Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr.16/3

Jelgavā 2009.gada 11.novembrī

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009.gada 11.novembra saistošo noteikumu Nr.09-15 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi"" apstiprināšana

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par - A.Rāviņš, A.Garančs, J.Strods, M.Buškevics, V.Ļevčenoks, D.Olte, A.Rublis, A.Ķipurs, A.Eihvalds, M.Galkins, S.Šalājevs, V.Grigorjevs, pret - nav, atturas - nav.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu,

Jelgavas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009.gada 11.novembra saistošos noteikumus Nr.09-15 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi"" (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.decembri.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

11.11.2009