Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.90

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 65.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180.nr.; 2007, 54.nr.; 2008, 53., 780.nr.; 2009, 22., 138., 155.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Kompensējamo zāļu sarakstā (saraksts, kurā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus atbilstoši šiem noteikumiem sedz no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem) iekļauto zāļu (turpmāk - kompensējamās zāles) un medicīnisko ierīču (turpmāk - kompensējamās medicīniskās ierīces) iegādes izdevumus saskaņā ar šiem noteikumiem sedz, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi un ievērojot noteiktos kompensācijas ierobežojumus un izrakstīšanas nosacījumus, pacientiem, kuriem ir diagnosticēta kāda no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām, vai šo noteikumu 92.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā.";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pacientam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu un kuram saskaņā ar šiem noteikumiem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija, zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus sedz pilnā apmērā no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju, izņemot šādus gadījumus:

3.1 1. pacientam ir izrakstītas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles. Šādā gadījumā pacients sedz starpību starp attiecīgās grupas nereferences un references zāļu aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli);

3.1 2. izrakstīto zāļu izmaksas pārsniedz šo noteikumu 100.punktā noteikto apmēru.

3.2 Pacientam, kuram ir izsniegta pašvaldības sociālā dienesta izziņa par to, ka ienākumi uz katru pacienta ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latu mēnesī, un kuram saskaņā ar šiem noteikumiem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija, zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus sedz pilnā apmērā no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju, izņemot šo noteikumu 3.1 1. un 3.1 2.apakšpunktā noteiktos gadījumus.

3.3 Lēmumu par personas ienākumu atbilstību šo noteikumu 3.2 punktā noteiktajam ienākumu līmenim, veicot novērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, pieņem un šo noteikumu 3.2 punktā minēto izziņu izsniedz tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. Šo noteikumu 3.2 punktā minēto izziņu izsniedz darbspējīgām personām uz trim mēnešiem un darbnespējīgām personām - uz sešiem mēnešiem.

3.4 Šo noteikumu 3.1 punktā minētais pacients aptiekā uzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegto izziņu par viņa atbilstību trūcīgas personas statusam. Šo noteikumu 3.2 punktā minētais pacients aptiekā uzrāda pašvaldības sociālā dienesta izziņu par personas ienākumu atbilstību šo noteikumu 3.2 punktā noteiktajam ienākumu līmenim.";

1.3. papildināt 58.2.apakšpunktu aiz vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca"" ar vārdiem "valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs"";

1.4. papildināt 67.1.apakšpunktu aiz vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca"" ar vārdiem "valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs"";

1.5. papildināt noteikumus ar 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Veselības norēķinu centrs pacientam, kuram 2010.gada janvārī bija derīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pašvaldības sociālā dienesta izziņa par pacienta atbilstību trūcīgas personas statusam un kuram saskaņā ar šiem noteikumiem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija, pamatojoties uz pacienta iesniegumu, sedz 2010.gada janvārī trūcīgas personas statusa laikā iegādāto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus pilnā apmērā, ņemot vērā šo noteikumu 3.1 1. un 3.1 2.apakšpunktā minētos izņēmumus."

2. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.februāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

03.02.2010