Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.09.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.906

Rīgā 2009.gada 23.decembrī (prot. Nr.89 42.§)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2010.gada budžeta ieņēmumus un izdevumus 221 679 latu apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā paredzēti līdzekļi 106 090 latu apmērā un dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas jomā – 115 589 latu apmērā.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. rīkojumu Nr.569)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 23.decembra rīkojumam Nr.906
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2010.–2012.gadam

(Pielikums MK 21.09.2010. rīkojuma Nr.569 redakcijā)

(latos)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakš-
gru-
pas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2008. gada izpilde

2009. gada plāns

2010. gada plāns

2010.gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2011.
gada pieprasījums

2012.
gada pieprasījums

P0

 

18000– 21700;
22100– 22300
Resursi izdevumu segšanai

x

157 628

225 847

221 679

232 168

208 258

A300

3.0.

21300; 21400; 22100– 22300Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un citi finansējuma avoti

x

0

225 847

221 679

232 168

208 258

A700

7.0.

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

x

157 628

0

0

0

0

B000

 

1000–9000Izdevumi – kopā

x

157 628

225 847

221 679

232 168

208 258

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

x

154 628

215 847

211 679

198 258

198 258

B110

1.1.

1000–2000Kārtējie izdevumi

x

154 628

215 847

211 679

198 258

198 258

1000

1.1.

1000Atlīdzība

x

91 624

102 775

102 775

109 693

109 693

1100

1.1.

1100

Atalgojums

x

73 307

82 823

82 823

85 980

85 980

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

x

63 004

113 072

108 904

88 565

88 565

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

x

3 000

10 000

10 000

33 910

10 000

B210

2.1.

5000Pamatkapitāla veidošana

x

3 000

10 000

10 000

33 910

10 000

21.09.2010