Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2010.gada 14.janvārī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra sēdē (prot. Nr.1, 5.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
13.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Nr.189 (3765), 23.11.2007., grozījumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Nr.165 (3949) 23.10.2008.):

1. Izteikt saistošo noteikumu II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: "II. Iesniegumu iesniegšanas, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

2. Papildināt saistošo noteikumu 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Komisija likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par neatliekami sniedzamu palīdzību".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

19.02.2010