Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 394.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators - sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisija ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde."

2. Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus par prettiesiskiem var atzīt un atcelt tikai tiesa."

3. Izteikt 19.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Regulators, ja nepieciešams, tarifu projektu izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus."

4. Izslēgt 31.panta trešo daļu.

5. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā vārdu "ievēlētais" ar vārdu "ieceltais".

6. 44.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "apstiprina" ar vārdu "izstrādā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Padomes izstrādāto nolikumu izskata un apstiprina Ministru kabinets."

7. Izteikt 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Padomes locekļi un izpildinstitūcijas darbinieki, kā arī regulatora darbībā pieaicinātās personas ir tiesīgas izpaust informāciju, kura tām, pildot dienesta pienākumus, kļuvusi zināma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā, ja šī informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir atklāta."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 10.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 16.maijā

01.06.2001