Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.130

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 79.panta otro daļu un
82.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 14.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97., 106.nr.; 2002, 64.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 157.nr.; 2006, 18., 176.nr.; 2008, 34.nr.; 2009, 4., 98.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. un 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9. Izsolē kredītiestāde piedāvā studiju un studējošā kredītu Eiropas Savienības vienotajā valūtā, kura apmērs atbilst likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajam valsts izsniedzamā galvojuma apmēram latos un kas konvertēts Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Kredītiestāde izsolē piedāvā kredītu līdzekļus ar savu procentu likmi.

9.1 Kredītiestādes procentu likme kredītiem Eiropas Savienības vienotajā valūtā ir mainīga. Izsoles dienā tā tiek fiksēta attiecīgā saimnieciskā gada pusgadam, pēc tam tā tiek fiksēta katra nākamā pusgada pirmā mēneša pirmajā darbdienā. Procentu likme tiek noteikta kā iepriekšējās nedēļas vidējā sešu mēnešu EURIBOR likme, kurai pieskaitīta vai atņemta kredītiestādes piedāvātā procentu likmes starpība ar minēto sešu mēnešu EURIBOR likmi procentu punktos (turpmāk - kredītiestādes procentu likme  EUR)."

2. Papildināt noteikumus ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Pēc kredīta ņēmēja izvēles kredītus var izsniegt latos kārtējam gadam noteiktā valsts izsniedzamā galvojuma ietvaros. Kredītiestādes procentu likme kredītiem latos ir mainīga. Izsoles dienā tā tiek fiksēta attiecīgā saimnieciskā gada pusgadam, pēc tam tā tiek fiksēta katra nākamā pusgada pirmā mēneša pirmajā darbdienā. Procentu likme tiek noteikta kā iepriekšējā mēneša vidējā sešu mēnešu RIGIBOR likme, kurai pieskaitīts viens procentu punkts (turpmāk - kredītiestādes procentu likme LVL)."

3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Kredītiestāde izsniedz studējošajam kredītu pēc tam, kad ir saņemts fiziskās personas vai pašvaldības galvojums, kā arī valsts galvojums."

4. Izteikt 18.1, 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18.1 Kredītu kopējais apmērs studijām ārvalstīs vienam studējošajam vienas studiju programmas apguvei nepārsniedz 15000 latu vai šim apmēram atbilstošu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet vairāku studiju programmu apguvei (kopā) - ne vairāk kā 20000 latu vai šim apmēram atbilstošu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

19. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī nepārsniedz 120 latu vai šim apmēram atbilstošu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

20. Studiju kredīts Eiropas Savienības vienotajā valūtā kredīta ņēmējam ir bezprocentu kredīts studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot). Šajā laikā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta procentus sāk aprēķināt ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi EUR. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredīta ņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem."

5. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Studiju kredīta latos procentu likme kredīta ņēmējam ir šāda:

20.1 1. studiju laikā - kredītiestādes procentu likme LVL, no kuras atskaitīta kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR;

20.1 2. sākot ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ir vienāda ar kredītiestādes procentu likmi LVL, ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR ir pieci procenti vai mazāka. Ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR ir lielāka nekā pieci procenti, studiju kredīta procentu likme ir vienāda ar kredītiestādes procentu likmi LVL, no kuras atskaitīts kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītās kredītiestādes procentu likmes EUR pārsniegums virs pieciem procentiem procentu punktos;

20.1 3. starpību starp kredītiestādes procentu likmi LVL un procentu likmi, ko maksā kredīta ņēmējs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem."

6. Izteikt 21., 21.1, 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"21. Studējošā kredīta Eiropas Savienības vienotajā valūtā procentu likme kredīta ņēmējam ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR. Studējošā kredīta procentus sāk aprēķināt ar kredīta izmaksas dienu. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredīta ņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

21.1 Studējošā kredīta latos procentu likme kredīta ņēmējam ir vienāda ar kredītiestādes procentu likmi LVL, ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR ir pieci procenti vai mazāka. Ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme EUR ir lielāka nekā pieci procenti, studējošā kredīta procentu likme ir vienāda ar kredītiestādes procentu likmi LVL, no kuras atskaitīts kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītās kredītiestādes procentu likmes EUR pārsniegums virs pieciem procentiem procentu punktos. Starpību starp kredītiestādes procentu likmi LVL un procentu likmi, ko maksā kredīta ņēmējs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

22. Kredītu procentus aprēķina katru mēnesi no kopējās attiecīgā kredīta summas atlikuma. Aprēķinātos procentus kredīta ņēmējs maksā katru mēnesi.

23. Ja kredīta ņēmējs nepabeidz studijas un tiek izslēgts no studējošo saraksta, kredīta ņēmējs, sākot ar nākamo mēnesi pēc izslēgšanas, kredītiem Eiropas Savienības vienotajā valūtā maksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi EUR un kredītiem latos - kredītiestādes procentu likmi LVL."

7. Izteikt 32.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pieprasījumā kredīta piešķiršanai studējošais norāda nepieciešamo kredītu, valūtu, kādā vēlas to saņemt, un kredīta apmēru."

8. Izteikt 35.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestādes komisija sagatavo kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši veidlapas paraugam (1.pielikums) un apstiprinātos sarakstus (norādot atsevišķi kredītus Eiropas Savienības vienotajā valūtā un latos) iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā."

9. Izteikt 36.1 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1 1. pieprasījumu (iesniegumu), kurā ir norādīts studējošā vārds un uzvārds, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese, augstākās izglītības iestāde (norādot valsti un pilsētu) un studiju programma, kurā studējošais ir uzņemts vai studē, nepieciešamais kredīts (Eiropas Savienības vienotajā valūtā vai latos), kā arī laikposms (studiju gadu skaits), kādam kredīts ir nepieciešams;".

10. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Ministrijas komisija sagatavo kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši veidlapas paraugam (1.pielikums) un apstiprinātos sarakstus (norādot atsevišķi kredītus Eiropas Savienības vienotajā valūtā un latos) iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā."

11. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru atbilstoši šo noteikumu 18.punktam."

12. Izteikt 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"48. Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1000 latu vai šim apmēram atbilstošu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 10 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu desmito daļu no kopējās kredītu summas un kredītu procentus.

49. Kredītus, kuru kopējā summa nepārsniedz 1000 latu vai šim apmēram atbilstošu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei piecu gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu piekto daļu no kopējās kredītu summas un kredītu procentus."

13. Izteikt 67.1. un 67.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1. ja kredīta ņēmējam kredīts saskaņā ar šo noteikumu 48.punktā minētajiem nosacījumiem jāatmaksā 10 gadu laikā, par katru attiecīgajā profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas kredīta ņēmējam dzēš 10 procentus no kopējās kredīta summas. Ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru attiecīgajā profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas viņam dzēš daļu no attiecīgajā gadā atmaksājamās kredīta summas proporcionāli darba laikam;

67.2. ja kredīta ņēmējam kredīts saskaņā ar šo noteikumu 49.punktā minētajiem nosacījumiem jāatmaksā piecu gadu laikā, par katru attiecīgajā profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas kredīta ņēmējam dzēš 20 procentus no kopējās kredīta summas. Ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru attiecīgajā profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas viņam dzēš daļu no attiecīgajā gadā atmaksājamās kredīta summas proporcionāli darba laikam."

14. Svītrot 75.1.apakšpunktu.

15. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem."

16. Papildināt noteikumus ar 99. un 100.punktu šādā redakcijā:

"99. Šo noteikumu 59.punktā minēto Ministru kabineta rīkojumu, ar kuru apstiprina profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem attiecīgajā gadā uzsāks kredīta dzēšanu, sagatavo, kā arī šo noteikumu 58., 59. un 60.punktā minētās darbības ministrija veic sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

100. Kredīta ņēmējiem, kuri kredītlīgumus ir noslēguši līdz 2010.gada 1.janvārim, kredītu izmaksas kredītiestāde veic saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem. Kredīta ņēmēji veic kredītu atmaksu saskaņā ar minētajiem līgumiem līdz to darbības termiņa beigām."

17. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.220

Kredīta pieprasītāju saraksts

I. Kredītu piešķiršanas komisijas apstiprinātais studējošā kredīta pieprasītāju saraksts
_____________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)
_____/_____ akadēmiskā gada __ semestrim

1. Augstākās izglītības iestādes kods      
2. Akadēmiskais gads      
3. Akadēmiskais semestris      
4. Apstiprinājuma numurs      
5. Apstiprinājuma datums      
6. Kredītiestādes kods  

Kredītiestādes nosaukums

 
7. Valūta (LVL vai EUR)      

 

Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Programmas kods

Programmas nosaukums

Grāds vai kvalifikācija (B, P, M, R, D)1

Studiju veids
(P, N)2

Kredīta apjoms

Studiju gads

Studiju beigu gads

Kredīta kopējā summa, LVL/EUR3

semestrī, LVL/EUR

mēnesī, LVL/EUR

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsumma

 

 

 

 


Piezīmes.
1
B - bakalaurs, P - profesionālā studiju programma, M - maģistrants, R - rezidents, D - doktorants.

2 P - pilna laika studijas, N - nepilna laika studijas.

3 Kopējā kredīta summa grāda vai kvalifikācijas ieguvei.

Komisijas priekšsēdētājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Augstākās izglītības iestādes rektors (direktors) vai cita pilnvarota persona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.
 

(datums)

II. Kredītu piešķiršanas komisijas apstiprinātais studiju kredīta pieprasītāju saraksts
______________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)
_____/_____ akadēmiskā gada __ semestrim

1. Augstākās izglītības iestādes kods      
2. Akadēmiskais gads      
3. Akadēmiskais semestris      
4. Izglītības tematiskās jomas kods  

Izglītības tematiskā joma

 
5. Apstiprinājuma numurs      
6. Apstiprinājuma datums      
7. Kredītiestādes kods  

Kredītiestādes nosaukums

 
8. Valūta (LVL vai EUR)      

 

Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Programmas kods

Programmas nosaukums

Grāds vai kvalifikācija (B,P,M,
R,D)1

Studiju veids (P,N)2

Kredīta apjoms semestrī

Studiju gads

Studiju beigu gads

Kredīta kopējā summa, LVL/
EUR3

1.studiju gadā, LVL/
EUR

2.studiju
gadā, LVL/
EUR

3.studiju gadā, LVL/
EUR

4.studiju gadā, LVL/
EUR

5.studiju gadā, LVL/
EUR

6.studiju gadā, LVL/
EUR

1

                               

2

                               

3

                               

Kopsumma


Piezīmes.
1
B - bakalaurs, P - profesionālā studiju programma, M - maģistrants, R - rezidents, D - doktorants.

2 P - pilna laika studijas, N - nepilna laika studijas.

3 Kopējā kredīta summa grāda vai kvalifikācijas ieguvei.

Komisijas priekšsēdētājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Augstākās izglītības iestādes rektors (direktors) vai cita pilnvarota persona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.  
  "

(datums)

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

20.02.2010