Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 03.02.2010., Latvijas Vēstnesis Nr.19 (4211)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.39

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.22, 19.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.84 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumu Nr.214 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 18. un 20.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2. un 3.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.84 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumu Nr.214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 18. un 20.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2. un 3.punktu";

1.2. svītrot 5.2punktā vārdus "kredītiestāde kredītņēmējam ir piešķīrusi kredītbrīvdienas";

1.3. svītrot 6.5.apakšpunktu;

1.4. svītrot 7.punktu;

1.5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lai saņemtu 6.punktā minētos pabalstus, klients vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests) ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu (turpmāk - deklarācija). Parakstot deklarāciju, klients Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu). Lūdzot šo saistošo noteikumu 6.7. un 6.8.apakšpunktā minētos pabalstus, klientam ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti nav jāiesniedz.";

1.6. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs klientam mēnesī ir:

29.1. pilngadīgai personai - Ls 40 mēnesī;

29.2. bērnam - Ls 45 mēnesī;

29.3. vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem - Ls 90 mēnesī.";

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 29.1punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ģimenei ar bērniem, kurā visi apgādājamie ir nepilngadīgi, bērnam vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot), tiek noteikta piemaksa pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa Ls 50 mēnesī.";

1.8. svītrot 30.punktu;

1.9. svītrot 32.punktu;

1.10. izteikt 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, - pabalstu pacienta iemaksu segšanai, kopsummā nepārsniedzot Ls 50 kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kurai ir spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise, un personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas. Kalendārajam gadam paredzēto pabalsta kopsummu, kas noteikta šajā apakšpunktā, samazina proporcionāli mēnešu skaitam, kādā personai bija spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise.";

1.11. papildināt 34.3.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu, šī pabalsta apmērs kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt Ls 50;";

1.12. svītrot 34.6.apakšpunktu;

1.13. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Saistošo noteikumu 34.1., 34.3., 34.5.apakšpunktā minētos pabalstus Sociālais dienests piešķir pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.";

1.14. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir Ls 25.";

1.15. svītrot XII nodaļu (45., 46., 47.punkts).

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

3. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

14.01.2010