Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1419

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 3.§)
Jaunsardzes un informācijas centra nolikums

(Noteikumu nosaukums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 754 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk – centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 754)

2. Centra darbības mērķis ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 754);

3.2. izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;

3.3. veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;

3.4. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176);

3.5. īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;

3.6. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176);

3.7. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176).

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 754);

4.2. organizē un nodrošina jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;

4.3. sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;

4.4. (zaudējis spēku ar 01.01.2019.; sk. 11.1 punktu);

4.5. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176);

4.6. sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota pieejamība (piemēram, veidlapas, ieroču uzskaites grāmatas);

4.7. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176);

4.8. sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām;

4.9. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 176);

4.10. plāno centra darbībai nepieciešamo finansējumu un sniedz Aizsardzības ministrijai priekšlikumus par to, sniedz pārskatus par piešķirto valsts pamatbudžeta līdzekļu efektīvu un pareizu izmantošanu;

4.11. sniedz Aizsardzības ministrijai pārskatus un ziņojumus par centram noteikto uzdevumu izpildi;

4.12. nodrošina centra darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu, veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personāla apmācības jomā;

4.13. atbilstoši kompetencei sniedz priekšlikumus par jaunu normatīvo aktu izdošanu vai grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem;

4.14. plāno un veic publiskos iepirkumus atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

4.15. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr. 641)

5. Centram ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī pieprasīt no privātpersonām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. nodrošinot funkciju izpildi, rīkoties ar šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

5.3. veidot teritoriālās struktūrvienības;

5.4. veidot ekspertu grupas, konsultatīvās padomes un darba grupas, kā arī izstrādāt projektus centra kompetencē esošo uzdevumu veikšanai;

5.5. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar tiesību aktiem, kas regulē kārtību, kādā no valsts budžeta finansējamās iestādes var sniegt maksas pakalpojumus;

5.6. nodot bezatlīdzības lietošanā fotomateriālus, uz kuriem centram pieder attiecīgas autora mantiskās tiesības.

III. Centra pārvalde

6. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata aizsardzības ministrs.

7. Centra direktoram var būt vietnieki.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

8. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

9. Centra amatpersonu administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Centra direktors ne retāk kā reizi gadā sniedz aizsardzības ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, centra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

V. Noslēguma jautājumi

11. Atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumus Nr.529 "Jaunsardzes centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 94.nr.);

11.2. Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumus Nr.575 "Valsts aģentūras "Tēvijas sargs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 122.nr.; 2008, 161.nr.).

11.1 Šo noteikumu 4.4. apakšpunkts zaudē spēku 2019. gada 1. janvārī.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis
Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!