Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.111

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35.nr.; 2004, 210.nr.; 2008, 150.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā vārdus "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"".

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti)."

3. Izteikt 4.1 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1 1. ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajiem kritērijiem un šo noteikumu prasībām;".

4. Izteikt 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un uzrauga inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 4.1 punktā minētajām prasībām."

5. Papildināt 5.punktu aiz vārda "noteikumu" ar vārdiem "un piemērojamo standartu".

6. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Katrai tērauda kausēšanas iekārtai nepieciešama pase valsts valodā (pielikums). Pasi izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot tērauda kausēšanas iekārtas reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

8. Tērauda kausēšanas iekārtas valdītājs pievieno pasei lietošanas instrukciju. Instrukcijā ir norādīta šāda informācija:

8.1. tērauda kausēšanas iekārtas uzstādīšanas un pārvietošanas kārtība (arī atsevišķo elementu savienošana);

8.2. tērauda kausēšanas iekārtas lietošanas uzsākšanas kārtība;

8.3. tērauda kausēšanas iekārtas lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

8.4. tērauda kausēšanas iekārtas tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība (arī pārbaudes, ko veic lietotājs);

8.5. tērauda kausēšanas iekārtas tehniskā dokumentācija, rasējumi, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast tērauda kausēšanas iekārtas lietošanu."

7. Aizstāt 10.6. un 10.7.apakšpunktā vārdus "Valsts būvinspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs" (attiecīgā locījumā).

8. Svītrot 11.1.apakšpunktā vārdus "kurā tērauda kausēšanas iekārtas lietošanas laikā atbildīgais speciālists norāda visus ar iekārtas uzturēšanu un apkalpošanu veiktos pasākumus, kas ietekmē tās drošu lietošanu".

9. Papildināt 11.4.apakšpunktu aiz vārda "rezultātiem" ar vārdiem "kā arī visus iekārtas uzturēšanai un apkalpošanai veiktos pasākumus, kas ietekmē tās drošu lietošanu".

10. Aizstāt 21.punktā vārdu "pasei" ar vārdiem "ekspluatācijas žurnālam".

11. Aizstāt 44.punktā skaitli un vārdu "11.6.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "11.4.apakšpunktā".

12. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Inspicēšanas institūcija pēc tērauda kausēšanas iekārtas valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic tērauda kausēšanas iekārtas pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 79.punktā norādītajos gadījumos saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām."

13. Izteikt 76.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"76. Inspicēšanas institūcija pirms tērauda kausēšanas iekārtas reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā veic tās pirmreizējo tehnisko pārbaudi, pārbaudot tērauda kausēšanas iekārtas tehnisko projektu, kā arī veicot attiecīgas pārbaudes montāžas laikā, lai pārliecinātos par tērauda kausēšanas iekārtas atbilstību šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:".

14. Papildināt 77.punkta ievaddaļu aiz vārda "institūcija" ar vārdiem "pēc iekārtas reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā".

15. Izteikt 79.punktu šādā redakcijā:

"79. Tērauda kausēšanas iekārtu ārpuskārtas tehniskās pārbaudes veicamas šādos gadījumos:

79.1. pēc tērauda kausēšanas iekārtas rekonstrukcijas;

79.2. pēc avārijām vai nelaimes gadījumiem, kuru dēļ ir bojāti tērauda kausēšanas iekārtas elementi vai aprīkojums;

79.3. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota pieprasījuma."

16. Svītrot 80.punkta pirmajā teikumā vārdus "remonta vai".

17. Aizstāt 80.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "ārpuskārtas".

18. Izteikt 81. un 82.punktu šādā redakcijā:

"81. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par tērauda kausēšanas iekārtu bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz tērauda kausēšanas iekārtas valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pārbaudes dienas.

82. Ja tērauda kausēšanas iekārta atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā uz pārbaudītās tērauda kausēšanas iekārtas redzamā vietā (blakus tērauda kausēšanas iekārtas ražotāja datu plāksnei) piestiprina bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi."

19. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Ja tērauda kausēšanas iekārta pēc atkārtotās pārbaudes neatbilst šo noteikumu prasībām un apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai apkārtējo vidi, inspicēšanas institūcija par to nekavējoties brīdina valdītāju, paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja apdraudēta vide, - Valsts vides dienestam, ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība, - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja apdraudēta nodarbināto drošība un veselība, - Valsts darba inspekcijai, nosūtot minētajiem dienestiem attiecīgu paziņojumu."

20. Papildināt noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII1. Tērauda kausēšanas iekārtu valsts uzraudzība un kontrole

84.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai tērauda kausēšanas iekārtas tiek lietotas atbilstoši šo noteikumu prasībām.

84.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot tērauda kausēšanas iekārtu uzraudzību un kontroli tās lietošanas laikā, ir tiesīgs:

84.2 1. administratīvi sodīt par tērauda kausēšanas iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

84.2 2. aizliegt lietot tērauda kausēšanas iekārtu, ja nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā."

21. Papildināt noteikumus ar  87.punktu šādā redakcijā:

"87. Ja tērauda kausēšanas iekārta ir jau reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā, tās pase ir derīga, kamēr ir spēkā attiecīgās tērauda kausēšanas iekārtas tehniskās pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām."

22. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.februāra
noteikumiem Nr.87

Tērauda kausēšanas iekārtas pases paraugs

1.

Bīstamās iekārtas nosaukums Tērauda kausēšanas iekārta

2.

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā  

3.

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā  

4.

Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds  

5.

Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods  

6.

Valdītāja adrese  

7.

Iekārtas atrašanās vieta (adrese)  

8.

Iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads  

9.

Ražotājs un montāžas organizācija  

10.

Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs  

11.

Iekārtas tips  

12.

Iekārtas jauda (t)  

13.

Iekārtas projektētā ražība gadā (tūkst. t)  

14.

Klona laukums (m2)  

15.

Kausēšanas ilgums (h)  

16.

Tehniskās pārbaudes veidi un to periodiskums

17.

Īpašie nosacījumi

18.

Cita informācija

19.

Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds

20.

Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

13.02.2010