-16000 m3, kods 24202106, bāzes vērtību - 28,80 Ls/m3;

158.6. ēkas tips "Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas", kods 12520108 - piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Keramikas rūpnīcu izejvielu pieņemšanas ietaišu būves", kods 24201201, bāzes vērtību - 13,20 Ls/m3;

158.7. ēkas tips "Kultūrvēsturiskas ēkas", kods 12730101 - piemēro bāzes vērtību 0,00 Ls/m3.";

1.17. papildināt noteikumus ar 159.punktu šādā redakcijā:

"159. Valsts zemes dienests 2010.gada 1.jūlijā veic dzīvokļa īpašumu kadastrālo vērtību pārrēķinu.";

1.18. svītrot 1. un 2.pielikumu;

1.19. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa
noteikumiem Nr.305

Nekustamo īpašumu grupas

Nr.
p.k.

Nekustamo īpašumu grupas nosaukums

Lietošanas mērķu/ēku tipu grupas kods

Lietošanas mērķu/ēku tipu grupas nosaukums

1. Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupa

06

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

07

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

111001

Viena dzīvokļa mājas

112101

Divu dzīvokļu mājas

112201

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

113001

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

127402

Palīgēkas
2. Komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupa

08

Komercdarbības objektu apbūves zeme

09

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

05

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

121101

Viesnīcu ēkas

121201

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

122001

Biroju ēkas

123001

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

126101

Ēkas masu izklaides pasākumiem

126201

Muzeji un bibliotēkas

126301

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

126401

Slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

126501

Sporta ēkas

127201

Kulta ēkas

127301

Kultūrvēsturiskas ēkas

127401

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas
3. Rūpniecības apbūves grupa

10

Ražošanas objektu apbūves zeme

11

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

04

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

12

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

13

Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūves zeme

124101

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tām saistītās ēkas

124201

Garāžu ēkas

125101

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

125201

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
4. Lauku nekustamo īpašumu grupa

01

Lauksaimniecības zeme

02

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvu aktu

03

Ūdens objektu zeme

127101

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas"

1.20. papildināt noteikumus ar 17.pielikumu (1.pielikums);

1.21. papildināt noteikumus ar 18.pielikumu (2.pielikums).

2. Šo noteikumu 1.1., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. un 1.17.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.martā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Tieslietu ministrs M.Segliņš


 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra
noteikumiem Nr.191

"17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa
noteikumiem Nr.305

Būvju tipu pārejas tabula

Nr.
p.k.

Būvju tipu klasifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 1. un 2.pielikumam (piemērojams līdz 2010.gada 28.februārim)

Būvju tipu klasifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" 1.pielikumam (piemērojams no 2010.gada 1.marta)

Pārejas nosacījums

kods

nosaukums

kods

nosaukums

1.

1

ĒKAS

 

   

2.

11

Dzīvojamās mājas

 

   

3.

111

Viena dzīvokļa mājas

 

   

4.

1110

Viena dzīvokļa mājas

 

   

5.

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)  

6.

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2  

7.

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra un koka ārsienām

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra un koka ārsienām  

8.

112

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

 

   

9.

1121

Divu dzīvokļu mājas

 

   

10.

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas  

11.

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

 

   

12.

11220201

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

11220101

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām  

13.

11220202

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

11220102

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas  

14.

11220203

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

11220103

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas  

15.

11220204

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

11220104

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas  

16.

11220205

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas

11220105

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas  

17.

113

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

18.

1130

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

 

   

19.

11300201

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

11300101

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas  

20.

12

Nedzīvojamās ēkas

 

   

21.

121

Viesnīcas un tām līdzīga pielietojuma ēkas

 

   

22.

1211

Viesnīcu ēkas

 

   

23.

12110301

Viesnīcu ēkas

12110101

Viesnīcu ēkas  

24.

12110302

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas

12110103

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas  

25.

1212

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

 

   

26.

12120301

Atpūtas ēkas bez apkures

12120101

Atpūtas ēkas  

27.

122

Biroju ēkas

 

   

28.

1220

Biroju ēkas

 

   

29.

12200301

Biroju ēkas

12200101

Biroju ēkas  

30.

123

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

 

   

31.

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

 

   

32.

12300301

Tirdzniecības ēkas

12300101

Tirdzniecības ēkas  

33.

12300302

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

12300102

Tirdzniecības kioski un segtie stendi  

34.

124

Satiksmes un sakaru ēkas

 

   

35.

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tām saistītās ēkas

 

   

36.

12410401

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas, lidmašīnu angāri

12410101

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas  

37.

12410402

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas

12410102

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas  

38.

12410403

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

12410103

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas  

39.

12410404

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas  

40.

1242

Garāžu ēkas

 

   

41.

12420401

Smagās tehnikas garāžas

12420101

Smagās tehnikas garāžas  

42.

12420402

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

12420102

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas  

43.

12420403

Vieglo automobiļu garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām

12420103

Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām  

44.

125

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

 

   

45.

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

 

   

46.

12510501

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu līdz 6 m

12510101

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu līdz 6 m (ieskaitot)  

47.

12510502

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu 6 m un lielāku par 6 m

12510102

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu, lielāku par 6 m  

48.

12510503

Noliktavas

12520102

Noliktavas  

49.

12510504

Katlumājas

12510103

Katlumājas  

50.

12510505

Elektroenerģijas apgādes ēkas 12510104
vai
12510107
Atkarībā no nosacījuma Transformatoru apakšstacijām piemēro tipu 12510107,
pārējām ēkām - 12510104

51.

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

52.

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

 

   

53.

12520501

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas

12520101

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības noliktavas un saldētavas  

54.

12520502

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti līdz 1995.gadam (ieskaitot) 12520104 vai 12520105 vai 12520106 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - līdz 5000 m3 vai no 5000 līdz 50000 m3 vai lielāks par 50000 m3

55.

12520503

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar kupolveida jumta konstrukciju un būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti pēc 1995.gada 12520104 vai 12520105 vai 12520106 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - līdz 5000 m3 vai no 5000 līdz 50000 m3 vai lielāks par 50000 m3

56.

126

Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām

 

   

57.

1261

Ēkas masu izklaides pasākumiem

 

   

58.

12610601

Apjumtas vasaras estrādes

12610101

Apjumtas estrādes  

59.

12610602

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

12610102

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas  

60.

1262

Muzeji un bibliotēkas

 

   

61.

12620601

Muzeji, arhīvi un bibliotēkas

12620101

Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas  

62.

1263

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

 

   

63.

12630601

Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

12630101

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas  

64.

1264

Slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

 

   

65.

12640601

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

12640101

Slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu ēkas  

66.

1265

Sporta ēkas

 

   

67.

12650601

Sporta ēkas

12650101

Sporta ēkas  

68.

127

Citas nedzīvojamās ēkas

 

   

69.

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

 

   

70.

12710701

Lauksaimniecības produkcijas glabātavas un apstrādes ēkas

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

71.

12710702

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

12710102

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2  

72.

12710703

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

12710103

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2  

73.

12710704

Lauksaimniecības nojumes

12710104

Lauksaimniecības nojumes  

74.

12710705

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas

12710105

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas  

75.

12710706

Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

12710106

Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2  

76.

12710707

Lauksaimniecības tehnikas garāžas

12710107

Lauksaimniecības tehnikas garāžas  

77.

1272

Kulta ēkas

 

   

78.

12720601

Kulta ēkas

12720101

Kulta ēkas  

79.

1273

Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi

 

   

80.

1274

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas

 

   

81.

12740601

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

12740101

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas  

82.

127408

Palīgēkas

 

   

83.

11010801

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

12740201

Saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un sabiedriskās tualetes  

84.

11010802

Dzīvojamo māju individuālās garāžas

12740202

Individuālās garāžas  

85.

11010803

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

12740203

Šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un citas palīgēkas  

86.

12010801

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un mākslīgo apgaismojumu

12740204

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu  

87.

12010802

Nojumes

12740205

Nojumes  

88.

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

12740201

Saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un sabiedriskās tualetes  

89.

12010804

Nedzīvojamo ēku apbūvē esošie šķūņi

12740203

Šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un citas palīgēkas  

90.

2

INŽENIERBŪVES

 

   

91.

21

Transporta būves

 

   

92.

211

Šosejas, ielas un ceļi

 

   

93.

2111

Šosejas

 

   

94.

211101

Galvenie (maģistrālie) autoceļi

 

   

95.

21110101

Galvenā autoceļa klātne ar asfaltbetona segumu

21110101

Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi  

96.

21110102

Galvenā autoceļa klātne ar betona segumu

21110101

Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi  

97.

2112

Ielas un ceļi

 

   

98.

211201

Autoceļi un ielas

 

   

99.

21120101

Autoceļa un ielas klātne ar asfaltbetona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

100.

21120102

Autoceļa un ielas klātne ar betona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

101.

21120103

Autoceļa un ielas klātne ar bruģa segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

102.

21120104

Autoceļa un ielas klātne ar akmens šķembu segumu

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

103.

21120105

Autoceļa un ielas  klātne ar bitumu apstrādātas grants segumu

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

104.

21120106

Autoceļa un ielas klātne ar grants segumu

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

105.

21120107

Autoceļa un ielas klātne bez seguma

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

106.

212

Sliežu ceļi

 

   

107.

2121

Dzelzceļi

 

   

108.

212101

Platsliežu dzelzceļi

 

   

109.

21210101

Vienceļa platsliežu dzelzceļa līnijas virsbūve ar balastu un sliedēm uz gulšņiem

21210101

Platsliežu dzelzceļi  

110.

212102

Šaursliežu dzelzceļi

 

   

111.

21210201

Vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnijas virsbūve ar balastu un sliedēm uz gulšņiem

21210201

Šaursliežu dzelzceļi  

112.

2122

Pilsētas sliežu ceļi

 

   

113.

212201

Tramvaju ceļi

 

   

114.

21220101

Tramvaja ceļš ar sliedēm bez ceļa seguma

21220101

Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma  

115.

21220102

Tramvaja ceļš ar sliedēm uz tilta betona konstrukcijām bez ceļa seguma

21220101

Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma  

116.

21220103

Tramvaja ceļš ar sliedēm uz tiltiem no saliekamajām dzelzsbetona plātnēm

21220102

Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu  

117.

21220104

Tramvaja ceļš ar sliedēm uz saliekamajām dzelzsbetona plātnēm ielas braucamajā daļā

21220102

Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu  

118.

213

Lidlauku skrejceļi

 

   

119.

2130

Lidlauku skrejceļi

 

   

120.

213001

Lidmašīnu pacelšanās-nolaišanās joslas, stūrēšanas celiņi, stāvvietas, peroni un citi laukumi

 

   

121.

21300101

Lidlauku skrejceļi ar betona segumu

21300101

Lidlauku skrejceļi un stāvvietas  

122.

21300102

Lidlauku skrejceļi ar asfaltbetona segumu

21300101

Lidlauku skrejceļi un stāvvietas  

123.

21300103

Lidlauku skrejceļi ar metāla segumu

21300101

Lidlauku skrejceļi un stāvvietas  

124.

21300104

Peroni un stāvvietas ar densifalta segumu

21300101

Lidlauku skrejceļi un stāvvietas  

125.

214

Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

 

   

126.

2141

Tilti un estakādes

 

   

127.

214101

Autoceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi

 

   

128.

21410101

Autoceļa dzelzsbetona laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu līdz 5 m

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

129.

21410102

Autoceļa dzelzsbetona laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu virs 5 m

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

130.

21410103

Autoceļa koka laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu līdz 5 m

21410102

Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti  

131.

21410104

Autoceļa koka laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu virs 5 m

21410102

Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti  

132.

21410105

Autoceļa metāla laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu līdz 5 m

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

133.

21410106

Autoceļa metāla laidumu tilts ar vidējo balstu augstumu virs 5 m

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

134.

214102

Šaursliežu dzelzceļu tilti

-

-

 

135.

21410201

Šaursliežu dzelzceļa koka laidumu tilts vienam sliežu ceļam

21410102

Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti  

136.

21410202

Šaursliežu dzelzceļa dzelzsbetona laidumu tilts vienam sliežu ceļam

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

137.

21410203

Šaursliežu dzelzceļa metāla laidumu tilts vienam sliežu ceļam

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

138.

214103

Platsliežu dzelzceļu tilti

-

-

 

139.

21410301

Platsliežu dzelzceļa dzelzsbetona laidumu tilts

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

140.

21410302

Platsliežu dzelzceļa metāla laidumu tilts

21410101

Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti  

141.

214104

Kājāmgājēju tilti

 

   

142.

21410401

Dzelzsbetona siju gājēju tilts

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

143.

21410402

Dzelzsbetona loku gājēju tilts

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

144.

21410403

Dzelzsbetona iekārtais vai vanšu gājēju tilts

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

145.

21410404

Metāla siju gājēju tilts

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

146.

21410405

Koka siju gājēju tilts

21410202

Koka laidumu gājēju tilts  

147.

21410406

Dzelzsbetona laidumu gājēju virszemes pāreja

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

148.

21410407

Metāla laidumu gājēju virszemes pāreja ar kāpnēm

21410201

Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas  

149.

214105

Estakādes

 

   

150.

21410501

Dzelzceļu estakādes birstošo kravu pārkraušanai

21410301

Dzelzceļu estakādes  

151.

21410502

Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes

21410302

Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes  

152.

21410503

Dzelzceļa estakādes gaišo naftas produktu iepildīšanai-izliešanai (ar sliežu ceļiem)

21410301

Dzelzceļu estakādes  

153.

21410504

Dzelzceļa estakādes tumšo naftas produktu un eļļas iepildīšanai-izliešanai (ar sliežu ceļiem)

21410301

Dzelzceļu estakādes  

154.

21410505

Dzelzceļu estakādes cisternu mazgāšanai

21410301

Dzelzceļu estakādes  

155.

21410506

Celtņu estakādes

21410302

Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes  

156.

21410507

Vienjoslas estakādes cauruļvadu gaisa pārvadiem ar cauruļu kopējo svaru uz estakādes vienu kārtējo metru līdz 1000 kg

21410303

Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes  

157.

21410508

Vienjoslas estakādes cauruļvadu gaisa pārvadiem ar cauruļu kopējo svaru uz estakādes vienu kārtējo metru virs 1000 kg

21410303

Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes  

158.

2142

Tuneļi un pazemes ceļi

 

   

159.

214201

Transporta un gājēju tuneļi

 

   

160.

21420101

Transporta tuneļi zem sliežu ceļiem

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

161.

21420102

Dzelzceļa pasta bagāžas tuneļi

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

162.

21420103

Dzelzceļa pasta bagāžas tuneļu pandusi

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

163.

21420104

Dzelzceļa pasta bagāžas tuneļu šahtas ar pacēlāju būdām

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

164.

21420105

Savienojošie pazemes tuneļi no dzelzceļa pieņemšanas ietaisēm līdz noliktavām

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

165.

21420106

Gājēju tuneļi zem ceļiem un ielām

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

166.

21420107

Noejas gājēju tuneļos zem ceļiem un ielām

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

167.

21420108

Gājēju tuneļi dzelzceļa stacijās

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

168.

21420109

Noejas ar paviljoniem dzelzceļa staciju gājēju tuneļos

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

169.

21420110

Viensekcijas caurstaigājamie tuneļi

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

170.

21420111

Divsekciju caurstaigājamie tuneļi

21420101

Transporta un gājēju tuneļi  

171.

215

Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

 

   

172.

2151

Ostas un kuģojamie kanāli

 

   

173.

215101

Piestātnes un piestātņu krastmalas

 

   

174.

21510101

Krastmala ar mūra vai dzelzsbetona elementu krasta nostiprinājumu un dzelzsbetona virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

175.

21510102

Krastmala ar koka pakšu kastu nostiprinājumu un dzelzsbetona vai mūra virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

176.

21510103

Krastmala ar dzelzsbetona plātni virs dzelzsbetona pāļiem

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

177.

21510104

Krastmala ar koka pāļu nostiprinājumu un betona virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

178.

21510105

Krastmala ar koka pāļu, akmens aizpildījuma nostiprinājumu un betona vai mūra virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

179.

21510106

Estakādes tipa krastmala ar koka virsbūvi virs koka pāļiem

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

180.

21510107

Krastmala ar dzelzsbetona rievsienas nostiprinājumu dziļumā līdz 10 m un dzelzsbetona virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

181.

21510108

Krastmala ar dzelzsbetona rievsienas nostiprinājumu dziļumā virs 10 m un dzelzsbetona virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

182.

21510109

Krastmala ar metāla rievsienas nostiprinājumu un dzelzsbetona virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

183.

21510110

Krastmala ar dzelzsbetona pāļu nostiprinājumu un dzelzsbetona plātņu virsbūvi

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

184.

21510111

Krastmala ar koka rievsienas nostiprinājumu

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

185.

21510112

Upju piestātņu krastmalas virsbūve no dzelzsbetona starpbalstiem, pāļiem ar pārejas tiltiņu augstumā līdz 4 m

21510102

Iekšzemes ūdeņu piestātnes  

186.

215102

Ostu akvatoriju būves

 

   

187.

21510201

Moli un viļņlauži no betona

21510201

Moli un viļņlauži  

188.

21510202

Moli un viļņlauži no koka pāļu žogiem ar akmens sabērumu

21510201

Moli un viļņlauži  

189.

21510203

Moli un viļņlauži no pakšu kastēm ar akmeņu pildījumu

21510201

Moli un viļņlauži  

190.

21510204

Dambji ar bruģi  nostiprinātām nogāzēm

21520101

Dambji ar nostiprinātām nogāzēm  

191.

21510205

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

192.

215103

Kuģu būvētavu būves

-

-

 

193.

21510301

Krastmala kuģu būvniecībai ar dzelzsbetona pāļu režģžoga un metāla rievsienas nostiprinājumu un kanāliem elektrokabeļiem un rūpniecības vadu tīkliem

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

194.

21510302

Horizontālās stāpeļu vietas uz dzelzsbetona plātnēm ar sliežu ceļiem un metāla konstrukcijām

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

195.

21510303

Kanāli gar horizontālo stāpeļu vietu dzelzsbetona plātnēm

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

196.

21510304

Krānu ceļi kuģu būvniecībai un remontam no divām sliedēm un dzelzsbetona sijām ar kanāliem rūpniecības vadiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

197.

21510305

Krānu ceļi kuģu būvniecībai un remontam no diviem sliežu ceļiem KR-120 un dzelzsbetona sijām ar divām troleja KR-120 (4 sliedes) un dzelzsbetona sijām ar diviem troleja kanāliem sapārotam krānu darbam

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

198.

21510306

Gareniskie stāpeļi kuģu būvniecībai un remontam no slīpas laukakmeņu mūra vai dzelzsbetona estakādes, koka nolaišanas ceļiem, mehānismu iedarbināšanas bedres, stūmēju balstiem, pazemes saimniecības kanāliem, virszemes krānu ceļiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

199.

21510307

Šķērsslīpņu slīpās daļas sliežu ceļi ar četrām sliedēm

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

200.

21510308

Ar atbalsta sienām norobežotas dziļas divstāvu šķērsslīpņu bedres ar sliežu ceļiem uz dzelzsbetona plātnēm vai gulšņiem

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

201.

21510309

Stāpeļu metāla krānu estakādes krāniem ar estakāžu laiduma platumu 27-33 m un augstumu līdz krānu ceļiem 27 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

202.

21510310

Šķērsslīpņu un eliņu paceļamie ceļi ar koka vai dzelzsbetona gulšņiem uz smilts vai šķembu balasta

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

203.

21510311

Šķērsslīpņu un eliņu paceļamo ceļu zemūdens iecirkņi ar metāla rāmi un koka vai dzelzsbetona gulšņiem uz šķembu balasta

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

204.

21510312

Šķērsslīpņu un eliņu paceļamie sliežu ceļi uz dzelzsbetona sijām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

205.

21510313

Gareniskie eliņu ceļi ar sliežu platumu 2-2,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

206.

21510314

Garenisko slīpņu slīpās zemūdens daļas paceļamie ceļi, 2,5-3 m plati, ar koka gulšņiem un metāla rāmi

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

207.

21510315

Garenisko slīpņu virszemes slīpās vai horizontālās daļas sliežu ceļi, 2,5-3 m plati, ar koka gulšņiem bez metāla rāmja

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

208.

21510316

Kuģu būvju un remonta rūpnīcu slēgtie eliņi, montāžas-metināšanas un kuģu korpusu apstrādes cehi 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

209.

21510317

Slīpņu horizontālie laukumi, kas sastāv no izbraukšanas un sānu stāpeļiem, autoceļiem un inženiertīkliem ar izsniegšanas ierīcēm un akām

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

210.

2152

Dambji

 

   

211.

215201

Aizsprosti

 

   

212.

21520101

Zemes aizsprosti

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

213.

21520102

Laukakmens mūra aizsprosti

21520101

Dambji ar nostiprinātām nogāzēm  

214.

21520103

Saliekamā vai monolītā dzelzsbetona un betona aizsprosti

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

215.

21520104

Koka konstrukciju pārgāžu aizsprosti

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

216.

21520105

Betona vai laukakmens mūra pārgāžu aizsprosti ar betona gultni, pakšu kastu priekšjoslu, kritumgultni un pāļu pamatni

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

217.

215202

Ūdens izlaide (regulatori)

-

-

 

218.

21520201

Iegremdēti koka cauruļu regulatori ar priekšjoslas un pēcjoslas nostiprinājumu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

219.

21520202

Vaļējie dzelzsbetona regulatori uz kanāliem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

220.

21520203

Vaļējās dzelzsbetona savienojošās būves ar kritumu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

221.

21520204

Dzelzsbetona savienojošās būves ar cauruli

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

222.

21520205

Kanālu slūžas no pāļiem ar brusu rievsienām un caurlaides atvērumu bez pārbrauktuves

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

223.

21520206

Slūžas-regulatori ar krītgultnes dzelzsbetona cauruli, dzelzsbetona ūdens izplūdes plātnēm un metāla aizvariem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

224.

21520207

Pārbrauktuves virs slūžām ar krītgultnes cauruli

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

225.

21520208

Dzelzsbetona cauruļu kritņi

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

226.

21520209

Vaļējās ūdens izlaides ar spraugas platumu līdz 0,80 m bez pārbrauktuves

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

227.

21520210

Vaļējās ūdens izlaides ar spraugas platumu 0,80-1,20 m bez pārbrauktuves

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

228.

21520211

Vaļējās ūdens izlaides ar spraugas platumu 1,20-2,00 m bez pārbrauktuves

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

229.

21520212

Vaļējās ūdens izlaides ar spraugas platumu 2,00-3,00 m bez pārbrauktuves

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

230.

21520213

Ūdens izlaides ar spraugas platumu līdz 3,00 m ar pārbrauktuvi

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

231.

21520214

Pārbrauktuves ar caurules iekšējo diametru 0,60-1,50 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

232.

21520215

Dzelzsbetona cauruļu zemtekas (dīkeri) ar caurules iekšējo šķērsgriezuma laukumu 0,25-1,5 m2 bez dīkeru galiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

233.

21520216

Dzelzsbetona cauruļu dīkeri ar caurules spraugas šķērsgriezuma laukumu 1,5-4,5 m2 bez dīkeru galiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

234.

21520217

Vaļējās straujtekas ar kritumu līdz 2 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

235.

2153

Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves

 

   

236.

215301

Apūdeņošanas sistēmu sūkņu stacijas un ūdens uzņēmēji

 

   

237.

21530101

Iedziļinātu un pusiedziļinātu sūkņu staciju ēku kameru daļa

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

238.

21530102

Ūdens uzņēmēji

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

239.

21530103

Virszemes sūkņu staciju priekškameras bez nostiprinājuma

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

240.

21530104

Iedziļinātu un pusiedziļinātu sūkņu staciju priekškameras bez nostiprinājuma

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

241.

21530105

Sūkņu staciju dzelzsbetona tipa ūdens ieņēmējietaišu gali

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

242.

21530106

Sūkņu staciju zemūdens betonējuma tipa ūdens ieņēmējietaišu gali

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

243.

21530107

Sūkņu staciju ūdens izlaides

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

244.

22

Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas

 

   

245.

221

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

 

   

246.

2211

Maģistrālie naftas un gāzes cauruļvadi

 

   

247.

211101

Maģistrālie naftas cauruļvadi

 

   

248.

22110101

Naftas vadi no tērauda caurulēm ar diametru 500-800 mm

22110101

Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku  

249.

22110102

Naftas vadu pārejas zem ūdensšķēršļiem ar cauruļu diametru 500-800 mm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

250.

221102

Maģistrālie gāzes vadi ar elektroaizsardzību      

251.

22110201

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 100 mm

22110201

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)  

252.

22110202

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 150 mm

22110201

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)  

253.

22110203

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 200 mm

22110201

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)  

254.

22110204

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 250 mm

22110201

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)  

255.

22110205

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 300 mm

22110201

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)  

256.

22110206

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 350-400 mm

22110202

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

257.

22110207

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 500 mm

22110202

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

258.

22110208

Maģistrālie gāzes vadi no tērauda caurulēm ar diametru 700 mm

22110203

Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm  

259.

2212

Maģistrālie ūdens cauruļvadi

 

   

260.

221201

Maģistrālie cauruļvadi      

261.

22120101

Tērauda cauruļu ūdensvadi ar diametru 150-300 mm

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

262.

22120102

Tērauda cauruļu ūdensvadi ar diametru 350-600 mm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

263.

22120103

Tērauda cauruļu ūdensvadi ar diametru 700-800 mm

22120103

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

264.

22120104

Tērauda cauruļu ūdensvadi ar diametru 900-1200 mm

22120104

Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm  

265.

22120105

Čuguna cauruļu ūdensvadi ar diametru 150-300 mm

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

266.

22120106

Čuguna cauruļu ūdensvadi ar diametru 350-500 mm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

267.

22120107

Čuguna cauruļu ūdensvadi ar diametru 600-700 mm

22120103

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

268.

22120108

Čuguna cauruļu ūdensvadi ar diametru 800-900 mm

22120103

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

269.

22120109

Čuguna cauruļu ūdensvadi ar diametru 1000 mm

22120104

Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm  

270.

22120110

Azbestcementa cauruļu ūdensvadi ar diametru 150-300 mm

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

271.

22120111

Azbestcementa cauruļu ūdensvadi ar diametru 350-500 mm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

272.

22120112

Dzelzsbetona cauruļu ūdensvadi ar diametru 500-800 mm

22120103

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

273.

22120113

Dzelzsbetona cauruļu ūdensvadi ar diametru 900-1200 mm

22120104

Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm  

274.

22120114

Tērauda cauruļu ūdensvadu  ar diametru 150-300 mm pārejas zem ūdensteču gultnēm

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

275.

22120115

Tērauda cauruļu ūdensvadu  ar diametru 350-600 mm pārejas zem ūdensteču gultnēm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

276.

221202

Pašteces ūdenspārvades būves

-

-

 

277.

22120201

Pazemes pašteces ūdensvadi ar diametru 300-500 mm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

278.

22120202

Pazemes pašteces ūdensvadi ar diametru 600-900 mm

22120103

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

279.

22120203

Pašteces zemūdens ūdensvadi ar diametru  300-500 mm

22120102

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)  

280.

22120204

Pašteces zemūdens ūdensvadi ar diametru 600-900 mm

22120104

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)  

281.

22120205

Atklātie ūdens pievadkanāli

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

282.

221203

Ūdens uzņēmējietaises

-

-

 

283.

22120301

Slēgtie ūdens pievadkanāli ar dzelzsbetona skatakām-galerijām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

284.

22120302

Ūdenstilpņu vaļējās zemūdens estakādes tipa ūdens ieguves ietaises ūdens uzņemšanai līdz 10000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

285.

22120303

Vaļējās salu tipa zemūdens ieguves ietaises ūdens uzņemšanai līdz 10000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

286.

22120304

Zemūdens ieguves ietaises ar pāļu vai pakšu kastu galiem ūdens uzņemšanai līdz 10000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

287.

22120305

Zemūdens ūdens ieguves ietaises ar koka platgala pāļiem, vadotņu rāmjiem un noņemamām restēm ar metāla uzliktņiem ūdens uzņemšanai līdz 15000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

288.

22120306

Zemūdens ieguves ietaises ar akmeņiem piepildītām koka pakšu kastēm, noņemamiem metāla vadotņu rāmjiem un restēm ar metāla uzliktņiem ūdens uzņemšanai līdz 15000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

289.

22120307

Zemūdens ūdens ieguves ietaises ar akmeņiem piepildītām koka pakšu kastēm, noņemamiem metāla vadotņu rāmjiem un restēm ar metāla uzliktņiem ūdens uzņemšanai 15000-90000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

290.

22120308

Zemūdens ūdens ieguves ietaises no dzelzsbetona ūdens uzņemšanai 10000-25000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

291.

22120309

Zemūdens ūdens ieguves ietaises no dzelzsbetona ūdens uzņemšanai 25000-90000 m3 diennaktī

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

292.

22120310

Ūdens ieguves ietaišu apaļās dzelzsbetona gremdakas (krasta ūdens uzņēmēji) ar diametru līdz 1,5 m, dziļumu 6-12 m un virszemes ķieģeļu paviljonu ar dzelzsbetona pārsegumu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

293.

22120311

Ūdens ieguves ietaišu apaļās dzelzsbetona gremdakas (krasta ūdens uzņēmēji) ar diametru 1,5-3 m, dziļumu 6-12 m un virszemes ķieģeļu paviljonu ar dzelzsbetona pārsegumu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

294.

22120312

Ūdens ieguves ietaišu apaļās dzelzsbetona gremdakas (krasta ūdens uzņēmēji) ar diametru 3-5 m, dziļumu 8-11 m un virszemes ķieģeļu paviljonu ar dzelzsbetona pārsegumu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

295.

221204

Sūkņu stacijas

-

-

 

296.

22120401

Pazemes dzelzsbetona sūkņu stacijas

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

297.

221205

Attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas stacijas

-

-

 

298.

22120501

Kompleksā ūdensvadu attīrīšanas staciju filtru un nosēdbaseinu paviljonu būve ar dzelzsbetona vai ķieģeļu sienām, pārsegumiem, tilpnēm un ražīgumu 50000-80000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

299.

22120502

Kompleksā ūdensvadu attīrīšanas staciju filtru un nosēdbaseinu paviljonu būve ar dzelzsbetona vai ķieģeļu sienām, pārsegumiem, tilpnēm un ražīgumu 80000-160000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

300.

22120503

Kompleksā ūdensvadu attīrīšanas staciju filtru un nosēdbaseinu paviljonu būve ar dzelzsbetona vai ķieģeļu sienām, pārsegumiem, tilpnēm un ražīgumu 160000-320000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

301.

22120504

Ūdensvadu attīrīšanas staciju reaģentu saimniecības būve ar karkasu, sienām, tehnoloģiskajām tilpnēm, pārsegumiem un būves ražīgumu 50000-320000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

302.

22120505

Ūdensvadu attīrīšanas koagulācijas filtrstacija ar ķieģeļu sienām, dzelzsbetona filtriem, betona bāku, dzelzsbetona pārsegumu un ražīgumu 40-120 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

303.

22120506

Ūdensvadu attīrīšanas filtru stacija bez koagulācijas ar filtriem, sūkņu staciju, hlorētavu, dzelzsbetona šahtu, ķieģeļu sienām, dzelzsbetona filtriem, tilpnēm un ražīgumu 36-230 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

304.

22120507

Pazemes saimniecisko ūdeņu-dzeramā ūdens mīkstināšanas stacija bez uzstādinājuma filtriem ar reaģentu saimniecību, filtru, otrā pacēluma sūkņu staciju, ražošanas-sadzīves telpām, sienām, tilpnēm, pārsegumiem un ražīgumu 2000-20000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

305.

22120508

Pazemes saimniecisko ūdeņu-dzeramā ūdens atfluorēšanas stacija ar reaģentu saimniecību, filtru, sūkņu kolonnām, pārsegumiem, segumiem, tilpnēm un ražīgumu 5000-8000 m3 diennaktī

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

306.

2213

Maģistrālās sakaru līnijas

 

   

307.

221301

Masti un torņi

 

   

308.

22130101

Metāla čaulveida stabi ar augstumu līdz 50 m

22130102

Čaulveida torņi vai masti  

309.

22130102

Dzelzsbetona torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

310.

22130103

Režģotie trīsskaldņu tērauda masti

22130101

Režģotie torņi un masti  

311.

22130104

Režģotie četrskaldņu tērauda masti

22130101

Režģotie torņi un masti  

312.

22130105

Režģotie trīsskaldņu tērauda torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

313.

22130106

Režģotie četrskaldņu tērauda torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

314.

22130107

Režģotie koka novērošanas torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

315.

22130108

Unikālas konstrukcijas TV tornis Rīgā, Zaķusalā

22130103

Torņi ar augstumu, lielāku par 300 m  

316.

22130109

Radioreleju līniju dzelzsbetona torņi ar metāla etažeri antenām ar kopējo augstumu 100 m

22130101

Režģotie torņi un masti  

317.

221302

Sakaru uzņēmumu infrastruktūras būves  -  

318.

22130201

Kabeļu līniju pastiprināšanas punktu tehniskās pazemes būve

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas  

319.

22130202

Neapkalpojamie pazemes pastiprināšanas punkti ar metāla cisternām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

320.

22130203

Neapkalpojamie pazemes pastiprināšanas punkti no dzelzsbetona gredzeniem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

321.

22130204

Radioreleju līniju metāla karkasa tipa kabīnes K-24AM ar alumīnija paneļu sienām

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas  

322.

22130205

Radioreleju līniju metāla karkasa tipa kabīnes K-40M ar alumīnija paneļu sienām

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas  

323.

22130206

Toņfrekvences transformatoru kiosku un kabeļu būdiņu būve

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas  

324.

221303

Maģistrālās kailvadu un kabeļu līnijas

 

   

325.

22130301

Kailvadu sakaru līnijas stabos

22130201

Maģistrālās sakaru līnijas  

326.

2214

Maģistrālās elektropārvades līnijas

 

   

327.

221401

Elektropārvades virszemes līnijas

 

   

328.

22140101

330 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija

22140101

330 kV gaisvadu elektrolīnijas  

329.

22140102

110 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija

22140102

110 kV gaisvadu elektrolīnijas  

330.

22140103

110 kW gaisvadu kabeļu elektrolīnija

22140102

110 kV gaisvadu elektrolīnijas  

331.

221402

Elektropārvades pazemes līnijas

 

   

332.

22140201

330 kW pazemes kabeļu elektrolīnijas

22140201

330 kV pazemes kabeļu elektrolīnijas  

333.

22140202

110 kW pazemes kabeļu elektrolīnijas

22140202

110 kV pazemes kabeļu elektrolīnijas  

334.

221403

Elektrosadales virszemes līnijas

 

   

335.

22140301

20 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija uz koka starpbalstiem

22140301

Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas  

336.

22140302

20 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija uz dzelzsbetona starpbalstiem

22140301

Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas  

337.

22140303

20 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija uz tērauda starpbalstiem

22140301

Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas  

338.

22140304

6-10 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija uz koka starpbalstiem

22140301

Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas  

339.

22140305

6-10 kW gaisvadu kailvadu elektrolīnija uz dzelzsbetona starpbalstiem

22140301

Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas  

340.

221404

Elektrosadales pazemes līnijas

 

   

341.

22140401

6 kW pazemes kabeļu elektrolīnija

22140401

6, 10 un 20 kV pazemes kabeļu elektrolīnijas  

342.

22140402

10 kW pazemes kabeļu elektrolīnija

22140401

6, 10 un 20 kV pazemes kabeļu elektrolīnijas  

343.

221405

Elektrisko apakšstaciju būves

-

-

 

344.

22140501

Slēgto transformatoru apakšstacija

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

345.

22140502

Slēgto transformatoru apakšstaciju sadales punkts

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

346.

22140503

Transformatoru darbnīcas ar torni un eļļas saimniecību

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

347.

22140504

Transformatoru apakšstaciju kopējais vadības punkts

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

348.

22140505

Transformatoru apakšstaciju palīgnozīmes vienstāva būves

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

349.

222

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

 

   

350.

2221

Vietējās nozīmes gāzes piegādes līnijas      

351.

222101

Sadales gāzes vadi      

352.

22210101

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 50-80 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

353.

22210102

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 100-150 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

354.

22210103

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 200-300 mm 22210102 vai 22210202 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

355.

22210104

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 350-400 mm 22210102 vai 22210202 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

356.

22210105

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 450-500 mm 22210103 vai 22210203 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

357.

22210106

Tērauda virszemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 600-700 mm 22210103 vai 22210203 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

358.

22210107

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 50-80 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

359.

22210108

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 100-150 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

360.

22210109

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 200-300 mm 22210102 vai 22210202 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

361.

22210110

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 350-400 mm 22210102 vai 22210202 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

362.

22210111

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 450-500 mm 22210103 vai 22210203 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

363.

22210112

Tērauda pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 600-700 mm 22210103 vai 22210203 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

364.

22210113

Plastmasas pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 50-80 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

365.

22210114

Plastmasas pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 100-150 mm 22210101 vai 22210201 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

366.

22210115

Plastmasas pazemes gāzes vadi ar cauruļu diametru 200-300 mm 22210102 vai 22210202 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no spiediena - līdz 0,4 MPa vai no 0,4 līdz 1,6 MPa

367.

2222

Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi

 

   

368.

222201

Artēziskās un šahtu akas      

369.

22220101

Artēziskās akas ar sākuma diametru 250-400 mm un dziļumu līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

370.

22220102

Artēziskās akas ar sākuma diametru 500-600 mm un dziļumu līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

371.

22220103

Artēziskās akas ar aizsargcaurules diametru 70-105 mm un filtru, dziļumā līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

372.

22220104

Artēziskās akas ar aizsargcaurules diametru 114-127 mm un filtru, dziļumā līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

373.

22220105

Artēziskās akas ar aizsargcaurules diametru 146-168 mm un filtru, dziļumā līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

374.

22220106

Artēziskās akas ar aizsargcaurules diametru 219-273 mm un filtru, dziļumā līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

375.

22220107

Artēziskās akas ar aizsargcaurules diametru 324-377 mm un filtru, dziļumā līdz 200 m

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

376.

22220108

Koka kvadrāta formas šahtu akas

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

377.

22220109

Ķieģeļu apaļas formas šahtu akas

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

378.

22220110

Dzelzsbetona grodu apaļas formas šahtu akas

22220101

Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas  

379.

22220111

Sūkņu stacijas šahtā ar iegremdes dziļumu līdz 9 m

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

380.

222202

Ūdenstorņi

 

   

381.

22220201

Saliekamā dzelzsbetona režģotie ūdenstorņi ar metāla tvertnes tilpumu līdz 120 m3

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

382.

22220202

Saliekamā dzelzsbetona režģotie ūdenstorņi ar metāla tvertnes tilpumu 120-200 m3

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

383.

22220203

Saliekamā dzelzsbetona režģotie ūdenstorņi ar metāla tvertnes tilpumu 200-300 m3

22220202

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3  

384.

22220204

Dzelzsbetona ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu līdz 150 m3 un augstumu līdz 20 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

385.

22220205

Dzelzsbetona ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu 150-300 m3 un augstumu 20-25 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

386.

22220206

Dzelzsbetona ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu 300-800 m3 un augstumu 25-35 m

22220202

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3  

387.

22220207

Ķieģeļu ūdenstorņi ar metāla tvertnes tilpumu līdz 200 m3 un augstumu līdz 20 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

388.

22220208

Koka ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu līdz 60 m3 un augstumu līdz 20 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

389.

22220209

Metāla ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu līdz 15 m3 un augstumu līdz 9 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

390.

22220210

Metāla ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu 25 m3 un augstumu līdz 12 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

391.

22220211

Metāla ūdenstorņi ar tvertnes tilpumu 50 m3 un augstumu līdz 18 m

22220201

Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)  

392.

222203

Ūdensapgādes cauruļvadi

 

   

393.

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu diametru 50-125 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

394.

22220302

Čuguna cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 50-125 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

395.

22220303

Azbestcementa cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 100-125 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

396.

22220304

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 40-63 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

397.

22220305

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 63-110 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

398.

22220306

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 160-225 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

399.

22220307

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 280-315 mm

22220301

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)  

400.

22220308

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 400 mm

22220302

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm  

401.

22220309

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 560 mm

22220302

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm  

402.

22220310

Plastmasas cauruļu ūdensvadu tīkli ar diametru 630 mm

22220302

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm  

403.

222204

Siltumapgādes cauruļvadi

 

   

404.

22220401

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar diametru līdz 150 mm un siltumizolāciju

22220401

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

405.

22220402

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar diametru 200-300 mm un siltumizolāciju

22220401

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

406.

22220403

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar diametru 350-600 mm un siltumizolāciju

22220402

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm un siltumizolāciju  

407.

22220404

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar diametru 700-1200 mm un siltumizolāciju

22220402

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm un siltumizolāciju  

408.

22220405

Virszemes termofikācijas cauruļvadi ar siltumizolāciju un diametru līdz 150 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

409.

22220406

Virszemes termofikācijas cauruļvadi ar siltumizolāciju un diametru 200-450 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

410.

22220407

Virszemes termofikācijas cauruļvadi ar siltumizolāciju un diametru 500-800 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

411.

22220408

Virszemes tvaika un kondensāta vadi ar siltumizolāciju un diametru līdz 150 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

412.

22220409

Virszemes tvaika un kondensāta vadi ar siltumizolāciju un diametru 200-500 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

413.

22220410

Pazemes bezkanālu termofikācijas cauruļvadi ar siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

414.

22220411

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru līdz 80 mm un siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

415.

22220412

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 100-150 mm un siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

416.

22220413

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 200 mm un siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

417.

22220414

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 250-300 mm un siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

418.

22220415

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 350-450 mm un siltumizolāciju

22220404

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

419.

22220416

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 500-600 mm un siltumizolāciju

22220405

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm un siltumizolāciju  

420.

22220417

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar diametru 650-800 mm un siltumizolāciju

22220405

Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm un siltumizolāciju  

421.

222205

Karstā ūdens apgādes cauruļvadi

-

-

 

422.

22220501

Cauruļvadi kanālos ar izolāciju un diametru līdz 150 mm no cinkotām caurulēm

22220401

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

423.

22220502

Cauruļvadi kanālos ar izolāciju un diametru 200-300 mm no velmētām caurulēm

22220401

Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju  

424.

22220503

Cirkulējošie ūdens cauruļvadi no cinkotām caurulēm ar izolāciju kanālos

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

425.

22220504

Virszemes cauruļvadi no cinkotām caurulēm ar izolāciju un diametru 40-150 mm

22220403

Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju  

426.

222206

Ārējo siltumtīklu necaurstaigājamie kanāli

-

-

 

427.

22220601

Saliekamā dzelzsbetona kanāli KL-60-45; KL-90-45; KL-120-60

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

428.

22220602

Saliekamā dzelzsbetona kanāli KL-150-90; KL-150-120; KL-210-120

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

429.

22220603

Saliekamā dzelzsbetona kanāli 2KLS 90-90; 2KLS 120-120

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

430.

22220604

Saliekamā dzelzsbetona kanāli 2KLS 150-90; 2KLS 150-120; 2KLS 150-180; 2KLS (90+150)-90; 2KLS (120+210)-120; 2KLS (150+210)-120

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

431.

222207

Ūdens gradētavas

 

   

432.

22220701

Torņa tipa gradētavas ar irigācijas laukumu līdz 16 m2 un plēvīšu veida gradētavas uz lēzenajiem jumtiem

22220501

Ūdens gradētavas  

433.

22220702

Torņa tipa gradētavas ar irigācijas laukumu virs 16 m2, pilienveida gradētavas uz lēzenajiem jumtiem, atklātā tipa gradētavas un ventilējošās gradētavas ar ūdens sateces baseinu

22220501

Ūdens gradētavas  

434.

2223

Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi

 

   

435.

222301

Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

 

   

436.

22230101

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 200 mm, dziļumā līdz 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

437.

22230102

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 200 mm, dziļumā virs 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

438.

22230103

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 250-300 mm, dziļumā līdz 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

439.

22230104

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 250-300 mm, dziļumā virs 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

440.

22230105

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 350-400 mm, dziļumā līdz 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

441.

22230106

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 350-400 mm, dziļumā virs 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

442.

22230107

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 450 mm, dziļumā līdz 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

443.

22230108

Keramikas cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 450 mm, dziļumā virs 4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

444.

22230109

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 200 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

445.

22230110

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 200 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

446.

22230111

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 250-300 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

447.

22230112

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 250-300 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

448.

22230113

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 350-400 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

449.

22230114

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 350-400 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

450.

22230115

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 450 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

451.

22230116

Čuguna cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 450 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

452.

22230117

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 350 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

453.

22230118

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 350 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

454.

22230119

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 400-600 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

455.

22230120

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 400-600 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

456.

22230121

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 700-800 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

457.

22230122

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 700-800 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

458.

22230123

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 900-1000 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

459.

22230124

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 900-1000 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

460.

22230125

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru virs 1000 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

461.

22230126

Dzelzsbetona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru virs 1000 mm, dziļumā virs 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

462.

22230127

Betona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru līdz 400 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

463.

22230128

Betona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 500-600 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

464.

22230129

Betona cauruļu kanalizācijas vadi ar diametru 800 mm, dziļumā līdz 4 m

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

465.

22230130

Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm ar diametru līdz 400 mm

22230102

Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm  

466.

22230131

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 110-160 mm, dziļumā līdz 3 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

467.

22230132

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 110-160 mm, dziļumā 3-4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

468.

22230133

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 110-160 mm, dziļumā 4-5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

469.

22230134

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 110-160 mm, dziļumā virs 5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

470.

22230135

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 200-250 mm, dziļumā līdz 3 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

471.

22230136

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 200-250 mm, dziļumā 3-4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

472.

22230137

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 200-250 mm, dziļumā 4-5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

473.

22230138

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 200-250 mm, dziļumā virs 5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

474.

22230139

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 315 mm, dziļumā līdz 3 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

475.

22230140

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 315 mm, dziļumā 3-4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

476.

22230141

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 315 mm, dziļumā 4-5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

477.

22230142

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 315 mm, dziļumā virs 5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

478.

22230143

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 400 mm, dziļumā līdz 3 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

479.

22230144

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 400 mm, dziļumā 3-4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

480.

22230145

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 400 mm, dziļumā 4-5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

481.

22230146

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 400 mm, dziļumā virs 5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

482.

22230147

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 450 mm, dziļumā līdz 3 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

483.

22230148

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 450 mm, dziļumā 3-4 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

484.

22230149

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 450 mm, dziļumā 4-5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

485.

22230150

Kanalizācijas cauruļvadi no plastmasas caurulēm ar diametru 450 mm, dziļumā virs 5 m

22230103

Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi  

486.

222302

Kanalizācijas sūkņu stacijas

-

-

 

487.

22230201

Kanalizācijas sūkņu stacijas ar pazemes šahtas sienām no dzelzsbetona, virszemes daļas sienām, pārsegumu, jumtu un pievada kolektora ievadu dziļumā līdz 7 m

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

488.

22230202

Gaisa sūknēšanas-pūšanas stacijas ar pamatiem, sienām, pārsegumu, jumtu un ražīgumu virs 8000 m3 stundā

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

489.

22230203

Sūkņu stacija šahtā

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

490.

222303

Notekūdeņu attīrīšanas būves

 

   

491.

22230301

Aerotanki un aerotanki-maisītāji no dzelzsbetona konstrukcijām un ar filtrējošo plātņu pārklājumu

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

492.

22230302

Dzelzsbetona konstrukciju aerofiltri ar ventilācijas kameru un aerofiltra pildījumu

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

493.

22230303

Biofiltri ar dzelzsbetona pamatnes, sienu, balstu, kameru konstrukcijām bez pamatiem un jumta

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

494.

22230304

Biofiltri ar pamatiem, sienām, jumtu un dzelzsbetona pamatnes, balstu, kameru konstrukcijām

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

495.

22230305

Aizsargrežģu būves ar nemehanizētu attīrīšanu

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

496.

22230306

Aizsargrežģu būves ar mehānisko attīrīšanu

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

497.

22230307

Dūņu lauciņi ar valnīšiem, mākslīgu vai dabisku pamatni

22230203

Dūņu lauki ar pamatni  

498.

22230308

Metanteku rezervuārs ar diametru 12,5-20 m un inžektoru telpa ar sienām un jumtu

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

499.

22230309

Smilšu filtri ar koridoru vai paviljonu virs tiem

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas  

500.

22230310

Septiķu pazemes filtrācijas lauki ar apūdeņošanas un sadales tīklu caurulēm, teknēm, sienām, pārsegumu

22230101

Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi  

501.

22230311

Floratori naftu saturošo notekūdeņu pirmreizējai attīrīšanai ar iegremdētu floratoru un sadales kameras sienām, segumiem, jumtu 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

502.

22230312

Kanalizācijas bioloģiskās attīrīšanas stacija (biofiltra bloks ar hlorētavu, otrreizējo nosēdbaseinu un dūņu lauciņiem) ar sienām, pārsegumiem, jumtu un ražīgumu līdz 100 m3/diennaktī

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

503.

22230313

Kanalizācijas bioloģiskās attīrīšanas stacija (sietu būve, horizontālie uztvērēji, divjoslu nosēdbaseini, biofiltru bloks ar hlorētavu, sūknētavu, otrreizējo nosēdbaseinu, dūņu lauciņi) ar sienām, pārsegumiem, jumtu un ražīgumu līdz 700 m3/diennaktī 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

504.

22230314

Vertikālie pirmreizējie vai otrreizējie nosēdbaseini ar dzelzsbetona sienām un diametru līdz 9 m

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

505.

22230315

Dzelzsbetona konstrukciju horizontālais nosēdbaseins ar būvtilpumu līdz 2000 m3

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

506.

22230316

Dzelzsbetona konstrukciju divlīmeņu nosēdbaseins vai kontaktbaseins

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

507.

22230317

Dzelzsbetona konstrukciju radiālo pirmreizējo un otrreizējo nosēdbaseinu ar diametru līdz 40 m komplekss (četri baseini, sūkņu stacija, tanku uztvērējs, dūņu kameras, cauruļvadi)

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

508.

22230318

Dzelzsbetona konstrukciju horizontālie smilšu ķērāji ar taisnvirziena notekūdeņu kustību, caurlaides spēju līdz 32 l/s un pievadteknes dibena atzīmi līdz 6 m

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

509.

22230319

Dzelzsbetona konstrukciju horizontālie smilšu ķērāji ar riņķveida notekūdeņu kustību, caurlaides spēju līdz 920 l/s un pievadteknes dibena atzīmi līdz 6 m

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

510.

22230320

Pazemes septiķi ar sienām, pārsegumu un ietilpību līdz 20 m3

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

511.

22230321

Dzelzsbetona konstrukciju naftas uztvērēji ar vairogu telpas pamatiem, sienām, pārsegumiem, jumtu un caurlaides spēju līdz 880 l/s

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

512.

22230322

Dzidrināšanas-trūdēšanas būves ar četriem nostādinātāju rezervuāriem un kamerām ar diametru 9 m

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

513.

22230323

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar septiķi, dozēšanas kamerām, smilšu grants filtru un septiķa ietilpību līdz 50 m3

22230201

Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  

514.

22230324

Smilšu ķērāji ar iekšējo apjomu līdz 160 m3

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

515.

22230325

Naftas atdalītāji ar divām līdz četrām sekcijām un iekšējo apjomu līdz 2000 m3

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

516.

22230326

Dzelzsbetona naftas ķērāji ar kāpnēm

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

517.

22230327

Eļļas uztvērēji no betona

22230202

Attīrīšanas iekārtu baseini  

518.

2224

Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļi

 

   

519.

222401

Vietējie sakaru kabeļi

 

   

520.

22240101

Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi

22240101

Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi  

521.

23

Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos

 

   

522.

230

Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos

 

   

523.

2302

Spēkstaciju būves

 

   

524.

230201

Termoelektrostacijas ar jaudu virs 4000 kW būves

 

   

525.

23020101

Termoelektrostacijas ar jaudu 4000-25000 kW būves pazemes daļa 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

526.

23020102

Termoelektrostacijas ar jaudu virs 25000 kW būves pazemes daļa 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

527.

23020103

Termoelektrostaciju galveno korpusu virszemes daļa 12510101 vai 12510102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no lielākās telpas augstuma - virs vai zem 6 m

528.

23020104

Maksimālo slodžu ūdens sildīšanas katlumājas

12510103

Katlumājas  

529.

23020105

Galveno vadības pulšu, galvenās sadales būves un dienestu korpusi

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

530.

23020106

Kurināmā atlaidināšanas un drupināšanas būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

531.

23020107

Slēgtās kurināmā izkraušanas būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

532.

23020108

Kurināmā padošanas pazemes galerijas

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

533.

23020109

Kurināmā pārbēršanas mezglu būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

534.

23020110

Ķīmiskās ūdens attīrīšanas būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

535.

23020111

Tehniskā ūdens apgādes krasta sūkņu staciju pazemes daļa

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

536.

23020112

Tehniskā ūdens apgādes krasta sūkņu staciju virszemes daļa

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

537.

23020113

Pārslēgšanas kameras pie sūkņu stacijām

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas  

538.

23020114

Elektrolīzeru būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

539.

23020115

Virszemes gāzejas uz kolonnām ar ķieģeļu vai dzelzsbetona sienu no dūmu sūcējiem līdz skurstenim

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

540.

23020116

Pelnu un izdedžu vadi no tērauda caurulēm uz gataviem balstiem un kanālos

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

541.

23020117

Kurināmā noliktavas ar tiltu celtņu pārkrāvējiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

542.

23020118

Atklātie laukumi pie katlumāju sienām ar iekārtu pamatiem un balstu konstrukcijām, celtņu estakādēm, pelnu ķērāju aizsegiem, kanāliem un tuneļiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

543.

23020119

Atklāto kurināmā izkraušanas būvju, ieskaitot iekārtas pamatus un sliežu ceļus, izkraušanas daļa

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

544.

230202

Termoelektrostaciju ūdensapgādes būves

-

-

 

545.

23020201

Termoelektrostaciju ūdensapgādes un pelnu transportēšanas vaļējie kanāli

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

546.

23020202

Termoelektrostaciju ūdensapgādes slēgtie kanāli ar viensekcijas akām no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām ar šķērsgriezumu no 180 x 200 cm līdz 300 x 350 cm un 420 x 300 cm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

547.

23020203

Termoelektrostaciju ūdensapgādes kanālu dzelzsbetona gala un beigu būve

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

548.

23020204

Termoelektrostaciju ūdensapgādes kanālu dzelzsbetona ūdens aizvades

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

549.

23020205

Termoelektrostaciju ūdensapgādes kanālu dzelzsbetona ūdens pārgāznes

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

550.

23020206

Termoelektrostaciju ūdensapgādes kanālu dzelzsbetona sifona akas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

551.

23020207

Torņu plēves ūdens gradētavas

22220501

Ūdens gradētavas  

552.

23020208

Rasināšanas baseini

24200201

Baseini  

553.

230203

Termoelektrostaciju (ar jaudu līdz 4000 kW) būves

-

-

 

554.

23020301

Termoelektrostaciju (ar jaudu līdz 4000 kW) un tvaika turbīnu galvenie korpusi

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

555.

23020302

Elektrostaciju kurināmā drupināšanas nodaļu būves

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

556.

23020303

Elektrostaciju kurināmā apgādes estakādes

21410302

Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes  

557.

23020304

Elektrostaciju kolektoru būdiņas

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

558.

23020305

Elektrostaciju atklātās kurināmā noliktavas

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

559.

23020306

Elektrostaciju atklātie pilienu ūdens dzesētāji ar dzelzsbetona baseinu

24200201

Baseini  

560.

230204

Hidroelektrostaciju būves

-

-

 

561.

23020401

Iebūvēto hidroelektrostaciju būves, uzmērītas pa iekšējo aprēķina kontūru

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

562.

23020402

Pazemes hidroelektrostaciju būves, uzmērītas pa iekšējo aprēķina kontūru

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

563.

23020403

Krasta hidroelektrostaciju būves, uzmērītas pa ārējo aprēķina kontūru

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

564.

23020404

Hidrotehniskās šahtas neatkarīgi no to diametra, uzmērītas pa konstrukciju ārējo aprēķina kontūru

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

565.

23020405

Hidrotehniskie tuneļi ar šķērsgriezumu līdz 10 m2

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

566.

23020406

Pie aizsprosta uzbūvēto hidroelektrostaciju būves, uzmērītas pa ārējo aprēķina kontūru, izņemot tās konstrukcijas, kuras uzņem spiedienu

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

567.

23020407

Hidroelektrostaciju pacelšanas mehānismu telpas, uzmērītas pa iekšējo aprēķina kontūru

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

568.

23020408

Laukakmeņu betona, betona un dzelzsbetona konstrukciju elektrostaciju ēku pazemes daļa

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

569.

23020409

Elektrostaciju virszemes daļa ar koka sienām

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

570.

23020410

Elektrostaciju virszemes daļa ar ķieģeļu sienām

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

571.

23020411

Laukakmens mūra, betona un dzelzsbetona nosēdbaseini un spiediena baseini

24200201

Baseini  

572.

23020412

Metāla spiediena cauruļvadi

22120101

Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)  

573.

23020413

Dzelzsbetona cauruļvadi ar diametru līdz 1,25 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

574.

23020414

Skatakas-izejas ar diametru līdz 2000 mm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

575.

23020415

Tukšgaitas pārgāžu straujtekas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

576.

23020416

Hidroelektrostaciju ēku pazemes daļa pie aizsprostiem no koka, betona un laukakmeņu mūra

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

577.

23020417

Hidroelektrostaciju ēku pazemes daļa pie aizsprostiem no betona un dzelzsbetona saliekamām konstrukcijām

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

578.

23020418

Hidroelektrostaciju ēku virszemes daļa pie aizsprostiem ar mūra sienām, pārsegumiem un jumta konstrukcijām

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas  

579.

23020419

Derivācijas hidroelektrostaciju pievadīšanas vai novadīšanas kanāli bez nogāžu un dibena nostiprināšanas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

580.

23020420

Derivācijas hidroelektrostaciju pievadīšanas vai novadīšanas kanāli ar nogāžu un dibena nostiprināšanu ar akmeņu bruģējumu

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

581.

23020421

Derivācijas hidroelektrostaciju pievadīšanas vai novadīšanas kanāli ar nogāžu un dibena nostiprināšanu ar betona apdari

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

582.

23020422

Novadīšanas kanāli ar dzelzsbetona sieniņām pie hidroelektrostacijas būves un nogāžu un dibena nostiprināšanu

21510101

Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem  

583.

2303

Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves

 

   

584.

2304

Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves

 

   

585.

24

Citas inženierbūves

 

   

586.

241

Sporta un atpūtas būves

 

   

587.

2411

Sporta laukumi

 

   

588.

241101

Sporta laukumi, trases

 

   

589.

24110101

Sporta laukumi un trases ar asfalta segumu

24110101

Sporta laukumi un trases ar cieto segumu  

590.

24110102

Sporta laukumi un trases ar koka dēļu segumu

24110101

Sporta laukumi un trases ar cieto segumu  

591.

24110103

Sporta laukumi un trases ar dzelzsbetona segumu

24110101

Sporta laukumi un trases ar cieto segumu  

592.

24110104

Sporta laukumi un trases ar betona segumu

24110101

Sporta laukumi un trases ar cieto segumu  

593.

24110105

Sporta laukumi un trases ar zālāja segumu

24110102

Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu  

594.

24110106

Sporta laukumi un trases ar smilts segumu

24110102

Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu  

595.

24110107

Sporta laukumi un trases ar speciāla maisījuma segumu

24110102

Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu  

596.

24110108

Sporta laukumi un trases ar tenisita segumu

24110102

Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu  

597.

2412

Citas sporta un atpūtas būves

 

   

598.

241201

Sporta būves

 

   

599.

24120101

Virszemes tribīnes ar mūra atbalsta sienām un betona kāpnēm starp ejām

24120101

Tribīnes  

600.

24120102

Velotreki ar celiņa garumu 333,3 m vai 400 m ar dzelzsbetona segumu

24120102

Velotreki  

601.

24120103

Peldbaseinu un piestātņu norobežojums ar koka vairogu klāju uz koka pāļiem

21510102

Iekšzemes ūdeņu piestātnes  

602.

24120104

Betona peldbaseini

24120103

Peldbaseini  

603.

24120105

Metāla konstrukciju 10 m augsti torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

604.

24120106

Dzelzsbetona konstrukciju 10 m augsti torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

605.

24120107

Koka konstrukciju 10 m augsti torņi

22130101

Režģotie torņi un masti  

606.

24120108

Piestātnes no dēļu klāja uz koka pāļiem mācību kuģiem un laivām

21510102

Iekšzemes ūdeņu piestātnes  

607.

24120109

Sliežu ceļi kuģu izvilkšanai krastā (slipji)

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

608.

24120110

Kuģu boksi un piestātnes

21510102

Iekšzemes ūdeņu piestātnes  

609.

24120111

Slipji ar pacēlāju, piestātni uz koka pāļiem un sliežu ceļu uz gulšņiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

610.

24120112

Slipji ar pacēlāju un piestātni uz uzbērtas grunts un sliežu ceļu uz gulšņiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

611.

241202

Atpūtas būves

-

-

 

612.

24120201

Betona baseini

24200201

Baseini  

613.

24120202

Laukumi ar betona segumu un metālkonstrukciju nožogojumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

614.

24120203

Vasaras estrāde-lektorijs ar ķieģeļu sienām, dzelzsbetona pārsegumu un laukumu līdz 60 m2

12610101

Apjumtas estrādes  

615.

24120204

Celiņi ar šķembu un smilts pamatni

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

616.

24120205

Celiņi ar asfalta segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

617.

24120206

Celiņi ar dzelzsbetona plātņu segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

618.

242

Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves

 

   

619.

2420

Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves

 

   

620.

242001

Krānu sliežu ceļi

-

-

 

621.

24200101

Krānu sliežu ceļi uz akmens šķembu balasta

21120102

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu  

622.

24200102

Krānu sliežu ceļi uz dzelzsbetona plātnēm

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

623.

24200103

Krānu sliežu ceļi uz dzelzsbetona sijām ar pāļu pamatni

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

624.

24200104

Boju celtņu sliežu ceļi zemūdens būvniecībai

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

625.

24200105

Boju celtņu sliežu ceļi  būvniecībai sausumā

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

626.

24200106

Sliežu ceļi buka celtnim

30000103

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

627.

242002

Dūmeņi

 

   

628.

24200201

Ķieģeļu dūmeņi ar augstumu līdz 30 m

24200101

Ķieģeļu dūmeņi  

629.

24200202

Ķieģeļu dūmeņi ar augstumu 30-45 m

24200101

Ķieģeļu dūmeņi  

630.

24200203

Ķieģeļu dūmeņi ar augstumu 45-60 m

24200101

Ķieģeļu dūmeņi  

631.

24200204

Ķieģeļu dūmeņi ar augstumu 60-80 m

24200101

Ķieģeļu dūmeņi  

632.

24200205

Ķieģeļu dūmeņi ar augstumu 80-100 m

24200101

Ķieģeļu dūmeņi  

633.

24200206

Dzelzsbetona dūmeņi ar augstumu līdz 100 m

24200102

Dzelzsbetona dūmeņi  

634.

24200207

Dzelzsbetona dūmeņi ar augstumu 100-120 m

24200102

Dzelzsbetona dūmeņi  

635.

24200208

Dzelzsbetona dūmeņi ar augstumu 120-150 m

24200102

Dzelzsbetona dūmeņi  

636.

24200209

Metāla dūmeņi ar diametru līdz 630 mm

24200103

Metāla dūmeņi  

637.

24200210

Metāla dūmeņi ar diametru 630-1000 mm

24200103

Metāla dūmeņi  

638.

242003

Atklāto noliktavu laukumu būves

-

-

 

639.

24200301

Dzelzsbetona gatavas produkcijas laukumi ar betona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

640.

24200302

Armatūras spriegošanas stenda un komplektēšanas laukumi ar betona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

641.

24200303

Ražošanas izejvielu laukumi ar betona segumu, dzelzsbetona atbalsta sienām un pretatbalsta elementiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

642.

24200304

Transportlīdzekļu atklātie mazgāšanas laukumi ar dzelzsbetona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

643.

24200305

Materiālu laukumi ar grants segumu un koka sijām virs norobežojošiem koka balstiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

644.

24200306

Atklātā tipa vienlīnijas baļķvilči uz koka stabiem vai atklātās tranšejās

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

645.

24200307

7 m augsti dzelzsbetona lafettorņi kokmateriālu krautuvēs

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

646.

242004

Mēslojuma un skābbarības glabātavas  

647.

24200401

Virszemes kūtsmēslu krātuves ar betona grīdu un ķieģeļu, laukakmeņu mūra vai saliekamā dzelzsbetona sienām 12710109, 24200201 vai 21120101 Atkarībā no nosacījuma Ja ir jumts, piemēro tipu 12710109.
Ja nav jumta un pa visu perimetru ir siena, tad piemēro tipu 12740204.
Ja nav jumta un pa visu perimetru nav sienas, tad piemēro tipu 21120101

648.

24200402

Virszemes un pusiedziļinātas skābbarības bedres vai tranšejas ar koka, laukakmeņu, ķieģeļu mūra vai betona sienām 12710109, 24200201 vai 21120101 Atkarībā no nosacījuma Ja ir jumts, piemēro tipu 12710109.
Ja nav jumta un pa visu perimetru ir siena, tad piemēro tipu 12740204.
Ja nav jumta un pa visu perimetru nav sienas, tad piemēro tipu 21120102

649.

242005

Vaļējās platformas

-

-

 

650.

24200501

Vaļējās koka platformas ar koka statņu vai laukakmeņu pamatiem

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

651.

24200502

Vaļējās platformas ar laukakmeņu, betona vai dzelzsbetona pamatiem, atbalsta sienām un asfaltbetona segumu

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

652.

24200503

Vaļējās kravas platformas ar laukakmeņu pamatiem, ķieģeļu arkām vai dzelzsbetona kolonnām

21120101

Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu  

653.

242006

Segtās platformas

-

-

 

654.

24200601

Segtās kravas platformas ar pamatiem, statņiem un pārsegumiem un asfaltbetona vai betona grīdām

12740205

Nojumes  

655.

242007

Degvielas uzpildes stacijas

-

-

 

656.

24200701

Uzņēmumu degvielas uzpildīšanas stacijas ar vienu uzpildīšanas ierīci

12740204

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu  

657.

24200702

Uzņēmumu degvielas uzpildīšanas stacijas ar divām uzpildīšanas ierīcēm

12740204

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu  

658.

242008

Transporta būves

-

-

 

659.

24200801

Labības pieņemšanas punktu automobiļu svari ar celtspēju 25 t

12740205

Nojumes  

660.

242009

Kuģu ceļu bākas

-

-

 

661.

24200901

Kuģu ceļu bākas ar augstumu virs 3,5 m

12410105

Kuģu ceļu bākas  

662.

24200902

Kuģu ceļu bākas ar augstumu līdz 3,5 m

12410105

Kuģu ceļu bākas  

663.

242010

Garāžu būves

-

-

 

664.

24201001

Atklātās stāvvietās novietoto kravas automobiļu gaisa sasildīšanas kaloriferu apakšzemes kameras

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

665.

242011

Kombinētās lopbarības rūpnīcu ietaises

-

-

 

666.

24201101

Kombinētās lopbarības rūpnīcu ietaises izejvielu pieņemšanai no dzelzceļa transporta

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

667.

24201102

Kombinētās lopbarības rūpnīcu ietaises izejvielu pieņemšanai no autotransporta

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

668.

242012

Būvmateriālu rūpnīcu būves

-

-

 

669.

24201201

Keramikas rūpnīcu izejvielu pieņemšanas ietaišu būves

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

670.

24201202

Keramikas un ģipša rūpnīcu transportieru galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

671.

24201203

Galerijas no ģipšakmeņu noliktavām līdz ģipša ražošanas ēkām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

672.

24201204

Cementa rūpnīcu un kaļķu ražotņu transportieru galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

673.

24201205

Šķembu, grants un smilts ražotņu virszemes transportieru galerijas ar azbestcementa loksnēm apšūtu metāla karkasu vai ar ķieģeļu sienām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

674.

24201206

Šķembu, grants un smilts ražotņu virszemes transportieru galerijas ar koka konstrukcijas sienām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

675.

24201207

Pazemes transportieru galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

676.

24201208

Šķembu, grants un smilts ražotņu pazemes transportieru galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

677.

24201209

Kaļķu veldzēšanas tvertnes

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

678.

24201210

Kaļķu ražotņu pazemes galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

679.

24201211

Sarkano ķieģeļu rūpnīcu ražotņu savienojošās galerijas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

680.

242013

Elektroapgādes sadales un transformatoru būves

-

-

 

681.

24201301

Dzelzceļu elektroapgādes centrālo sadales punktu (6-10 kW) būves ar sadales ierīcēm un iekšējiem transformatoriem

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

682.

24201302

Koplietošanas dzelzceļu dezinficēšanas-mazgāšanas laukumu un staciju transformatoru apakšstaciju būves, savienotas ar reaģentu glabātavām

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

683.

24201303

Dažādu ekonomiskās darbības uzņēmumu transformatoru apakšstaciju būves ar būvtilpumu līdz 200 m3

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

684.

24201304

Dažādu ekonomiskās darbības uzņēmumu transformatoru apakšstaciju būves ar būvtilpumu 200-500 m3

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

685.

24201305

Dažādu ekonomiskās darbības uzņēmumu transformatoru apakšstaciju būves ar būvtilpumu virs 500 m3

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas  

686.

242014

Graudu elevatoru-noliktavu uzņēmumu būves

-

-

 

687.

24201401

Galerijas starp graudu kaltēšanas-attīrīšanas torņiem un graudu noliktavām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

688.

24201402

Caurbrauktuves tipa ietaises pie graudu noliktavām graudu pieņemšanai no autotransporta

12740205

Nojumes  

689.

24201403

Caurbrauktuves tipa ietaises pie graudu noliktavām savienojošās galerijas starp pieņemšanas ietaisēm un noliktavām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

690.

24201404

Augšējās atklātās savienojošās transportieru galerijas uz metāla balstiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

691.

24201405

Augšējās slēgtās savienojošās galerijas (caurstaigājamās) uz metāla balstiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

692.

24201406

Graudu kaltes pie elevatoru darba torņiem

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

693.

24201407

Ietaišu būves pie elevatoriem graudu pieņemšanai no autotransporta

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

694.

24201408

Ietaišu pie elevatoriem graudu pieņemšanai no autotransporta ar divām līdz trim caurbrauktuvēm jucekņu attīrītāju un pārsviešanas telpas

12740205

Nojumes  

695.

24201409

Ietaišu pie elevatoriem graudu pieņemšanai no autotransporta ar divām līdz trim caurbrauktuvēm savienojošā galerija starp jucekņu attīrītāju un pieņemšanu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

696.

24201410

Atvieglotu konstrukciju ietaišu telpas pie elevatoriem graudu pieņemšanai no autotransporta ar divām caurbrauktuvēm

12740205

Nojumes  

697.

24201411

Šķērstipa ietaises pa dzelzceļu atvesto graudu pieņemšanai ar tvertnēm un galeriju, kas pieņemšanas ietaises savieno ar darba torņiem. Ietaises sastāv no dzelzsbetona pazemes daļas, ķieģeļu gala sienām, metāla garensienām, kas apšūtas ar azbestcementa loksnēm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

698.

24201412

Pa dzelzceļu atvesto graudu garentipa pieņemšanas ietaišu ēku virszemes un pazemes daļas ar tvertnēm

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

699.

24201413

Pa dzelzceļu atvesto graudu garentipa pieņemšanas ietaišu galerijas, kas pieņemšanas ietaises savieno ar darba torņiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

700.

242015

Naftas produktu un amonjaka ūdens rezervuāri

-

-

 

701.

24201501

Naftas glabātavas no cisternām uz betona balstiem ar ietilpību līdz 9 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

702.

24201502

Horizontālie naftas rezervuāri naftas produktiem uz betona balstiem ar ietilpību līdz 5 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

703.

24201503

Horizontālie naftas rezervuāri uz betona balstiem ar ietilpību līdz 25 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

704.

24201504

Horizontālie naftas rezervuāri uz betona balstiem ar ietilpību līdz 75 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

705.

24201505

Amonjaka ūdens noliktavas ar ietilpību līdz 1500 m3, kas sastāv no apvaļņotiem 20 rezervuāriem, katrs ar ietilpību 75 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

706.

24201506

Amonjaka ūdens noliktavas ar ietilpību līdz 600 m3, kas sastāv no astoņiem neapvaļņotiem rezervuāriem, katrs ar ietilpību 75 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

707.

242016

Tvertnes kurināmajam

-

-

 

708.

24201601

Dzelzsbetona pazemes rezervuāri kurināmajam

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

709.

24201602

Dzelzsbetona virszemes rezervuāri kurināmajam ar ietilpību līdz 16 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

710.

24201603

Dzelzsbetona virszemes rezervuāri kurināmajam ar ietilpību virs 16 t 12520104 vai 12520105 vai 12520106 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - no 1000 līdz 5000 m3, no 5000 līdz 50000 m3 vai lielāks par 50000 m3

711.

24201604

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem 3 x 2000 m3 vai 2 x 3000 m3 un mazuta pieņemšanas estakādēm, starptilpnēm un sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

712.

24201605

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem 3 x 3000 m3 un mazuta pieņemšanas estakādēm, starptilpnēm un sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

713.

24201606

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem 2 x 5000 m3 un mazuta pieņemšanas estakādēm, starptilpnēm un sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

714.

24201607

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem 4 x 5000 m3 un mazuta pieņemšanas estakādēm, starptilpnēm un sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

715.

24201608

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem 10 x 10000 m3 un mazuta pieņemšanas estakādēm, starptilpnēm un sūkņu stacijām

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)  

716.

242017

Bituma un darvas glabātavas

-

-

 

717.

24201701

Bituma glabātavas, kas sastāv no vienstāva būves ar pazemes dzelzsbetona rezervuāru, pusiegremdētu sūkņu staciju un vadības kameru

12520102

Noliktavas  

718.

24201702

Darvas glabātavas, kas sastāv no diviem rezervuāriem, pusiegremdētas sūkņu stacijas un vienstāva vadības kameras būves

12520102

Noliktavas  

719.

242018

Zivju tvertnes un baseini

 

   

720.

24201801

Stacionāri izbūvētas tvertnes zivju uzglabāšanai ar ietilpību līdz 25 t

24200201

Baseini  

721.

24201802

Stacionāri izbūvētas tvertnes zivju uzglabāšanai ar ietilpību virs 25 t

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

722.

24201803

Zivju turēšanas izbūves no dzelzsbetona

24200201

Baseini  

723.

24201804

Dzelzsbetona baseini zivju mazuļu audzēšanai

24200201

Baseini  

724.

242019

Katlumāju mazuta saimniecības ar rezervuāriem, izliešanas estakādēm, sūkņu stacijām, cauruļvadiem

-

-

 

725.

24201901

Kurināmā pieņemšanas bunkuri no dzelzsbetona

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

726.

24201902

Kurināmā padeves galerijas no dzelzsbetona konstrukcijām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

727.

24201903

Mazuta saimniecības ar zemzemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 100 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

728.

24201904

Mazuta saimniecības ar zemzemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 250 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

729.

24201905

Mazuta saimniecības ar zemzemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 500 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

730.

24201906

Mazuta saimniecības ar zemzemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 1000 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

731.

24201907

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 100 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

732.

24201908

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 200 m3 vai 2 x 250 m3, vai 2 x 400 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

733.

24201909

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 500 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

734.

24201910

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 1000 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

735.

24201911

Mazuta saimniecības ar virszemes dzelzsbetona rezervuāriem ar ietilpību
2 x 2000 m3 ar sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

736.

24201912

Mazuta saimniecības ar virszemes metāla rezervuāriem ar ietilpību 2 x 250 m3 vai
2 x 500 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

737.

24201913

Mazuta saimniecības ar virszemes metāla rezervuāriem ar ietilpību 2 x 1000 m3 ar sūkņu stacijām

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

738.

24201914

Mazuta saimniecības ar virszemes metāla rezervuāriem ar ietilpību 2 x 2000 m3 ar sūkņu stacijām

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

739.

242020

Naftas produktu metāla vertikālie rezervuāri

-

-

 

740.

24202001

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu līdz 36 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

741.

24202002

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 36-60 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

742.

24202003

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 60-200 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

743.

24202004

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 200-700 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

744.

24202005

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 700-1000 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

745.

24202006

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 1000-2000 m3

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

746.

24202007

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 2000-5000 m3

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

747.

24202008

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 5000-8300 m3

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)  

748.

24202009

Rezervuāri bez iekšējā uzsildītāja ar tilpumu 8300-10000 m3

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)  

749.

24202010

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu līdz 36 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

750.

24202011

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 36-60 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

751.

24202012

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 60-200 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

752.

24202013

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 200-400 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

753.

24202014

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 400-1000 t

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

754.

24202015

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 1000-3000 t

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)  

755.

24202016

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 3000-7500 t 12520104 vai 12520105 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - virs vai zem 5000 m3

756.

24202017

Rezervuāri ar iekšējo apsildīšanu ar tilpumu 7500-10000 t

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)  

757.

242021

Naftas produktu un ķimikāliju rezervuāri

-

-

 

758.

24202101

Dīzeļdegvielas virszemes metāla rezervuāru parki ar bezestakādes ieliešanu ar tilpumu līdz 200 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

759.

24202102

Asu eļļas rezervuāri ar tilpumu līdz 450 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

760.

24202103

Asu eļļas dzelzsbetona metāla rezervuāri un dīzeļdegvielas virszemes metāla rezervuāru parki ar bezestakādes ieliešanu un tilpumu virs 200 m3 12520103 vai 12520104 vai 12520105 vai 12520106 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma -
līdz 1000 m3, no 1000
līdz 5000 m3, no 5000
līdz 50000 m3 vai
lielāks par 50000 m3

761.

24202104

Dīzeļdegvielas virszemes metāla rezervuāru parki ar bezestakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu līdz 800 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

762.

24202105

Dīzeļdegvielas virszemes metāla rezervuāru parki ar bezestakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 800-1600 m3 12520103 vai 12520104 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - virs vai zem 1000 m3

763.

24202106

Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 8000-16000 m3

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)  

764.

24202107

Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu līdz 3000 m3 12520103 vai 12520104 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - virs vai zem 1000 m3

765.

24202108

Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 3000-8000 m3 12520104 vai 12520105 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no būvtilpuma - virs vai zem 5000 m3

766.

24202109

Dzelzsbetona pazemes rezervuāri ūdenim un naftas produktiem ar tilpumu 100 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

767.

24202110

Metāla pazemes rezervuāri naftas produktiem ar tilpumu 25 m3 (ar apsildi)

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

768.

24202111

Metāla virszemes rezervuāri ar tilpumu
2 x 25 m3 gaišajiem naftas produktiem

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

769.

24202112

Metāla virszemes rezervuāri ar tilpumu
2 x 700 m3 tumšo naftas produktu glabāšanai

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

770.

24202113

Izolācijas eļļas noliktavas ar dzelzsbetona iegremdētām tvertnēm ar tilpumu 3 x 20 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

771.

24202114

Izolācijas eļļas noliktavas ar dzelzsbetona iegremdētām tvertnēm ar tilpumu 3 x 40 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

772.

24202115

Izolācijas eļļas noliktavas ar dzelzsbetona iegremdētām tvertnēm ar tilpumu 3 x 50 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

773.

24202116

Ķīmisko materiālu glabātavas ar ķieģeļu sienām un dzelzsbetona pārsegumiem

12520102

Noliktavas  

774.

24202117

Metāla tilpnes ķīmisko materiālu glabāšanai

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

775.

24202118

Metāla rezervuāri ar tilpumu 80 m3 petrolejas un benzīna glabāšanai

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

776.

24202119

Metāla rezervuāri ar tilpumu 180 m3 petrolejas un benzīna glabāšanai

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

777.

242022

Naftas produktu rezervuāri un degvielas uzpildes stacijas

-

-

 

778.

24202201

Kazemātu vertikālie metāla rezervuāri

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

779.

24202202

Metāla rezervuāri ar tilpumu līdz 10 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

780.

24202203

Metāla rezervuāri ar tilpumu 10-25  m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

781.

24202204

Metāla rezervuāri ar tilpumu no 25-75 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

782.

24202205

Autodegvielas uzpildes staciju rezervuāri ar tilpumu 3 x 25 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

783.

24202206

Autodegvielas uzpildes staciju noliešanas ierīces ar rezervuāru tilpumu 2 x 10 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

784.

242023

Naftas produktu rezervuāri

-

-

 

785.

24202301

Iedziļinātas metāla cisternas naftas glabāšanai ar izsūknēšanas aku un ietilpību 3 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

786.

24202302

Iedziļinātas metāla cisternas naftas glabāšanai ar izsūknēšanas aku un ietilpību 5 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

787.

24202303

Iedziļinātas metāla cisternas naftas glabāšanai ar izsūknēšanas aku un ietilpību 10 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

788.

24202304

Iedziļinātas metāla cisternas naftas glabāšanai ar izsūknēšanas aku un ietilpību 2 x 10 m3

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)  

789.

242024

Sašķidrinātās gāzes rezervuāri

-

-

 

790.

24202401

Sašķidrinātās gāzes horizontālie tērauda rezervuāri ar tilpumu 160 m3 un aprīkojumu

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

791.

24202402

Sašķidrinātās gāzes horizontālie tērauda rezervuāri ar tilpumu 175 m3 un aprīkojumu

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

792.

24202403

Sašķidrinātās gāzes horizontālie tērauda rezervuāri ar tilpumu 200 m3 un aprīkojumu

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

793.

24202404

Cilindriskas pazemes horizontālas tērauda tvertnes (cisternas) sašķidrinātās gāzes smago palieku izliešanai

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

794.

24202405

Sašķidrinātās gāzes virszemes rezervuāru ietaises ar saliekamā dzelzsbetona balstiem, metāla kāpnēm, apvaļņojumu, betona pakāpieniem un rezervuāra tilpumu 50 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

795.

24202406

Sašķidrinātās gāzes virszemes rezervuāru ietaises ar saliekamā dzelzsbetona balstiem, metāla kāpnēm, apvaļņojumu, betona pakāpieniem un rezervuāra tilpumu 100 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

796.

24202407

Sašķidrinātās gāzes virszemes rezervuāru ietaises ar saliekamā dzelzsbetona balstiem, metāla kāpnēm, apvaļņojumu, betona pakāpieniem un rezervuāra tilpumu 175 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

797.

24202408

Sašķidrinātās gāzes pazemes rezervuāru ietaises ar rezervuāra tilpumu 50 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

798.

24202409

Sašķidrinātās gāzes pazemes rezervuāru ietaises ar rezervuāra tilpumu 100 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

799.

24202410

Sašķidrinātās gāzes apbērtas rezervuāru ietaises ar rezervuāra tilpumu 50 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

800.

24202411

Sašķidrinātās gāzes apbērtas rezervuāru ietaises ar rezervuāra tilpumu 100 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

801.

24202412

Sašķidrinātās gāzes neiztvaikojošo palieku izliešanas pazemes metāla rezervuāri ar tilpumu 5 m3

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

802.

24202413

Sašķidrinātās gāzes pazemes ietaises sadzīves vajadzībām, kas sastāv no trim metāla rezervuāriem ar katra rezervuāra tilpumu 4,2 m3 un mazgabarīta iztvaikotāju

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

803.

24202414

Sašķidrinātās gāzes pazemes ietaises sadzīves vajadzībām, kas sastāv no trim metāla rezervuāriem ar katra rezervuāra tilpumu 8,5 m3 un iztvaikotāju

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  

804.

24202415

Sašķidrinātās gāzes pazemes ietaises sadzīves vajadzībām, kas sastāv no sešiem metāla rezervuāriem ar katra rezervuāra tilpumu 8,5 m3 un iztvaikotāju

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

805.

242025

Būvmateriālu rūpnīcu noliktavas

-

-

 

806.

24202501

Dzelzsbetona izstrādājumu rūpnīcu atklātas pildvielu noliktavas ar transportieru galerijām, pārbēršanas ēkām, sasildīšanas bunkuriem, pieņemšanas un izkraušanas ierīcēm vai krānu ceļiem, portāla krāniem

12520102

Noliktavas  

807.

24202502

Dzelzsbetona izstrādājumu rūpnīcu vēdekļveida pildvielu noliktavas ar lentveida transportieru galerijām, pieņemšanas ierīcēm, drupināšanas-šķirošanas nodaļām un zemkrānu estakādēm, tilta krāniem

12520102

Noliktavas  

808.

24202503

Dzelzsbetona izstrādājumu rūpnīcu cementa noliktavas, kas sastāv no silosveida dzelzsbetona tvertnēm ar virsējo sadales galeriju, padeves sistēmām un pieņemšanas ietaišu būves ar dzelzsbetona bunkuriem

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

809.

24202504

Ģipša rūpnīcu ģipšakmens noliktavas ar pieņemšanas un izkraušanas ietaisēm, pazemes un virszemes galerijām un drupināšanas ietaisēm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

810.

24202505

Ģipša rūpnīcu silosveida ģipša noliktavas ar sausā ģipša maisījuma un iepakošanas cehu ēkām ar kompresoru stacijām un transformatoru apakšstacijām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

811.

24202506

Cementa dzirnavu bunkurveida etažeres ar ķieģeļu sienām, metāla bunkuriem un kāpnēm

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

812.

24202507

Cementa rūpnīcu izejvielu miltu maisīšanas silosi

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

813.

24202508

Šķembu rūpnīcu dzelzsbetona bunkuri šķembu iekraušanai dzelzceļa vagonos ar virsbunkuru galeriju un dzelzsbetona bunkuri atbirumiem

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

814.

24202509

Grants-smilts pārstrādes rūpnīcu pieņemšanas bunkuri ar dzelzsbetona karkasa konstrukcijām un būvtilpumu līdz 1200 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

815.

24202510

Grants-smilts pārstrādes rūpnīcu iekraušanas bunkuri un atbirumu bunkuri ar dzelzsbetona karkasa konstrukcijām un būvtilpumu līdz 700 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

816.

24202511

Stikla ražošanas rūpnīcu beramo materiālu noliktavas ar astoņām silosveida dzelzsbetona tvertnēm 12 m diametrā, 32,6 m augstumā, ar dzelzsbetona kolonnām, ķieģeļu un paneļu sienām un pieņemšanas ietaisēm

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

817.

24202512

Kaļķu rūpnīcu bunkura tipa kaļķu noliktavas

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

818.

24202513

Kaļķu rūpnīcu bunkura tipa nemalto kaļķu noliktavas

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

819.

24202514

Kaļķu rūpnīcu bunkura tipa kaļķu karbonāta noliktavas

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

820.

24202515

Silikāta ķieģeļu rūpnīcu malto kaļķu bunkurveida noliktavu būves

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

821.

24202516

Keramzīta ražotņu gatavās produkcijas noliktavas ar saliekamām dzelzsbetona un tērauda karkasa konstrukcijām, ķieģeļu sienām un dzelzsbetona silosiem

12520102

Noliktavas  

822.

242026

Kokmateriālu sagatavošanas, kokrūpniecības, celulozes un papīra ražošanas uzņēmumu būves

-

-

 

823.

24202601

Kokmateriālu sagatavošanas ražotņu atkritumu bunkuri ar koka karkasa konstrukcijām pie lentes transportieru estakādēm

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

824.

24202602

Kokapstrādes rūpnīcu bunkuru ietaises ar dzelzsbetona karkasiem, ķieģeļu būdām un metāla bunkuriem

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

825.

24202603

Kokapstrādes rūpnīcu bunkuru ietaises ar koka karkasiem, apšūtām koka karkasu būdām un koka bunkuriem

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

826.

24202604

Celulozes un papīra rūpnīcu koka atkritumu (mizu, skaidu) bunkuru būves ar būvtilpumu līdz 400 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

827.

24202605

Celulozes un papīra rūpnīcu koka atkritumu (mizu, skaidu) bunkuru būves ar būvtilpumu virs 400 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

828.

24202606

Celulozes un papīra rūpnīcu skābju torņi ar dzelzsbetona konstrukcijām

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

829.

24202607

Celulozes un papīra rūpnīcu skābju torņi ar koka sienām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

830.

24202608

Celulozes un papīra rūpnīcu koka tilpnes no koka mucu dēlīšiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

831.

24202609

Celulozes un papīra rūpnīcu dzelzsbetona tilpnes ar būvtilpumu līdz 100 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

832.

24202610

Celulozes un papīra rūpnīcu dzelzsbetona tilpnes ar būvtilpumu virs 100 m3

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

833.

24202611

Koksnes ķīmisko izstrādājumu ražotņu kokogļu noliktavas ar bunkuriem oglēm un galerijām

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas  

834.

242027

Elevatoru-noliktavu uzņēmumu būves

 

   

835.

24202701

Elevatoru augšējās savienojošās transportieru galerijas starp darba torni un silosu korpusu vai starp silosu korpusiem, kas sastāv no metāla konstrukciju karkasa, dzelzsbetona plātņu klāja, azbestcementa lokšņu sienām

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

836.

24202702

Elevatoru apakšējās savienojošās transportieru galerijas starp darba torni un silosu korpusu

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

837.

24202703

Elevatoru apakšējās savienojošās transportieru galerijas starp silosu korpusiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

838.

24202704

Elevatoru-noliktavu saimniecību tvertnes graudu piegādāšanai autotransportam

24200301

Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem  

839.

24202705

Elevatoru-noliktavu saimniecību tvertnes graudu piegādāšanai dzelzceļa transportam

24200301

Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem  

840.

24202706

Elevatoru-noliktavu saimniecību tvertnes atkritumiem un putekļiem

24200301

Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem  

841.

24202707

Transportieru galerijas starp graudu kaltēm un piegādāšanas tvertnēm transportam

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

842.

24202708

Graudu pārstrādes un kombinētās lopbarības uzņēmumu metāla tvertnes ar augstumu 7,1-8,5 m atkritumiem un putekļiem, uzstādītas uz dzelzsbetona statņiem

24200301

Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem  

843.

242028

Citu, iepriekš neminētu, uzņēmumu bunkuri

-

-

 

844.

24202801

Skābēšanas tvertnes no dzelzsbetona

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

845.

24202802

Skābēšanas tvertnes no ķieģeļiem

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

846.

242029

Ūdens tvertnes elektrostacijām

-

-

 

847.

24202901

Ūdens dzelzsbetona tvertnes elektrostacijām

24200201

Baseini  

848.

24202902

Ūdens dzelzsbetona tvertnes lokomobiļu elektrostacijām

24200201

Baseini  

849.

242030

Kokmateriālu sagatavošanas, kokrūpniecības, celulozes un papīra ražošanas uzņēmumu ūdens tvertnes un baseini

-

-

 

850.

24203001

Koka ugunsdzēsības rezervuāri ar ietilpību līdz 30 m3

24200201

Baseini  

851.

24203002

Koka ugunsdzēsības rezervuāri ar ietilpību 30-60 m3

24200201

Baseini  

852.

24203003

Koka ugunsdzēsības rezervuāri ar ietilpību 60-100 m3

24200201

Baseini  

853.

24203004

Koka ugunsdzēsības rezervuāri ar ietilpību 100-500 m3

24200201

Baseini  

854.

24203005

Ugunsdzēsības baseini ar koka konstrukcijām un ietilpību līdz 50 m3

24200201

Baseini  

855.

24203006

Ugunsdzēsības baseini ar koka konstrukcijām un ietilpību virs 50 m3

24200201

Baseini  

856.

24203007

Dzelzsbetona ugunsdzēsības baseini ar ietilpību līdz 50 m3

24200201

Baseini  

857.

24203008

Ķieģeļu ugunsdzēsības baseini ar ietilpību līdz 100 m3 un betona vai dzelzsbetona baseini ar ietilpību līdz 150 m3

24200201

Baseini  

858.

24203009

Ķieģeļu ugunsdzēsības baseini ar ietilpību virs 100 m3 un betona vai dzelzsbetona baseini ar ietilpību virs 150 m3

24200201

Baseini  

859.

24203010

Kokzāģētavu un mizošanas cehu baseini ar dzelzsbetona plātnēm nostiprinātām slīpām nogāzēm un ūdens spoguļa laukumu līdz 1500 m2

24200201

Baseini  

860.

24203011

Kokzāģētavu un mizošanas cehu baseini ar dzelzsbetona plātnēm nostiprinātām slīpām nogāzēm un ūdens spoguļa laukumu virs 1500 m2

24200201

Baseini  

861.

24203012

Kokzāģētavu un mizošanas cehu baseini ar koka sienām

24200201

Baseini  

862.

24203013

Celulozes un papīra ražotņu dzelzsbetona tilpnes ar ietilpību līdz 1000 m3

24200201

Baseini  

863.

24203014

Celulozes un papīra ražotņu dzelzsbetona tilpnes ar ietilpību virs 1000 m3

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

864.

242031

Dzelzceļa transporta uzņēmumu rezervuāri ūdenim

-

-

 

865.

24203101

Ugunsdzēsības dzelzsbetona vai metāla rezervuāri ar ietilpību līdz 200 m3

24200201

Baseini  

866.

24203102

Ugunsdzēsības dzelzsbetona rezervuāri ar ietilpību līdz 1000 m3

24200201

Baseini  

867.

24203103

Metāla rezervuāri ar ietilpību 25 m3 un dzelzsbetona rezervuāri ar ietilpību 50 m3 un 150 m3 netīrajam ūdenim

24200201

Baseini  

868.

242032

Ūdensapgādes uzņēmumu rezervuāri ūdenim

-

-

 

869.

24203201

Cilindriskie dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību līdz 150 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

870.

24203202

Cilindriskie dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 150-600 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

871.

24203203

Cilindriskie dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību virs 600 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

872.

24203204

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību līdz 50 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

873.

24203205

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 50-150 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

874.

24203206

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 150-1000 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

875.

24203207

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 1000-10000 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

876.

24203208

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību virs 10000 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

877.

242033

Apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmu ūdens rezervuāri - -  

878.

24203301

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 5 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

879.

24203302

Taisnstūra dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību 5-10 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

880.

24203303

Apaļi dzelzsbetona pazemes rezervuāri ar ietilpību līdz 20 m3

12520107

Ūdens rezervuāri  

881.

242034

Veterināro iestāžu rezervuāri - -  

882.

24203401

Dzīvnieku kaušanas bedres

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

883.

24203402

Gāzes kameras dzīvniekiem

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

884.

242035

Lopkopības un dārzkopības būves - -  

885.

24203501

Vircas krātuves

12710109

Kūtsmēslu un vircas krātuves  

886.

24203502

Skābbarības torņi

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas  

887.

24203503

Zvērkopības fermu koka karkasa konstrukciju šedi

12710108

Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai  

888.

24203504

Siltumnīcu audzēšanai bez augsnes sūkņu telpas ar rezervuāriem un būvtilpumu līdz 250 m3 pie četru siltumnīcu bloka

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

889.

24203505

Siltumnīcu audzēšanai bez augsnes sūkņu telpas ar rezervuāriem un būvtilpumu līdz 35 m3 pie vienas siltumnīcas

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

890.

24203506

Siltumnīcu audzēšanai bez augsnes padziļināti, apsildīti, dzelzsbetona rezervuāri ar ietilpību līdz 25 m3

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

891.

242036

Apgaismes būves      

892.

24203601

Apgaismošanas kabeļu līnija ar apgaismošanas balstiem un kvēllampām

24200401

Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām  

893.

24203602

Apgaismošanas kabeļu līnija ar apgaismošanas balstiem un luminiscences lampām

24200401

Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām  

894.

24203603

Apgaismošanas gaisvadu līnija ar apgaismošanas balstiem un kvēllampām

24200401

Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām  

895.

24203604

Apgaismošanas gaisvadu līnija ar apgaismošanas balstiem un luminiscences lampām

24200401

Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām  

896.

24203605

Apgaismojuma torņi no metāla konstrukcijām ar 60 prožektoriem 22130101 vai 22130102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no torņa konstrukcijas - režģoti vai čaulveida

897.

24203606

Apgaismojuma torņi no metāla konstrukcijām ar 30 prožektoriem 22130101 vai 22130102 Atkarībā no nosacījuma Atkarībā no torņa konstrukcijas - režģoti vai čaulveida

898.

242037

Zivsaimniecību dīķu ūdens nolaišanas un izlaides būves

-

-

 

899.

24203701

Zivju dīķu novadbūves (meniķi) ar betona vai dzelzsbetona torni, ūdens uztveršanas aku un ūdens novadīšanas cauruli ar diametru līdz 300 mm un ūdens spiedienu līdz 1 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

900.

24203702

Zivju dīķu novadbūves (meniķi) ar betona vai dzelzsbetona torni, ūdens uztveršanas aku un ūdens novadīšanas cauruli ar diametru līdz 300 mm un ūdens spiedienu 1,1-1,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

901.

24203703

Zivju dīķu novadbūves (meniķi) ar betona vai dzelzsbetona torni, ūdens uztveršanas aku un ūdens novadīšanas cauruli ar diametru līdz 300 mm un ūdens spiedienu, lielāku par 1,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

902.

24203704

Zivju dīķu betona (dzelzsbetona) novadbūves (meniķi) ar ūdens novadīšanas caurules diametru 310-500 mm un ūdens spiedienu līdz 1,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

903.

24203705

Zivju dīķu betona (dzelzsbetona) novadbūves (meniķi) ar ūdens novadīšanas caurules diametru 310-500 mm un ūdens spiedienu 1,5-2 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

904.

24203706

Zivju dīķu betona (dzelzsbetona) novadbūves (meniķi) ar ūdens novadīšanas caurules diametru 310-500 mm un ūdens spiedienu 2,1-2,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

905.

24203707

Zivju dīķu betona (dzelzsbetona) novadbūves (meniķi) ar ūdens novadīšanas caurules diametru 310-500 mm un ūdens spiedienu 2,6-3 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

906.

24203708

Zivju dīķu novadbūves (meniķi) ar betona vai dzelzsbetona torni, ūdens uztveršanas aku un ūdens novadīšanas cauruli ar diametru 510-800 mm un ūdens spiedienu līdz 3 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

907.

24203709

Kanālu ūdens regulatori ar pārbrauktuvi no dzelzsbetona caurulēm, ar trapeces profila betona atbalsta sienām, ar dzelzsbetona plātnēm nostiprinātu dibenu un nogāzēm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

908.

24203710

Vaļējie kanālu ūdens regulatori ar pārbrauktuvi no dzelzsbetona teknes, ar dzelzsbetona plātnēm nostiprinātu atveri, dzelzsbetona tiltu ar segumu un iežogojumu, ar ūdens spiedienu 1,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

909.

24203711

Divpusējās darbības slūžas-regulatori ar atbalsta sienām no saliekamā dzelzsbetona un dzelzsbetona ūdens novadīšanas caurulēm ar diametru 1,5 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

910.

24203712

Vaļējās tekņu slūžas-regulatori ar pārbrauktuvi vai bez tās, ar nostiprinātu atbalsta sienu, apkalpes tiltiņu un dzelzsbetona novadīšanas tekni, ar teknes platumu, lielāku par 1 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

911.

24203713

Vaļējās tekņu slūžas-regulatori bez pārbrauktuves, ar nostiprinātu atbalsta sienu, apkalpes tiltiņu un dzelzsbetona novadīšanas tekni ar teknes platumu līdz 1 m

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

912.

24203714

Slūžas-regulatori ar pārbrauktuvi vai bez tās, betona sienām, bruģējumu, stiprinātiem ieejas un izejas iecirkņiem un novadīšanas caurulēm

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

913.

24203715

Atdalīšanas ietaises uz zivsaimniecību kanāliem no dzelzsbetona sienas, dibena un nogāžu stiprinājuma ar dzelzsbetonu un pacēlāja-koka vairoga ierīci

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

914.

24203716

Zivju aizsprosti ar dzelzsbetona bloku sienu un zivju aizsprostošanas restēm pārklātu sienas atveri

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

915.

24203717

Zivju aizsprosti, kas sastāv no dzelzsbetona pāļiem, uz pāļiem novietotiem kronšteiniem ar dienesta tiltiņu un āķos iekārtām zivju aizsprostošanas restēm, ar nogāžu un dibena stiprināšanu ar dzelzsbetona plātnēm

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

916.

24203718

Gultņu dīķu augšteces aizsprosti, kas sastāv no dzelzsbetona pāļiem, kronšteiniem, koka apkalpes tiltiņa, dzelzsbetona aizsprosta pamatnes, zoba no akmeņu uzbēruma, uz āķiem uzkārtas zivju norobežošanas restes

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"  

917.

24203719

Palūdeņu atklātas ūdens pārgāzes ar priekšjoslu, ūdens pārgāzi, ātrteci un ūdens enerģijas pazeminātāju no betona vai dzelzsbetona, ar bruģējumu stiprinātām nogāzēm, ar akmeņu krāvumu stiprinātu priekšjoslu, ar metāla apkalpes tiltiņu ar dēļu klāju, ar caurteci līdz 50 m3/s

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

918.

24203720

Vairoga konstrukciju palūdeņu slēgta tipa pārgāzes ar dzelzsbetona atbalsta sienu, taisnstūra šķērsgriezuma cauruļvadu, priekšjoslu, ātrteci, slāpētāju un pēcjoslu, ar metāla apkalpes tiltiņu ar dēļu klāju un metāla konstrukcijas zivju aizturēšanas un ietaisēm, ar caurteci 75-100 m3/s

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

919.

24203721

Ledus aizsargsienas ar zivju aizsprostiem ūdens pārgāzēm, ar dzelzsbetona pāļiem, virsbūvi, apkalpes tiltiņu

21520102

Dambji bez nogāžu nostiprināšanas  

920.

24203722

Estakādes tipa dīķu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem, statņiem vai atbalsta sienu un metāla bunkuru barības glabāšanai un pašizkraušanai

21510102

Iekšzemes ūdeņu piestātnes  

921.

25

Inženierbūves elementa tips

30000102

Objekts, kas neatbilst terminam "kadastra objekts"

 "

Tieslietu ministrs M.Segliņš

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra
noteikumiem Nr.191

"18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa
noteikumiem Nr.305

Ēku tipu sasaiste kadastrālo vērtību bāzes piemērošanai no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 1.janvārim

Nr.
p.k.

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" (piemērojams no 2010.gada 1.marta) noteiktie ēku tipi

Kadastrālās vērtības aprēķinam līdz 2010.gada 31.decembrim piemērojamie Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam" noteiktie ēku tipi

kods

nosaukums

kods 

nosaukums

1.

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

2.

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

3.

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra un koka ārsienām

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra un koka ārsienām

4.

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas

5.

11220101

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

11220201

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

6.

11220102

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

11220202

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

7.

11220103

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

11220203

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

8.

11220104

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

11220204

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

9.

11220105

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas

11220205

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas

10.

11300101

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

11300201

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

11.

12110101

Viesnīcu ēkas

12110301

Viesnīcu ēkas

12.

12110102

Dienesta viesnīcas

12110301

Viesnīcu ēkas

13.

12110103

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas

12110302

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas

14.

12120101

Atpūtas ēkas

12120301

Atpūtas ēkas bez apkures

15.

12200101

Biroju ēkas

12200301

Biroju ēkas

16.

12300101

Tirdzniecības ēkas

12300301

Tirdzniecības ēkas

17.

12300102

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

12300302

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

18.

12410101

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas

12410401

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas, lidmašīnu angāri

19.

12410102

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas

12410402

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas

20.

12410103

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

12410403

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

21.

12410104

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

12410404

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

22.

12410105

Kuģu ceļu bākas   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

23.

12420101

Smagās tehnikas garāžas

12420401

Smagās tehnikas garāžas

24.

12420102

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

12420402

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

25.

12420103

Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām

12420403

Vieglo automobiļu garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām

26.

12510101

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu līdz 6 m (ieskaitot)

12510501

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas
(pēc platības m2) augstumu
līdz 6 m

27.

12510102

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu, lielāku par 6 m

12510502

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas
(pēc platības m2) augstumu 6 m
un lielāku par 6 m

28.

12510103

Katlumājas

12510504

Katlumājas

29.

12510104

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas

12510505

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru staciju ēkas

30.

12510105

Sūkņu un kompresoru staciju ēkas

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

31.

12510106

Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas

12510501

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu līdz 6 m

32.

12510107

Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

33.

12510108

Gāzes regulēšanas stacijas

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

34.

12510109

Gāzes mērīšanas stacijas

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

35.

12510110

Gāzes savākšanas punkti

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

36.

12520101

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības noliktavas un saldētavas

12520501

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas

37.

12520102

Noliktavas

12510503

Noliktavas

38.

12520103

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

39.

12520104

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

40.

12520105

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 m3 (ieskaitot)   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

41.

12520106

Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu lielāku par 50000 m3   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

42.

12520107

Ūdens rezervuāri

12520502

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti līdz 1995.gadam (ieskaitot)

43.

12520108

Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

44.

12520109

Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes

12520503

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar kupolveida jumta konstrukciju un būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti pēc 1995.gada

45.

12610101

Apjumtas estrādes

12610601

Apjumtas vasaras estrādes

46.

12610102

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

12610602

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

47.

12620101

Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas

12620601

Muzeji, arhīvi un bibliotēkas

48.

12630101

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

12630601

Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

49.

12640101

Slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

12640601

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

50.

12650101

Sporta ēkas

12650601

Sporta ēkas

51.

12710101

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas

12710701

Lauksaimniecības produkcijas glabātavas un apstrādes ēkas

52.

12710102

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

12710702

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

53.

12710103

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

12710703

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

54.

12710104

Lauksaimniecības nojumes

12710704

Lauksaimniecības nojumes

55.

12710105

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas

12710705

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas

56.

12710106

Siltumnīcas ar kopējo platību,
lielāku par 60 m2

12710706

Siltumnīcas ar kopējo platību,
lielāku par 60 m2

57.

12710107

Lauksaimniecības tehnikas garāžas

12710707

Lauksaimniecības tehnikas garāžas

58.

12710108

Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai

12710704

Lauksaimniecības nojumes

59.

12710109

Kūtsmēslu un vircas krātuves

12710701

Lauksaimniecības produkcijas glabātavas un apstrādes ēkas

60.

12720101

Kulta ēkas

12720601

Kulta ēkas

61.

12730101

Kultūrvēsturiskas ēkas   Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 158.punkts

62.

12740101

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

12740601

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

63.

12740201

Saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un sabiedriskās tualetes

11010801

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

64.

12740202

Individuālās garāžas

11010802

Dzīvojamo māju individuālās garāžas

65.

12740203

Šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un citas palīgēkas

11010803

Citas dzīvojamo māju palīgēkas
(piemēram, šķūņi un siltumnīcas
ar kopējo platību līdz 60 m2,
āra tualetes)

66.

12740204

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu

12010801

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un mākslīgo apgaismojumu

67.

12740205

Nojumes

12010802

Nojumes"

Tieslietu ministrs M.Segliņš

01.03.2010