Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta noteikumos nr.4 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumos nr.158 "Par ierēdņu disciplinārsodiem"" ("Latvijas Vēstnesis", 09.01.1996, nr.3) 6.punkta pareizā redakcija ir šāda:

"Aizstāt 17.pantā, 18.panta otrajā daļā, 19.pantā, 20.pantā, 21.pantā, 22.pantā, 24.pantā, 25.pantā, 26.pantā, 27.pantā, 31.panta pirmajā daļā, 32.panta otrajā daļā un 33.pantā vārdu "amatalgas" ar vārdu "mēnešalgas".";

9.punkta otrajā un trešajā daļā vārda "amatalgas" vietā lasāms vārds "mēnešalgas".

Valsts kancelejas Lietvedības departaments

10.01.1996