Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1403

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "No­teikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papil­dinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uz­sāk­šanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 23 055 238 lati, ko veido publiskais finansējums 14 315 238 latu apmērā (Eiropas Sociālā fon­da finansējums - 12 167 953 lati, valsts budžeta finansējums - 2 147 285 lati) (turpmāk - publiskais finansējums) un privātais finansējums 8 740 000 latu apmērā."

2. Izteikt 14.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 13.punktā minētās atbalstāmās darbības finansē no šo noteikumu 10.punktā minētā aizdevumu fonda."

3. Papildināt 23.2.apakšpunktu aiz skaitļa un vārdiem ''21.punktā minē­tajiem nosacījumiem'' ar vārdiem "kā arī komersanta valdē ir tikai komersanta dibinātāji".

4. Svītrot 28.punktu.

5. Izteikt 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"34. Šo noteikumu 10.punktā minēto aizdevumu fondu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, valsts budžeta un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros izveidotā aizdevumu fonda apmērs ir
23 055 238 la­ti, ko veido publiskais finansējums 14 315 238 latu apmērā (Eiro­pas Sociālā fonda finansējums - 12 167 953 lati un valsts budžeta finan­sējums - 2 147 285 lati) un finansējuma saņēmēja finansējums 8 740 000 la­­­tu apmērā.

35. Šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētās darbības īstenošanai pieeja­­mais publiskais finansējums ir 8 740 000 latu. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētās dar­bības īstenošanai ir 50 % no aizdevumu piešķiršanai paredzētajām attie­cināmajām izmaksām."

6. Aizstāt 37.punktā vārdu "kopējām" ar vārdu "darbību".

7. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi mēnesī."

8. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs saimnieciskās darbības uzsācējiem atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1998/2006."

9. Papildināt noteikumus ar 70.1 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību."

10. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Pirms piešķirt šo noteikumu 29.2., 29.3. un 29.4.apakšpunktā minēto atbalstu, finansējuma saņēmējs pārbauda saimnieciskās darbības uzsācēja vai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupas fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados jebkādu atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 1998/2006 saņemto atbalstu un citu atbalsta programmu ietvaros saņemto atbalstu, kuru Eiropas Komisija apstip­rinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru EUR 500 000 ekvivalentu latos vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai."

11. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Finansējuma saņēmējam publiskā finansējuma maksājumu veic kā iemaksu aizdevumu fondā šo noteikumu 34.punktā noteiktajā apmērā saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1083/2006 78.panta 6.punktu."

12. Svītrot 76. un 79.punktu.

13. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 3.punktu finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas."

14. Izteikt 81.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"81. Sadarbības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konsta­tētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlie­tojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, kā arī atbilstoši līgumam par pro­jekta īstenošanu no veiktajām iemaksām aizdevumu fondā proporcionāli atgūst pub­liskā finansējuma summu šādos gadījumos:".

15. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Sadarbības iestādei ir tiesības projekta īstenošanas laikā, starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc iemaksas aizdevumu fondā no finansējuma saņēmēja pieprasīt informāciju par aizdevumu fonda finan­sējuma izlietojumu."

16. Svītrot 83.punktā vārdus "kā arī aizdevuma fonda finansējuma izlietojuma".

17. Izteikt 85. un 86.punktu šādā redakcijā:

"85. Finansējuma saņēmējs līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos iesniedz sadarbības iestādē starpposma pārskatu un noslēguma pār­skatu. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 15.jūliju.

86. Sadarbības iestāde publiskā finansējuma izlietojumu pārbauda, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši norma­tīvajiem aktiem par iepirkuma dokumentāciju, maksājumu un darījumu dokumentiem."

18. Aizstāt 1.pielikuma 1.1.sadaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads".

19. Svītrot 1.pielikuma 3.4.sadaļu.

20. Izteikt 1.pielikuma 3.5.sadaļu šādā redakcijā:

"3.5. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāns

Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu grafiku norādīt atbilstoši kalendāra gadam

 

Aktivitātes nosaukums*

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes norises vietas adrese

 

1.projekta īstenošanas gads

2.projekta īstenošanas gads

3.projekta īstenošanas gads

4.projekta īstenošanas gads

5.projekta īstenošanas gads

6.projekta īstenošanas gads

 
 

1.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

 

1.aktivitāte

...

                         

2.aktivitāte

...

                         

3.aktivitāte

...

                         

...

                         

*Aktivitātēm jāsakrīt ar 2.6.punktā norādītajām aktivitātēm."

21. Izteikt 1.pielikuma 6.1.sadaļu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata, noapaļojot uz leju)

Atbalstāmo darbību veids

Attiecināmās izmaksas (LVL)

Neattiecināmās izmaksas
(LVL)

Maksimālais publiskā finansējuma apmērs (LVL)

Maksimālā publiskā finansējuma intensitāte %

Pieprasītais publiskā finansējuma apmērs (LVL)
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā publiskā finansējuma intensitāte %
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz augšu)

Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodar­binātības un uzņēmēj­darbības uzsākšanai"" 13.3.1.apakš­punktā minētā darbība (aizdevuma piešķiršana saimnieciskās darbības uzsācējam)

     

50 %

 

   

Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" 13.1., 13.2., 13.3.2. un 13.3.3.apakš­punktā minētās darbības

     

100 %

 

   
Kopā    

14 315 238

 

"

22. Izteikt 1.pielikuma 6.3.sadaļu šādā redakcijā:

"6.3. Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas,
LVL (ar PVN)

Kopā izmak­sas, LVL
(t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūs­tams)

% no attiecināma­jām izmak­sām

bez PVN

PVN

1. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai

                 

2. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību

                 

3. Granti aizdevuma dzēšanai

                 

4. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai

                 

5. Neparedzētie izdevumi

                 

6. Noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas

                 

7. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas

                 

8. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas

                 

9. Transporta izdevumi

                 

10. Kancelejas preču izmaksas

                 

KOPĀ:

               

"


23. Izteikt 1.pielikuma 6.4.sadaļu šādā redakcijā:

"6.4. Izmaksu ekonomiskais pamatojums (sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Pamatojums jāsniedz par visām 6.3.sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai

 

2. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību

 

3. Granti aizdevuma dzēšanai

 

4. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai

 

5. Neparedzētie izdevumi

 

6. Noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas

 

7. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas

 

8. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas

 

9. Transporta izdevumi

 

10. Kancelejas preču izmaksas

"


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Ekonomikas ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

16.12.2009